Januar 2013, številka 1-3 / letnik XI.  

Lex non debet esse ludibrio.
Zakon ne sme biti v posmeh.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Sodna praksa
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  IUS Kolumna
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
V veljavi je novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki ima tudi 48 vplivov na druge predpise.
 


 
  AKTUALNO


Vlada je določila besedilo novele zakona o kazenskem postopku. Po besedah ministra za pravosodje in javno upravo Senka Pličaniča novela odpravlja različne administrativne ovire, kar bo kazenski postopek naredilo bolj tekoče. Predvideva tudi hitro obravnavo gospodarskih zadev in medijsko snemanje glavnih obravnav. VEČ

Člani odbora DZ za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo so se seznanili z letnim poročilom sodnega sveta o učinkovitosti in uspešnosti sodišč. Razpravljali so tudi o noveli zakona o volitvah v DZ, ki jo je predlagal državni svet. Novela, ki bi odpravila obvezno uporabo prosojnih volilnih skrinjic, ni dobila zadostne podpore. VEČ

Ustavna komisija je brez glasu proti podprla delovni predlog stališč o osnutku ustavnega zakona, s katerim bi spremenili referendumsko ureditev, poslanci PS pa so se glasovanja vzdržali. Razprava pred tem se je vrtela predvsem okoli omejitve referenduma o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah, ki po mnenju nekaterih ni dovolj jasna. VEČ

Člani odbora DZ za kmetijstvo in okolje so pri drugi obravnavi dopolnili novelo zakona o zaščiti živali tudi z amandmajem, ki prepoveduje uporabo prostoživečih živalskih vrst za nastopanje ali prikazovanje v cirkusih. Sprejeli so tudi amandma, ki prepoveduje rejo in lov živali zgolj zaradi pridobivanja kožuhov. VEČ

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je že od septembra lani v presoji pred ustavnim sodiščem. Presojo ustavnosti je zahtevalo upravno sodišče, sedaj pa je ustavno presojo dela zakona ob ugotovitvah protikorupcijske komisije o premieru Janezu Janši napovedala tudi SDS. VEČ

Od uvedbe davka na t.i. luksuzna motorna vozila sredi lanskega leta se je iz tega naslova v proračun steklo 1,2 milijona evrov. Davek se obračuna od avtomobilov in avtodomov s prostornino motorja nad 2500 kubičnimi centimetri, teh pa je med vsemi prvič registriranimi vozili nekaj manj kot desetina. VEČ

Predsednik SDS Janez Janša in predsednik PS Zoran Janković lahko zoper poročilo Komisije za preprečevanje korupcije vložita tožbo na upravno sodišče, pravi pravnik Tone Jerovšek. Pritrjuje mu tudi nekdanji predsednik komisije Drago Kos, Rajko Pirnat pa opozarja, da so bila sodišča doslej zadržana pri sprejemanju takih postopkov v obravnavo. VEČ

Parlamentarni odbor za delo je potrdil predloga sprememb zakonov o socialno varstvenih prejemkih in o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so ju v zakonodajni postopek vložile poslanke PS Barbara Žgajner Tavš, Maja Dimitrovski in Alenka Bratušek. Po predlogih se humanitarna pomoč ne šteje v premoženje posameznika oz. družine. VEČ

Zadnje napovedi koalicijskih DL, DeSUS in SLS nakazujejo možnost njihovega odhoda iz vlade. Če se bo to zgodilo, bo vlada ostala brez šestih ministrov. Po mnenju pravnika Mira Cerarja bodo o formalnih postopkih, ki bi sledili v tem primeru, morale svoje povedati pristojne pravne službe v vladi in DZ. Zakonodaja je namreč tu nedorečena. VEČ

Člani komisije DZ za nadzor javnih financ so si dali do vključno ponedeljka čas, da pripravijo predlog kandidatov za enega od članov nadzornega sveta novoustanovljenega Slovenskega državnega holdinga (SDH). Pri izbiri zaradi vladne krize ne bodo sodelovali poslanci SD. VEČ

Člani odbora DZ za notranje zadeve so prižgali zeleno luč nadaljnji obravnavi nove policijske zakonodaje. Poslanci o predlogu zakona o nalogah in pooblastilih policije skorajda niso razpravljali, bolj zgovorni so bili pri obravnavi predloga zakona o organiziranosti in delu v policiji, predvsem pri členu, ki opredeljuje, o čem naj bo obveščen minister. VEČ

Vlada bo na današnji seji obravnavala novelo zakona o državnem tožilstvu, ki nekoliko spreminja postopek imenovanja novih državnih tožilcev. Vlada naj bi tudi obravnavala shemo odškodnin za izbrisane, a njene podrobnosti niso znane, saj gre za gradivo zaupne narave. VEČ

