Januar 2013, številka 1-2 / letnik XI.  

Aditum nocendi perfido praestat fides.
Zaupanje daje nepoštenemu možnost, da škoduje.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Pravo EU
•  IUS Kolumna
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
V veljavi je novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ima tudi 42 vplivov na druge predpise.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Minister za zdravje Tomaž Gantar poudarja, da z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti ne ukinjajo nobenega regionalnega zavoda za zdravstveno varstvo in da je "namen nove ureditve, da bo laboratorijska mreža racionalna." VEČ

Koordinacija stavkovnih odborov javnega sektorja je potrdila datum splošne stavke zaposlenih v javnem sektorju, ki bo 23. januarja. Vodja koordinacije Janez Posedi je pojasnil, da bodo v vseh dejavnostih stavkali tako, da bodo izpolnjevali samo zakonsko določen minimum dejavnosti, vlado pa je ponovno pozval k pogajanjem. VEČ

Pravnik Miro Cerar je zavrnil ponudbo predsednika republike Boruta Pahorja, naj kandidira za varuha človekovih pravic, je pa njegovo vabilo sprejela vrhovna državna tožilka Vlasta Nussdorfer. VEČ

Specializirano državno tožilstvo je 31. decembra na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zoper osem fizičnih oseb v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri financiranju gradnje šentviškega predora. Sodni senat je namreč zavrnil neposredno obtožnico in zadevo poslal v sodno preiskavo. VEČ

V pravosodju je že ali pa bo v kratkem službo izgubilo več kot 250 javnih uslužbencev. Brez dela bo ostalo več kot 250 strokovnih sodelavcev, ki so večinoma izvajali projekt Lukenda za odpravo sodnih zaostankov. Sodniške vrste bo zapustilo približno 50 sodnikov, predvsem z upokojevanjem, predsednica Slovenskega sodniškega društva Janja Roblek pa obenem opozarja na možnost nadaljnjih odpuščanj. VEČ

Protikorupcijska komisija je pri nadzoru premoženja predsednikov strank ugotovila, da sta predsednika SDS Janez Janša in Pozitivne Slovenije Zoran Janković kršila protikorupcijsko zakonodajo. Kot ugotavlja komisija, Janković ni prijavil za najmanj 2,4 milijona evrov premoženja, Janši pa se je premoženje nepojasnjeno povečalo za 210.000 evrov. Janković je članom sveta stranke ponudil, da zaradi očitkov protikorupcijske komisije glasujejo o njegovem položaju na čelu stranke, vendar so glasovanje soglasno zavrnili, pa tudi Svet SDS je na tajnem glasovanju izglasoval zaupnico predsedniku stranke Janezu Janši, je dejal predsednik sveta stranke France Cukjati. VEČ

Na vrhovnem državnem tožilstvu so pojasnili, da je obseg sredstev, ki naj bi jih letos za svoje delovanje prejela državna tožilstva, nezadosten in ne zagotavlja pogojev za učinkovito izvajanje funkcije pregona storilcev kaznivih dejanj. Sredstva za plače pa ne zadoščajo za izplačila plač vsem trenutno zaposlenim na državnih tožilstvih. VEČ

Predstavniki ministrstva za notranje zadeve, policije in Sindikata policistov Slovenije (SPS) so se dogovorili, da se bo nadaljevalo izplačevanje delovne uspešnosti v policiji v skladu s prvo točko stavkovnega sporazuma. Stavkovni sporazum se tako do zdaj izpolnjuje v celoti, so sporočili z ministrstva. VEČ

Ustavna komisija DZ bo na današnji seji obravnavala predlog za začetek postopka za spremembe ustave z osnutkom ustavnega zakona o spremembah ustave. Po predlogu bi možnost zahteve ostala le še v rokah volivcev, medtem ko te možnosti ne bi imeli več poslanci in DS. Namesto kvoruma za veljavnost referenduma bi imeli zavrnitveni referendum. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


