November 2012, številka 11-2 / letnik X.  

Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum.
Kar ni dovoljeno po zakonu, napravi dovoljeno stiska.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  AKTUALNO


IZBOR 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2012Na portalu IUS-INFO je po zaključku prvega dela izbora »10 najvplivnejših pravnikov 2012« znanih 20 finalistov, ki so se uvrstili v drugi del izbora.

Preverite, kdo so pravnice in pravniki, ki so se uvrstili v finalni izbor, in do 23. novembra glasujte za svojega kandidata.

10 izbranih pravnikov bo 4. decembra v Hotelu Lev gostovalo na medijsko odmevni okrogli mizi, kjer bodo v polemični razpravi predstavili svoja stališča glede aktualnih družbeno–političnih tem v Sloveniji.

Naj bo tudi vaše mnenje del letošnjega izbora!
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče bo danes obravnavalo zahtevo po presoji ustavnosti referendumske zahteve o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH). Presojalo bo, ali bi imela neuveljavitev zakona oziroma njegova zavrnitev na referendumu protiustavne posledice. VEČ

Državni zbor RS bo danes končal izredno sejo, na kateri se je seznanil s predlogom reform, katerih uveljavitev si vlada želi že z januarjem 2013. Najprej bo dokončal obravnavo predloga novele zakona o davku na dodano vrednost, zatem pa se bo odločil, ali naj paket reformnih zakonov pošlje v nadaljnjo obravnavo. VEČ

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se danes nadaljuje sojenje v zadevi Balkanski bojevnik. Po včerajšnjih zaključnih besedah tožilstva, ki za obtožene zahteva zaporne kazni, so prišli na vrsto odvetniki, vendar le zagovornika prvoobtoženega Dragana Tošića, sedaj pa je na vrsti še preostalih 16 zagovornikov. VEČ

Obe tožilki, ki zastopata ljudstvo v sojenju Balkanski bojevnik, sta od svojega šefa na specializiranem državnem tožilstvu (SDT) Harija Furlana prejeli nezaupnico. Poleg Blanke Žgajnar je odklonilno mnenje prejela tudi Mateja Gončin, obema pa naj bi Furlan očital predvsem nekompatibilnost. VEČ

Slovensko sodniško društvo je zaskrbljeno zaradi izjave nekdanjega prvega moža protikorupcijske komisije Draga Kosa o izločitvi dokazov in odpravi priporov v zadevi Balkanski bojevnik. Kot opozarjajo, je objektivno gledano izjavo razumeti kot izraz dvoma v objektivnost in nepristranskost dela konkretnega sodnika ter posledično celotnega sodstva. VEČ

Prvi krog petih predsedniških volitev še ni prinesel zmagovalca, pač pa bodo volivci o novem predsedniku države odločali v drugem krogu. V njem se bosta pomerila Borut Pahor in Danilo Türk, iz predsedniške tekme pa je izpadel Milan Zver. Izid volitev je za Pahorja, ki je dobil največ glasov, presegel pričakovanja, Türk pa je razočaran. VEČ

Raziskava Gospodarsko okolje v RS kot dejavnik vzdrževanja sistemske korupcije kaže na močno povezavo med bančniki in politiko, pri čemer državna podjetja hromijo zasebni sektor. Zaradi tega Slovenija nima potenciala za rast po koncu krize. VEČ

Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Anton Panjan je ugodil zahtevi obrambe suspendiranega stečajnega upravitelja Braneta Goršeta in izločil sodnika Srečka Škerbca. Ta je bil član senata, ki je uvedel preiskavo zoper obtoženca, čeprav se preiskovalni sodnik s tem ni strinjal. Vodenje sodnega postopka zato prevzema sodnica Dejana Fekonja. VEČ

Predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič je bil v Haagu izvoljen v devetčlanski posvetovalni odbor za nominacije sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), so sporočili z zunanjega ministrstva. VEČ

Sodba evropskega sodišča v Strasbourgu ni pravnomočna, saj se bo Slovenija nanjo pritožila, prav tako pa nima nobene zveze s prenesenimi vlogami, zaradi katerih dve hrvaški banki tožita Ljubljansko banko (LB). VEČ

Na notranjem ministrstvu bo danes potekal inšpekcijski nadzor nad postopkom ravnanja s podpisi pod pobudo za razpis referenduma o zakonu o slabi banki. Ali bo ministra Vinka Gorenaka zaradi zapletov s podpisi doletela tudi interpelacija, pa še ni dokončno znano. VEČ

Generalni direktor policije Stanislav Veniger opozarja na nujnost večje učinkovitosti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Takoj po sprejetju nove policijske zakonodaje, bo izpeljal razpis za imenovanje direktorja NPU. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Zadnje prečiščeno besedilo ZSV vsebuje kar 34 vplivov - preverite, ali uporabljate pravo in popolno besedilo!

Zadnjo sprememba Zakona o socialnem varstvu (ZSV) je bila dopolnitev zakona z 98.a členom o pridobivanju sredstev za investicije na finančnem trgu.