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja bo danes spregovorila o pripravah na splošno stavko, ki je napovedana za 23. januar. Sindikati naj bi govorili o načinu poteka same stavke, pa tudi o izvedbi protestov, ki jih isti dan pripravljajo v večjih slovenskih mestih. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


1. februarja 2013 se bo začel uporabljati novi Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1). Glede prehrane zakon ureja vse obroke (zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico), posebej pa izpostavlja malico, ki jo je šola dolžna organizirati za vse učence oziroma dijake. Prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače se v vzgojno-izobraževalnih zavodih ne sme nameščati. Zakon k upoštevanju smernic glede prehrane zavezuje tudi vrtce, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domove za učence, dijaške domove ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti. V delovnem načrtu šola opredeli vsebino in obseg vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano in vzpodbujanjem kulture prehranjevanja. Obrazec, s katerim se učenec oziroma dijak prijavi k prehranjevanju v šoli, ni več v prilogi zakona, saj njegovo vsebino in obliko predpiše minister, pristojen za šolstvo. Pripravljene obroke, ki jih učenci oziroma dijaki niso prevzeli v predvidenem času, šola brezplačno odstopi drugim učencem oziroma dijakom, lahko pa se dogovori tudi s humanitarnimi organizacijami. Glede subvencioniranja šolske malice zakon določa, da subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za učence, ki so nanj prijavljeni, a ga zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati (v višini cene kosila). Zakon določa tudi globe za prekrške.

15. januarja 2013  so začeli veljati:

- novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki želi izboljšati konkurenčnost operaterjev, omogočiti hitrejši razvoj širokopasovnih omrežij in okrepiti pravice potrošnikov;

- novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), po kateri se med drugim spreminjajo nekatere določbe glede izvrševanja hišnega zapora in glede osebnih podatkov obsojencev;

- novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), po kateri je mogoče z ugotovitveno tožbo zahtevati ugotovitev nezakonitosti upravnega akta, s katerim je bil tožnik prizadet v svojih pravicah ali pravnih koristih;

- novela Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), ki med drugim določa, da kadar vračila zasežene gotovine ni možno izvesti ali pa je pravica za vračilo zastarala, je zasežena gotovina prihodek državnega proračuna (14. člen)

- novela Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS), ki zmanjšuje pravico do nadomestila plače za sodnike ustavnega sodišča s 100 na 80 odstotkov.

Sprejeta razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi se nanaša na 111. člen, ki določa obveznost nadomestila razlike zaradi nižjih prejemkov kadar delavec - invalid ne more več opravljati svojega dosedanjega dela in prejema zmanjšano plačo na drugem ustreznem delu, ne pa tudi v primeru, ko je za svoje delo sposoben in še naprej opravlja delo na svojem delovnem mestu (z enakim plačnim razredom), vendar pod določenimi pogoji oziroma omejitvami.

Z Navodilom za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve je ministrstvo, pristojno za finance določilo obrazec, na katerem organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, obračunavajo koncesijsko dajatev ter dodatno koncesijsko dajatev. Predpis je začel veljati 12. januarja 2013.

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo izbrali sodbo okrožnega sodišča, ki obravnava dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Če dolžnik ne razpolaga z vsaj nekaj premoženja, ki bi predstavljalo stečajno maso, ni razumno, da se mu dodeli BPP za oprostitev plačila predujma stečajnega postopka. VEČ  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.02.2013Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre)
01.02.2013Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Kar nekajkrat je bil Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) že spremenjen. Preverite, ali uporabljate pravo besedilo ZZavar, ki vsebuje vse spremembe? Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) je začel veljati marca leta 2000, do danes pa je bil spremenjen triindvajsetkrat. S 1. januarjem 2013 so bili spremenjeni zneski za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic. Vse spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZZavar!

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh štitiindvajset verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 110. člen Zzavar, ki prilagaja nekatere zneske v skladu Obvestilom o prilagoditvi nekaterih zneskov, določenih v Direktivi o pozavarovanju in inflacijo.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropski parlament je sprejel resolucijo o boju proti biopiratstvu (stran 71). V njej je določeno, da se mora EU boriti proti biopiratstvu multinacionalk, ki izkoriščajo rastline z medicinskimi učinki in tradicionalna zdravila iz razvijajočih držav, pri tem pa ne delijo koristi oz. dobička z avtohtonimi prebivalci. Čeprav obstajajo mednarodni sporazumi za zaščito pravic avtohtonih ljudstev do njihovih genskih virov in tradicionalnega znanja (med njimi tudi Konvencija o biotski raznovrstnosti), pa ne obstajajo ukrepi za njihovo uresničevanje. Parlamentarci predlagajo, da bi se patent lahko podelil ob pogoju, da se razkrije izvor genskih virov in tradicionalnega znanja uporabljenega v izumih ter da se predloži privoljenje organov države izvora. VEČ

