December 2012, številka 12-1 / letnik X.  

Ibi valet populus, ubi valent leges.
Ljudstvo živi dobro tam, kjer se spoštujejo zakoni.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  AKTUALNO10 najvplivnejših pravnikov 2012Zaključil se je že dvanajsti izbor 10 najvplivnejših pravnikov. Letošnje leto so pravno področju po izboru strokovne in splošne javnosti najbolj zaznamovali: dr. Matej Avbelj, dr. Bojan Bugarič, dr. Miro Cerar, dr. Janja Hojnik, mag. Goran Klemenčič, Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, Romana Sladič, dr. Lojze Ude in Blanka Žgajnar.
Najvplivnejši pravniki se strinjajo, da se je politika slabo odzvala na demonstracije in da se bo moral mariborski župan umakniti, saj objektivno gledano ni več sprejemljiv. Pravniki prevzemajo del odgovornosti za stanje pravne države, saj je vsak izmed njih imel možnost, da bi se aktivneje odzval. Glavni krivec za splošno krizo pa je neoliberalni sistem s popolno prevlado finančnega kapitala. VEČ
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor RS je v torek s 76 glasovi za in nobenim proti sprejel eno najpomembnejših reform - reformo pokojninskega sistema. Še pred tem je sprejel tudi vsa dopolnila, ki jih je k dvajsetim členom vložila koalicija, minister za delo, družino in socialno delo Andrej Vizjak pa jih je vse do zadnjega usklajeval s sindikati. VEČ

Četrti predsednik države je postal Borut Pahor, ki je v drugem krogu petih predsedniških volitev ob rekordno nizki volilni udeležbi prepričljivo premagal dosedanjega predsednika republike Danila Türka. Pahor, sicer najmlajši predsednik v zgodovini samostojne države, izvolitev doživlja predvsem kot odgovornost, ki pa ji bo po lastnih besedah kos. VEČ

DZ bo danes končal izredno sejo, na kateri je v torek sprejel pokojninsko reformo, v sredo pa opravil obravnavo proračuna za prihodnji dve leti. Za danes je tako poslancem preostalo le še glasovanje o proračunskih dokumentih, s katerimi želi vlada primanjkljaj že prihodnje leto znižati pod tri odstotke bruto domačega proizvoda. VEČ

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič je na okrogli mizi Razumen in razumljen javni sektor - kaj lahko storimo za to? poudaril, da bi bili predpisi v primeru, če bi uradniki pri njihovi pripravi bolj prisluhnili ljudem, boljši. "Veliko napako delajo, ko menijo, da sami delajo najbolje," je prepričan. VEČ

Predlogi za reformo političnega in drugih sistemov v državi postajajo nova velika tema v slovenskem političnem prostoru. Za zdaj največ strinjanja obstaja o možnosti odpoklica župana in sprememb referendumske zakonodaje, najmanj pa o neposrednih volitvah poslanca, ki bi omogočile tudi odpoklic poslanca. VEČ

Slovenija mora spremeniti referendumsko ureditev in okrepiti verodostojnost, sicer bo prisiljena zaprositi za pomoč, ki jo bo spravila "pod prisilno upravo", je v Bruslju opozoril finančni minister Janez Šušteršič. Minister ne izključuje prošnje za pomoč bankam niti v primeru uspeha vseh reform, a izpostavlja razliko obeh scenarijev. VEČ

Na Vrhovnem sodišču RS predlogov, ki jih je oblikoval izvršilni odbor SDS in jih ponudil v razpravo javnosti, ne želijo podrobneje komentirati, saj, kot navajajo, predlogi niso pospremljeni z utemeljitvijo ter načinom izvedbe. Ob tem opozarjajo, da je sodstvo dolgoročno naravnan sistem, v katerega kaže posegati skrajno previdno. VEČ

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je poudaril, da je sodstvo enakopravna veja oblasti, primerljiva z drugima dvema, v zadnjem času pa skuša vlada ta razmerja na novo določiti. Po njegovih besedah ne zmanjka vneme, ko je treba kritizirati sodstvo, takega ravnanja pa ne morejo razumeti drugače, kot da je njegov namen podrediti sodstvo politiki. VEČ

Minister Vinko Gorenak in direktor policije Stanislav Veniger sta potrdila, da policija preiskuje informacijo, da naj bi bili izgredniki na protestu v Ljubljani plačani. Veniger je tudi povedal, da razmišljajo o spremembah zakona o javnih zbiranjih, ki bi policiji omogočile učinkovitejše preprečevanje huliganstva. VEČ