25. decembra 2012 je začel veljati Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314), ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2013, njegov osnovni cilj pa je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna. Ta določa obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev države, obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznem letu, in tudi posebna pooblastila vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance, za izvrševanje proračuna za leti 2013 in 2014. Sprejeta proračuna za leti 2013 in 2014 sta po mnenju strokovnjakov sicer precej varčevalno naravnana. Predvideva se, da se bo leta 2013 proračunski primanjkljaj znižal na 2,8 % BDP, leto kasneje pa na 2,5 % BDP. Zagotovljenih je približno 800 milijonov evrov spodbud za gospodarstvo, v prihodnjih dveh letih pa se bo država lahko zadolžila do skupne višine 9,14 milijarde evrov. Znižal se bo RTV prispevek in pa tudi povprečnina, ki iz zbrane dohodnine pripada občinam. VEČ

1. januarja letos je začela veljati novela Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD), po kateri dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti ne more pridobiti oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ter kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za katerega se storilec preganja na predlog ali ki živi s takšno osebo. Rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, mora imeti istočasno nameščene tri otroke, od tega vsaj dva otroka za obdobje celega meseca in v primeru znižanega normativa vsaj enega otroka za obdobje celega meseca. Povečano je število ur obveznega usposabljanja - poleg usposabljanja na državni ravni se je rejnik dolžan enkrat letno udeležiti tudi usposabljanja, ki ga organizira center za socialno delo na območju, za katerega so krajevno pristojni, razen če se udeleži drugega usposabljanja po svoji izbiri. Določena je dodatna omejitev dolžine bivanja v rejniški družini po polnoletnosti, novela pa opredeljuje še enkratni prejemek ob namestitvi otroka (ta je določen v višini enkratnega denarnega prejemka za opremo novorojenca), zvišuje višino materialnih stroškov, če pa ima otrok svoje redne prihodke, se v določenem odstotku oskrbnina zniža.

Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR) z novelo, ki velja od 1.1.2013 zasleduje cilj enakosti pravic in obveznosti med primerljivimi najvišjimi funkcionarji vej oblasti v RS, hkrati pa tudi cilj družbene solidarnosti. Novela predsedniku republike, ki mu je prenehala funkcija, znižuje višino nadomestila plače po prenehanju funkcije s prejšnjih 100 % plače predsednika republike na 80 % zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo. Čas prejemanja nadomestila ostaja eno leto. Črtan je 20. člen, ki je urejal prejemke predsednika republike, ki mu je prenehala funkcija, po koncu prejemanja nadomestila plače, skrajšana je tudi pravica uporabe službenega vozila z voznikom na največ eno leto.

Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije je podaljšal veljavnost kolektivne pogodbe do najkasneje 31.12.2013, prinesel pa je tudi spremembo tarifne priloge - na novo so določeni zneski najnižje osnovne plače po tarifnih razredih.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate besedilo ZDoh-2, ki vsebuje vse spremembe?

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) je začel veljati novembra leta 2006, do danes pa je bil spremenjen štiriindvajsetkrat. S 1. januarjem 2013 je začela veljati nova dohodninska lestvica. Vse spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZDoh-2!

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh petindvajset verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 14. člen ZDoh-2, ki spreminja določbo glede dohodka iz vzajemnih skladov.
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu decembru so bili objavljeni številni predpisi, ki vsebujejo prekrškovne določbe.

Novi Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) je začel veljati 25. decembra 2012 in želi z obdavčitvijo finančnih storitev zagotoviti enakomernejšo obdavčitev finančnega sektorja v primerjavi z drugimi gospodarskimi sektorji, ki so že zdaj obremenjeni s posrednimi davki. Predpis obljublja globo v višini med 1.200 in 41.000 evri za prekršek davčnim zavezancem, če ti npr. ne obračunajo davka ali obračunajo davek v nasprotju s tem zakonom, ali če davčnemu organu ne predložijo davčnega obračuna v predpisanih rokih in na predpisan način, pa tudi če ne plačajo davka (v predpisanih rokih in na predpisan način), itd.