Evropsko računsko sodišče je ocenjevalo stroškovno učinkovitost naložb kohezijske politike v energetsko učinkovitost. Ugotovitve sodišča so, da za izbrane projekte za financiranje s strani organov držav članic niso bili določeni racionalni cilji glede stroškovne učinkovitosti. Cilji bi morali biti prihranek energije in izboljšanje udobja, vendar pa projekti niso bili izbrani zaradi svojih možnosti prihranka energije, ampak bolj zaradi »pripravljenosti« stavb za financiranje, ker jih je bilo treba prenoviti in so ustrezale zahtevam. VEČ

Evropski varuh človekovih pravic je podal ostro kritiko Evropski komisiji zaradi zavrnitve dostopa do dokumentov, ki zadevajo mnenje Komisije glede možnosti odstopa Združenega Kraljestva od Listine EU o temeljnih pravicah. Komisija je brez navedbe primernih argumentov zavrnila priporočilo varuha, naj razkrije zadevne dokumente. Komisija je zavrnila razkritje dokumentov zaradi zaščite pridobljenih pravnih nasvetov, kot tudi njenega procesa odločanja. Varuh je po pregledu dokumentov sklenil, da argumenti Komisije niso bili prepričljivi. VEČ

V zadnjih dneh se je odvilo kar nekaj dogodkov, na katerih je bilo slišati tudi zanimive govore. Podpredsednik Komisije odgovoren za konkurenco Joaquín Almunia je govoril o prenovi državnih pomoči v času varčevanja (Podpora rasti  med fiskalnimi omejitvami), komisar za davke, carine, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je imel govor o napredku pri evropski davčni politiki (Proti več pravičnosti in večji konkurenčnosti) in o prioritetah pri davčni politiki, Olli Rehn, podpredsednik Komisije za ekonomske in denarne zadeve, pa je govoril o preoblikovanju Evrope za izhod iz krize.

Na sodišču EU so v zadevi C-416/10 odločali o pravici javnosti do sodelovanja v postopku odobritve projekta, ki ima pomemben vpliv na okolje. Sodniki so presodili, da mora javnost imeti dostop do lokacijske odločbe o gradnji objekta, ki ima pomemben vpliv na okolje. Razlog za zavrnitev takšnega dostopa ne more biti sklicevanje na varstvo poslovnih in industrijskih podatkov. V zadevi sta bili uporabljeni Aarhuška konvencija (slovensko besedilo se nahaja pod angleškim) in Direktiva 96/61. VEČ

5. decembra 2012 je splošno sodišče EU v zadevi T-143/11 odločalo o sporu med italijanskim in francoskim vinarjem glede registracije blagovne znamke, ki vsebuje sliko petelina. Italijanski vinar, ki izdeluje vino Chianti Classico, ni uspel preprečiti registracije znamke, ker je sodišče odločilo, da potrošniki naročajo vino po imenu znamke in je tako verjetneje, da bodo vinske blagovne znamke dojemali preko besed kot preko slik (sodišče meni, da je tako z vsemi alkoholnimi pijačami). Pri presoji možnosti zamenjave med znamkama je sodišče presojalo med vizualnimi, fonetičnimi in konceptualnimi podobnostmi, ob upoštevanju značilnih ali dominantnih elementov.

V nekoliko starejši sodbi C-428/11 z 18. oktobra 2012 so sodniki na sodišču EU odločali o nepoštenih poslovnih praksah. Prepovedana je praksa, s katero se pri potrošniku vzbuja lažni vtis o tem, da je dobil nagrado, vendar pa mora za to, da bi navedeno nagrado prejel, nositi neke stroške, čeprav minimalne. Sodišče je presodilo, da je taka praksa nedopustna in sploh ni pomembno, ali je strošek za potrošnika zanemarljiv glede na vrednost nagrade ali da podjetje nima s tem nobenih ugodnosti. Poleg tega je nepomembno, da je mogoče nagrado dobiti po več metodah, četudi je ena izmed njih brezplačna. Sodišče meni, da je strošek za potrošnika že to, da se informira o nagradi ali pravili za njeno pridobitev. V zadevi je bila uporabljena Direktiva 2005/29.

 
 

 
  IUS KOLUMNA


Mag. Martin Jančar je v svoji zadnji kolumni z naslovom O razpravi ad hominem zapisal nekaj misli v zvezi z nekaterimi oblastnimi odločitvami v zadnjem času.

Med drugim je zapisal: "Kot nekdo, ki trdno verjame v sposobnost človeškega roda, da z medsebojno komunikacijo oblikuje rešitve, pomembne za skupno življenje in tudi sicer v precejšnji meri pristaš tistih družbenih teorij, ki v ospredje postavljajo diskurz (recimo Habermas, Rawls in podobno) ne morem mimo določenih težav, ki jih imam ob opazovanju družbene razprave in njenih karakteristik, zlasti v zvezi z nekaterimi zadnjimi oblastnimi odločitvami." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:  
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.