c S

104. redna seja Vlade Republike Slovenije

24.05.2024 07:59 Na seji je vlada sprejela predlog Zakona o uvrstitvi funkcij sodne oblasti in državno tožilskih funkcij v plačne razrede zaradi odločbe Ustavnega sodišča ter se seznanila s poročilom o koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih je počrpala v celoti.

Predlog zakona o uvrstitvi funkcij sodne oblasti in državno tožilskih funkcij v plačne razrede zaradi odločbe Ustavnega sodiščadoloča novo uvrstitev funkcij sodne oblasti in državnotožilskih funkcij v plačne razrede kot prvi korak v smeri uresničitve odločbe Ustavnega sodišča. Ta se uresničuje v delu, ki se nanaša na vzpostavitev ustreznih razmerij v vrednotenju funkcij vseh treh vej oblasti oziroma relativno primerljivost uvrstitev nosilcev vseh treh vej oblasti v plačne razrede. Predlog zakona predvideva začetek uporabe z 31. 12. 2024. Predlog zakona v zvezi s povišanjem uvrstitev funkcij sodne oblasti glede na uvrstitve funkcij zakonodajne veje oblasti v obstoječi plačni lestvici določa povišanje uvrstitev za največ 3 plačne razrede, s predlagano rešitvijo pa se uresničuje zahteva po ustavnopravni enakovrednosti oziroma relativni primerljivosti sodne veje oblasti v primerjavi z zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Drugi korak k uresničevanju odločbe Ustavnega sodišča pa bo urejen v okviru novega zakona o plačah v javnem sektorju, ki predstavlja sistemsko prenovo plačnega sistema javnega sektorja. Ker je v Zakonu o državnem tožilstvu določeno, da se plača državnega tožilca določi po enakih osnovah, z enakimi dodatki in na enak način kakor plača sodnika ustreznega naziva oziroma položaja, se argumente iz odločitve Ustavnega sodišča smiselno upošteva tudi pri urejanju pravnega položaja državnih tožilcev. Vlada Republike Slovenije ostaja zavezana zakonski ureditvi vzpostavitve mehanizma rednega usklajevanja vrednosti sodniških plač ter ureditvi ustreznega materialnega položaja sodnikov in s tem dokončni odpravi neustavnosti sodniških plač. Vlada predlaga obravnavo predloga zakona po rednem postopku.


Seznanila se je tudi s koriščenjem sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. S koncem leta 2023 je Slovenija kot ena bolj uspešnih držav EU zaključila programsko obdobje 2014-2020. Izkoristili smo vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva, namenjena ljudem, gospodarstvu in bolj enakomernemu regionalnemu razvoju Slovenije. Na dan 30. 4. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 106 % pravic porabe v skupni vrednosti 3,54 milijarde evrov(EU del).

  • Vlada Republike Slovenije