December 2012, številka 12-2 / letnik X.  

Utilitas publica privatae praeferri debet.
Javna korist mora imeti prednost pred zasebno.

  V tej številki  
 
•  IUS Kolumna
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
- V veljavi nove vrednosti notarskih pristojbin

- Besedilo novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
 


 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zelo aktualno kolumno z naslovom O reelekciji sodnikov in mednarodni pravni pomoči izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "In četudi sodstvo v marsikaterem pogledu zasluži kritiko, pa je le treba jasno reči, da takšni skrajni predlogi v sebi ne nosijo prav nič pozitivnega. Tako kot nekateri politiki te dni povsem utemeljeno izpostavljajo, da ni prav, če protestniki za nastale krizne razmere v državi kar počez obtožujejo vse politike, tako morajo prav (ti) politiki storiti vse, da preprečijo takšne radikalno posplošene in poenostavljene kritike sodstva, ki lahko le nadalje škodijo naši že tako ali tako šibki pravni državi. In ob vsem tem se res trudim odmisliti splošno znano dejstvo, da že dlje časa poteka kazenski postopek pred sodiščem zoper predsednika Vlade ..." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vodje poslanskih skupin se bodo v DZ danes popoldne sestali na delovnem posvetu glede predlaganih ustavnih sprememb referendumske ureditve. VEČ

Z ustanovno sejo je delo začel nov sklic DS. Za novega predsednika DS so izvolili Mitjo Bervarja, za podpredsednika Stojana Binderja, sekretar bo še naprej Marjan Maučec. Ustanovno sejo pa je najbolj zaznamovala odločitev večine svetnikov, da ne potrdijo mandata Francu Kanglerju. Ta je prepričan, da je bil lustriran in je že napovedal pritožbo. VEČ

Vlada je potrdila novelo zakona o prekrških, ki naj bi bila za policijo velika pridobitev, saj bo pomenila administrativno razbremenitev policistov, pa tudi državljani bodo občutili nekatere njene pozitivne učinke. Tako bodo denimo globo lahko plačali tudi na obroke. VEČ

Vrhovno sodišče je pristojnemu ministrstvu poslalo pripombe na predloga sprememb zakonov o sodiščih in o sodniški službi. Z obžalovanjem ugotavlja, da v predlogih niso upoštevane rešitve, ki jih je ministrstvu letos že posredovalo. VEČ

Višje sodišče je razveljavilo sodbo, po kateri bi finski novinar Magnus Berglund in finska televizija YLE ter nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Bojan Potočnik morali predsedniku SDS in premieru Janezu Janši plačati 21.500 evrov odškodnine zaradi izjav v oddaji Resnica o Patrii. VEČ

Podpredsednici vrhovnega sodišča Nini Betetto se zdijo protesti legitimni pod določenimi pogoji: da se otresejo anonimnosti, da točno vemo, kdo jih organizira, da se ne sprevržejo v nasilje in da imajo jasno vizijo ter sporočilo. VEČ

Državnotožilski svet je na letošnji zadnji seji v Specializirano državno tožilstvo (SDT) med drugim imenoval okrožno državno tožilko Blanko Žgajnar, ki se ji mandat izteče ravno konec meseca. Poleg omenjene tožilke, ki vodi številne znane postopke, so v specializirano tožilstvo imenovani še Mateja Gončin, Boštjan Jeglič in Stanislav Pintar. VEČ

Predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so v državni zbor vložili 13.280 podpisov za začetek postopkov za referendum o zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014. VEČ

Informacijski pooblaščenec v inšpekcijskem nadzoru ni mogel ugotoviti vzroka za izginule podpise pod referendumsko pobudo o zakonu o slabi banki kot tudi ne, ali so podpisi izginili namenoma. VEČ

Za nudenje brezplačne pravne pomoči v akciji Dan odvetniške pravne pomoči, ki jo Odvetniška zbornica Slovenije organizira 19. decembra, je prijavljenih že več kot 600 odvetnikov. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) bo začel veljati 25. decembra 2012 in želi z obdavčitvijo finančnih storitev zagotoviti enakomernejšo obdavčitev finančnega sektorja v primerjavi z drugimi gospodarskimi sektorji, ki so že zdaj obremenjeni s posrednimi davki, prav tako pa želi zagotoviti tudi dodatna sredstva za financiranje javne porabe. Zakon v 3. členu našteva storitve, ki so predmet obdavčitve, določa pa tudi, da bodo morali ponudniki finančnih storitev obračunati in plačati davek na provizijo po stopnji 6,5 % - prvič za mesec marec 2013.