Državno tožilstvo je v tekočem letu najbolj obremenjeval prehod izpod ministrstva za pravosodje pod notranje ministrstvo, je ocenil generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Rešitev je označil za strokovno napačno, hkrati pa je opozoril, da bosta kadrovska podhranjenost in omejene finance v prihodnje krnili delo državnega tožilstva. VEČ

V sindikatih javnega sektorja, ki nasprotujejo znižanju mase plač javnih uslužbencev in njihovemu odpuščanju, vre. Na sestanku vseh sindikatov javnega sektorja, ki je sklican za danes ob 14. uri, bodo tako razpravljali o nadaljnjih aktivnostih, med katerimi je zelo verjetna tudi stavka. VEČ

Mariborski župan Franc Kangler je v sredo napovedal, da bo danes odstopil z mesta župana. Prepričan je, da še vedno uživa podporo številnih ljudi, se pa kljub temu po odstopu za župansko funkcijo ne bo več potegoval. VEČ

Na inšpektoratu za delo v zadnjem času opažajo porast kršitev v zvezi z zaposlovanjem v organih državne uprave. VEČ

Slovenija se je med 176 državami, ki so bile vključene v indeks zaznave korupcije v letu 2012, uvrstila na 37. mesto, kar je slab rezultat, je povedala predsednica Društva Integriteta Simona Habič. Zato v društvu politike in vlado pozivajo k ukrepanju in prevzemanju odgovornosti. VEČ 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


30. decembra 2012 bo začel veljati Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV), ki je bil sprejet z namenom zagotavljanja transparentnosti, konkurenčnosti in enake obravnave ponudnikov v postopkih javnega naročanja na tem področju. Zakon bo urejal naročila, ki so bila do sedaj izključena s področja uporabe Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in so se izvajala na podlagi Uredbe o obrambnih in zaupnih naročilih.

Obsežne spremembe, ki bodo prav tako začele veljati 30. decembra letos, so doletele tudi Zakon o javnem naročanju (ZJN-2). Cilj zakona je harmonizacija slovenskega pravnega reda z evropskim in odprava nekaterih pomanjkljivosti, zaradi katerih je bilo do zdaj onemogočeno čezmejno sodelovanje naročnikov pri oddaji javnih naročil. Z novelo se zasleduje večja učinkovitost postopka javnega naročanja in ureja vzpostavitev enotnega informacijskega sistema. Zaradi gospodarskih razmer, varčevalnih ukrepov v javnem sektorju ter predvidenega doprinosa strokovnega izpita iz javnega naročanja, se z zakonom obveznost opravljanja tega izpita črta. Uslužbenec ali druga oseba, ki sodeluje ali odloča v postopku javnega naročanja, mora svojega predstojnika oziroma naročnika nemudoma obvestiti o morebitnem nasprotju interesov. VEČ

Precej sprememb je prinesel tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR), ki želi racionalizirati službe znotraj ministrstva kot realizacijo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Spremembe so začele veljati 1. decembra letos, uporabljati pa se bodo začele šele 1. januarja 2013 in vplivajo na: Zakon o kmetijstvu (ZKme-1), Zakon o vinu (ZVin), Zakon o živinoreji (ZŽiv), Zakon o veterinarstvu (ZVet-1), Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS), Zakon o krmi (ZKrmi-1), Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR), Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR), Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1) in Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO).

30. decembra letos bo začela veljati tudi novela Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Spremembe so bile potrebne zaradi novele ZJN-2, omogočajo pa čezmejno sodelovanje naročnikov pri javnem naročanju. Črtane so določbe o strokovnem izpitu iz javnega naročanja in obveznem usposabljanju in izobraževanju na tem področju. Črtana je obveznost naročnika, da pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave o izvedbi tega postopka obvesti Ministrstvo za finance. Vzpostavlja se tudi enoten informacijski sistem za informacije o izpolnjevanju obveznih oziroma najpogostejših pogojev glede usposobljenosti ponudnika za izvedbo javnih naročil. Naročniki bodo morali v nekaterih primerih preveriti ponudbe, pred zadnjim krogom pogajanj pa na to opozoriti ponudnike, razen če je bilo v razpisni dokumentaciji navedeno, koliko krogov pogajanj bo izvedel naročnik ali če se naročnik pogaja le z enim kandidatom.

Novela Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) bo začela veljati 15. decembra 2012 in prinaša novo definicijo »dokazila o izvoru«, predvideva pa tudi, kdaj so arheološke najdbe, ki izvirajo iz najdišč z ozemlja RS državna last. Usklajene so določbe glede državnega financiranja predhodnih raziskav arheoloških najdišč iz državnega proračuna.

