V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2013, številka 12-2 / letnik XI.
 
Qui non improbat, probat.
Kdor ne nasprotuje, odobrava.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kritično o korupciji in najhujših kršitvah človekovih pravic


Najvplivnejši pravniki se strinjajo, da je trenutno eden najhujših problemov pri nas korupcija. Menijo, da bi bilo treba ustvariti tako politično kulturo, v kateri bi lahko s pravnim redom prisilili odgovorne k poštenemu upravljanju državnega premoženja. Z "nesrečnim" nacionalnim interesom, ki je varoval slovenske banke pred tujimi vlagatelji, smo favorizirali določene ljudi, da so lahko prišli do večmilijonskih kreditov, je bilo med drugim slišati na letošnji okrogli mizi.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Strokovni članki iz Sodnikovega informatorja s pravnimi novostmi in pomembnimi odločbami
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Odvzem nezakonitega premoženja
Ljubljansko okrožno sodišče je na zahtevo specializiranega državnega tožilstva začelo s prvim postopkom po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Tožilstvo od že obsojenega primorskega preprodajalca mamil Andreja Lapornika zahteva plačilo 340.000 evrov nezakonito pridobljenega denarja.

>> US: Vrhovno sodišče ravnalo samovoljno
Ustavno sodišče je ugodilo pritožbi nigerijskega državljana, kateremu je vrhovno sodišče zavrnilo revizijo tožbe, ker ni več izkazoval pravnega interesa. Čeprav mu je sklep o nastanitvi v centru za tujce prenehal veljati, bi pritožnik v ponovljenem postopku lahko dosegel ugotovitev nezakonitosti izpodbijanega sklepa, ugotavlja ustavno sodišče.

>> Korupcija v razmerjih med javnim in zasebnim sektorjem
Večina anomalij, povezanih s korupcijo, se dogaja v razmerju javni sektor - zasebni sektor, je na novinarski konferenci povedala namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v odstopu Liljana Selinšek. Svoje poglede na problematiko korupcije in načine spopadanja z njo so poleg KPK predstavili tudi predstavniki civilne družbe.

>> Gospodarska kriminaliteta in korupcija
Na posvetu o obvladovanju gospodarske kriminalitete in korupcije v poslovnem okolju so strokovnjaki poudarili, da je za boj proti njima potreben multidisciplinaren pristop. Načelo multidisciplinarnosti pa po opozorilih Stanislava Pintarja s specializiranega državnega tožilstva pogosto ostaja le črka na papirju. Kot je poudarila Vesna Žabkar z ekonomske fakultete, koruptivno okolje predstavlja nevarno okolje za stabilnost in varnost družbe ter njenih institucij, prav tako predstavlja nevarnost za vrednote demokracije in trajnostni razvoj.

>> Prednosti in slabosti volilnih sistemov
Vrsta uglednih pravnikov iz Slovenije in sosednje Hrvaške je včeraj v Ljubljani soočila svoje poglede na volilne sisteme, njihove prednosti in slabosti. Glede na znova aktualne pogovore o spremembi slovenskega volilnega sistema, so se mnogi osredotočili na vprašanje, kateri spremembe bi bile najprimernejše. Tudi v stroki so pogledi različni.

>> Javna objava disciplinskih ukrepov
Odvetniška zbornica Slovenije za objavo na svojem portalu pripravlja seznam izrečenih disciplinskih ukrepov, je danes napovedal predsednik zbornice Roman Završek. Zdi se jim primerno in transparentno, da ljudje, ko si izbirajo odvetnike, vedo, ali je bil odvetnik kdaj odgovoren za kakšne kršitve.

>> Potrjena obsodilna sodba Časarju
Višje sodišče v Kopru je po neuradnih informacijah potrdilo januarja izrečeno obsodilno sodbo nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper Robertu Časarju, ki bo moral v zapor na prestajanje kazni. Potrdili naj bi tudi del sodbe, v kateri sta bila na zaporne kazni obsojena poslovnež Marjan Mikuž in nekdanji poslanec Srečko Prijatelj.

