Januar 2013, številka 1-1 / letnik XI.  

Non omne quod licet honestum est.
Ni vse tisto, kar je dovoljeno, tudi pošteno.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP), s katerim se krepi načelo uresničevanja pravne države, kar vključuje tudi načelo ekonomičnosti, ki mora biti še posebej poudarjeno, kadar gre za povračilo stroškov v primerih odstopa od pregona, piše v obrazložitvi novele. VEČ

Dopolnitev Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki se je začela uporabljati z novim letom, iz znižanja pokojnin izvzema okoli 8000 upokojencev. Gre za upokojence, ki so bili vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, a ker so delali v drugih republikah nekdanje SFRJ, so prispevke vplačevali v njihove sklade pokojninskega zavarovanja. VEČ

Predsednik republike Borut Pahor bo danes začel s posvetovanji z vodji poslanskih skupin in predstavniki narodnih skupnosti o predlogih kandidatov za varuha človekovih pravic in za prvega namestnika predsednika računskega sodišča. VEČ

Na pobudo državljanov se danes začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo trajalo do 6. februarja. Pobudniki, ki nasprotujejo centralizaciji zdravstva, morajo v tem času zbrati 40.000 podpisov. VEČ

Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je ministrstvu za notranje zadeve posredoval predlog, da v zakonskem roku 15 dni objavi poziv vsem državnim tožilcem k prijavam za dodelitev na vrhovno državno tožilstvo za opravljanje nalog generalnega direktorja. VEČ

Ljubljansko okrajno sodišče je oprostilo policista Dušana Mikolčevića in Aleša Conradija, ki jima je tožilstvo očitalo nevestno delo v službi v zadevi bulmastifi. Višja državna tožilka Dragica Kotnik, ki je zastopala obtožni predlog zoper policista v zadevi bulmastifi, je kazensko ovadila okrajno sodnico Metko Popivoda, ki je policistoma sodila, in nekatere novinarje, ki so poročali s sojenja. Kotnikova ovadenim očita obrekovanje in žaljivo obdolžitev. VEČ

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je zavrnil pritožbo nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota glede domnevnega oškodovanja pivovarne. VEČ

Javna agencija RS za varstvo konkurence, ki je nastala s preoblikovanje Urada za varstvo konkurence RS, je bila 31. decembra vpisana v sodni register. VEČ

V Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) je začelo delati 14 novih višjih kriminalističnih inšpektorjev-preiskovalcev. Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU), so bili novi preiskovalci izbrani in imenovani med 146 kandidati. VEČ 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


15. januarja 2013 bo začel veljati novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), katerega namen je pospešitev razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v Republiki Sloveniji, z njim se z zamudo uvaja spremembe evropskega pravnega reda na tem področju. Prenovljene določbe naj bi izboljšale konkurenčnost operaterjev, predviden je lažji in hitrejši razvoj širokopasovnih omrežij, za nacionalni regulativni organ je imenovana Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS. Zakon naj bi okrepil tudi pravice potrošnikov in uporabnikov ter zvišal raven varstva njihove zasebnosti in osebnih podatkov. VEČ

Tudi novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) bo začela veljati 15. januarja 2013, sprejeta pa je bila predvsem zaradi usklajevanja z dopolnitvami Kazenskega zakonika (KZ-1) in Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Spremenjeni 12. člen določa, da se izvršitev kazni zapora ob koncu tedna (t.i. vikend zapor) dopusti obsojencu, ki je zaposlen ali ima status dijaka in izpolnjuje v zakonu določene pogoje. Natančneje je urejeno tudi izvrševanje hišnega zapora (določena je vsebina sodbe ali posebnega sklepa o odreditvi omenjene kazni). Sprememba se je dotaknila izvrševanja varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu ter obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti - minister, pristojen za zdravje določi zdravstvene zavode, v katerih se omenjeni ukrepi izvršujejo. Novelirane so nekatere določbe, ki se nanašajo na osebne podatke obsojencev (npr. obsojencu, ki prestaja hišni zapor, se vzamejo prstni odtisi). Po novem kazenska evidenca vsebuje tudi podatke o prstnem odtisu ter DNK profilu oseb za storilce določenih kaznivih dejanj.

Zadnje dopolnitve Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) so posledica odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-181/09-15, Up-860/09-14, Up-222/10-14, s katero je le-to odločilo, da je zakon v neskladju u Ustavo RS. Od 15.1.2013 bo tako mogoče z ugotovitveno tožbo zahtevati ugotovitev nezakonitosti upravnega akta, s katerim je bil tožnik prizadet v svojih pravicah ali pravnih koristih. V primeru utemeljenosti tožbe bo sodišče s sodbo ugotovilo, da je upravni akt nezakonit, če pa bo tožnik zahteval tudi povrnitev škode, bo lahko v določenih primerih napoten k uveljavljanju zahtevka v pravdi.

