Februar 2013, številka 2-2 / letnik XI.  

Utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus.
Javna korist mora imeti prednost pred pogodbami med zasebniki.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo ob začetku novega sodnega leta poudarjajo, da slovenski pravosodni sistem potrebuje močna in učinkovita zdravila ter dodajajo, da je v pripravi več predlogov novel zakonov s ciljem zagotavljanja delovanja pravne države. Med novimi predlogi so novela zakona o sodiščih, novela zakona o sodniški službi, novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter predlog zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU. VEČ

Potem ko je odbor DZ za delo v sredo opravil drugo branje Predloga zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ima danes na mizi drugo obravnavo predloga novele Zakona o urejanju trga dela (ZUTD). V tem predlogu so glavna odprta vprašanja začasna in občasna dela za upokojence, višina nadomestil za brezposelne in dostopnost do teh nadomestil. VEČ

Prof. dr. Miro Cerar, ki se ga je v zadnjih dneh omenjalo kot verjetnega mandatarja morebitne nove vlade, kandidature za zdaj ne bo sprejel, idejo za projektno vlado pa ocenjuje kot dobro, a meni, da zanjo ni dovolj široke podpore. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je opravil drugo obravnavo predloga novele obrtnega zakona in k njej sprejel številna dopolnila. VEČ

Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo je danes za obravnavo v DZ pripravil novelo zakona o funkcionarjih v državnih organih. Na odboru potrjeno besedilo se nekoliko razlikuje od tistega, ki ga je predlagal DS. VEČ

Združenje stečajnih upnikov je zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in počasnega delovanja sodišč na pravosodno in gospodarsko ministrstvo poslalo pobudo za spremembo obstoječe insolvenčne zakonodaje v smeri večjega varstva pravic upnikov. Po mnenju združenja bi bilo smiselno tudi zaostriti odgovornost za prekoračitve razumnih rokov sojenja. VEČ

Premier Janez Janša se je po pooblaščencu Franciju Matozu v ponedeljek pritožil na upravno sodišče zoper sklep, s katerim je upravno sodišče zavrnilo njegovo zahtevo po zadržanju poročila protikorupcijske komisije. VEČ

Upravno sodišče je zavrnilo zahtevo Zorana Jankoviča, da z začasno odredbo Komisiji za preprečevanje korupcije naloži, da mora s svojih spletnih strani in drugih objav odstraniti zaključno poročilo v delu, ki se nanaša na Jankovića. VEČ

Število najstarejših nerešenih zadev na sodiščih se je lani pomembno zmanjšalo, skrajšali so se pričakovani časi njihove rešitve, zmanjšalo se je število sodnih zaostankov, je dejal predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. Kazenske in pravdne zadeve se po njegovih besedah prepočasi rešujejo, pri gospodarskih zadevah pa gre na bolje. VEČ

Tožilsko delo je bilo v zadnjem času spet tarča nekaj ostrih, predvsem pa povsem neutemeljenih kritik, opozarjajo v Društvu državnih tožilcev Slovenije. VEČ

Po opravljenih službenih nadzorih nad delom treh sodnikov gospodarskega oddelka ljubljanskega okrožnega sodišča, ki so bili odrejeni zaradi domnevnih nepravilnosti, je bilo ugotovljeno, da bi bili lahko sodniki bolj skrbni pri nadzoru nad delom stečajnih upraviteljev. V postopku nadzora za sodnike ni bilo odrejenih sankcij. VEČ

Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek - Travnik je govor premiera Janeza Janše na shodu Zbora za republiko ocenila kot političen govor, ki vsebuje elemente spodbujanja sovraštva in nestrpnosti do vseh, ki se ne strinjajo z njegovo politično usmerjenostjo. VEČ

Slovenija in Hrvaška sta si v ponedeljek prek sekretariata arbitražnega sodišča v Haagu izmenjali memoranduma za arbitražo o meji. VEČ 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že šest vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 7 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.09.2013Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku, ki velja od 7. februarja, določa izobrazbo, ki jo mora imeti oseba za vodenje upravnega postopka oziroma opravljanje posameznih procesnih dejanj v postopku in odločanje v upravnih zadevah, strokovni izpit iz upravnega postopka, način njegovega opravljanja, vsebino in program izpita, imenovanje izpitnih komisij, njihovo plačilo in upravne zadeve, za katere ni treba opravljati izpita. Nova uredba razveljavlja dve uredbi in pravilnik.

Uredba o spremembah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje nadomešča priloge 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 in 17.

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, ki velja od 8. februarja, določa vsebino zasnove požarne varnosti in študije požarne varnosti, razvršča objekte glede na požarno zahtevnost, določa objekte, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije, ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati odgovorni projektant, ki izdeluje zasnovo ali študijo. Novi pravilnik razveljavlja dosedanji veljavni pravilnik ter nekaj členov in prilog Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.

Na podlagi Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA) je bila objavljena nova Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, ki določa višine odškodnin v razponu do največ 49.225,53 evrov. Dosedanja shema je prenehala veljati 7. februarja.

