V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2013, številka 9-4 / letnik XI.
 
Quod semel sumpsit, fiscus numquam reddit.
Kar enkrat vzame, tega fiskus nikoli ne vrne.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
VRHUNSKA STORITEV ZA VARNO POSLOVANJE
Predstavljamo vam izjemno učinkovito vsakodnevno obveščanje o vseh spremembah pri poslovnih subjektih na področju transakcijskih računov, insolvenčnih postopkov in vpisov v sodni register. INSOLV-INFO zagotavlja sprotno posodabljane informacije o vseh procesnih dejanjih v insolvenčnih postopkih, s posebnim poudarkom na obveščanju o poslovnih subjektih po lastnem izboru naročnika.

Z novo storitvijo stopite korak pred druge, saj boste hitro in natančno obveščeni o kritičnih spremembah poslovanja vaših dosedanjih in morebitnih bodočih poslovnih partnerjev.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dogodki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Je sodna reforma izraz strahu pred učinkovitim sodstvom?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
Interventni zakon na področju zdravstva
Vlada bo danes, 26. septembra, obravnavala interventni zakon na področju zdravstva. Na seji vlade se pričakuje argumentirano razpravo, je pa po ministrovem mnenju škoda, da se v koaliciji razhajajo pri takšnih osnovnih stvareh.

Med drugim tudi o zakonu o gospodarskih družbah
DZ bo v nadaljevanju redne septembrske seje razpravljal o predlogih novel zakonov o gospodarskih družbah, o podpornem okolju za podjetništvo in o finančnih zavarovanjih.

O problematiki javnih naročil
V DS je potekal posvet na račun sistema javnih naročil. Zapletenost in nepreglednost sta le dve težavi, ki sta bili izpostavljeni, na posvetu pa so iskali tudi rešitve, ki bi pripeljale k učinkovitejši ureditvi in odpravi obstoječih pomanjkljivosti.

Spremembe zakona o izvrševanju proračunov
DZ je obravnaval predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014, ki med drugim daje pravno podlago za razširitev nabora instrumentov zadolževanja države - gre za repo posle. Po navedbah državne sekretarke Mateje Vraničar se z novelo ne spreminja največji obseg zadolževanja države.

Poenostavitev poslovanja z uradniki
Poslanske skupine so na seji DZ večinsko podprle predlog novele o splošnem upravnem postopku, ki poenostavlja poslovanje z upravnimi organi. Uradniki bodo odslej na željo stranke dolžni sami izpolniti obrazec in ga ponuditi v podpis stranki.

Ustavitev zniževanja obdavčitve podjetij
DZ je opravil drugo branje predloga novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katero se bo ustavilo zniževanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, ki bi se moralo nadaljevati še dve leti.

Splošna razprava o spremembah pri dohodnini
DZ je opravil splošno razpravo o predlogu vlade, da se ukine usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav z inflacijo. Medtem ko si vlada obeta prihranke v proračunu, pa v SDS opozarjajo, da predlog ni usklajen s socialnimi partnerji. Ukinitev dosedanjega avtomatičnega usklajevanja dohodninske lestvice in olajšav s stopnjo rasti cen predvideva predlog novele zakona o dohodnini.

Nov predlog zakona o igrah na srečo
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo nov predlog zakona o igrah na srečo, ki nadomešča zakon iz leta 1995. Cilj prenove je, da bo Slovenija država s kakovostnim prirejanjem iger na srečo, kjer se te prirejajo v urejenem in nadzorovanem okolju.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
Določitev objektov in okolišev objektov policije
Od 5.10. bo veljala Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje. Gre za objekte in okoliše, ki so last Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve, na katerih policija izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja in so kot objekti posebnega pomena do uveljavitve nove odredbe določeni v ločenih podzakonskih predpisih.

Takse in nadomestila
Tudi Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih od 5.10. spreminjajo nekatere tarifne številke ter določajo nove, črtajo pa se Priloge 1, 2 in 3 (napovedi podatkov za določitev letnega nadomestila za nadzor). Takse, letna nadomestila oziroma nadomestila za opravljanje drugih nalog iz prvega odstavka 1. člena so dolžne Agenciji plačevati tudi osebe, nad katerimi Agencija opravlja nadzor in izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z Uredbo 648/2012/EU, Uredbo o izvajanju Uredbe 648/2012/EU, Zakonom o bančništvu ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Za predlog za izdajo soglasja za začasno pridobitev glasovalnih pravic osebe, ki je dosegla prevzemni prag v ciljni družbi zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja ciljne družbe z namenom, da se zagotovi njena kapitalska ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnosti še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti, znaša taksa 1000 točk.

