V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2013, številka 11-2 / letnik XI.
 
Leges breves esse oportent, quo facilius teneantur.
Zakoni morajo biti kratki, da bi se jih laže držali.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
10 NP - Znanih je dvajset finalistov izboraIzbrali ste dvajset finalistov, ki se potegujejo za uvrstitev med 10 najvplivnejših pravnikov 2013.

Glasujte za svoje favorite tudi v drugem delu izbora, ki poteka do vključno petka, 29. novembra, pri tem pa lahko dodate tudi vprašanje za posameznega kandidata. Po preštetju vseh glasov bodo v ponedeljek, 2. decembra, znana imena 10 najvplivnejših pravnikov v letu 2013.

Vsakoletna okrogla miza z 10 najvplivnejšimi pravniki bo letos v torek, 10. decembra, v ljublanskem Hotelu Lev.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Evropska unija
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novo na portalu: Obči državljanski zakonik (ODZ)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Danes v DZ
Državni zbor bo danes odločal o sprejemu proračunov za prihodnji dve leti (2014 in 2015) ter zakona o davku na nepremičnine, ponovno pa tudi o novelah zakonov o dohodnini (predlog) in bančništvu (predlog). Ker je proračun najpomembnejši dokument vsake vlade in izraz njene politike na vseh področjih, bo premierka Alenka Bratušek na sprejem proračuna za leto 2014 vezala zaupnico vladi (odzivi na predlog proračuna).

>> Združitev davčne in carinske uprave
Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o finančni upravi. Več informacij o zakonu, po katerem naj bi do združitve davčne in carinske uprave prišlo v štirih mesecih po sprejetju zakona, torej predvidoma v prvih mesecih leta 2014, bo vlada podala na novinarski konferenci.

>> Mozetič novi predsednik ustavnega sodišča
Predsedovanje Ustavnemu sodišču RS je v ponedeljek prevzel njegov dosedanji podpredsednik Miroslav Mozetič. Posle je prevzel od dosedanjega predsednika Ernesta Petriča, ki mu je potekel triletni mandat, za vnovičnega pa se ni potegoval.

>> Arbitraža o meji
Slovenija je v ponedeljek v skladu s procesnimi pravili arbitražnega sodišča predala protimemorandum, v katerem se je odzvala na zahtevek in argumentacijo hrvaške strani v sporu o meji med državama.

>> Nepremičninski davek
Obravnava predloga zakona o davku na nepremičnine še naprej razdvaja poslance. Na izredni seji so si bili pri vsakem amandmiranem členu predloga zakona vse bolj vsaksebi. Razpravo je razvnela predvsem osnova obdavčitve in postopek pritožbe davčnih zavezancev.

>> Neprimernost komentiranja sodnih postopkov
Politično izrekanje o sodnih postopkih, ki še niso pravnomočno zaključeni, lahko "povzroči vtis neprimernega vplivanja na pošteno sojenje", je opozoril minister za pravosodje Senko Pličanič. S tem se je odzval na "izražanje politične zaskrbljenosti glede delovanja slovenskega sodstva" s strani Evropske ljudske stranke (EPP).

>> Poslovanje družb v državni lasti
Predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH) po oceni Informacijskega pooblaščenca zmanjšuje transparentnost poslovanja gospodarskih družb v večinski državni lasti. Pooblaščenec opozarja, da je predlog v nasprotju s predlogom sprememb zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki to obveznost širi na državna ali občinska podjetja.

>> Fišer ne bo ukrepal
Ljubljansko okrožno tožilstvo je na vrhovno državno tožilstvo poslalo poročilo o napaki tožilke Manje Prezelj, ki je pozabila predlagati podaljšanje pripora za Sandija Prešerna, morilca zlatarja Antona Paplerja. Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je presodil, da ukrepi niso potrebni.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> ZPP v neskladju z ustavo
Objavljena je bila Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o pravdnem postopku v neskladju z Ustavo. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je vložilo pet zahtev za oceno ustavnosti Zakona o tajnih podatkih (ZTP), ki so v zvezi z Zakonom o pravdnem postopku (ZPP), in opozorilo, da ZPP in ZTP nimata posebnih določb o dostopu strank sodnih postopkov do tajnih podatkov, niti o tem, kako naj sodišče tak postopek vodi. ZPP je po soglasni presoji ustavnega sodišča v neskladju s 23. členom Ustave RS, ki zagotavlja pravico do sodnega varstva. Ugotovljeno protiustavno pravno praznino mora Državni zbor RS odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe, do uveljavitve drugačne zakonske ureditve pa sodnik posameznik ali predsednik senata sodišča, ki odloča o zadevi, s sklepom odloči o tem, na kakšen način se zagotovi seznanitev strank sodnega postopka s tajnimi podatki, ki so predloženi v postopek.

>> Novela ZVO-1
Spremembe in dopolnitve zakona o varstvu okolja usklajujejo slovensko zakonodajo z evropsko, odpravljajo nekatere kršitve, ki jih ugotavlja Evropska komisija (ustavilo naj bi se šest postopkov, ki jih proti Sloveniji vodi Komisija), ustanavljajo Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja kot posvetovalno telo okoljskega ministra (149.a in 149.b člen), ter uvajajo nekatere izboljšave pri inšpekcijskem nadzoru.

V sistemu trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov se opušča državni načrt razdelitve emisijskih kuponov kot prevladujoči sistem za brezplačno razdelitev emisijskih kuponov, nadomeščata ga dražba emisijskih kuponov in seznam naprav, ki lahko na podlagi predpisa EU pridobijo določeno količino emisijskih kuponov brezplačno do leta 2020 oz. 2027 (členi od 126 do 127). Sredstva, pridobljena z dražbo emisijskih kuponov, bodo predvidoma prihodek Podnebnega sklada kot proračunskega sklada države (128. in 129. člen).

