November 2012, številka 11-4 / letnik X.  

Salus publica suprema lex esto.
Javna blaginja naj bo najvišji zakon.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  AKTUALNO


IZBRANIH 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2012


Po vašem izboru so se med 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2012 uvrstili:
Izbor 10 najvplivnejših pravnikov 2012 se bo zaključil z okroglo mizo s skupnim naslovom »Najvplivnejši pravniki kritično o perečih pravnih vprašanjih«, ki bo v torek, 4. decembra 2012, ob 11.00 v ljubljanskem hotelu Lev. Razpravo bo povezoval dr. Matej Accetto, univ. dipl. prav., LL.M., docent za evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Najvplivnejše pravnike bo povprašal o njihovih stališčih do aktualnih družbenopolitičnih problemov, ki pretresajo Slovenijo, in o rešitvah, ki jih predlagajo.
Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in polemično razpravo. Okroglo mizo bomo V ŽIVO prenašali tudi na portalu IUS-INFO!

Več letošnjem o izboru >>>
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

V medresorsko usklajevanje in javno razpravo gre prvi del paketa tako imenovane sodne reforme, so potrdili v ministrstvu za pravosodje in javno upravo. Gre za spremembe zakona o notariatu in zakona o dedovanju, spremembe zakona o sodiščih in sodniški službi in novelo insolvenčne zakonodaje. Na notarje se prenaša tudi del nalog sodišč. VEČ

Sodstvo bi z večjo samokritičnostjo veliko prispevalo k spremembam v svojih vrstah, to bi okrepilo tudi zaupanje v sodstvo, ki je v javnosti vse manjše. "Absurd je, da sodniki tarnajo zaradi premalo denarja, hkrati pa ga z dolgoletnimi sodnimi postopki mečejo skozi okno," je opozoril pravosodni minister Senko Pličanič. VEČ

Parlamentarni odbor za delo, ki se je dva dni prebijal skozi predlog pokojninske reforme in vložena dopolnila k več kot četrtini členov, je končal obravnavo z devetimi glasovi za in nobenim proti. Predlog tako lahko gre na izredno sejo državnega zbora, ki je sklicana za četrtek in petek. VEČ

Člani odbora DZ za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo so danes prižgali zeleno luč prav vsem osmim obravnavanim točkam. Med drugim so v drugi obravnavi soglasno podprli novelo zakona o upravnem sporu in novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ju bo sedaj obravnaval državni zbor. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je danes podprl namero vlade, da iz postopka umakne selektivno zvišanje DDV. Za sprejem je pripravil predloge štirih davčnih zakonov, ki med drugim prinašajo javno objavo davčnih dolžnikov, poenostavljajo postopke in obdavčujejo finančne storitve. Omilil pa je predlagani poseg v olajšave pri dohodnini. VEČ

Državna volilna komisija je potrdila izide volitev 40-članske sestave petega sklica državnega sveta. Po objavi poročila v Uradnem listu bo predsednik DZ Gregor Virant sklical ustanovno sejo DS, na kateri bodo novoizvoljeni državni svetniki predvidoma izvolili svojega predsednika. VEČ

Vlada je pooblastila pogajalske skupine za pogajanja z reprezentativnimi sindikati, ministre pa za sklenitev aneksov h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Z aneksi bodo omejili število dni letnega dopusta v javnem sektorju. VEČ

Vlada je sprejela predlog novele zakona o bančništvu, s katero se bo okrepilo instrumente, ki jih ima Banka Slovenije na voljo za nadzor bank in ukrepanje. VEČ

Vlada je na predlog ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovana Žerjava sklenila državnemu zboru predlagati, da za direktorja Javne agencije RS za varstvo konkurence imenuje Andreja Kraška. VEČ

Dan po protestnem shodu v Mariboru, med katerim je prišlo tudi do nasilja, je mariborski župan Franc Kangler sporočil, da si bo vzel deset dni časa za razmislek kako naprej. Na proteste pa se vrstijo številni odzivi, predvsem glede uporabe represivnih sredstev policije. VEČ

Okrajno sodišče v Ljubljani je nadaljevalo z zaslišanjem nekdanjega predstavnika Patrie za Slovenijo Reija Niittynena, ki je pojasnjeval okoliščine hišne preiskave, ki so jo kriminalisti v njegovi odsotnosti opravili pri njem doma. VEČ

Potekel je mandat generalni pravobranilki na Sodišču EU v Luxembourgu Verici Trstenjak, ki je bila na položaju generalne pravobranilke od oktobra 2006, nasledil pa jo bo švedski pravobranilec. Slovenija bo imela novo možnost pridobitve te funkcije šele čez približno 40 let. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.12.2012Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
01.01.2013Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