1. januarja 2013 bo začela veljati novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki prinaša postopkovne rešitve, potrebne za uveljavitev novega načina ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, kot ga določata noveli ZDDPO-2 in ZDoh-2. DURS in CURS sta pooblaščena, da periodično na svojih spletnih straneh objavljata poimenski seznam vseh davčnih zavezancev, katerih davčni dolg presega 5000 evrov in dolgujejo javne dajatve vsaj 90 dni. Novela je razširila seznam organov, katerim sme davčni organ razkriti podatke, ki so davčna tajnost, še na ministrstvi za tehnologijo in znanost ter kmetijstvo. Zavezanec za davek ne sme imeti oziroma uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov in vseh poznejših sprememb. Davčni zavezanec lahko popravi davčni obračun v 60 dneh po njegovi predložitvi zaradi formalnih pomanjkljivosti oziroma pomot v imenih in številkah, pisnih ali računskih pomot. Če svojo obveznost v obračunu izkaže previsoko, lahko popravek predloži v 12 mesecih od poteka roka za predložitev obračuna. Davčni organ dovoli davčnemu zavezancu - fizični osebi obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih, če se davek ne nanaša na opravljanje dejavnosti. V primeru večjega davčnega dolga (nad 50.000 evrov) DURS zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti. VEČ

Tudi novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2) bo začela veljati 1. januarja 2013, med novostmi pa prinaša določbo, da imajo dohodki iz investicijskih skladov, vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z odsvojitvijo investicijskih kuponov ali delnic, vir v Sloveniji, če je investicijski sklad oblikovan oziroma ustanovljen v Sloveniji. Urejena je oprostitev dohodnine iz dobička iz kapitala, doseženega s prenosom nepremičnine iz naslova razlastitev. Za četrtino je znižana posebna osebna olajšava, ki se prizna rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, za dohodke za opravljeno začasno in občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali ZRSZ - po novem se mu prizna olajšava v znesku, ki je enak 75 % zneska splošne olajšave.

Istega dne bodo začele veljati še spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki prinašajo možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za gospodarske družbe, zavezance po ZDDPO-2. Davčno olajšavo za donacije se lahko uveljavlja tudi iz splošno koristnih namenov. Zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub iz preteklih davčnih obdobij se omeji na največ 50 % davčne osnove davčnega obdobja.

Sprejeta je bila razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije glede povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Delavec ima pravico svobodne izbire prevoznega sredstva za prihod na delo in z dela, vendar pa njegova izbira ne zavezuje delodajalca glede izbire predmeta obračuna prevoznega sredstva. Delodajalčeva dolžnost je, da delavcu povrne stroške prevoza na delo in z dela v višini 70 % cene javnega prevoza. V kolikor možnosti javnega prevoza ni, pa v višini 0,16 evra za vsak prevoženi kilometer. Če ni možnosti javnega prevoza, mora delodajalec delavcu za tisti del poti, kjer ni možnosti javnega prevoza, in je daljši od enega kilometra, povrniti 0,16 evra za vsak prevoženi kilometer. Če delavecv času trajanja delovnega razmerja spremeni prebivališče, mu delodajalec ni dolžan povrniti stroškov za prevoz na delo in z dela, če so ti višji, kot sta jih dogovorila s pogodbo o zaposlitvi, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita drugače.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZIZ, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 23 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 24 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere, ko je podana domnevana nevarnost.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropski parlament je potrdil enotna evropska pravila o patentu. Tako bodo po novih pravilih izumitelji končno imeli možnost pridobiti enoten patent za področje celotne EU. Enoten patent bo zmanjšal stroške postopka tudi do 80%, kar bo pomenilo večjo konkurenčnost v primerjavi z Ameriko in Japonsko. Pridobitev patenta bo po novem možna že za 4.725 evrov, kar je občutno manj od sedanjega povprečja 36.000 evrov. V patentnem paketu poleg enotnega patenta med drugim zasledimo še pravila o jeziku in enotno patentno sodišče. Nova pravila in znižani stroški (povrnitev stroškov prevajanja in dodatna pravna zaščita za mala in srednja podjetja, univerze, javne raziskovalne zavode in neprofitne organizacije) bodo koristila v največji meri malim in srednjim podjetjem. Cenejši in bolj učinkovit patentni postopek za zaščito izumov posameznikov in podjetij bo podelil enoten patent v vseh 25 sodelujočih državah. Za enoten patent bo mogoče zaprositi v treh jezikih (angleščini, francoščini ter nemščini), prav tako pa bo v teh treh jezikih tudi dostopen. Mednarodni sporazum o enotnem patentu bo stopil v veljavo 1. januarja 2014 ali ko ga ratificira 13 držav pogodbenic, pri čemer morajo biti med njimi obvezno Velika Britanija, Francija in Nemčija. Trenutno Italija in Španija še nista pogodbenici. VEČ

