Junij 2013, številka 6-2 / letnik XI.  

Invitat culpam, qui peccatum praeterit.
Kdor se ne meni za prestopek, spodbuja (nove) prestopke.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS Kolumna
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Novih stopenj DDV
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ta konec tedna oziroma natančneje 15. junija v veljavo stopajo strožja pravila glede uporabe spletnih piškotkov. VEČ

Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog novele zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki ureja prehodno rešitev za določitev katastrskega dohodka in podaljšuje rok za usklajevanje kalkulacij in novih lestvic katastrskega dohodka. VEČ

V javni obravnavi je predlog prenovljenega energetskega zakona, ki v celoti v slovenski pravni red prenaša tretji energetski sveženj. VEČ

Iz Bruslja je prišla novica, da je izvedba neodvisnega zunanjega pregleda kakovosti aktive slovenskih bank pogoj za odobritev prenosa slabih terjatev na slabo banko. VEČ

Nemško ustavno sodišče obravnava vlogo ECB pri reševanju krize v območju evra. V torek je Jörg Asmussen, član izvršilnega odbora ECB, njeno delovanje branil, svoje nasprotovanje pa je predstavil šef nemške Bundesbank Jens Weidmann, ki edini v sistemu ECB ni podprl novega programa odkupovanja obveznic ranljivih evrskih držav. VEČ

Notranja ministra Hrvaške in Slovenije sta v Zagrebu podpisala dogovor o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole ob hrvaško-slovenski meji z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. VEČ

Na Hrvaškem so konec maja spremenili pravilnik o izgradnji enostavnih objektov in odločili, da za bazene velikosti do 100 kvadratnih metrov ni več potrebno ne gradbeno ne lokacijsko dovoljenje. VEČ

Višje sodišče je potrdilo prvostopenjsko sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, da Finance niso žalile ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ko so pisale o nepremičninskih poslih, poroča spletni portal Financ. VEČ

Obsojeni v zadevi Patria še vedno čakajo na zapisnik izreka sodbe. Franci Matoz je že na dan izreka sodbe pred tednom dni od ljubljanskega okrajnega sodišča zahteval zapisnik izreka sodbe z obrazložitvijo, a ga kljub številnim pisnim zahtevam še ni dočakal. VEČ

Novogoriška odvetnica Maja Krašovec Orel je odvetnika Aleksandra Čeferina prijavila na Odvetniško zbornico Slovenije zaradi njegove kritike obsodilne sodbe v zadevi Patria. Prijavo zdaj obravnava etična komisija zbornice. VEČ

Celoten pregled aktualnih novic  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole so bili dodani pogoji izobrazbe za učitelje obveznih predmetov angleškega in nemškega jezika tudi za prvo obdobje izobraževalnega programa osnovne šole (1. do 3. razred).

Od 8. junija velja spremenjeni drugi odstavek 5. člena Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti, katerega izvajanje je bilo s sklepom Ustavnega sodišča RS zadržano do dokončne odločitve. Študijo tako izdela odgovorni projektant, ki ima pooblastilo za projektiranje požarne varnosti, pogoj najmanj petletnega neprekinjenega vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pa ne velja več.

Predmet ustavnosodne presoje je bila tudi podzakonska ureditev, ki je določala prejemnike okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču in način izračuna deleža te dajatve za posamezno občino. Ustavno sodišče RS je tako razveljavilo drugi odstavek 7. člena in četrti odstavek 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Ugotovilo je namreč, da je drugi odstavek 7. člena krog občin, ki so upravičene do prejema okoljske dajatve, predpisane zaradi obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, razširjal na tiste občine, ki jih tretji odstavek 7. člena ZFO-1 ne določa kot prejemnike te okoljske dajatve, zato je bil v neskladju z navedeno določbo ZFO-1 in s tem tudi v neskladju s 147. členom URS. V enakem neskladju je bil tudi četrti odstavek 9. člena , ki je omogočal, da se na njegovi podlagi delež plačane okoljske dajatve določi tudi v korist tistih občin, ki s tretjim odstavkom 7. člena ZFO-1 niso določene kot njeni prejemniki.