Novela Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) je začela veljati 1. decembra 2012 in prinaša naslednje poglavitne rešitve: zavarovalnice pri določanju premij in zavarovalnin na individualni ravni ne smejo upoštevati okoliščine spola, ni pa prepovedana uporaba spola kot dejavnika pri izračunavanju premij in dajatev na skupni ravni (zavarovalnice lahko obdelujejo podatke glede spola za namen oblikovanja rezervacij in interno določanje cen, za določanje cen pozavarovanja, za trženje in oglaševanje ter za oceno tveganja pri življenjskem in zdravstvenem zavarovanju). Skupna vrednost naložb zavarovalnice v naložbe istega izdajatelja (dolžnika) in z njim povezanih oseb ne sme presegati 10 % zavarovalno-tehničnih rezervacij, zavarovalni zastopnik/posrednik pa mora nasproti zavarovalnici in zavarovalcu ves čas poslovati tako, da je v vsakem trenutku mogoča njegova enolična identifikacija.

S 1. decembrom 2012 pa je začela veljati tudi novela Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), ki je premaknila datum začetka uporabe zakona na 1. september 2013.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZOFVI?

Besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je od svoje objave leta 1996 doživelo že 17 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZOFVI.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedili 106. člena ZOFVI, ki ureja ravnateljski izpit, pred in po spremembi besedila.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Pripravljajo se spremembe Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF). Svet in parlament EU sta že sprejela politični dogovor o reformi OLAF, ki naj bi okrepila sposobnost urada za boj proti goljufijam. Glavni cilji reforme so dvig učinkovitosti urada pri preiskavah, povečanje sodelovanja med uradom in pristojnimi organi v državah članicah in tretjih državah ter povečanje odgovornosti urada. VEČ

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström in ameriški državni tožilec Eric Holder sta ustanovila svetovno zavezništvo proti spolni zlorabi otrok na internetu. V zavezništvu bodo združeni oblikovalci politik iz celega sveta, kar bo omogočalo lažjo prepoznavo in bolj učinkovito pomoč žrtvam ter uspešnejši pregon storilcev. VEČ

Odbor regij je podal nekaj razlogov za skrb glede predlogov Komisije o zaščiti potrošnikov, in sicer v smeri, da predlogi ne zagotavljajo dovolj zaščite za potrošnike z omejenim dostopom do trga. Po mnenju Odbora bi bilo potrebno nameniti več finančnih sredstev za ozaveščanje potrošnikov glede njihovih pravic in povečanje dostopa do trga. VEČ

Komisija EU je predlagala nova pravila za splošno dostopnost vladnih spletnih strani, kar naj bi več kot 100 milijonov državljanov EU olajšalo uporabo javnih spletnih storitev kot so iskanje služb, registracije avtomobilov, oddaje davčne napovedi ipd. Po predlogu naj bi bili določeni standardizirani elementi na ravni EU, spletna dostopnost pa naj bi bila obvezna za osnovne vladne storitve. VEČ

Evropska komisija je predstavila predlog akcijskega okoljskega programa, ki bo usmerjal politiko EU glede okolja do leta 2020. V programu so navedeni cilji kot so varstvo narave, spodbujanje trajnostne rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in usmeritev Evrope k blaginji in zdravju znotraj meja našega planeta. VEČ

Komisija EU bo izdala nove smernice za ribogojstvo v okviru vseevropskega omrežja zavarovanih naravnih območij Natura 2000. Smernice določajo, kako poskrbeti, da je ribogojstvo usklajeno z naravovarstveno zakonodajo EU in določbami za omrežje Natura 2000. Smernice so usmerjene na izvajanje določb o ustrezni presoji iz direktive o habitatih. VEČ

V branje pa ponujamo tudi dva zanimiva govora, in sicer govor podpredsednice Komisije EU Viviane Reding glede obnove pravil EU o varstvu podatkov in komisarja za zaposlovanje, socialne zadeve in vključitev László ANDOR-ja o zaposlitvenem paketu za mlade. VEČ

Evropska komisija je začela z okvirno debato glede vsebin v digitalni ekonomiji. Splet predstavlja nove načine zagotavljanja, ustvarjanja in distribuiranja vsebin kot tudi nove načine ustvarjanja vrednosti. To predstavlja izziv in priložnost za ustvarjalno industrijo, avtorje in umetnike, da se uveljavijo v digitalni ekonomiji. En izmed ciljev Komisije je prilagoditi avtorske in sorodne pravice v skladu z novim digitalnim okoljem. VEČ

Na sodišču Evropske unije je bilo v zadevi C-139/11 odločeno, da se rok za vložitev odškodninske tožbe zaradi zamude leta določi po pravilih prava posamezne države članice. Pravo Unije, Uredba 261/2004, priznava letalskim potnikom pravico do odškodnine, ki je odvisna od razdalje namembnega kraja leta, razen v primeru izrednih razmer. Pravica se uveljavlja pred nacionalnimi sodišči. VEČ