Finančni ministri EU so le dosegli dogovor o zakonodajnem okviru za enotni bančni nadzor v območju evra. Evropska centralna banka bo neposredno nadzirala do 200 bank, tudi tri največje slovenske. VEČ

Evropske poslovne šole so v spletno zbirko dodale sezname s podatki o 8000 ženskah, ki izpolnjujejo merila za upravljanje v podjetjih ter so usposobljene in pripravljene za takojšen vstop v upravne odbore. Seznam »Global Board Ready Women« je na voljo na spletu in za uporabo podjetjem in posredovalcem vodstvenih kadrov. VEČ

Komisija EU je začela z javnim posvetovanjem o najboljšem načinu za izboljšanje kakovosti zraka v Evropi. Tako imajo zainteresirane strani dvanajst tednov časa, da predstavijo svoje mnenje kako zagotoviti izvajanje obstoječega okvira, njegovo izboljšanje in dopolnitev s podpornimi ukrepi. Posvetovanje je odprto do 4. marca 2013. VEČ

Svet EU je sprejel uredbo o novih varnostnih in okoljskih zahtevah za homologacijo motornih koles in drugih motornih vozil L kategorije. Cilj uredbe je povečati nivo varnosti, zmanjšati onesnaževanje zraka, poenostaviti trenutni pravni okvir, izboljšati tržni nadzor in se prilagoditi tehničnemu napredku. Uredba tudi harmonizira pravila za homologacijo vozil L kategorije. VEČ

Svet EU je sprejel tudi uredbo o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive. Nova pravila obravnavajo problem zlorabe določenih kemikalij, ki predstavljajo predhodne sestavine za eksplozive, pri nedovoljeni izdelavi eksplozivov. VEČ

Komisija EU je predstavila akcijski načrt za boljši odziv EU na davčne utaje in izogibanje davkom. Tako zasledimo v načrtu več kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za pomoč državam pri zaščiti njihovih davčnih prihodkov in izterjave dolgov. Poleg tega je Komisija sprejela tudi dve priporočili (o davčnih oazah in agresivnem davčnem načrtovanju), s katerima naj bi države članice spodbudila k hitremu in usklajenemu reševanju največjih problemov. VEČ

Na Splošnem sodišču EU je bilo v zadevi T-332/09 (samo v francoščini) razsojeno, da se potrdi kazen 20 milijonov evrov, ki jih je podjetju Electrabel naložila Komisija, zaradi izvedbe transakcije preden je bila obveščena Komisija in preden je bila koncentracija odobrena kot skladna z notranjim trgom. Sodišče je ugotovilo, da koncentracije ne bi bilo le v primeru, ko Electrabel ne bi bil siguren, da bo pridobil nadzor na prihodnjih skupščinah (koncentracija je tako tudi gotovost, da boš pridobil nadzor na prihodnji(h) skupščini(ah)), s tem pa tudi ne bi bilo kršitve. V zadevi sta bili uporabljeni Uredba 4064/89 in 2988/74. VEČ