Spremembe in dopolnitve Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja vzpostavljajo manjkajoči pravni režim, ki bo omogočal spremembe okoljevarstvenih dovoljenj obstoječim napravam v primerih, ko bodo načrti za kakovost zraka zahtevali sprejetje dodatnih ukrepov za zmanjšanje emisij. Spremenjena je vsebina okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka ter dodane izjeme za določanje mejne vrednosti emisije snovi zaradi kakovosti zunanjega zraka. Upravljavci naprav, ki so pridobile okoljevarstveno dovoljenje do 11.6.2013 morajo do 1.1.2018 obratovanje svojih naprav prilagoditi zahtevam iz spremenjene priloge 10, upravljavci naprav iz spremenjene priloge 4, ki so obratovale na dan 11.6.2013, pa morajo v istem roku pridobiti okoljevarstvena dovoljenja.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 49 in 50 
 

 
  IUS KOLUMNA


Za branje vam priporočamo kolumno z naslovom Proces, ki jo je napisal dr. Matej Avbelj.

Med drugim je zapisal: "... da si kot demokratična družba, ki prisega na pravno državo, ne smemo dovoliti, da bi tovrstni obtožni predlogi postali praksa. S tem bi ogrozili in zanikali temelje našega ustavnega reda. Kot odgovorni državljani si ne smemo dovoliti, da bi vsi skupaj postali Joseph K. ..." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je bil objavljen leta 2002, do danes pa je bil spremenjen 34-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZSPJS.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 35 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 25. člena ZSPJS (spremembe glede dodatka za delovno dobo) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


V evropskem parlamentu so glasovali in potrdili novo računovodsko direktivo in direktivo o preglednosti. Posodobljena je obveznost poročanja in zmanjšani stroški, nova pa so tudi pravila poročanja po državah. Večja preglednost pa se predvideva za davčne obravnave velikih podjetij in skupin. VEČ

Dosežen je bil sporazum o modernizaciji direktive o profesionalnih kvalifikacijah. Po besedah Komisije gre za pomemben ukrep pri zagonu evropske ekonomije, saj naj bi z bolj učinkovitim sistemom za priznavanje kvalifikacij pomagali zmanjševati brezposelnost. VEČ

Evropski parlament je sprejel nova pravila glede hrane za dojenčke, posebne dietne in nizkokalorične hrane. Pravila bolje urejajo označevanje in vsebino mleka za dojenčke ter hrane za posebne zdravstvene namene, kar naj bi prineslo boljšo zaščito za potrošnike ter jasnejšo razlikovanje med hrano za uživanje in hrano za posebne skupine (vprašanja in odgovori). VEČ

Pod okriljem okrepljenega boja proti davčnim utajam, je Komisija EU predlagala povečanje obsega samodejne izmenjave informacij med davčnimi upravami v EU. Predlog predvideva razširitev seznama kategorij za samodejno izmenjavo informacij, z uvrstitvijo dividend, kapitalskih dobičkov, drugih oblik finančnih prihodkov in stanj sredstev na računih na seznam. VEČ

Parlament EU je potrdil skupni evropski azilni sistem, ki naj bi prosilcem azila omogočal hitrejšo in pravičnejšo obravnavo. Z novimi pravili se bodo poenotili postopki in roki za obravnavo prošenj za azil, zagotovili pa naj bi se tudi boljši pogoji sprejema. VEČ

Na sodišču EU je v zadevi C-85/12 generalni pravobranilec Villalon podal mnenje, da direktiva o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij ne izključuje sprejetja zakona, kot na Irskem, o ukrepih za reorganizacijo finančnih institucij. To je možno, če se taki ukrepi nanašajo na posamezne finančne institucije glede na okoliščine in je osebam, ki so bile prizadete, dano učinkovito pravno sredstvo na sodišču. VEČ

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. julij 2013 Dvig stopenj davka na dodano vrednost
  - splošna stopnja DDV 20% 22 %
- nižja stopnja DDV 8,5%     9,5 %
15. junij 2013 Minimalna površina igralnice v vrtcu
  40 m2 42 m2
1. junij 2013 Znižanje nominalnih osnov za izračun plače javnih uslužbencev za delo v tujini - nove osnove do 31.12.2014
   - policijski ataše 3.451,86 3.345,25
- veleposlanik    3.638,44 3.515,21
- učitelj slovenščine na tuji univerzi       
                     2.425,63 2.377,78

- vojak I              1.399,40 1.386,25
1. junij 2013 Znižanje osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev - nova plačna lestvica do 31.12.2014
   - plačni razred 40 2.032,98 2.001,31
- plačni razred 50 3.009,28 2.929,83
1. junij 2013 Zvišanje RTV prispevka
  - za vse rtv sprejemnike            12,11 12,75 EUR
- za samo radijske sprejemnike      3,58 3,77 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.