V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2013, številka 11-3 / letnik XI.
 
Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum.
Kar ni dovoljeno po zakonu, napravi dovoljeno stiska.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Veto na zakon o davku na nepremičnine

Državni svetniki so včeraj izglasovali odložilni veto na Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr), ki po njihovem mnenju ni sprejemljiv med drugim zaradi poseganja v avtonomijo lokalnih skupnosti in dodatnega obremenjevanja gospodarstva. Prepričani so, da je obdavčitev stavb, ki so v javni rabi, nesmiselna, ter da je podlaga za obdavčitev - podatki v registru nepremičnin in množično vrednotenje - neprimerna. Z vetom želijo predlagatelja znova opozoriti in mu naložiti polno odgovornost za posledice, ki jih bo imel za lokalno samoupravo.
Svetniki so sprejeli tudi odložilni veto na Zakon o izvrševanju državnih proračunov za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415). Med drugim se ne strinjajo z določbami glede predvidene zadolžitve države in financiranja občin.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Portal FinD-INFO
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
10 najvplivnejših pravnikov 2013: Glasujte za svojega favorita!
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Preglednost financiranja strank
DZ je sprejel vladno novelo zakona o volilni in referendumski kampanji, tretjo obravnavo z njo povezane novele zakona o političnih strankah pa bodo v DZ opravili danes. Ključna novost, ki ju prinašata noveli, je popolna prepoved donacij pravnih oseb, ki naj bi preprečila interesno prepletanje med gospodarstvom in strankami. Noveli predvidevata ureditev mehanizmov za večjo preglednost financiranja strank in natančnejšo opredelitev organov nadzora nad spoštovanjem zakona.

>> Novela insolvenčnega zakona
Odbor za pravosodje je pripravil predlog novele insolvenčnega zakona za razpravo in glasovanje v DZ - dosedanji predlog novele. Čeprav z novelo ni nihče povsem zadovoljen, so se vsi strinjali, da je njeno sprejetje nujno čim prej, saj bo pripomogla k normalizaciji gospodarstva in k postopkom razdolževanja podjetij.

>> Volilna pravica
DZ je sprejel Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2), ki uvaja le tehnične novosti, saj gre za uskladitev z evropskimi direktivami in racionalizacijo vodenja evidence volilne pravice, sestave, razgrnitve in zaključevanja volilnih imenikov ter izdaj volilnih kart.

>> Odstopil minister Stepišnik
Stanko Stepišnik je po pogovoru s predsednico vlade Alenko Bratušek sporočil, da odstopa s položaja gospodarskega ministra. Stepišnik je bil namreč v zadnjih dneh deležen očitkov zaradi sodelovanja Emo Orodjarne, katere solastnik je, na razpisih za pridobitev državnih subvencij.

>> Minister Čufer prestal interpelacijo
Državni zbor ni podprl zahteve poslanske skupine SDS za razrešitev finančnega ministra Uroša Čuferja. Z očitkom, da deluje v škodo javnih financ in s tem vseh državljanov, se je strinjalo 28 navzočih na seji. Proti razrešitvi jih je glasovalo 48.

>> Slovenski državni holding
V ZSSS so predstavili več sprememb predloga zakona o SDH, med drugim prenos nekaterih pristojnosti pri prodaji naložb z vlade na DZ, vzpostavitev ekonomsko-socialnega strokovnega odbora in demografskega sklada ter sprejetje klasifikacije naložb in strategije upravljanja premoženja. Pogajanja o predlogu zakona se bodo nadaljevala danes.

>> Pregon gospodarskega kriminala
Delo državnega tožilstva so letos najbolj zaznamovali angažirano delovanje in uspeh pri izvajanju kazenskega pregona na področju gospodarskega kriminala, hkrati pa pritisk politike in drugih na delo državnih tožilcev, je ocenil generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Kazenski pregon gospodarskega kriminala pa ostaja prva naloga tožilstva.

>> Spor glede LB
Karl Erjavec in Vesna Pusić, sta včeraj v Zagrebu zgolj ugotovila tiste točke, v katerih se državi v sporu glede Ljubljanske banke (LB) ne strinjata. Slovenija še naprej pričakuje prekinitev postopkov na hrvaških sodiščih, Hrvaška pa je po besedah Pusićeve spor o LB pripravljena reševati v okviru arbitraže.