>> Preiskovalna komisija Krpan
Preiskovalna komisija, ki bo preučila prodajo Sistemske tehnike podjetju Viator&Vektor v času vlade Antona Ropa in pismo o nameri med obrambnim ministrstvom in Sistemsko tehniko, se je sešla na prvi seji. S predstavitvijo namena preiskave in sestave komisije je ta tudi formalno ustanovljena, člani pa so se dogovorili o prvih preiskovalnih dejanjih.

>> Državno pravobranilstvo zavrnilo zahtevek Tovšakove
Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak ni dosegla dogovora z državnim pravobranilstvom v svoji zahtevi za odškodnino zaradi neupravičenega pripora. Če želi odškodnino, bo morala tožiti. Tovšakova za 63 dni, osem ur in 12 minut neupravičenega pripora od države zahteva 16.350 evrov odškodnine.

>> Brezplačne odvetniške storitve
Nekaj več kot 600 odvetnikov bo prihodnji četrtek nudilo brezplačno pravno pomoč. Po besedah predsednika zbornice Romana Završka je pomoč namenjena tistim, ki si zaradi težkega socialnega položaja ne upajo prestopiti praga odvetniških pisarn. Zbornica stranke poziva, naj si še pred tem dnem izberejo odvetnika in se dogovorijo za termin.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Davek na nepremičnine
Novi davek, ki ga že s 1. januarjem 2014 uvaja Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr), bo zamenjal nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdih cest ter davek na nepremičnine večje vrednosti. Davek se bo polovično delil med državo in občinami, z izjemo prvih treh let, ko bo v celoti prihodek države. Davčna osnova bo posplošena tržna vrednost, navedena v registru nepremičnin. Za stanovanjske stavbe bo osnova v prvih dveh letih nižja, in sicer bo za leto 2014 znašala 80 %, za leto 2015 pa 90 % posplošene tržne vrednosti. Davčna stopnja za stanovanjske nepremičnine, v katerih zavezanec biva ali jih daje v odplačni najem, bo 0,15 %, za nerezidenčne pa 0,50 %. Poleg tega bo za stanovanjske nepremičnine, ocenjene nad 500.000 evrov, davčna stopnja za vrednost nad 500.000 evrov povečana za 0,25 odstotne točke. Zavezancu, ki ne bi mogel plačati davka, zakon omogoča, da poda predlog za zavarovanje obveznosti iz naslova davka z vknjižbo zastavne pravice ter prepovedjo odtujitve in obremenitve te nepremičnine.

>> Predinsolvenčni postopek
Novela ZFPPIPP med drugim uvaja poseben predinsolvenčni postopek za srednje in velike družbe, v okviru katerega se bodo lahko z bankami dogovorile o prestrukturiranju dolga, ter posebna pravila za prisilno poravnavo srednjih in velikih družb. K subjektom, nad katerimi se lahko vodi postopek poenostavljene prisilne poravnave (samostojni podjetniki z do deset zaposlenimi, mikro podjetja), novela dodaja majhne družbe. Spremembe so tudi pri pogojih za insolventnost, in sicer bodo lahko delavci predlagali stečaj, če bo družba s plačilom plač zamujala dva meseca. Sedaj je ta rok tri mesece.

>> Odprava plačnih nesorazmerij
Z zakonom za poplačilo odprave plačnih nesorazmerij bo država poravnala dolg do javnih uslužbencev v največ dveh obrokih skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prvi obrok bo izplačala najpozneje do konca februarja 2014, drugega pa najpozneje do konca januarja 2015.

>> Novosti na trgu dela
Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) natančneje opredeljuje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (podjetju), tako da jo bo mogoče jasno razmejiti od opravljanja storitev na podlagi civilno-pravne pogodbe. Delodajalec bo moral imeti posredovanje začasne delovne sile registrirano kot glavno dejavnost, tuji delodajalci pa bodo morali imeti v Sloveniji registrirano podružnico. Bančno garancijo v višini najmanj 30.000 evrov bodo morali zagotoviti vsi, ki se bodo želeli ukvarjati s to dejavnostjo.