Spremembe in dopolnitve Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1) zmanjšuje pravico do nadomestila plače za člana računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija iz objektivnih razlogov in ne more nadaljevati z opravljanjem prejšnje funkcije oziroma dobiti druge ustrezne zaposlitve s 100 % nadomestila plače na 80 %. Čas prejemanja se je skrajšal z največ enega leta na največ devet mesecev. Pravica do nadomestila plače se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev. Podaljša se lahko največ za šest mesecev, prej za eno leto. Novela Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS) ravno tako zmanjšuje pravico do nadomestila plače za sodnike ustavnega sodišča s 100 % na 80 %, le da čas trajanja pravice do prejemanja ostaja nespremenjen. Tudi novela Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) zmanjšuje nadomestilo plače varuha človekovih pravic s 100 % na 80 %. Čas prejemanja nadomestila se skrajša z enega leta na osem mesecev. Podaljšanje pravice zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev pa se skrajšuje z enega leta na šest mesecev.

28. decembra 2012 je začel veljati Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), ki določa, da bo omenjeni holding upravljal s celotnim kapitalskim premoženjem države. Zakon želi skoncentrirati upravljanje naložb RS s ciljem doseganja stabilnega lastništva in trajnostnega maksimiranja donosnosti in vrednosti teh naložb za doseganje gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa, s tem bi se zagotovil preglednejši sistem upravljanja. SDH sestavljajo skupščina, nadzorni svet in uprava, naloge in pristojnosti skupščine bo izvrševala vlada. Zakon izrecno poudarja, da ostaja KAD samostojna pravna oseba, SDH pa je njen edini delničar, ki pa s kapitalsko naložbo ne sme razpolagati. VEČ

Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) je prav tako začel veljati 28. decembra 2012, ureja pa Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Sklad za stabilnost bank (SSB) ter ukrepe za krepitev stabilnosti bank v RS. Organa DUTB sta skupščina in upravni odbor, naloge in pristojnosti skupščine DUTB izvršuje vlada kot edini delničar. Ukrepi po zakonu so: odkup oziroma odplačni prevzem premoženja banke in upravljanje tega premoženja v DUTB, opredeljena so poroštva države za krepitev stabilnosti bank, določeno je povečanje osnovnega kapitala bank in ukrepi za zagotavljanje potrebne likvidnosti bank v skrajni sili. Zakon se bo prenehal uporabljati 31.12.2017, ko bo DUTB prenehala obstajati.

Zaradi pravne praznine na področju vrednotenja izobraževanja je od 1.1.2013 z novelo Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) podaljšano obdobje za vložitev vloge za ugotavljanje tujega naslova s slovenskim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom ter tujega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom poklicne oziroma strokovne izobrazbe za določene regulirane poklice, in sicer do 1.6.2014.

Novela Zakona o visokem šolstvu (ZVis) prav tako velja od 1.1.2013 in zaradi nepravočasno vloženih vlog podaljšuje roke za podaljšanje akreditacij univerz, ter spreminja nejasne določbe ZVis pri postopku ponovne akreditacije oziroma zunanje evalvacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa. Neposredna pedagoška obveznost v času organiziranega študijskega procesa v visokošolskem izobraževanju, ki se izvaja kot javna služba, znaša za docenta, izrednega in rednega profesorja po novem pet do sedem ur tedensko.

Spremembe in dopolnitve Zakona o trošarinah (ZTro) so v veljavi od 1.1.2013 in sledijo trem ciljem; poizkusu zmanjšanja porabe tobačnih izdelkov, povečanja fiskalnih prihodkov in vplivanja na znižanje inflacije. Sicer gre za manj zahtevne uskladitve s pravom EU in spremembe, ki so potrebne za fleksibilnejše izvajanje domače politike določanja višine trošarin. Tako lahko vlada po novem zmanjša ali poveča trošarino za tobačne izdelke do 50 % trošarin, do 20 % zmanjša ali do 40 % poveča odstotek vračila plačane trošarine ali oprostitve plačila za energente za industrijsko komercialni namen, za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter za dodana biogoriva in do 20 % poveča znesek trošarine, nad katerim se vrača trošarina za plinsko olje, porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz. Trošarina za plinsko olje za ogrevanje ne znaša več 70, temveč 105 evrov na tisoč litrov. Od 1.1.2014 bo prepovedana sprostitev v porabo oziroma prodaja cigaret v zavojčkih, ki vsebujejo manj kot dvajset cigaret, za kršitev pa je predpisana tudi globa. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je doživel že dvanajst vplivov na besedilo, od tega kar sedem novel zakona. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh trinajst verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 599. člen ZGD-1, ki določa poenostavljeno pripojitev družbe.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Komisija EU je v predhodnem mnenju obvestila podjetje Samsung, da vložitev sodne prepovedi proti podjetju Apple v različnih državah članicah zaradi domnevne kršitve mobilnih standardnih patentov oz. patentov za mobilne telefone, ki vključujejo uporabo določenih tehničnih standardov (standard essential patent), nakazuje na zlorabo prevladujočega položaja. Sodne prepovedi so sicer običajna sredstva za zaščito kršitve patentov, vendar pa tako ravnanje lahko pomeni zlorabo v primeru standardnih patentov in pripravljenosti morebitnega pridobitelja licence za njeno pridobitev po FRAND pogojih (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory; poštenih, razumnih in nediskriminatornih). Komisija je mnenja, da kasnejši umik prepovedi v državah članicah ne vpliva na domnevno zlorabo prevladujočega položaja. VEČ