1. decembra 2012 se bo začel uporabljati Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), ki je bil sicer sprejet že julija 2011 in je začel veljati 6. avgusta 2011. Prvotno besedilo zakona je za čas začetka uporabe opredelilo 1. september 2012, datum pa je kasneje zamaknil Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

Zaradi gospodarske in finančne krize so se pocenile notarske storitve, s tem se omogoča večja dostopnost notarskih storitev za uporabnike. Spremembe Notarske tarife tako prinašajo znižanje pristojbin za sestavo notarske listine, za sodelovanje notarja na skupščini delniške družbe, gospodarskega interesnega združenja ali zadruge, za overitev podpisa na pogodbi. Za fizično osebo, ki je v hudi premoženjski stiski, bo notar pristojbino obvezno dolžan znižati. Za posle visokih vrednosti so se tarife povišale, novosti pa bodo začele veljati 8. decembra 2012.

1. januarja 2013 bo začela veljati Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije. Uredba določa, da se državljanom tretjih držav omogoči učenje slovenskega jezika ter se jih seznani s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Omenjena programa oziroma enotni program se izvajajo kot javni izobraževalni programi za odrasle, nadzor nad izvajanjem pa opravlja inšpektorat, pristojen za šolstvo.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je izdalo Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela, ki določa, da mikro družba, zasebni zavod ali podjetnik z največ 10 zaposlenimi opravljanje kratkotrajnega dela prijavi pri krajevno pristojni upravni enoti pred opravljanjem tega dela. Kadar se kratkotrajno delo opravlja v podružnici prijavitelja, se prijava opravi pri upravni enoti, kjer ima prijavitelj sedež. Nemudoma je treba pristojni upravni enoti prijaviti vsako spremembo dejstev ali okoliščin, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje kratkotrajnega dela iz 12.a člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), kakor tudi vsako spremembo dejstev ali okoliščin, v katerih se to delo opravlja, pa tudi odjavo kratkotrajnega dela. Navodilo opredeljuje še način vodenja evidence in hrambe dokumentov, veljati pa je začelo 24. novembra 2012.

1. januarja 2013 bo začela veljati tudi Uredba o oskrbi s pitno vodo, ki ureja vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, ter pogoje za lastno oskrbo s pitno vodo. Tako je npr. določena prednostna raba pitne vode iz vodovoda, prav tako pa predpis določa tudi standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe. Bistvene spremembe glede na veljavni Pravilnik o oskrbi s pitno vodo se nanašajo na določbe o lastni oskrbi s pitno vodo - občine bodo lahko svojo obveznosti opremljanja določenih območij poselitve z javnim vodovodom izvrševale samostojno. Predpisu je dodana tudi shema izdelave vodne bilance.

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je za izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS na Irskem imenoval Iztoka Jarca, ki bo funkcijo opravljal s sedeža v Londonu. Z 31.10.2012 pa je odpoklical izredno in pooblaščeno veleposlanico – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku, Sanjo Štiglic.  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?

Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 16 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZGO-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropski parlament, Svet in Komisija so se sporazumeli o dodatnih pravilih glede ocenjevanja javnega dolga, ki jih bodo morale upoštevati bonitetne agencije. Nova evropska pravila bodo zmanjšala pretirano zanašanje na bonitetne ocene, odpravila konflikte interesov in vzpostavila civilno odgovornost. Med drugim bodo morale agencije določiti tri datume v letu za izdajanje poročil, osebam, ki jih ocenjujejo, pa bo tudi omejeno lastništvo nad temi agencijami. VEČ

Evropska komisija je zagnala nov portal namenjen državljanom in podjetjem, na katerem lahko najdejo najnovejše informacije o napredku vseevropskega prometnega omrežja. Portal preko satelitsko podprtih dinamičnih zemljevidov, dejstev, številk in različnih avdio-vizualnih in interaktivnih vsebin omogoča vpogled v razvoj omrežja. VEČ

Evropska komisija je sprejela ukrepe za zaščito podjetij pred goljufijami pri trženju. Z ukrepi nameravajo bolje zaščititi podjetja, strokovnjake in nevladne organizacije pred nepoštenimi trgovci, ki uporabljajo zavajajoče prakse trženja. Tako zasledimo primere, ko podjetjem pošiljajo obrazce za domnevno brezplačno posodobitev podatkov v poslovnih imenikih, nato pa jim zaračunajo letno provizijo. VEČ

Komisija EU je sprejela sklep o posodobitvi in izboljšanju vseevropske mreže za iskanje zaposlitve (EURES), s čimer želi izboljšati mobilnost delavcev med državami članicami in narediti podlago za pravi evropski trg dela. VEČ

