Maj 2013, številka 5-3 / letnik XI.  

Qui provocat, nondum damnatus videtur.
Šteje se, da še ni obsojen, kdor uveljavlja pravno sredstvo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD-INFO
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-311/11 razveljavilo novelo zakona o gospodarskih družbah v delu, ki članom vodstva ali nadzornega organa družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, preprečuje ustanavljanje, vodenje in nadziranje družb (10.a člen). VEČ

Poslanci bodo danes po nujnem postopku obravnavali predlog novele insolvenčnega zakona, ki naj bi prispevala k razdolževanju gospodarstva in posledično hitrejšemu izhodu iz krize. VEČ

Premierka Alenka Bratušek bo danes pozvala poslance, naj podprejo obstoječi predlog o vpisu fiskalnega pravila v ustavo - torej zapis tega pravila v ustavo z uveljavitvijo leta 2015. VEČ

Potem ko je DZ potrdil spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju in spremembe zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014, ki jih je vlada uskladila s sindikati (več o dogovoru), bo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo sindikate povabilo k podpisom parafiranih aneksov h kolektivnim pogodbam. VEČ

Iskanje Hilde Tovšak se intenzivno nadaljuje doma in v tujini. Za njo je bila tudi formalno objavljena mednarodna tiralica, policija pa razmišlja o razpisu nagrade. Premierka Alenka Bratušek želi na sestanku s policijo, tožilstvom, sodstvom in pristojnimi ministrstvi ugotoviti, kaj se je zgodilo in kako naprej. VEČ

Vlada naj nemudoma pripravi zakon, ki bo omejil plače predsednikov in članov uprav v (ne)posredni lasti države na največ višino plače predsednika vlade, poziva sekretar republiškega odbora Sindikata državnih organov Slovenije Drago Ščernjavič. VEČ

Evropsko sodišče za človekove pravice Sloveniji ni podaljšalo roka za pripravo odškodninske sheme za izbrisane. Notranji minister Gregor Virant zato napoveduje maksimalno hitro sprejemanje potrebnega zakona, a priznava, da roka najverjetneje ne bomo ujeli. VEČ

Delodajalci namesto pogodb o zaposlitvi sklepajo z delavci podjemne ali avtorske pogodbe, tudi za dela, ki jih delavci opravljajo v okviru redne dejavnosti delodajalcev, kar je nedopustno ugotavljajo inšpektorji. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
14.06.2013Zakon o prekrških (ZP-1)
14.06.2013Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
01.09.2013Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati konec leta 2008, je doživel že štiri vplive, od tega dve noveli. Zadnja novela, ki je bila zelo obsežna, je vsebovala kar 129 členov. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU KZ-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Na podlagi Napotila za izvajanje revizij računsko sodišče izvaja revizije po mednarodnih revizijskih standardih, ki poleg mednarodnih standardov revidiranja, ki jih izdaja IFAC, zajemajo tudi mednarodne standarde vrhovnih revizijskih institucij in evropske smernice za izvajanje mednarodnih revizijskih standardov, ki ju izdaja INTOSAI - Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih inštitucij.

Med novimi obvestili o začetku veljavnosti sporazumov izpostavljamo Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in boju proti njim s prilogo in Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju.

Z Odločbo vlade se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru Lucija Gorišek Perc.

S Sklepom o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta RS je Franc Kangler imenovan v tri komisije Državnega sveta RS.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 41 in 42
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo aktualno odločbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava sodno prenehanje delovnega razmerja:

Vrhovno sodišče je s sodbo VIII Ips 7/2013 zavrnilo revizijo v delovnopravnem sporu v zvezi z vrnitvijo na delo k toženi stranki. Prvostopenjsko sodišče je sicer ugodilo tožbenemu zahtevku za vrnitev na delo, vendar je v ponovljenem postopku po pritožbi drugostopenjsko sodišče delno ugodilo pritožbi tožene stranke zoper sodbo, razvezalo pogodbo o zaposlitvi s koncem glavne obravnave pri sodišču prve stopnje, znižalo prisojene reparacijske zneske za prejeta nadomestila za brezposelnost, tožnici prisodilo odškodnino za sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi v višini treh plač ter znižalo prisojene stroške postopka. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Nekaj misli o tožilstvu izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ni nikakršna skrivnost, da okoli tožilstva cedi sline vsakokratna politika in da morajo tožilci vsakodnevno prenesti precej pritiskov iz vseh možnih smeri. A to je stvar politične higiene, ki je v naši državi tako ali tako na najnižjem možnem nivoju." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Revizijska poročila energetskih podjetij s pridržkom?

V pomladnih mesecih je Slovenski inštitut za revizijo revizijske družbe in pooblaščene revizorje opozoril na zakonske nedorečenosti revidiranja invalidskih in energetskih podjetij, ki pri izvajanju revizijskega postopka in oblikovanja revizorjevega mnenja zahtevata njihovo posebno pozornost. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.