Komisija EU je sprejela Sporočilo o trenutnem stanju Carinske unije, ki vsebuje navedbo izzivov, s katerimi se Unija trenutno sooča, zasledimo pa tudi potrebne ukrepe za njen prihodnji razvoj. Cilj je zagotoviti, da bi Carinska unija v prihodnjih letih delovala čimbolj učinkovito in smotrno ter še naprej zagotavljala varno in konkurenčno Evropo. VEČ

1. januarja 2013 je začela veljati Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v Ekonomski in monetarni uniji oz. fiskalni pakt, saj jo je ratificiralo dvanajst držav članic evro območja. VEČ

21. decembra so začela veljati tudi nova pravila glede zavarovanja, po katerih morajo zavarovalnice računati enako ceno moškim in ženskam za enake zavarovalne produkte brez diskriminacije na podlagi spola. Spremembo predpisov je sprožila sodba Evropskega sodišča C-236/09, ki razveljavlja 2. odstavek 5. člena Direktive. V sodbi se navaja, da različne premije za moške in ženske zgolj na podlagi razlik v spolu niso skladne z načelom unisex zaračunavanja, ki je eden izmed temeljev zakonodaje o enakosti spolov in Listine EU o temeljnih pravicah. VEČ

Sodniki sodišča EU so v zadevi C-159/11 odločili, da evropsko pravo javnih naročil prepoveduje zakonodajo držav članic, po kateri lahko javni organi sklenejo pogodbe o sodelovanju brez javnega razpisa za primere, ki ne vsebujejo opravljanja skupne javne naloge, in lahko privedejo do privilegiranega položaja za morebitnega zasebnega partnerja. V sodbi je bila uporabljena Direktiva 2004/18. VEČ

V zadevah C-279/11 in C-374/11 je sodišče odločilo v sporu med Komisijo in Irsko. Vsebina spora je vrsta finančnih kazni zoper Irsko zaradi neizpolnjevanja dveh sodb sodišča s področja okolja. Kazni, ki jih je predlagala Komisija, se zmanjšajo zaradi upoštevanja irskih finančnih težav, ki so posledica ekonomske krize. V sodbi sta bili upoštevani Direktiva 85/337 in Direktiva 75/442. Omenjeni sodbi sta C-66/06 in C-188/08. VEČ  
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo višjega sodišča, ki obravnava predhodno odredbo:

Obstoj nevarnosti, da bo zaradi prodaje dolžnikove nepremičnine uveljavitev upnikove terjatve onemogočena oziroma precej otežena, je potrebno presojati v luči splošno znanega dejstva gospodarske in finančne krize v gradbeništvu ter čedalje številčnejšega propadanja podjetij, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo. VEČ  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali najbolj brano kolumno preteklega leta z naslovom O reelekciji sodnikov in mednarodni pravni pomoči izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "In četudi sodstvo v marsikaterem pogledu zasluži kritiko, pa je le treba jasno reči, da takšni skrajni predlogi v sebi ne nosijo prav nič pozitivnega. Tako kot nekateri politiki te dni povsem utemeljeno izpostavljajo, da ni prav, če protestniki za nastale krizne razmere v državi kar počez obtožujejo vse politike, tako morajo prav (ti) politiki storiti vse, da preprečijo takšne radikalno posplošene in poenostavljene kritike sodstva, ki lahko le nadalje škodijo naši že tako ali tako šibki pravni državi. In ob vsem tem se res trudim odmisliti splošno znano dejstvo, da že dlje časa poteka kazenski postopek pred sodiščem zoper predsednika Vlade ..." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. januar 2013 Materialni stroški za otroka v rejništvu (2013)
  272,74 282,74 EUR
1. januar 2014 Materialni stroški za otroka v rejništvu (2014)
  282,74 291,27 EUR
1. januar 2013 Dohodninska lestvica za leto 2013
  Davčna osnova nad 70.907,20 EUR 50 %
1. januar 2013 Splošna letna davčna olajšava
  3.228,45 3.302,70 EUR
1. januar 2013 Olajšava za prvega vzdrževanega otroka
  2.382,13 2.436,92 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.