V zadevah C-201/11 P, C-204/11 P in C-205/11 P (UEFA in FIFA proti Komisiji) je generalni pravobranilec Jääskinen predlagal sodišču EU, da zavrne pritožbe UEFA in FIFA, ki sta jih vložili zoper sodbe Splošnega sodišča EU o televizijskem prenosu svetovnega prvenstva in EURA. Kadar države članice zavzamejo stališče, da so določena tekmovanja, kot npr. svetovno in evropsko prvenstvo, velikega družbenega pomena, lahko zahtevajo prenos teh tekmovanj na brezplačni televiziji, tako da se zagotovi dostop do teh dogodkov čim širšemu krogu javnosti. V zadevi je bila uporabljena Direktiva o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov. VEČ

Sodišču EU je v zadevah C-274/11 in C-295/11 (v francoščini) generalni pravobranilec Bot predlagal, da zavrne tožbi Španije in Italije zoper Sklep Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju enotnega patenta, saj ne obstaja noben pritožbeni razlog. Glede očitane kršitve obveznosti spoštovanja pristojnosti, pravic in obveznosti držav članic, ki ne sodelujejo pri okrepljenem sodelovanju, (kar pomeni, da naj bi jezikovna ureditev neudeleženo državo članico silila v to, da se odreče prevodu patentnega spisa in s tem pravnim učinkom na njenem ozemlju) pa meni, da ni odločilen pogoj za veljavnost sklepa. V zadevi je bil uporabljen 2. odstavek 20. člena Pogodbe o Evropski Uniji (prečiščeno besedilo PEU 2012, celotno slo besedilo) in Sklep Sveta 2011/167. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V drugi polovici meseca novembra so se s spremembami zakonov spremenile tudi prekrškovne določbe.

30. decembra bodo tako začele veljati spremembe prekrškovnih določb, ki sta jih prinesli noveli Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) in pa novi Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV).

Kot prekršek so sedaj po novelah ZJN-2 in ZJNVETPS opredeljena ravnanja kot so npr.:

- neposredovanje dokumentacije Državni revizijski komisiji, če je to potrebno zaradi ugotavljanja pogojev za začetek postopka o prekršku ali zbiranja dodatnih dokazov o morebitnem prekršku,

- popravek računske napake v nasprotju z zakonom,

- ravnanje, ko uslužbenec, v postopku javnega naročanja sodelujoča oseba ali zakoniti zastopnik o morebitnem nasprotju interesov ne obvesti svojega predstojnika, naročnika, oziroma nadzornega organa, itd.

ZJNPOV opredeljuje globe za primere kršitev, ki jih zagrešijo naročniki in globe za ponudnike, v primeru hujših prekrškov pa prekrškovnemu organu omogoča, da izreče globo v večkratniku in pri tem upošteva višino povzročene škode, višino protipravno pridobljene premoženjske koristi, storilčev naklep in njegovo koristoljubje.

Zaradi zamika začetka uporabe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) bodo globe po tem zakonu začele učinkovati šele 1. septembra 2013. Manjše spremembe je prinesla še novela Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), ki bo začela veljati 15. decembra letos. Kot prekršek se po novem obravnava tudi poseganje v najdbe v nasprotju z odločbo o arheološkem najdišču in pa izvajanje raziskav ter odstranitev arheološke ostaline brez kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine ali v nasprotju z v njem določenimi zahtevami.
Več o prekrških in pregled prekrškov v veljavni zakonodaji.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava določitev in izplačilo božičnice:

Izplačilo božičnice ni izrecno urejeno na zakonski ravni, kljub temu pa obračun in izplačilo božičnice načeloma omogoča že drugi odstavek 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), po katerem se s pogodbo o zaposlitvi ali s kolektivno pogodbo lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Novela ZDavP-2F ureja pobiranje spremenjenih davkov ter vzpostavlja bolj urejeno poslovanje davčnih zavezancev

Zadnje spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F) sledijo predvsem spremembam pri pobiranju dohodnine po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L), davka od dohodkov pravnih oseb po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) ter uvajajo vrsto drugih ukrepov, z uvedbo katerih se pričakuje bolj urejeno in transparentno poslovanje ter hitrejše izvajanje postopkov davčnega organa. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


Vabilo k ogledu video posnetka celotne okrogle mize: Najvplivnejši pravniki kritično o perečih pravnih vprašanjih
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


25. december 2012 Nov davek na finančne storitve
  6,5 % davčne osnove
1. januar 2013 Dohodek iz dejavnosti - upoštevanje pokrivanja izgube pri negativni davčni osnovi
  50 % davčne osnove
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.