>> Prijava patentov
Novela Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1) uvaja spremembe v zvezi z institutom nadaljevanja postopka po zamudi, ki se veže na prijavo katere koli izmed pravic industrijske lastnine, patenta, dodatnega varstvenega certifikata, modela, znamke ali geografske označbe. Novela natančneje določa začetek teka subjektivnega roka in uvaja objektivni rok za vložitev zahteve ter ohranja dvomesečni subjektivni rok, hkrati pa dodaja šestmesečni objektivni rok, po katerem nadaljevanja postopka po zamudi ne bo več mogoče zahtevati.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 100 - 103
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Barbara Nerat, mag. Miran Pustoslemšek:
Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Izterjava čezmejnih dolgov
Pravosodni ministri so potrdili glavne točke splošnega pristopa glede predloga Komisije glede evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov. S predlogom se omogoča lažjo izterjavo čezmejnih dolgov tako za fizične kot pravne osebe. Tako so poenostavljeni čezmejni dolžniški zahtevki, upnikom pa je nudena večja gotovost pri izterjavi dolgov, poleg tega pa tudi večje zaupanje v trgovanje na enotnem trgu.

>> Nova pravila na nepremičninskem področju
V parlamentu EU so bila potrjena tudi pravila, ki zagotavljajo kupcem nepremičnin na celotnem območju EU, da so v celoti obveščeni o realnih stroških morebitnih hipotek in ustrezno zaščiteni pred najhujšimi tveganji.

>> Patentna zaščita
Pravosodni ministri so potrdili predlog Komisije za dokončanje pravnega okvira patentne zaščite za celotno EU. Predlog bo dopolnil pravila o pristojnosti sodišč in priznanje sodb po Bruseljski uredbi, kar je podlaga za specializirano evropsko patentno sodišče (Enotno patentno sodišče). Sodišče bo pristojno za patentne spore, s čimer bodo odpravljene prakse večkratnih tožb na različnih sodiščih držav članic (tudi do 28). S tem se bodo zmanjšali stroški, pohitrilo odločanje o veljavnosti ali kršitvi patenta in pospešilo inovacije v EU.

>> Ohranitev pokojninskih pravic
Evropski parlament je potrdil zakonodajo, ki dovoljuje delavcem, če se preselijo v drugo državo članico, ohranitev pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.

>> Sodišče EU
V zadevi T-79/12 so na sodišču prve stopnje potrdili prevzem Microsofta nad družbo Skype in zavrnilo tožbe družb Cisco in Messagenet. Prevzem nadzora je po mnenju sodnikov združljiv s skupnim trgom, saj ne omejuje konkurence niti na trgu video komunikacije za zasebne uporabnike niti za poslovne komunikacije.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./21. Ob dnevu človekovih pravic    

Vlasta Nussdorfer
   
Zagotovo je potreba po Varuhu premosorazmerna s problemi, ki jih doživlja družba, in mnogimi težavami ljudi, zlasti tistih, ki so se »poteptani« znašli tudi v finančni in socialni krizi, ki pa je kot erozija načela celo pravno državo. Ljudje upajo na čudežni izhod, ki bi jim prinesel prepotrebne odgovore na nenehna vprašanja, kje so jim bile kršene človekove pravice, predvsem pa, kdo jih bo popravil.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
 
 
  5. strokovno srečanje: Aktualna vprašanja insolvenčnega prava; 13. in 14. marec 2014, Kranjska Gora
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZKP?
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je od leta 1994 doživel kar 32 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZKP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 33 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 89. člen ZKP, ki ureja vrnitev v prejšnje stanje.

 
 
 
  Že imate Pravni rokovnik 2014?
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.