Avgust 2013, številka 8-2 / letnik XI.  

Qui provocat, nondum damnatus videtur.
Šteje se, da še ni obsojen, kdor uveljavlja pravno sredstvo.

  V tej številki  
 
•  Pravo EU
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Novi zakoni
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
V soboto zače veljati sodna reforma.
 
 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Predlog za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva bo v primeru sprejetja temu organu poveril pristojnost za preprečevanje nezakonite uporabe proračunskih sredstev EU in druge goljufije v povezavi s finančnimi interesi EU. Evropski javni tožilec bo tako preiskoval kazniva dejanja v zvezi s proračunom EU, preganjal storilce in pomočnike ter pomagal tožilstvu pred nacionalnimi sodišči. Sedaj imajo države članice izključne pristojnosti za pregone v zvezi z goljufijami, ki vplivajo na finančne interese EU. Vendar pa zaradi omejenih sredstev nacionalnih organov pregona ta dejanja niso vedno raziskana, nekateri storilci, še posebej tisti, ki storijo kazniva dejanja v več državah, niso kaznovani, zato je potrebno vzpostaviti sistem, ki bo učinkovito varoval denar evropskih davkoplačevalcev. VEČ

Komisija EU je objavila podrobna vprašanja in odgovore glede predlogov direktive o plačilnih storitvah in uredbe o medfranšiznih provizijah. VEČ

V zadevi C-234/12 so na sodišču EU odločali o televizijskem oglaševanju. Presodili so, da je italijanska zakonodaja, ki predvideva nižje urne omejitve za oglaševanje na plačljivih televizijah kot na brezplačnih, načeloma skladna s pravom EU in ni v nasprotju z načelom enake obravnave, če v okviru minimalnih zahtev direktive drugače razporedi te omejitve. Po direktivi o avdiovizualnih storitvah, ki določa minimalne zahteve, je televizijsko oglaševanje omejeno na 20 odstotkov na uro, države članice pa lahko sprejmejo bolj natančne ali strožje pogoje. Sodišče pojasnjuje, da varstvo potrošnikov proti zlorabam oglaševanja predstavlja najpomembnejši razlog, ki lahko upraviči omejitve svobode opravljanja storitev, seveda pod pogojem, da so omejitve po vsebini in obsegu primerne za dosego tega cilja. VEČ

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Afera Prijatelji v stečaju je na ravni ocenjevanja strokovnega in etičnega dela sodnikov dobila epilog. Personalni svet vrhovnega sodišča je namreč zavrnil pritožbi predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Antona Panjana, ki ju je vložil proti oceni sodniške službe za nekdanji stečajni sodnici Dido Volk in Jelko Rozman. VEČ

Agencija RS za varstvo konkurence (AVK) se je danes odzvala na razveljavitev člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki se nanaša na pristojnost sodišča v postopkih sodnega varstva. Člen je namreč razveljavila nedavno sprejeta novela zakona o sodiščih, ki pristojnost z vrhovnega vrača na upravno sodišče. Po mnenju AVK je to korak nazaj. VEČ

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v času javne razprave Predloga Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se je končala v petek, prejelo okoli 50 odzivov oziroma pripomb na predlog zakona. Med njimi prevladuje predvsem nasprotovanje ukrepu neprenosljivega meseca starševskega dopusta za očete. VEČ

Vlada oz. državno pravobranilstvo se bo pritožilo na sodbo Delovnega in socialnega sodišča, ki je ugodilo Sindikatu vojakov Slovenije in odločilo, da je država v 15 dneh dolžna izplačati tretjo četrtino odprave nesorazmerij za nazaj. VEČ

Na vladi je bil dosežen dogovor, ki bo omogočil dodatno zaposlovanje pravosodnih policistov. Problem bo rešen v zelo kratkem času, najverjetneje na eni prvih sej vlade po počitnicah, je napovedal minister za pravosodje Senko Pličanič. Dodatne okrepitve bodo deloma pridobili s prerazporeditvijo carinikov, prve so že prezaposlili. VEČ

Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je začela postopek izvršbe zaradi neizpolnitve odločbe o koncentraciji med časopisnima družbama Delo in Večer. Če Delo v 15 dneh ne bo prodalo vsaj 75-odstotnega deleža Večera, bo moralo plačati 1000 evrov denarne kazni. VEČ

Računsko sodišče bo ta mesec začelo opravljati revizijo smotrnosti in učinkovitosti zagotavljanja strokovne pomoči poslancem. Kot so pojasnili, bodo revidirali poslovanje od 1. januarja 2012 do izdaje osnutka revizijskega poročila. VEČ

Celoten pregled aktualnih novic  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Spremembe in dopolnitve Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki začnejo veljati v soboto, naj bi s preprečevanjem nepotrebnega vlaganja zahtevkov za revizijo povečale učinkovitost javnega naročanja in zagotovile prednostno obravnavo zahtev za pravno varstvo zoper kršitve pri oddaji javnih naročil, ki so sofinancirana iz evropskih sredstev. Namen postopkov pravnega varstva pri oddaji javnih naročil namreč ni zagotoviti, da naročnik popravi vse morebitne napake in kršitve v postopku javnega naročanja, temveč da ponudnikove možnosti za pridobitev javnega naročila niso okrnjene na račun nezakonitega ravnanja naročnika. Novela prinaša tudi višje takse in več transparentnosti pri izvajanju postopka javnega naročanja, kar se neposredno nanaša na uvedbo enotnega informacijskega sistema. VEČ

Objavljen je bil Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb, ki bo začel veljati 20. avgusta in določa način določitve zemljišč za gradnjo stavb za namene množičnega vrednotenja nepremičnin. Občina najprej razvrsti vse parcele na območju občine po namenski rabi prostora in potem izloči tiste parcele oziroma dele parcel na območju stavbnih zemljišč, ki niso primerne za gradnjo stavb. Občina je dolžna podatke o namenski rabi prostora in zemljiščih za gradnjo stavb sporočati Geodetski upravi Republike Slovenije.

V veljavi sta nova Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin in Pravilnik o določitvi cen orožnih listin, ki zaradi dviga davka na dodano vrednost, določata nove cene.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je izdalo nov pravilnik, ki dodatno ureja področje balonarstva, tako da določa tehnične zahteve za vzletanje in pristajanje balonov in zračnih ladij na drugih urejenih površinah v domačem zračnem prometu in zračnem prevozu.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 65 in 66 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZVis?

Zakon o visokem šolstvu (ZVis), ki je bil objavljen leta 1993, vsebuje kar 20 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZVis.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 21 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Če vas sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedilo 70. člena ZVis, ki ureja prenehanje statusa študenta pred in po zadnji spremembi.
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Obvezno poročanje o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih

Od 1. julija se izvaja nova evidenca trga nepremičnin, prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, ki jo je na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-A) in s Sklepom o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin vzpostavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. VEČ

Več podobnih vsebin najdete na Portalu FinD-INFO.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Slovenija med trgom in socialo izpod peresa dr. Marka Novaka, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Morda pa je trenutna kriza tudi priložnost, da določene stvari postavimo na bolj zdrave temelje – da ob vzpostavitvi zdravega trga oblikujemo tudi zdravo socialo. Če se odrekamo s kazenskimi postopki prevarantskim akterjem na trgih, bi lahko tudi socialo očistili anomalij in lažnih predstav. Te namreč nekaterim dajejo (nezasluženo) potuho." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


7. avgust 2013 potni list z 32 stranmi
  27,50 28,00 eurov
7. avgust 2013 potni list z 48 stranmi
  30,00 30,50 eurov
7. avgust 2013 diplomatski potni list
  27,50 28,00 eurov
7. avgust 2013 službeni potni list
  27,50 28,00 eurov
7. avgust 2013 potni list za vrnitev
  6,00 6,00 eurov
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.