December 2012, številka 12-3 / letnik X.  

Lex plus laudatur, quando ratione probatur.
Zakon je deležen večje hvale, kadar ga odobrava razum.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Dr. Lojze Ude: "Glavni krivec za splošno krizo je neoliberalni sistem s popolno prevlado finančnega kapitala."
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS je presodilo, da bi bila referenduma o zakonu o Slovenskem državnem holdingu in zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank protiustavna. Nemoteno zagotavljanje funkcij države ima namreč prednost pred pravico zahtevati razpis zakonodajnega referenduma. Sodišče je presodilo, da bi z odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo obeh zakonov na referendumu nastale protiustavne posledice. Odločbo je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. (povezave na: tiskovno sporočilo in odločbo US ter ločeni mnenji) VEČ

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je v medresorsko in strokovno usklajevanje poslalo predlog novele zakona o sodiščih in predlog novele zakona o sodniški službi, ki predstavljata del tako imenovane sodne reforme. Kot so danes sporočili z ministrstva, bodo prejeta mnenja in pripombe preučili in pripravili nov predlog novel obeh zakonov. VEČ

Ministrstvo za delo je delodajalcem in sindikatom v skupini za reformo trga dela predstavilo več kompromisnih rešitev, med drugim, da se zaposlovanje za določen čas namesto s kvotami omeji z uvedbo odpravnin. VEČ

Minister za notranje zadeve Vinko Gorenak je v DZ prestal interpelacijo in tako ostaja na svoji funkciji. Od 87 navzočih poslancev je za njegovo razrešitev po 14-urni razpravi glasovalo 37 poslancev, zaupnico pa mu jih je izreklo 48 poslancev. VEČ

Če bo zakonodaja sprejeta pravočasno, bo Slovenija finančno policijo dobila v sredini prihodnjega leta, ko pride tudi do združevanja Davčne uprave RS in Carinske uprave RS. VEČ

Vrhovno državno tožilstvo je po končani sodni preiskavi v t.i. zadevi Patria II. vložilo obtožnico zoper Jureta Cekuto in Petra Zupana. Obtožnica jima očita trgovanje s podatki, ki so bili neupravičeno posredovani z ministrstva za obrambo. VEČ

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v kolektivnem sporu pritrdilo Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), da je vlada s samovoljnim določanjem tako roka kot višine izplačila letošnjega regresa kršila dogovorjeno in zavestno ravnala v nasprotju z ustavo. VEČ

V ZBS pozdravljajo rešitve novele zakona o bančništvu, nasprotujejo pa uveljavitvi zakona o davku na finančne storitve, po katerem se bo s prihodnjim letom s 6,5-odstotno stopnjo obdavčilo provizije, ki jih banke prejmejo kot plačilo za opravljeno finančno storitev. Ta bo imela po njihovem mnenju dolgoročno škodljiv vpliv. VEČ

Informacijski pooblaščenec RS nasprotuje dopolnitvi člena, ki v predlogu zakona o nalogah in pooblastilih policije določa tehnična sredstva za zbiranje podatkov in identifikacijo, ki jih smejo policisti uporabljati. Novi predlog po mnenju pooblaščenca ne zmanjšuje tveganja za varstvo osebnostnih pravic. VEČ

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira predlog novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, hkrati pa predlaga določene izboljšave in dopolnitve. VEČ

Kar 621 odvetnikov je včeraj nudilo svojo storitve brezplačno. Dan odvetniške pravne pomoči pro bono (brezplačno) so organizirali že drugo leto zapored, predvsem z namenom pomagati tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga odvetniških pisarn. VEČ 
 