Popravek ZDR-1
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen Popravek Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), in sicer ima delavec, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova, v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja in delavec-skrbnik za svojega varovanca, ki ga dejansko neguje in varuje, pravice iz prvega in tretjega odstavka 185. člena ZDR-1 - in ne 187. člena, kot je bilo pomotoma prej zapisano v 189. členu zakona.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 78
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ste seznanjeni z veljavnim besedilom ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki je bil objavljen leta 2008 v 37. številki Uradnega lista, je bil spremenjen štirikrat, zadnje spremembe veljajo od 10. avgusta 2013. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO čistopisu ZST-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 5 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 11. člena ZST-1 (pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe) pred in po zadnji noveli.

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
Novi ukrepi za povrnitev zaupanja v referenčne vrednosti
Komisija EU je predlagala pravila, s katerimi naj bi se povrnilo zaupanje v integriteto referenčnih vrednosti. Referenčna vrednost je indeks (statistično merilo), izračunan na podlagi reprezentativnega nabora podatkov, ki se uporablja kot referenčna cena za finančne instrumente ali finančne pogodbe ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov. S sprejetjem predloga naj bi se izboljšala trdnost in zanesljivost referenčnih vrednosti, pripomoglo naj bi se k odkrivanju in preprečevanju manipulacij z njimi, opredelila pa se bo tudi odgovornost organov glede referenčnih vrednosti in nadzor nad njimi. Pravila dopolnjujejo predlog Komisije, da se manipulacije referenčnih vrednosti opredelijo kot zloraba trga in se strogo kaznujejo z denarnimi kaznimi.

Reforma sodišča EU
Od 26. do 28. septembra bo v glavnem mestu Litve potekala neuradna razprava o reformi sodišča EU. Namen razprave je pregledati predloge sprememb zakonodaje glede sodišča EU (statut, poslovnik) in možne alternativne rešitve za povečanje učinkovitosti.

Poročilo o industrijski konkurenčnosti držav članic
Evropska komisija je objavila poročili o industrijski konkurenčnosti, po katerih so države članice izboljšale poslovno okolje, izvoz in trajnost. Še vedno pa ostaja precej težav, kot npr. povečanje stroškov energije, otežen dostop do financiranja in zmanjšanje naložb v skoraj vseh državah članicah.

Reforma skupne kmetijske politike
Evropski parlament, Svet ministrov in Komisija so se sporazumeli glede preostalih vprašanj o reformi skupne kmetijske politike, ki tudi spada v sklop večletnega okvira financiranja (MFF 2014-2020). Tako so zaključene usklajevalne faze in gredo predlogi v formalno sprejemanje.

Odbitni delež DDV
V zadevi C-388/11 so na sodišču EU razsojali o odbitnem deležu DDV po šesti direktivi o DDV. Podjetje, katerega glavni sedež je v državi članici, ne more upoštevati prihodkov svojih podružnic v tujini pri računanju odbitnega deleža DDV. Šesta direktiva o DDV ne predvideva uporabe svetovnega deleža.

Zavajajoča poslovna praksa
V zadevi C-435/11 so na sodišču EU odločili, da zavajajoča poslovna praksa v razmerju do potrošnikov ni poštena in zato tudi prepovedana. Pri tem ni treba dokazovati, da je taka praksa v nasprotju z zahtevami poklicne skrbnosti. Materijo ureja 6(1) člen direktive 2005/29.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Učenje na pamet - adijo pamet?    

dr. Marko Novak
   
Glede na izkušnje iz časa študija na svoji slovenski almi mater studiorum, ki so bile (kot povsod) dobre in slabe, bi si človek želel, da bi tiste dobre stvari ostale, slabe pa bi se vsaj delno izboljšale. Ena od teh slabih je prav gotovo bila preveč učenja 'na pamet'. Seveda ne ravno povsod, in prav gotovo ne pri dobrih profesorjih, a nasploh žal prepogosto – zato odločno preveč!
   
     
   
 
 
Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
OGLAS
  Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili z novelo ZKP-L
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. december 2013 Letna vinjeta za prvi cestninski razred 47,50 55,00 eur
1. december 2013 Letna vinjeta za drugi cestninski razred A 95,00 110,00 eur
1. december 2013 Letna vinjeta za drugi cestninski razred B 220,00 eur
1. oktober 2013 Cestnina za vozila nad 3.500 kg, prvi cestninski 0,198076 0,257499 eur/km
1. oktober 2013 Cestnina za vozila nad 3.500 kg, drugi cestninski 0,287210 0,430815 eur/km
28. september 2013 Cena pomorske knjižice 39 51 eur
     

 

DOGODKI

DOGODKI

     
 
OGLAS
  Že čez 3 tedne
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem, da postanejo brezplačno tedensko informirani o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.