V zadevi C-385/11 so sodniki Evropskega sodišča pravice razsodili, da je španska zakonodaja glede prispevnega pokojninskega sistema za delavce s krajšim delavnim časom diskriminatorna. Zahteva po sorazmerno daljši prispevni dobi za delavce s krajšim delavnim časom vzpostavlja razliko v obravnavanju v primerjavi z delavci s polnim delavnim časom. Velika večina delavcev s krajšim delavnim časom v Španiji je žensk. V sodbi je bila uporabljena direktiva 79/7. VEČ

V zadevi T-590/10 pa so sodniki Splošnega sodišča EU odločili, da je bila Evropska centralna banka upravičena do zavrne dostop do dveh dokumentov, ki se nanašata na ekonomsko situacijo v Grčiji. Razkritje teh dokumentov bi oslabilo varstvo javnega interesa glede ekonomske politike EU in Grčije. Uporabljen je bil Sklep 2004/258. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Prva polovica meseca novembra je prinesla veliko prekrškov. Najprej jih je vseboval novi Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), ki je začel veljati 21. novembra 2012. Z globo med 15.000 in 32.000 evri se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki da v promet ali uporabi FFS ali seme, tretirano s FFS, v nasprotju s prepovedjo oziroma omejitvijo prometa oziroma uporabe ali nima dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na debelo ali na drobno itd. Globa med 1.500 in 5.000 evri pa je zagrožena pravnim osebam, ki npr. izvajajo ocenjevanje aktivnih snovi ali FFS brez odločbe Uprave o pooblastitvi za ocenjevalca, ali ne izpolnjujejo več pogojev za ocenjevalce, če uporabljajo FFS za poklicno rabo, pa nimajo izkaznice itd.

1. januarja bo začela veljati novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in v zvezi z njo tudi novelirani prekrški, med katerimi sta dva nova: globa čaka osebo, ki ne zagotovi pristnosti izvora, celovitosti vsebine oziroma čitljivosti računa v celotnem obdobju hrambe računa, pa tudi osebo, ki davčnemu organu v postopku nadzora ne omogoči dostopa do računov, njihovega prenosa ali uporabe.

Nove prekšrke zasledimo tudi v novelahZakona o blagovnih rezervah (ZBR) in Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz) ter Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Uredbi o oskrbi s pitno vodo.

Več o prekrških in pregled prekrškov v veljavni zakonodaji.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Sodišča Evropske unije, ki obravnava odškodninsko odgovornost letalskega prevoznika:

V odškodninskem sporu pred španskim sodiščem je le-to družini Sánchez, katere prtljaga je bila na letu med Barcelono in Parizom izgubljena, prisodilo zmanjšani del zahtevane odškodnine. Razlog za nižjo odškodnino je sodišče utemeljilo z 22. členom Montrealske konvencije v povezavi s 3. členom te konvencije, ki določa, da je do odškodnine za izgubljeno prtljago upravičen le potnik, ki je prejel prtljažni listek. Ker je štiričlanska družina potovala z dvema kovčkoma, sodišče ni dosodilo odškodnine vsakemu od njih. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Razmišljanje ob demonstracijah izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Paradoks cele zadeve je, da je do eksplozije pravzaprav privedlo nekaj, kar v javni razpravi zahtevajo vsi – ekstenzivna uporaba državne prisile pri varnosti cestnega prometa. Mariborski radarji so namreč prav to – pretirana uporaba državne prisile (kaznovanja). Kakršnokoli slepomišenje bi na tem mestu bilo preprosto nepošteno. Ne trdim, da je dodatno revolt vzpodbudilo dejstvo, na katerega sem že opozoril in sicer nesporno vprašljivo kovanje dobička v zasebnem interesu z javnimi sredstvi in seveda vsesplošno stanje v državi, a iskrica, ki je odprla ta vprašanja je bil preprosto odpor po tako velikem posegu v svobodo prebivalcev Maribora." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


30. december 2012 Mejna vrednost za objavo javnega naročila blaga ali storitev na portalu JN in v uradnih objavah EU, naročniki s Seznama naročnikov
  125.000 130.000 EUR
30. december 2012 Mejna vrednost za objavo javnega naročila blaga ali storitev na portalu JN in v uradnih objavah EU, naročniki izven Seznama naročnikov
  193.000 200.000 EUR
30. december 2012 Mejna vrednost za objavo javnega naročila gradenj na portalu JN in v uradnih objavah EU, naročniki izven Seznama naročnikov
  4.845.000 5.000.000 EUR
1. december 2012 Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje državljanov Švice v RS
  2,36 2,60 EUR
1. december 2012 Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje državljanov EU v RS
  2,02 2,21 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.