>> Nepravilnosti pri vozniških izpitih
Policisti so do konca oktobra ovadili 26 ljudi, osumljenih 483 kaznivih dejanj, ki naj bi med drugim prodajali vozniške izpite. Ugotovili so tudi, da se je pri dodatnih programih varne vožnje mladih voznikov v najmanj 1200 primerih izdalo potrdilo o opravljeni vožnji, čeprav je ni bilo. Da kriminalisti preiskujejo omenjene sume zlorab, so na Javni agenciji RS za varnost prometa vedeli že v letu 2011, ministrstvo, pristojno za promet, pa od začetka 2012.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Potni stroški vabljenih oseb
Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam, ki bo začel veljati 30. novembra, poudarja povrnitev stroškov za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom. Povrnitev stroškov za prevožene kilometre z lastnim prevoznim sredstvom omenja le v primeru, če na poti ali delu poti javno prevozno sredstvo ne vozi. Glede odmere stroškov določa povrnitev za potovanje po najkrajši poti in v višini dejanskih izdatkov za potovanje z javnim prevoznim sredstvom, ki se ugotavlja in določi na podlagi vozovnice, veljavnih cenikov ali izjave vabljene osebe. Povrnitev potnih stroškov za prevožene kilometre se obračuna v višini, ki velja za povračilo stroškov prevoza za javne uslužbence. Novi pravilnik ne omenja več potovanj z letalom in ladjo v ekonomskem razredu ter potovanj s hitrim vlakom. V prilogi pravilnika je obrazec Zahtevek za povračilo potnih stroškov.

>> Obveščanje o spremembah cen
30. novembra bo začela veljati tudi nova Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, ki v primerjavi z dosedanjo odredbo v 3. členu ne določa več obveznega pošiljanja obvestila o spremembi cen za storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov). Priloga odredbe vsebuje enotni obrazec Obvestilo o spremembi cen.

>> Prevzemanje izdatkov proračunov
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 zaostrujejo pogoje za prevzemanje izdatkov nujnih službenih potovanj in obveznosti, ki jih v izjemnih primerih predhodno odobri Ministrstvo za finance, pri tem pa upošteva likvidnostni položaj in ciljni primanjkljaj proračuna države za leto 2013 - primerjalnik besedila 1. člena. Ne glede na 1. člen lahko neposredni uporabniki proračuna države za namen skupnih javnih naročil prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, v skladu s 23. členom ZIPRS1314. Za neposredne uporabnike je spremenjen tudi rok predložitve nalog za obračun drugih stroškov dela do vključno srede, 11. decembra 2013 - primerjalnik besedila 2. člena.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 94 in 95
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
Skupni namen pogodbenikov v delovnem pravu
Čeprav je bilo v tožnikovi pogodbi o zaposlitvi izrecno navedeno, da se tožniku kot vodilnemu delavcu dodatek za delovno dobo ne obračuna, je sodišče ob upoštevanju trditev tožene stranke, da mu v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi dodatka za delovno dobo ni obračunavala, ker je bil le-ta zajet že v osnovni bruto plači, pogodbeno določbo štelo za sporno. To določbo je tako razlagalo skladno s prvim odstavkom 11. člena ZDR v povezavi s pravilom iz drugega odstavka 82. člena OZ. Ta določa, da se pri razlagi ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov in pogodbeno določilo razumeti tako, kot ustreza načelom obligacijskega prava, ki so določena v zakoniku.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob opozorilu informacijske pooblaščenke    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Relativno brez pravega učinka je bilo obravnavano tudi opozorilo informacijske pooblaščenke, da je iz predloga zakona o Slovenskem državnem holdingu »izpadlo« določilo po katerem bi bile vse gospodarske družbe, ki so v večinski lasti države ali ima država v njih prevladujoč vpliv in bodo vključene v SDH, zavezanci za dostop do informacij javnega značaja. Po vsem kar se je dogajalo na tem področju in po vsem zanimanju za kazenske pregone akterjev, ki so v preteklosti aktivno sodelovali pri osebnem okoriščanju in povzročanju škode na premoženju, ki ga upravlja država, bi morali prav v tem primeru, po domače povedano »biti plat zvona«.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

Portal FIND-INFO

PORTAL FIND-INFO

     
 
>> DURS nadaljuje s poostrenim nadzorom
DURS v akciji s sloganom »Pošteno plačujmo davke« nadaljuje s poostrenim nadzorom t.i. tveganih dejavnosti. V okviru preteklih nadzorov so davčni inšpektorji ugotovili kršitve pri približno 6 % davčnih pregledih, pri katerih so inšpektorji preverjali predvsem izdajanje računov, blagajniško poslovanje, delo na črno, izvajali popis zalog in podatke primerjali s podatki v knjigovodskih evidencah in poslovnih knjigah.

 
 
>> Več davčno-računovodskih vsebin najdete na portalu FinD-INFO
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
 
  Zbornik znanstvenih razprav 2013
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ali uporabljate besedilo ZDoh-2, ki vsebuje vse spremembe?
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) je začel veljati novembra leta 2006, do danes pa je doživel že 25 vplivov na besedilo, ki so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZDoh-2.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh 26 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 14. člen ZDoh-2, ki spreminja določbo glede dohodka iz vzajemnih skladov.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2014 KPOP: Najnižja osnovna plača za I. tarifni razred 547,15 576,54 evrov
1. januar 2014 KPOP: Najnižja osnovna plača za VIII. tarifni razred 1.002,22 1.028,28 evrov
1. januar 2014 KPOP: Nov dodatek za delu v času pripravljenosti 10 %
1. januar 2014 KPOP: Nov dodatek za delo na silvestrovo 50 %
 
 
  4. strokovno srečanje: Novosti pri javnih naročilih, 11. december 2013
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.