 
  NOVOSTI 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


1. januarja 2013 bo začel veljati novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki naj bi zagotovil finančno vzdržnost pokojninske blagajne. Po novi ureditvi je dvignjena upokojitvena starost (za oba spola) na 65 let, pravico do starostne pokojnine pa bodo posamezniki pridobili, če bodo dopolnili najmanj 15 let zavarovalne dobe (v 27. členu so predvidena prehodna obdobja). Upokojitveno starost za pridobitev starostne pokojnine bo mogoče zniževati zaradi skrbi za otroke, obveznega služenja vojaškega roka ter vključitve v zavarovanje pred 18. letom starosti. Predčasna upokojitev pred dopolnjenim starostnim pogojem 65 let bo mogoča pri starosti 60 let z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe, vendar pa bo predčasen odhod v pokoj zaradi prenovljenega sistema malusov vplival na višino pokojnine. Možnost delne upokojitve bodo imeli po novem tudi samozaposleni, kmetje in družbeniki. Za izračun pokojninske osnove starostne in predčasne pokojnine se bo upoštevalo obdobje katerihkoli zaporednih 24 let zavarovanja od 1.1.1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša. Zavarovanci ali uživalci pokojnine bodo lahko za izpolnitev pogojev ali za ugodnejšo odmero pokojnine dokupili pokojninsko dobo, vendar skupno največ pet let zavarovalne dobe. Pokojnine se bodo v letu 2013 uskladile z rastjo plač, uskladitev pa ne bo smela preseči 50 milijonov evrov. Predvideva se, da naj bi pozitivni učinki reforme v letu 2013 znašali 150 milijonov evrov. VEČ

Sprejeta novela Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB) se bo začela uporabljati 1. januarja 2013 in prinaša zaostritev veljavnega ukrepa za sanacijo posledic finančne in gospodarske krize za omejeno obdobje. Obračunavanje in plačevanje davka na bilančno vsoto bank je časovno omejeno do vključno konca leta 2014. Davek je mogoče zmanjšati - zmanjšanje znaša 0,1 % (prej 0,167) stanja kreditov, danih nefinančnim družbam in samostojnim podjetnikom. Uvedeno je akontiranje davka, določeno pa je tudi, da se akontacija davka za leto 2013 izračuna v obračunu davka za leto 2012.

S spremembami Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo je bila podaljšana veljavnost kolektivne pogodbe za določen čas do 31.12.2013. Upoštevaje novi 33.b člen si bosta obe stranki z namenom izboljšanja ravni varnosti in zdravja pri delu prizadevali za dvig ozaveščenosti pomena varnega in zdravega dela tako, da bosta skupaj in vsaka posebej pripravljali in izvajali aktivnosti z namenom zmanjševanja tveganj iz tega naslova, in sicer z usposabljanjem, izobraževanjem ter razvijanjem ustreznih orodij in metod za dvig varnosti in zdravja pri delu. Regres za letni dopust v letu 2013 se izplača najmanj v višini minimalne plače povečane za 1 %, kar na dan podpisa sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe znaša 770,69 evrov.

Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije spreminja zneske najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih in določa, da višina regresa za letni dopust za leto 2013 znaša 880 evrov.

18. decembra 2012 je začela veljati Uredba o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, ki se bo začela uporabljati 1.1.2013.  Koncesija  za izdajanje revije se podeli za pet let z odločbo Vlade RS na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za varstvo potrošnikov. Revija vsebuje prispevke s tematiko z omenjenega področja in tematiko pravnih institutov in zakonodaje, ki zadeva potrošnikove pravice, pravne razlage, rezultate primerjalnih testov kakovosti izdelkov in storitev, itd., ne sme pa vsebovati oglaševalskih sporočil ponudnikov blaga in storitev.

Sklep o podrobnejših pravilih in merilih upoštevanja osebne okoliščine spola se navezuje na uporabo sedmega odstavka 83. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) in prvega ter drugega odstavka 9. člena ZZavar-I.  Predpis določa, da morajo zavarovalnice od 21.12.2012 dalje pri vseh zavarovanjih zagotoviti enako obravnavo obeh spolov pri uporabi spola kot aktuarskega faktorja pri izračunavanju premij in določanju obveznosti zavarovalnice. Sklep se bo začel uporabljati 21. decembra 2012.  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZVis?

