V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2013, številka 11-4 / letnik XI.
 
Non omne quod licet honestum est.
Ni vse tisto, kar je dovoljeno, tudi pošteno.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
10 NP - Glasovanje le še danes in jutri!
Letošnji izbor se zaključuje, zato glasujte za svoje favorite tudi v finalnem delu, ki poteka le še do vključno petka, 29. novembra, pri tem pa lahko dodate tudi vprašanje za posameznega finalista. Po preštetju vseh glasov bodo v ponedeljek, 2. decembra, znana imena 10 najvplivnejših pravnikov v letu 2013.

Vsakoletna okrogla miza z 10 najvplivnejšimi pravniki bo letos v torek, 10. decembra, v ljubljanskem Hotelu Lev.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Visoka varščina in begosumnost v judikatu Vrhovnega sodišča RS
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sprejeta novela ZFPPIPP
Državni zbor je včeraj sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F). Novela med drugim uvaja poseben predinsolvenčni postopek za srednje in velike družbe, v okviru katerega se bodo lahko z bankami dogovorile o prestrukturiranju dolga, ter posebna pravila za prisilno poravnavo srednjih in velikih družb. K subjektom, nad katerimi se lahko vodi postopek poenostavljene prisilne poravnave (samostojni podjetniki z do deset zaposlenimi, mikro podjetja), novela dodaja majhne družbe. Spremembe so tudi pri pogojih za insolventnost, in sicer bodo lahko delavci predlagali stečaj, če bo družba s plačilom plač zamujala dva meseca. Sedaj je ta rok tri mesece.

>> Odprava plačnih nesorazmerij
Poslanci DZ so sprejeli tudi Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev z dopolnjenim predlogom zakona (ZNIRPJU) - predlog zakona. Z njim bo država poravnala dolg do javnih uslužbencev v največ dveh obrokih skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prvi obrok bo izplačala najpozneje do konca februarja 2014, drugega pa najpozneje do konca januarja 2015.

>> Zaostritev pogojev za posredovanje dela
Potrjena je bila tudi novela zakona o urejanju trga dela, ki zaostruje pogoje za ustanavljanje agencij za posredovanje dela. Cilj novele je omejiti kršitve pravic agencijskih delavcev in zagotoviti večjo kakovost storitev posredovanja dela. Med rešitvami, ki jih prinaša novela, je jasnejša opredelitev dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (podjetju), tako da jo bo mogoče jasno razmejiti od opravljanja storitev na podlagi civilno-pravne pogodbe. Po novem bo moral imeti delodajalec posredovanje začasne delovne sile registrirano kot glavno dejavnost, tuji delodajalci pa bodo morali imeti v Sloveniji registrirano podružnico. Poleg tega bodo morali vsi, ki se bodo želeli ukvarjati s to dejavnostjo, zagotoviti bančno garancijo v višini najmanj 30.000 evrov.

>> Prijava patentov
Včeraj je bila sprejeta tudi novela zakona o industrijski lastnini, ki uvaja spremembe v zvezi z institutom nadaljevanja postopka po zamudi, ki se veže na prijavo katere koli izmed pravic industrijske lastnine, patenta, dodatnega varstvenega certifikata, modela, znamke ali geografske označbe. Novela jasneje določa začetek teka subjektivnega roka in uvaja objektivni rok za vložitev zahteve. Ohranja dvomesečni subjektivni rok, hkrati pa dodaja šestmesečni objektivni rok, po katerem nadaljevanja postopka po zamudi ne bo več mogoče zahtevati.

>> Finančni nadzor
Nov je tudi zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema - predlog zakona, ki ga je DZ prav tako sprejel včeraj. Zakon predvideva ustanovitev posebnega odbora centralne banke, finančnega ministrstva, AZN in ATVP z namenom izboljšanja nadzora finančnega sistema.

>> Rezultati poostrenega davčnega nadzora
Davčna uprava je v devetih mesecih letos v nadzoru odkrila za 255,13 milijona evrov naknadno ugotovljenih obveznosti, v enakem obdobju lani pa 193,60 milijona evrov. Dobre rezultate je prinesel poostren nadzor nad gotovinskim poslovanjem od julija naprej in okrepljeno sodelovanje s carinsko upravo v smeri povečanja prostovoljnega plačevanja davkov.

>> Inšpekcijski pregledi
Tržni inšpektorji so v povezavi z delom na črno letos opravili že 6513 inšpekcijskih pregledov, kar je okoli osem odstotkov več kot v celotnem lanskem letu. Skupno so inšpektorji izrekli 558 glob v višini 228.000 evrov in zavezancem izdali 491 odločb o prepovedi dela na črno.