Novela zakona uvaja tudi institut inšpekcijskega načrta, ki ga mora v zvezi z napravami kot mogočimi onesnaževalkami večjega obsega pripraviti inšpekcija, pristojna za okolje. Inšpekcija bo na podlagi inšpekcijskega načrta pripravljala programe za redne okoljske preglede, ki vključujejo določitev pogostosti inšpekcijskih ogledov naprav na kraju samem. Predlog zakona vključuje v nadzor tudi carinske organe. (156. in 156.a člen).

V prehodnih določbah je določeno tudi obdobje prehoda dimnikarstva na sistem prostega trga. Prehodno obdobje naj bi predvidoma trajalo do 31. decembra 2015, v tem času pa bodo iztečene koncesije podaljšali in v že obstoječe koncesije ne bodo posegali (92. člen ZVO-1F).

>> KP za obrt in podjetništvo
Objavljena je bila nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je sestavljena iz določb obligacijskega in normativnega dela, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, pravice in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom. Določila kolektivne pogodbe predstavljajo enotne minimalne standarde, razen v posameznih primerih, ko je odstopanje dogovorjeno s to kolektivno pogodbo. Nova KPOP velja od 16. novembra 2013 do vključno 31. decembra 2016, uporabljati se začne 1. januarja 2014, določbe normativnega dela pa se uporabljajo še eno leto po prenehanju veljavnosti.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 92 in 93
 
 
 
  INSOLV-INFO: Pravočasno obveščeni o kritičnih spremembah poslovanja vaših partnerjev!
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      (Ali naj) pametnejši odneha    

prof. dr. Miro Cerar
   
Če bi v Sloveniji v letih po državni osamosvojitvi pametni in pošteni ljudje prevladali nad ne-umnimi in nepoštenimi, bi danes Slovenija ne bila v krizi. Prvih je namreč več kot drugih. Težava je v tem, da so slednji s svojo neumorno vztrajnostjo in agresivnostjo preglasili prve, tako da se šele zdaj, ko nas kriza že pošteno tepe, počasi zavedamo, kako velika napaka je to bila.
   
     
   
 
 
Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Bruselj pozitivno o ukrepanju Slovenije
Evropska komisija je včeraj v poročilu o gospodarskih neravnovesjih opredelila 16 držav, ki potrebujejo poglobljen pregled. Med njimi je znova, že tretjič, tudi Slovenija. A komisija v poročilu ocenjuje, da je Slovenija v zadnjih mesecih pospešila reforme, pomembne za odpravo neravnovesij, in da dosega ključen napredek v bančnem sektorju.

>> Ekonomsko upravljanje EU
Evropska komisija je predstavila potek novega ekonomskega upravljanja Evropske unije. Zaradi gospodarske in finančne krize ter krize državnega dolga je bilo v EU sprejetih precej novih pravil za boljše upravljanje. Uvedeni so bili novi sistemi za nadzor nad proračunskimi in ekonomskimi politikami ter nov proračunski časovni okvir. Nova pravila - uvajajo jih šesterček (prvi sveženj predlogov o ekonomskem upravljanju), dvojček (drugi sveženj o ekonomskem upravljanju) ter Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju - so jasnejša, omogočajo boljše usklajevanje med nacionalnimi politikami, redno spremljanje teh politik in takojšnje kazni ob kršitvah. Države članice pa naj bi tudi lažje uresničevale proračunske in reformne zaveze.

>> Zaščita potrošnikov
V zadevi C-218/12 so sodniki sodišča EU določili obseg zaščite potrošnikov pri čezmejnih prodajah. Tako so odločili, da lahko potrošnik toži tujega prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo, pred domačim sodiščem, če je ugotovljeno, da je trgovec usmeril svojo dejavnost v državo potrošnikovega prebivališča, tudi če pogodba ni bila sklenjena na podlagi tega usmerjenega delovanja. Sodniki so presodili, da je treba 15(1)(c) člen Uredbe 44/2001 razlagati tako, da se ne zahteva vzročna zveza med usmerjanjem gospodarske dejavnosti (npr. spletno stranjo) v državo potrošnika ter sklenitvijo pogodbe z njim. Na domačih sodiščih pa je, da presodijo glede na vse okoliščine primera, ali se lahko uporabi posebna pristojnost, ki je ugodnejša za potrošnike.

>> Odškodnina za nepremoženjsko škodo
V zadevah C-22/12 in C-277/12 so na sodišču EU presojali o odškodnini za nepremoženjsko škodo iz avtomobilske nesreče. V primeru, ko lahko družinski člani žrtve avtomobilske nesreče na podlagi nacionalne zakonodaje zahtevajo odškodnino za utrpljeno nepremoženjsko škodo, se mora ta kriti z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti. Najnižji znesek kritja določen za telesne poškodbe v pravu EU se v takih primerih uporabi tudi za nepremoženjsko škodo. Sodniki so v zadevi uporabili prvo in drugo direktivo o obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Druga direktiva določa najnižje zneske kritja za določene primere, in sicer za telesno poškodbo 1 milijon evrov na oškodovanca oz. 5 milijonov na škodni dogodek ter za materialno škodo 1 milijon evrov na škodni dogodek.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zbornik znanstvenih razprav 2013
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
 
  6. konferenca kazenskega prava in kriminologije - Že prihodnji teden v Čatežu!
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ali besedilo ZFPPIPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od prve objave leta 2007 doživelo že 10 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 11 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.