Julij 2013, številka 7-2 / letnik XI.  

Apices iuris non sunt iura!
Osti prava niso pravo!

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
dr. Nina Plavšak: Poti in stranpoti insolvenčne zakonodaje
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Poslance danes med drugim čakata druga obravnava sodne reforme (predlog zakona o sodniški službi in predlog zakona o sodiščih) ter nujna obravnava novele zakona o sodnih taksah. Zvišanje taks je namreč del ukrepov za povečanje proračunskih prihodkov v sklopu rebalansa letošnjega proračuna. DZ bo danes o predlogu rebalansa tudi glasoval, čaka pa ga še glasovanje o davku od srečk. VEČ

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo danes obravnaval pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta spreminja recept, bolniški list, nalog za prevoz bolnikov in nekatere druge tiskovine, ki jih uporabljajo zdravniki za uresničevanje pravic bolnikov. VEČ

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog uredbe o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, ki jo morajo lastniki plačevati vsako leto ob registraciji vozila in podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja. Dajatev za osebna vozila naj bi se s 15. julijem zvišala za okoli 13 odstotkov. VEČ

Na uradu varuha človekovih pravic so dosegli, da bosta oba stavkajoča delavca pred DZ dobila sredstva nadomestila plače, in sicer tudi za nazaj. ZZZS je stavkajočima, ki sta zaposlena v podjetju Čukgraf, izplačal nadomestila plače 5. julija. VEČ

Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu je ponovno obravnaval zadevo "Ališić in drugi" - tožbo treh varčevalcev BiH proti petim državam naslednicam SFRJ. Slovenija je na ustni obravnavi poudarila, da se mora vprašanje vračanja deviznih vlog nekdanjih varčevalcev urejati v okviru reševanja vprašanja nasledstva. VEČ

Hrvaški časnik Novi list danes objavlja komentar o sredini obravnavi zadeve "Ališić in drugi" pred velikim senatom Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. VEČ


Celoten pregled aktualnih novic  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Od 6.7.2013 velja Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom, ki določa, da je o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti delavcu delodajalec dolžan na dan vročitve odpovedi ali na dan, ko prejme dokazilo o vročitvi odpovedi delavcu, obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Vključevanje delavca v ukrepe na trgu dela se v skladu z ZUTD izvaja na podlagi prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve in na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta, delodajalec pa mora delavcu za ta namen omogočiti odsotnost z dela.

Objavljen je bil tudi Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja, ki začne veljati 20.7.2013. Gre za zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah, načinu, naboru in dinamiki prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, načinu in naboru predložitve drugih dokazil s strani kandidata ali ponudnika, načinu zavarovanja osebnih podatkov ter načinu določanja pooblaščenosti za vpogled. Podatki iz zbirke podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah se uporabljajo izključno za preveritev ponudb v skladu s 77. členom ZJN-2 ter ustreznih členov ZJNVETPS in ZJNPOV. Kandidat ali ponudnik lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom v zbirki podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah deponira katero koli dokazilo o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti, zahtev glede tehničnih specifikacij in druga dokazila, o katerih se ne vodi uradna evidenca. Podatki o oddanih javnih naročilih po ZJNPOV se lahko zbirajo v skladu s Pravilnikom o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja, ki stopi v veljavo istega dne.

Sprejet je bil Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, po katerem naloge uresničevanja ustavnih in zakonskih določb, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, ter naloge spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe v skladu z določbami ZIPRS1314, prevzame Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti z dnem uveljavitve rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2013, do takrat pa naloge opravlja Ministrstvo za notranje zadeve.

Upravičenci do donacij za leto 2013 so upravičenci s seznama za leto 2012, z upoštevanimi spremembami iz Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013, objavljenega 8.7.2013.

Objavljena je bila tudi Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, in sicer so se skladno s 4. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije 1. julija uskladila s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin.


Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 57 in 58  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Komisija EU je sprejela začasna pravila o državni pomoči finančnim institucijam v času krize. Glavne spremembe so namenjene izboljšanju procesa prestrukturiranja in enakim pogojem delovanja bank. Banke bodo zavezane pripraviti izvedljiv načrt za prestrukturiranje ali likvidacijo, preden se jih dokapitalizira ali pred ukrepi za zaščito premoženja. V primeru kapitalskih težav bodo najprej morali prispevati lastniki in nižji kreditodajalci, šele nato se bo lahko prosilo za javno pomoč. VEČ

Predstavljen je bil predlog enotnega mehanizma reševanja za bančno unijo. Z mehanizmom naj bi dopolnili enotni nadzorni mehanizem, ki naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2014, Evropski centralni banki pa bo omogočil nadzor nad bankami v državah, ki se bodo odločile pristopiti k bančni uniji. Novi mehanizem za reševanje bi pri bankah, ki so se znašle v hudih težavah in v katerih se izvaja nadzorni mehanizem, zagotovil reševanje z minimalnimi stroški za davkoplačevalce in realni sektor. VEČ

Evropski parlament je potrdil predlog predpisa, ki bo omogočal lažjo registracijo avtomobila v drugi državi članici. Rok za ponovno registracijo v drugi državi je podaljšan na tri mesece, države članice pa morajo medsebojno priznati tehnične preglede. VEČ

V evropskem parlamentu so potrdili tudi pravila, ki bodo ponudnikom spletnih glasbenih storitev omogočila lažjo pridobitev licenc, glasbeniki bodo hitreje dobili licenčnino, potrošniki pa uživali v širši ponudbi spletne glasbe. VEČ

V združenih zadevah C-457/11 do C-460/11 so sodniki sodišča EU odločili, da se dajatev za razmnoževanje zaščitenih del (kopiranje zaščitenih vsebin s spleta) lahko vključi v ceno tiskalnika ali računalnika. Države članice imajo široko diskrecijo glede odločitve, kdo bo plačal dajatev, katere namen je nadomestilo avtorjem za razmnoževanje njihovih del brez njihove odobritve. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2001/29. VEČ


>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU  
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) so bile dokaj obsežne.

Objava novele je bila v 47. številki Uradnega lista. Med drugim je bil dodan 1.a člen, ki uvaja pospešeni postopek, ki pa je urejen v posebnem zakonu.

Prav vse spremembe in vplivi na besedilo so vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZFPPIPP.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko natančno ogledate predhodno in spremenjeno besedilo posameznega člena - npr. 14 člen, ki ureja insolventnost.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Branje misli izpod peresa dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim se sprašuje: "Ali so torej naše misli sploh še varne pred posegi teh ali onih obveščevalnih, varnostnih in drugih služb, ki v imenu t.i. višjih ciljev oblastnikov s prisluškovanji, snemanji ter na druge načine posegajo v naš intimni prostor?" VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. julij 2013 Povračilo stroškov prehrane med delom v dejavnosti trgovine Slovenije
  4,16 4,24 EUR
1. julij 2013 Povračilo stroškov na službeni poti 6-8 ur v dejavnosti trgovine Slovenije
  6,02 6,13 EUR
1. julij 2013 Povračilo stroškov na službeni poti 8-12 ur v dejavnosti trgovine Slovenije
  8,60 8,76 EUR
1. julij 2013 Povračilo stroškov na službeni poti nad 12 ur v dejavnosti trgovine Slovenije
  16,98 17,30 EUR
1. julij 2013 Obrestna mera zamudnih obresti
  8,75 8,5 %
1. julij 2013 Temeljna obrestna mera za juilj 2013, mesečna
  0,1 0,2 %
1. julij 2013 Temeljna obrestna mera za juilj 2013, letna
  1,22 2,38 %
28. junij 2013 Povprečna mesečna bruto plača v RS za april 2013, v primerjavi z marcem 2013
  1.520,08 1.516,82 EUR ( - 0,2 %)
28. junij 2013 Povprečna mesečna neto plača v RS za april 2013, v primerjavi z marcem 2013
  993,70 993,16 EUR ( - 0,1 %)
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.