Sprejete so bile Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže, ki kot vračljivo določajo embalažo, ki jo v embalažnem krogotoku večkrat uporabimo. Uzance so bile sprejete z namenom zagotovitve:
– hitrejšega obračanja vračljive embalaže in nemotenega proizvodnega in prodajnega procesa,
– poenotenja kavcijskih vrednosti istovrstne vračljive embalaže različnih dobaviteljev,
– manjših stroškov na enoto proizvoda,
– varovanja okolja pred škodljivimi posledicami nenadzorovanega odlaganja embalaže in
– zaščite potrošnika.
Nove uzance začnejo veljati 9. marca in s tem dnem razveljavljajo Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže iz leta 2000.

Spremembe Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic dopolnjujejo merila pri razvrščanju finančnih sredstev in prevzetih obveznosti v skupine, in sicer pri skupini D in E.

Objavljen je bil Sklep izvolitvi varuhinje človekovih pravic, ki določa, da se za varuhinjo človekovih pravic za dobo šestih let imenuje Vlasta Nussdorfer. Nova varuhinja začne izvrševati funkcijo 23. februarja 2013. VEČ  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Prva evropska državljanska pobuda, ki je dosegla potrebnih milijon podpisov, odpira vprašanje vode kot javne dobrine in ne blaga. Pobudniki pozivajo Komisijo, da predlaga zakonodajo, ki bo izvrševala človekovo pravico do vode in komunalne ureditve ter bo spodbujala zagotavljanje vode in komunalne ureditve kot osnovne javne storitve za vse. Cilj evropske državljanske pobude je spodbuditi vseevropske razprave o vprašanjih, ki zadevajo državljane po vsej Evropi, in ta vprašanja uvrstiti na dnevni red EU. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-543/10 presodilo, da dogovor o pristojnosti sodišča iz prodajne pogodbe sklenjene med proizvajalcem in kupcem blaga v okviru zaporednih pogodb, ki jih sklenejo stranke s sedeži v različnih državah članicah, ne more učinkovati za končnega kupca tega blaga, razen če je soglašal z navedenim dogovorom. Pristojnost sodišč določa Uredba 44/2001. VEČ

>>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo aktualno odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava odškodninsko odgovornost države zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku:

Pritožnica je v stečajnem postopku leta 1995 kupila nepremičnino ter v letih 1996 in 1997 zoper najemnike posameznih sob vložila 115 tožb na izpraznitev prostorov. O izselitvi je bilo pravnomočno odločeno šele šest let in pol po vložitvi tožb. Ker pritožnica nepremičnine ni mogla uporabljati, je zaradi nastale premoženjske škode vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo in zahtevala povračilo škode. Sodišče prve stopnje je presodilo, da je pritožnici nastala škoda s kršitvijo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, saj ni mogla razpolagati s svojo nepremičnino prosto oseb in stvari. Toženi stranki je določilo plačilo odškodnine za premoženjsko škodo. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom O fašizmu izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Pomemben aspekt fašizma je označevanje sovražnika; usmerja se praviloma proti emancipatoričnim konceptom, gibanjem in težnjam, še zlasti proti delavskemu gibanju in zoper etnično, družbeno, biološko ali na drug način razmejenim skupinam, ki so kot že opredeljene kot deviantne, tuje ali nevarne." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Oddaja napovedi doseženih obresti in kapitalskih dobičkov do 28. februarja

Približuje se rok oddaje napovedi doseženih obresti ter dobičkov od prodaje vrednostnih papirjev, deležev in izvedenih finančnih instrumentov, ki jih morajo davčni zavezanci predložiti preko sistema eDavki ali po pošti, ob izpolnjevanju določenih pogojev. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. marec 2013 Znižanje povprečne plače zaposlenih, ki se upošteva pri oblikovanju cen socialno varstvenih storitev
  - 4.3 %
1. marec 2013 Znižanje stroškov dela, ki se upošteva pri oblikovanju cen socialno varstvenih storitev
  - 9,9 %
1. marec 2013 Rast stroškov materiala in storitev, ki se upošteva pri oblikovanju cen socialno varstvenih storitev
  2,7 %
1. marec 2013 Standard povprečne plače zaposlenih v posebnih socialno varstvenih zavodih in domovih za starejše, za oskrbo "IV" starejših od 65 let
  1.026,91 982,42 EUR
1. marec 2013 Standard povprečne plače zaposlenih v posebnih socialno varstvenih zavodih in domovih za starejše, za oskrbo odraslih s posebnimi potrebami
  1.084,15 1.037,18 EUR
1. marec 2013 Standard stroškov in odhodkov oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih in domovih za starejše, za oskrbo starejših od 65 let (mesečno na posteljo)
  167,37 171,89 EUR
1. marec 2013 Standard stroškov in odhodkov oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih in domovih za starejše, za oskrbo odraslih s posebnimi potrebami (mesečno na posteljo)
  279,36 286,90 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.