Zakon o visokem šolstvu (ZVis), ki je bilo objavljen leta 1993, vsebuje kar 19 vplivov v besedilo in vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZVis.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedilo 70. člena ZVis, ki ureja prenehanje statusa študenta pred in po zadnji spremembi.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Komisija EU je predlagala nov okvir za izboljšanje izvrševanja pravic v mednarodnem trgovinskem sistemu. Predlog obravnava zlasti ukrepe EU v primerih, ko so podvrženi  nezakonitim tržnim ukrepom v drugih državah, in učinkovite odgovore za zaščito interesov evropskih družb in delavcev. VEČ

Evropska komisija je sprejela sedem prednostnih nalog  za digitalno gospodarstvo in družbo v obdobju 2013 do 2014. VEČ

Komisija EU je sprejela Sporočilo glede vsebin v digitalnem okolju, v katerem določa vzporedne ukrepe, ki naj bi se izvajali v okviru zagotovitve skladnosti evropskega pravnega okvira avtorskih pravic z digitalnim okoljem. V letu 2013 se bodo zainteresirane strani lotile področij kot so čezmejni dostop in prenosljivost storitev, uporabniška vsebina in licence za malo rabo, pospeševanje spletne hrambe in dostopa do avdiovizualnih vsebin ter pospeševanje podatkovnega rudarjenja. VEČ

18. decembra so začeli veljati predpisi, ki potnikom po Evropski uniji, kadar potujejo po morju in celinskih vodah, zvišujejo minimalne pravice. Tako bodo imeli potniki podobne pravice kot potniki letalskega ali železniškega prometa, med drugim bodo npr. imeli pravico zahtevati nadomestilo za izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nesreč. Informacije o pravicah potnikov so na voljo tudi prek brezplačne mobilne aplikacije. VEČ

1. januarja 2013 bodo začela veljati nova pravila o zaračunavanju DDV, ki naj bi olajšala poslovanje po EU. Tako bo po novem elektronski račun izenačen s papirnim, družbe pa se bodo morale odločiti za najugodnejši sistem izdajanja računov. Še ena izmed novosti je možnost denarnega knjiženja za mala podjetja s prihodki pod 2 milijona evrov na leto, kar pomeni, da tem podjetjem ne bo treba plačati DDV, dokler le tega ne dobijo od kupcev in se s tem izognejo težavam denarnega toka. VEČ

Prav tako začnejo s 1. januarjem veljati nova pravila za boj proti davčnim utajam. Države članice bodo po novem imele boljše možnosti, da ocenijo davčni dolg in ga tudi poberejo. Direktiva o administrativnem sodelovanju na področju davkov postavlja temelje za boljše sodelovanje in izmenjavo informacij med davčnimi organi v EU. VEČ

Komisija EU predlaga posodobitev pravil o čezmejni insolventnosti podjetij. Stara Uredba o insolventnosti je iz leta 2000. Po novem ne bo več poudarek na likvidaciji, temveč na razvoju novega pristopa za pomoč podjetjem pri premagovanju finančnih težav in varovanju pravic upnikov do povračila njihovega denarja. Komisija je izdala tudi Sporočilo o novem pristopu glede poslovnih neuspehov in plačilne nesposobnosti. VEČ

Komisija je sprejela tudi akcijski načrt o potrebi posodobitev na področju prava družb in upravljanja podjetij. Pravo družb in upravljanje podjetij mora biti v interesu zagotavljanja konkurenčnosti in obstoja podjetij, to pa se lahko doseže s spodbujanjem in olajševanjem dolgoročnega vključevanja delničarjev, povečevanjem preglednosti med podjetji in delničarji ter poenostavitvijo čezmejnih dejavnosti podjetij. VEČ

