Maj 2013, številka 5-1 / letnik XI.  

Qui provocat, nondum damnatus videtur.
Šteje se, da še ni obsojen, kdor uveljavlja pravno sredstvo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E)
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada naj bi danes zaključila obravnavo programa stabilnosti in nacionalnega reformnega programa ter oba dokumenta tudi potrdila in ju v petek poslala Evropski komisiji. VEČ

Državni zbor je ponovno preložil odločanje o vnosu fiskalnega pravila v ustavo z namenom, da se počaka na mnenje vlade in ključne elemente izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu. VEČ

V okviru programa stabilnosti je predlagan od 0,5 do 5 odstoten krizni davek na vse bruto prihodke, končna odločitev o zvišanju DDV pa bo sprejeta konec leta. VEČ

Vlada bo izplačala razliko do polnega lanskega regresa za letni dopust vsem javnim uslužbencem pri majski plači. VEČ

Ekonomsko-socialni svet (ESS) je zaključil obravnavo predlaganih sprememb insolvenčne zakonodaje, ki naj bi omogočile ohranitev zdravih jeder podjetij. VEČ

V Sloveniji so potrebni protikorupcijski ukrepi, so v odzivu na raziskavo svetovalnega podjetja Ernst & Young o korupciji v poslovnem svetu, v kateri je Slovenija zasedla neslavno prvo mesto, poudarili v Združenju Manager in Transparency International Slovenia - Društvu Integriteta. VEČ

Informacijski pooblaščenec je ugodil pritožbi več prosilcev zoper odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, ki je zavrnila zahtevo za posredovanje tonskega posnetka pogovora z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


V veljavi je novela Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT), ki k možnostim pomoči - kredit, subvencija, subvencija obrestnih mer in poroštvo - dodaja kapitalsko naložbo v denarni in stvarni obliki. Stvarni vložek se bo lahko izvedel s konverzijo terjatev iz naslova danih posojil in plačanih poroštev v lastniški delež. Novela poleg omejitve, da pomoči ne sme biti deležno podjetje z več kot 25-odstotnim državnim deležem, ukinja tudi zgornji znesek višine državne pomoči, ki je bil omejen na 10 milijonov evrov. VEČ

Veljati je začela tudi novela Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), s katero je vlada odpravila določene anomalije pri upravljanju državnih naložb in vpeljala nekatere nove rešitve. Holding in njegove odvisne družbe po novem niso le pod nadzorom računskega sodišča, temveč so postali tudi zavezanci po Zakonu o javnem naročanju in Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

Spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) slovenski pravni red usklajujejo z evropsko direktivo o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, ob tem pa se dopolnjuje tudi sistem subvencioniranja mesečnih vozovnic za dijake in študente ter se omogoča boljše povezovanje javnega linijskega potniškega prometa s šolskimi prevozi. Novela je v veljavi od 7. maja.

Cilj novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je tudi že v veljavi, je bil brezposelnim povrniti možnosti za vključenost v prostovoljno zavarovanje, in sicer pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo ZPIZ-2. Novela uvaja postopen dvig prispevkov za brezposelne osebe, in sicer bi bila letos najnižja osnova za plačilo prispevkov 16 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, do leta 2020 pa se bo ta delež dvignil na 60 odstotkov.

Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade RS določa predmete skupnega javnega naročanja vlade ter pravila, izjeme od skupnega javnega naročanja in postopke za izvedbo skupnih javnih naročil.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 35, 36, 37, 38 in 39
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
16.05.2013Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
14.06.2013Zakon o prekrških (ZP-1)
14.06.2013Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
01.09.2013Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, vendar je že doživel dvanajst vplivov na besedilo, od tega kar sedem novel zakona. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh trinajst verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 599. člen ZGD-1, ki določa poenostavljeno pripojitev družbe.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo aktualno sodbo višjega sodišča, ki obravnava nižanje plač sodnikom:

V primeru, da je funkcionar ugotovil določitev in izplačilo plače v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena ZSPJS, je lahko od delodajalca pisno zahteval ugotovitev nezakonitosti (3.a člen ZSPJS). Če delodajalec v roku osmih delovnih dni ni izdal obvestila, je lahko javni uslužbenec s tožbo zahteval od pristojnega sodišča ugotovitev nezakonitosti ter izplačilo razlike med izplačano in zakonito določeno plačo. VEČ  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Legalizacija prostitucije izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ne, ne, ne mislim na meseno verzijo tega izraza, temveč na tisto, ki jo SSKJ opredeljuje kot /pojav, da se nekdo odpoveduje načelom, idealom zaradi materialnih koristi/. Potem, ko je njena prvotna različica dobila tudi v sodbah sodišča EKČP svojo legalnost, je očitno vedno bolj običajno, da se tudi njena izpeljava vsaj legitimira, ne vidim pa dosti možnosti, da se v prihodnosti tudi ne bi legalizirala." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.