Spremembe prekrškovnih določb je prinesla tudi novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki je začela veljati s 1. januarjem 2013, dodani 398.a člen pa opredeljuje posebno hude davčne prekrške pri elektronski obdelavi podatkov.

Prekrške sta vsebovala tudi Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) in Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) (oba zakona sta začela veljati 28. decembra 2012). Istega dne je začela veljati še novela Zakona o bančništvu (ZBan-1). Ta na novo opredeljuje višino nekaterih predpisanih glob ter med drugim določa, da je kot prekršek opredeljeno tudi ravnanje, ko oseba ne zagotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo o odpravi kršitve ali odredbo z dodatnimi ukrepi, odpravljene v določenem roku.

Novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki bo začel veljati 15. januarja 2013, ohranja koncept kazenskih določb, ki je bil uveden z novelo ZEKom-B, ohranjen je tudi sistem stopnjevanja kršitev po členih. Višina glob je opredeljena različno - v odstotkih od letnega prometa, ustvarjenega na trgu javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev v predhodnem poslovnem letu, pa tudi v konkretnih zneskih.

Manjše spremembe prekrškovnih določb so doživeli še Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2), Zakon o trošarinah (ZTro), Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1), Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS), Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP), Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR) in Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO).

Več o prekrških in pregled prekrškov v veljavni zakonodaji.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo okrajnega in višjega sodišča, ki obravnava pooblastila strokovnega sodelavca:

O dolžnikovem predlogu za razveljavitev klavzule pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi mora odločati sodnik in ne strokovni sodelavec. VEČ  
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Poročevalci Evropskega parlamenta so predstavili dve okvirni poročili o reformi evropskih pravil glede varstva podatkov, t.j. predloga direktive o varovanju podatkov in uredbe o varovanju podatkov (poročilo poročevalca Albrecht-a in Droutsas-a iz Odbora za državljanske  svoboščine, pravosodje in notranje zadeve). Poročevalca sta v celoti podprla predlog kot celovit s širokimi in izvršljivimi pravicami. Visoko stopnjo varovanja podatkov pa sta izrazila kot nujo, ki v EU zagotavlja pravno varnost, jasnost in doslednost. VEČ

Komisija EU je sprejela Sporočilo o carinskem obvladovanju tveganj in zaščiti dobavne verige, v katerem določa strategijo carinskih organov za boljše odpravljanje tveganj povezanih z blagom, ki je del mednarodne dobavne verige. V sporočilu so določene bolj racionalne rabe virov, boljša kvaliteta in dostopnost trgovinskih podatkov ter trdnejše sodelovanje s trgovinskimi in mednarodnimi partnerji. VEČ

V okviru Europola bo z 11. januarjem 2013 začel delovati Evropski center za kibernetsko kriminaliteto (EC3), katerega naloga bo pomoč pri zaščiti evropskih državljanov in podjetij pred kibernetskim kriminalom. Po besedah komisarke Malmström-ove bo novi center za kibernetsko kriminaliteto:«močno okrepil zmožnost Evropske unije za boj proti kibernetskemu kriminalu ter varoval svobodo, odprtost in varnost interneta.« VEČ

Za povrnitev višje rasti in stopnje zaposlenosti Evropa potrebuje več podjetništva. Največ delovnih mest v EU ustvarijo ravno mala in srednja podjetja, zato je Komisija predstavila akcijski načrt podpore podjetništvu in reforme podjetniške kulture. V načrtu je močan poudarek na izobraževanju in usposabljanju novih generacij podjetnikov, s posebnim poudarkom in predlaganimi ukrepi za povečanje podjetnikov med mladimi, ženskami, starejšimi, migranti in brezposelnimi. VEČ