Evropska komisija je predstavila Sporočilo o pojasnilih glede davkov na motorna vozila, v katerem priporoča ukrepe za izboljšanje notranjega trga na tem področju. Cilj sporočila je, da bi se čimbolj zmanjšale težave državljanov in podjetij pri čezmejni prodaji vozil in pri čezmejni izposoji vozil. VEČ

Med zanimivejše dogajanje sodi tudi govor podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding o skupnem evropskem prodajnem pravu kot orodju za poslovanje. VEČ

Na sodišču Evropske unije je bilo v zadevi C-215/11 odločeno, da pravo Unije zelo podrobno ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati vloga za evropski plačilni nalog. Tako mora biti upniku omogočeno zahtevati celotne obresti, ki so se nabrale do dneva plačila glavnice. Evropski plačilni nalog uvaja Uredba 1896/2006. VEČ

V zadevi C-379/11 so sodniki sodišča EU presodili, da je luksemburška zakonodaja glede subvencij za zaposlovanje v nasprotju s prostim gibanjem delavcev. Podelitev subvencije delodajalcu za zaposlitev nezaposlene osebe nad 45 let starosti ne sme biti podvržena pogoju, da je ta nezaposlena oseba registrirana pri luksemburškem zavodu za zaposlovanje, v primeru da je registracija omejena na luksemburške residente. Prosto gibanje delavcev ureja 45. člen PDEU (prečiščena verzija 2012). VEČ

V sodbi C-152/11 so na sodišču EU odločili, da program razreševanja presežnih delavcev lahko določa znižanje odpravnine delavcem, ki so blizu upokojitvi. Pri tem pa je potrebno paziti, saj pomeni upoštevanje možnosti zgodnje upokojitve zaradi invalidnosti pri izračunu tega znižanja diskriminacijo, ki je po pravu EU prepovedana. Enako obravnavanje pri zaposlovanju ureja Direktiva 2000/78. VEČ  
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava ugotavljanje očetovstva po smrti domnevnega očeta:

Predlagatelj je vložil zahtevo za oceno ustavnosti drugega odstavka 92. člena ZZZDR v delu, ki določa, da lahko otrok, rojen zunaj zakonske zveze, vloži tožbo za ugotovitev očetovstva najkasneje eno leto po smrti domnevnega očeta. Meni, da je določba v neskladju z Ustavo. Pojasnjuje, da izpodbijana določba neposredno posega v koristi otrok, in sicer v otrokovo dedno pravico po pokojnem očetu in po njegovih sorodnikih, pa tudi v vse druge pravice na različnih pravnih področjih, ki so povezane z očetovskim statusom. VEČ  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Razmišljanje ob demonstracijah izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Sam vedno pozdravljam spremembe, ki omogočajo odpravljanje prostega teka v kazenskih postopkih, za katerega še zdaj ocenjujem, da je glavni krivec, da stvari pogosto ne tečejo tako, kot bi bilo potrebno. Sem pa vedno skeptičen do organizacijskih ukrepov, ki občutno premešajo strukture delovanja. Združevanje, razdruževanje, konsolidacija in podobno na nobenem področju niso prinesle izboljšav in učinkov na kratki rok. Kadarkoli se odloča o takšnih prijemih, se je potrebno zavedati, da bo do učinkov prišlo šele po bistveno daljšem obdobju, zato je potrebno takšne zadeve dobro premisliti." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. januar 2013 Najnižja osnovna plača po kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo - I. tarifni razred
  537,48 547,15 EUR
1. januar 2013 Najnižja osnovna plača po kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo - V. tarifni razred
  654,56 666,34 EUR
1. januar 2013 Najnižja osnovna plača po kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo - VIII. tarifni razred
  984,50 1.002,22 EUR
1. marec 2013 Najnižja osnovna plača v panogi gostinstva in turizma - I. tarifni razred
  465,00 474,30 EUR
1. marec 2013 Najnižja osnovna plača v panogi gostinstva in turizma - VIII. tarifni razred
  1.080,00 1.101,60 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.  
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.