Maj 2013, številka 5-4 / letnik XI.  

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Pravna načela so: pošteno živeti, drugega ne prizadeti, vsakomur priznati tisto, kar mu pripada.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS Kolumna
•  Strokovni članki
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Številčni podatki
•  Nasvet
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E)
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Danes sta začeli veljati noveli (predlog) Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (predlog novele). Z njima se s 1. junijem uresničuje dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja, s katerim se posega tudi v plače 155.000 javnih uslužbencev. S tako imenovano kompresijo plačne lestvice se bodo osnovne plače znižale od pol do blizu pet odstotkov. VEČ

Evropska komisija je odobrila Sloveniji dodaten čas in proti njej ne bo predlagala postopka zaradi presežnih makroekonomskih neravnovesij. Država je tako dobila še dve leti časa za odpravo presežnega primanjkljaja, vendar mora nujno ukrepati. V Bruslju bodo izvajanje načrtovanih ukrepov in uresničevanje priporočil pozorno spremljali, postopek zaradi neravnovesij pa lahko komisija sproži kadarkoli. VEČ

Službeni nadzor nad odločanjem sodišč v primeru Hilde Tovšak je pokazal, da je bila v zadevi delavcev na gradbišču Teš storjena strokovna napaka. Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša bo zahteval oceno sodniške službe za preiskovalno sodnico. Minister Senko Pličanič je že napovedal spremembe zakonodaje za povečanje učinkovitosti sodišč. VEČ

Vrhovni državni tožilec Andrej Ferlinc je na sojenju v zadevi Patria za predsednika SDS in nekdanjega predsednika vlade Janeza Janšo predlagal 24 mesecev zapora. Za prvega moža Rotisa Ivana Črnkoviča in brigadirja Toneta Krkoviča pa po 22 mesecev zapora. Tožilstvo predlaga za vsakega še po 37.000 evrov stranske denarne kazni. VEČ

Predlog novele Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) kaže na nerazumevanje vloge nadzornega sveta pri motiviranju vodstev, opozarja upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije. VEČ

Predlagan pavšal 30 evrov mesečno za odškodnino izbrisanim je za njihove predstavnike sramoten, sami predlagajo devetkrat višji znesek. Po mnenju Matevža Krivica je koncept zakona norčevanje iz prava. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Dve pomembni ustavni spremembi izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Vse te omejitve zakonodajnega referenduma so v zadnjih mesecih dodobra razburile del civilne družbe in stroke, ki menita, da se želi politična oblast na ta način v prihodnje izogniti referendumom o nekaterih ključnih reformnih in drugih radikalnejših finančnih, ekonomskih, socialnih in drugih ukrepih." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Objavljena je bila odločba U-I-311/11, s katero je Ustavno sodišče RS razveljavilo novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v delu, ki članom vodstva ali nadzornega organa družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, preprečuje ustanavljanje, vodenje in nadziranje družb (10.a in 10.b člen). Zahtevo za presojo ustavnosti teh določil sta vložila vlada in DS. VEČ

Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi protokolarnih pravil med drugim iz protokolarnih dogodkov izvzemajo državniške obiske vlade v RS, spreminjajo sestavo Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve ter določajo, da administrativno-tehnična, finančna in organizacijska opravila za delo odbora zagotavlja Ministrstvo za kulturo RS.

Državni zbor je sprejel sklep o izvolitvi Mira Preka za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Sodišča Evropske unije v Luksemburgu.

Objavljene so bile spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, ki med drugim določajo, da mora borzni član v treh mesecih od sklenitve Pogodbe o članstvu izpolniti pogoje za vključitev v trgovanje iz 90. člena. Prehodno obdobje iz 210. člena se s 6. julija 2013 podaljšuje na 30. september 2013. Do tega datuma morajo člani podpisati Pogodbo o članstvu, v nasprotnem primeru jih lahko borza izključi iz trgovanja ter iz članstva na borzi.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 44 in 45
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Parlament je potrdil predlog uredbe o vseevropskem zaščitnem nalogu, ki bo žrtvam domačega nasilja omogočal, da pridobljena prepoved približevanja za storilca velja kjerkoli v EU. Uredbo morajo države članice prenesti v domačo zakonodajo v treh letih. VEČ

Evropska komisija je predlagala zakonodajo, s katero bi državljanom Unije, ki so v prvih fazah kazenskega postopka, omogočala posvet z odvetnikom. Predlog predvideva pravico do odvetnika v vseh fazah postopka, od začetka do zaključka, za vse osumljence kjerkoli v EU. Predlog bi npr. omogočal osumljencu, kateremu je vzeta prostost, da o tem obvesti svoje najbližje. VEČ

Na Sodišču Evropske unije je generalni pravobranilec Wahl v zadevi C-95/12 predlagal, da sodišče zavrne tožbo Komisije proti Nemčiji, s katero zahteva finančno kazen zaradi t.i. volkswagnovega zakona. Komisija je vložila tožbo zaradi domnevnega nespoštovanja sodbe iz leta 2007, po kateri je Nemčija kršila prost pretok kapitala, ker ni razveljavila treh določb omenjenega zakona. Gre za določbe o imenovanju, omejitvi glasovanja in manjšinske blokade. Generalni pravobranilec meni, da uporaba besedne zveze »in conjuction with« (skupaj) izključuje intepretacijo Komisije, poleg tega pa sodba ne potrdi razlogov Komisije. VEČ

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 31 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 32 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 89. člen ZKP, ki ureja vrnitev v prejšnje stanje.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
14.06.2013Zakon o prekrških (ZP-1)
14.06.2013Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
01.09.2013Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


24. maj 2013 Rast cen življenjskih potrebščin
  april 2013 v primerjavi z marcem + 0,7 %
24. maj 2013 Rast cen življenjskih potrebščin
  april 2013 v primerjavi z aprilom 2012 + 1,5 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.