>> Tožbe zoper delodajalce zaradi ravnanj zaposlenih
Nedavno je postala pravnomočna sodba, po kateri je Katoliška Cerkev odgovorna za dejanja župnika in mora žrtvi izplačati odškodnino. Po besedah Rajka Pirnata je tožb, s katerimi se ugotavlja odgovornost delodajalca za dejanja njegovih zaposlenih, veliko, pri tem pa ni pomembno, ali je bila krivda zaposlenega v kazenskem postopku potrjena ali ne.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZDoh-2 kot prikriti krizi zakon
Po ponovnem glasovanju, ki je bilo potrebno zaradi veta državnega sveta, so poslanci državnega zbora v drugo sprejeli spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki so začele veljati 23. novembra - razen izjem iz 14. člena ZDoh-2M. Novela zakona ukinja samodejno usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav z inflacijo. Ti zneski bodo morali po novem slediti rasti cen le v primeru, da bo stopnja inflacije na letni ravni znašala tri odstotke ali več. Predlagatelji veta so opozarjali, da pomeni to veliko obremenitev predvsem najšibkejših in najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Spremembe se bodo uporabile že za odmero dohodnine za leto 2013, kar pomeni, da bodo pri uvrstitvi posameznika v ustrezen davčni razred veljali takšni zneski, kot so veljali za leto 2012. Prav tako ostajajo v nespremenjeni višini davčne olajšave, ukinja pa se osebna olajšava, ki se priznava zavezancem po dopolnjenem 65. letu starosti.

>> Ustavna presoja novele ZBan-1L?
Državni zbor je znova potrdil tudi novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1), s katero se uvaja nov izredni ukrep v zvezi s sanacijo bank, ki ga lahko uporabi Banka Slovenije za zagotavljanje ustrezne kapitalske ustreznosti banke. BS bo lahko po novem banki naložila prenehanje ali konverzijo podrejenih ali hibridnih obveznic, kar pomeni, da se v sanacijo bank vključuje tudi imetnike podrejenega dolga. Pobudniki veta so opozorili, da se bo s tem prizadelo več kot četrtino državljanov, ki prek teh instrumentov bodisi neposredno bodisi posredno prek raznih skladov varčujejo za prihodnost. V društvu Mali delničarji Slovenije so že napovedali vložitev zahteve za presojo ustavnosti novele ZBan-1L, saj so prepričani, da je država s tem ukrepom obšla tudi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), po katerem v primeru stečaja nekega podjetja najprej izgubijo delničarji, nato večinski lastniki izgubijo depozite, ki se pretvorijo v kapital, šele nato pa so na vrsti lastniki podrejenih in hibridnih obveznosti. Po tej noveli pa delničarjem takoj sledijo lastniki podrejenih in hibridnih obveznic.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 96 in 97
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Pravica do poštenega sojenja
Evropska komisija je pripravila sveženj treh zakonodajnih predlogov (direktiva o krepitvi domneve nedolžnosti, direktiva o posebnih jamstvih za otroke, direktiva o pravici do brezplačne pravne pomoči) ter priporočila o procesnih jamstvih za ranljive osebe in priporočila o pravici do brezplačne pravne pomoči, s katerimi naj bi se še izboljšala procesna jamstva v kazenskih postopkih v EU. Namen predlogov je zajamčiti spoštovanje domneve nedolžnosti in pravice do osebne navzočnosti na sojenju, zagotoviti, da bodo otroci deležni posebnih jamstev v kazenskem postopku ter da bodo imele osumljeni in obdolženi - še zlasti osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje - dostop do začasne brezplačne pravne pomoči v začetnih fazah postopka.

>> Obdavčitev podjetij
Komisija je sprejela tudi spremembe zakonodaje o obdavčitvi podjetij z namenom zmanjšanja izogibanja plačila davkov. Spremembe naj bi uredile pomanjkljivosti direktive o matičnih in odvisnih družbah (direktiva 2011/96), ki so jo nekatere družbe zlorabljale. Tako družbe ne bodo imele več možnosti izkoriščati razlik med državami članicami v obdavčitvi plačil v skupini in se s tem izogniti plačilu davka. Komisija je objavila tudi vprašanja in odgovore glede direktive o matičnih in odvisnih družbah.

>> Pravice iz pokojninskega zavarovanja
Evropski parlament in države članice so po šestih letih zastoja dosegli sporazum o pravilih, ki omogočajo delavcem v EU, da v primeru selitve v drugo državo članico, ohranijo dodatne pravice iz pokojninskega zavarovanja oz. pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (t.j. neobveznega).

>> Vloga za azil
V zadevi C-4/11 so sodniki na sodišču EU odločili, da država članica ne sme napotiti prosilca za azil v državo, ki je pristojna za obravnavo njegove vloge, če tam obstaja tveganje kršitve njegovih temeljnih pravic. Država članica mora določiti drugo pristojno državo, ki bo obravnavala to vlogo. Prva država članica načeloma ni dolžna sama obravnavati prošnje. V zadevi je bila uporabljena uredba 343/2003.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Dlakocepstvo    

prof. dr. Miro Cerar
   
Kadar se – še posebej v času krize – pozornost javnosti usmerja v protipravna in neetična ravnanja javnih funkcionarjev, državnih uslužbencev, direktorjev in drugih oseb, ki so na vodilnih mestih, je pomembno, da se pri tem državljanov ne zavaja z izrazitim napihovanjem majhnih kršitev. Žal je takih manipulacij pri nas vedno več, zato velja o tem reči par besed.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
 
  4. strokovno srečanje: Novosti pri javnih naročilih, 11. december 2013
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ali besedilo ZFPPIPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od prve objave leta 2007 doživelo že 10 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je na voljo tudi vseh 11 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. primerjalnik 435. člena ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

 
 
 
  Že imate Pravni rokovnik 2014?
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.