Na sodišču EU so v zadevi C-430/11 odločili, da direktiva o vračanju nezakonitih priseljencev ne izključuje držav članic, da same kaznujejo nezakonito bivanje z denarno kaznijo, ki se pod določenimi pogoji lahko nadomesti z nalogom za izgon. Nasprotno pa direktiva ne dovoli državam članicam, da bi nezakonito bivanje kaznovale z nalogom za hišni pripor, vkolikor ni garancije, da bo pripor končan takoj, ko bi bilo mogoče posameznika odpeljati iz države. V zadevi je bila uporabljena Direktiva 2008/115. VEČ

V zadevi C-457/10 P pa so na najvišjem sodišču EU zavrnili pritožbo podjetja AstraZeneca in s tem potrdili sodbo Splošnega sodišča EU ter kazen Komisije zaradi zlorabe patentnih pravic zdravila Losec, ki se uporablja za gastrointestinalne bolezni. Komisija je leta 2005 odločila, da je AstraZeneca zlorabila prevladujoč položaj s poskusi onemogočiti ali upočasniti dostop do trga generičnih variant zdravila Losec. Sodišče EU je potrdilo zlorabo prevladujočega položaja, saj je AstraZeneca patentnim uradom posredovala napačne oz. zavajajoče informacije, potrdilo pa je tudi onemogočanje dostopa do trga konkurentom z generiki. V zadevi sta bili uporabljeni Direktiva 65/65 in Uredba 1768/92.

V zadevi C-566/10 P so sodniki sodišča EU presodili, da pomeni objava razpisa za delovno mesto v treh jezikih in obveznost opravljanja izbirnega preizkusa v enem izmed teh jezikov diskriminacijo na podlagi jezika. Omejitev izbire drugega jezika izbirnega postopka mora temeljiti na jasnih, objektivnih in predvidljivih kriterijih. V zadevi je bila uporabljena Uredba 723/2004. VEČ

V zadevi C-364/11 pa je bilo odločeno, da se Palestinec, ki je bil prisiljen zapustiti področje, kjer deluje UNRWA, na katerem ne more več koristiti ugodnosti, ki jih omogoča ta agencija, lahko opredeli za begunca, brez potrebe po izkazu strahu pred preganjanjem. Če je oseba zapustila področje prostovoljno, ne more pridobiti statusa begunca brez izkaza strahu pred preganjanem. V zadevi sta bili uporabljeni Ženevska konvencija o statusu beguncev in Direktiva 2004/83. VEČ

 
 

 
  IUS KOLUMNA


Dr. Marko Novak je v svoji zadnji kolumni z nekoliko daljšim naslovom Med ustavnosodnim formalizmom in funkcionalizmom: Zakaj lahko zadnja referendumska odločitev Ustavnega sodišča RS pravnoteoretsko zdrži osvetlil nekatere poglede na nedavno odločitev ustavnega sodišča.

Med drugim je zapisal: "Sodna veja oblasti se na kontinentu pravzaprav dodobra osamosvoji kot samostojna veja oblasti šele po drugi svetovni vojni. Vendar je to veljalo bolj za germansko, skandinavsko ter deloma romansko pravno podskupino, ne pa za socialistično." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. januar 2013 Obrestna mera zamudnih obresti
  9 8,75%
1. januar 2013 Temeljna obrestna mera za januar 2013, v primerjavi s predhodnim mesecem, mesečno
  0,2 0,2%
1. januar 2013 Temeljna obrestna mera za januar 2013, v primerjavi s predhodnim mesecem, letno
  2,39 2,38%
1. januar 2013 Prispevek za programe RTV Slovenija: za vse tv in radio sprejemnike, za zasebno rabo fizičnih oseb
  11,48 12,11 EUR
1. januar 2013 Prispevek za programe RTV Slovenija: pravne osebe, pavšal za sprejemnike v posl. prostorih ene poslovne enote
  32,52 34,32 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.