Objavljen je bil sklep Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu Evropske komisije za evropsko leto državljanov. V okviru evropskega leta bodo pojasnjevali, kakšne so koristi državljanov EU (cenejše gostovanje v mobilnih omrežjih, večje pravice za žrtve kaznivih dejanj in preprostejše spletno nakupovanje), spodbudila pa se bo tudi vseevropska razprava o prihodnosti Evropske unije in potrebnih reformah za izboljšanje vsakdanjega življenja državljanov. VEČ

Evropska mreža za konkurenco, ki jo sestavljajo Komisija in nacionalni uradi za konkurenco, je izboljšala Model programa za prizanesljivost, po katerem uradi za konkurenco prilagajajo svoje postopke prizanesljivosti. Evropska mreža za konkurenco je poenostavila in razjasnila katere informacije morajo podjetja predložiti, kadar se prijavljajo k različnim uradom. VEČ

Na sodišču EU so sodniki v zadevi C-370/12 odločili, da ni ovir za uveljavitev Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS). Tako je v sodbi navedeno, da pravo Unije ne nasprotuje temu, da države članice v evro območju sklenejo in ratificirajo Pogodbo o ustanovitvi EMS. Predvsem gre za to, da določbe PEU in PDEU ter splošno načelo učinkovitega sodnega varstva ne nasprotujejo sklenitvi in ratifikaciji Pogodbe o EMS. VEČ

V zadevi C-410/11 na sodišču EU je bilo odločeno, da lahko potnik pri letalskem prevozniku zahteva odškodnino zaradi izgube njegovih predmetov, če so bili v prtljagi, ki je bila oddana na ime drugega potnika, ki je potoval z istim letom. Potnik mora za svoje trditve predložiti dokaze. Pri zadevi je bila uporabljena Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz. VEČ

V sodbi C-136/11 pa so na sodišču EU sodniki ugotovili, da morajo biti potniki v železniškem prometu o zamudah ali odpovedih glavnih povezovalnih storitev obveščeni, pri čemer ni važno, kateri prevoznik v železniškem prometu jih zagotavlja. Upravljavec infrastrukture mora prevoznikom zagotoviti vse sprotne informacije o povezovalnih vlakih drugih prevoznikov. V zadevi se je uporabila Uredba 1371/2007. VEČ  
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo aktualen judikat Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki obravnava sorazmerno izplačilo božičnice:

Sodišče prve stopnje je tožnici prisodilo božičnico v nižjem znesku, zato se je le-ta pritožila in predlagala pritožbenemu sodišču, da toženi stranki naloži, da ji izplača še razliko, ki ji po 7. členu individualne pogodbe o zaposlitvi pripada, saj le-ta ni bila vezana na prisotnost na delu, kot je zmotno presodilo prvostopenjsko sodišče. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Kaplje čez rob izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Zadeva balkanski bojevnik je nov boleč udarec naši že tako oslabljeni pravni državi, kajti četudi je sodnik sodil po zakonu, so bile nekatere napake na strani državnih organov storjene. Zaradi teh so nekateri obtoženci bodisi mesece neutemeljeno presedeli v priporu ali pa so se nekateri krivci izognili roki pravice, pri čemer je največja družbena škoda ta, da se je v javnosti tudi v tem primeru ustvaril prevladujoč vtis, da zadeve niso potekale zakonito in pošteno." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


Brezplačni spletni seminarji za učinkovitejšo uporabo portala IUS-INFO. 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


8. december 2012 Pristojbina za sestavo notarske listine (Tar. št. 1) za vrednost predmeta 22.950 do 114.750 EUR
  230 146 EUR
8. december 2012 Pristojbina za sestavo notarske listine (Tar. št. 1) za vrednost predmeta do 367.200 EUR
  230 275 EUR
8. december 2012 Pristojbina za sestavo notarske listine (Tar. št. 1) za vrednost predmeta do 750.000 EUR
  230 505 EUR
8. december 2012 Pristojbina za sodelovanje notarja na skupščini d.d., pri vrednosti osnovnega kapitala do 918.000 EUR
  430 358 EUR
8. december 2012 Pristojbina za sodelovanje notarja na skupščini d.d., pri vrednosti osnovnega kapitala do 4.590.000 EUR
  573 501 EUR
8. december 2012 Pristojbina za overitev podpisa na pogodbi (Tar. št. 8), če je vrednost predmeta 68.850 EUR
  37 23 EUR
8. december 2012 Pristojbina za prevzem, hrambo in izročitev denarja in vrednostnih papirjev (Tar. št. 11) - osnova za odmero 22.950 EUR
  122 95 EUR
8. december 2012 Overitev prepisa listine (Tar. št. 17), za vsako začeto stran
  2 1,5 EUR
8. december 2012 Potrditev dejstva, da oseba živi (Tar. št. 17)
  18 9 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.