Prav vse spremembe in vplivi na besedilo so vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZSV.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko natančno ogledate predhodno in spremenjeno besedilo posameznega člena - npr. 18.b člen, ki ureja izbiro družinskega pomočnika.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Ustavno sodišče je z odločbo U-I-30/12-12 razveljavilo drugi odstavek 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) v delu, ki se glasi: "vendar najkasneje eno leto po njegovi smrti". Omenjeni odstavek določa, da lahko otrok, rojen zunaj zakonske zveze, vloži tožbo za ugotovitev očetovstva najkasneje eno leto po smrti domnevnega očeta. Možnost sodnega uveljavljanja otrokove osebnostne pravice je vezana na objektivni rok enega leta, po njegovem preteku otrok namreč ne more nikoli več na noben način vzpostaviti pravne vezi med seboj in pokojnim biološkim očetom. Rok je kratek, zaradi objektivnosti pa deluje strogo in rigidno. Upoštevati je namreč treba, da ima otrok kot upravičenec za vložitev tožbe za ugotovitev očetovstva specifičen položaj, saj je odvisen od informacij, ki mu jih posredujejo drugi, pa tudi v negotovosti je glede tega, v katerem časovnem trenutku mu bo mati (ali kdo drug) razkril podatke, ključne za vložitev tožbe za ugotovitev očetovstva. Ustavno sodišče je menilo, da je poseg v otrokovo osebnostno pravico do poznavanja izvora (35. člen Ustave Republike Slovenije (URS)) prekomeren. Razveljavitev bo začela učinkovati eno leto po objavi - 9. novembra 2013. Sodišča do uveljavitve morebitne nove zakonske ureditve posmrtnega ugotavljanja očetovstva oziroma najdlje do izteka razveljavitvenega odložnega roka prekinejo sodne postopke ugotavljanja očetovstva, začete pred ali po objavi te odločbe v Uradnem listu RS, v katerih je ali bo tožba vložena po izteku roka enega leta, šteto od smrti domnevnega očeta.

Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije je začel veljati 10. novembra. Finančno poslovanje uporabnika obsega postopke priprave in izvrševanja finančnega načrta uporabnika ter upravljanje premoženja, ki ga uporablja za izpolnjevanje nalog v okviru svojih pristojnosti. Predpis vsebuje določbe o finančni službi in navodila za finančno poslovanje ter navaja, katere poslovne knjige je potrebno voditi. Odredbe za izplačilo podpisuje odredbodajalec, ki je pooblaščen za razpolaganje s proračunskimi sredstvi uporabnika, in odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev. Finančna služba mora spremljati in obveščati predstojnika uporabnika o višini izterjanih in višini neizterjanih terjatev iz naslova javnofinančnih in drugih prihodkov, katerih skrbnik je uporabnik.

10. novembra je  začela veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Določa vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev, osnovo za obračun le-te, prejemnike in zavezance za plačilo posamezne vrste okoljske dajatve in plačnike okoljske dajatve, enote obremenitve in način izračuna enot obremenitve za posamezno vrsto okoljske dajatve ter način obračunavanja, odmere in plačevanja posamezne vrste okoljske dajatve. Z namenom upoštevanja predpisov uredba prinaša tudi nove globe.

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu je bila sprejeta z namenom povečanja prihodkov iz letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu v letu 2013 za približno 22 milijonov evrov. S 1. novembrom je bila tako uveljavljena podražitev, ki je najbolj prizadela lastnike vozil z zmogljivejšimi motorji.

S sklepom je bila ustanovljena Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija), ki bo izvajala  regulatorne, strokovne ter razvojne naloge za pospeševanje konkurenčnosti gospodarstva. Sredstva za opravljanje svojih dejavnosti agencija pridobiva iz državnega proračuna na podlagi pogodb z ministrstvi, s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem storitev na trgu, z donacijami in iz drugih virov. Nadzor nad rabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče RS.

Aneks št. 1 k Sporazumu med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije spreminja datum, do katerega se z aneksom dopolni normativni del kolektivne pogodbe za policiste, ki bo urejal vsa tista področja, ki jih je s kolektivno pogodbo poklica še mogoče urediti primerno statusu policista, kot tudi pogoje za delo sindikata. Prejšnji datum 30.9.2012 je prestavljen na 30.11.2012.

Spremembe Uredbe o organih v sestavi ministrstev bodo začele veljati 17. novembra in določajo, da so po novem v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Agencija RS za okolje, Uprava RS za jedrsko varnost in Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s 1. januarjem 2013 prevzame naloge, javne uslužbence, dokumentacijo, prostore, opremo in pravice proračunske porabe, medtem ko Veterinarska uprava RS in Fitosanitarna uprava RS nadaljujeta z delom v okviru dosedanjih delovnih področij do 31. decembra 2012.

Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami je prav tako doživela spremembe, tudi te bodo začele veljati 17. novembra in prinašajo novost, da se lahko za službena stanovanja, za katera ni sklenjeno najemno razmerje, sklene najemna pogodba za določen čas treh let z možnostjo podaljšanja za največ tri leta z ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26.6. do 18.7.1991 kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Pri tem se za ožjega družinskega člana štejejo zakonec ali oseba, s katero je padli pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije živel v zunajzakonski skupnosti, njegovi otroci in posvojenci.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


V Uradnem listu EU je bila objavljena Direktiva o pravicah žrtev, ki določa minimalne pravice za žrtve kaznivih dejanj, ne glede na to, kje v Evropi se nahajajo. Direktivo morajo sedaj države članice prenesti v nacionalno zakonodajo, nato pa bodo na vrsti sodišča, ki bodo te nove pravice morala uresničiti v praksi. VEČ

Komisija EU je podala dva predloga, kako ravnati v primeru naraščajočega neravnotežja med ponudbo pravic do emisij in povpraševanjem po njih v okviru sistema za trgovanje z emisijami ETS). Komisija tako predlaga pregled časovnega poteka dražb in zamrznitev prodaje 900 milijonov pravic do emisije na dražbi v tretji fazi sistema ETS. Komisija pa je sprejela tudi poročilo o evropskem trgu ogljika, v katerem je navedenih vrsta možnih ukrepov za ravnanje s presežki. VEČ

Komisija EU je predlagala zakonodajo, ki naj bi ženskam povečala možnosti, da bi lahko enakopravno zasedale vodilne položaje v največjih evropskih družbah. V predlagani direktivi je tako določena t.i. ženska kvota, po kateri bi morale ženske zasedati vsaj 40 % položajev med neizvršnimi direktorji v družbah, ki kotirajo na borzi, razen v malih in srednjih podjetjih. VEČ

Svet notariatov Evropske unije (CNUE) je v sodelovanju z Evropsko komisijo zagnal spletni portal o pravu zakonske zveze, ki velja v državah članicah. Spletni portal http://www.coupleseurope.eu/en/ nudi pregled veljavne zakonodaje o pravicah, ki izhajajo iz premoženjskih razmer ob sklenitvi zakonske zveze in partnerstev in odgovarja na pravna vprašanja, ki se porajajo številnim parom po Evropi, kot denimo, kakšne so posledice razveze ali ločitve, kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje, ali nacionalna zakonodaja zagotavlja posebno premoženjsko razmerje med zakonci za večnacionalne pare. Gre za nadaljevanje projekta Sveta notariatov Evropske unije, ki se nanaša na pravila dedovanja v državah članicah.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je na podlagi pregleda prostorov trinajstih bruseljskih institucij in organov EU izdal poročilo, v katerem so navedena priporočila, kako izboljšati način podajanja informacij o video nadzoru javnosti. Svoje ugotovitve je nadzornik podal tudi glede skladnosti ravnanja s Smernicami o video nadzoru. VEČ

Na sodišču EU so sodniki v zadevi C-35/11 odločili, da uporaba metode vračunavanja za dividende tujega izvora, kot to določa davčni režim Velike Britanije, ne zagotavlja primerljivega davčnega obravnavanja v primerjavi z uporabo metode oprostitve pri dividendah nacionalnega izvora. Sodišče je tudi določilo domet določb Pogodbe o delovanju EU glede prostega pretoka kapitala (členi 63 - 66). VEČ

V zadevi T-194/10 (samo v francoščini) so na splošnem sodišču EU zavrnili tožbo Madžarske glede vpisa slovaškega imena „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ (vinogradniško območje Tokaj) v podatkovno zbirko E-Bacchus. Sodniki so odločili, da vpisa ni mogoče izpodbijati, ker je bil opravljen samodejno na podlagi varstva, ki se je temu imenu v Uniji zagotavljalo še pred uvedbo omenjene podatkovne zbirke. VEČ

V zadevi C-244/11 pa je bilo odločeno, da je grška shema predhodne odobritve za pridobitev volilnih pravic v strateških javnih delniških družbah in ex post kontrole v nasprotju s pravom EU, t.j. svobodo ustanavljanja. Omenjena shema dodeljuje diskrecijsko pravico administraciji, ki se jo težko podvrže sodnemu pregledu in vključuje diskriminatorna tveganja. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Višjega sodišča v Ljubljani, ki obravnava predhodno odredbo:

V obravnavanem primeru je toženka v izvršilnem postopku z ugovorom zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, v katerem je pavšalno zanikala obstoj poslovnega razmerja z upnikom, dosegla razveljavitev sklepa o izvršbi in se je do tedaj izvršilna zadeva prevesila v pravdo. Toženka je torej z vložitvijo ugovora dosegla zase najboljši možen rezultat in s tem svoja upravičenja izčrpala. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


1. januarja bo potrebno izvajati novelo ZDDV-1G

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G) med drugim prinaša tudi spremembe pri določanja kraja obdavčitve dolgoročnega najema prevoznega sredstva in obravnavi posredovanja blaga med državami članicami ter pravilih izdajanja računov. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Kdo lahko sodi o javni etiki? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "In zato je povsem zgrešeno dan za dnem govoriti, da so vsi nemoralni, skorumpirani, nesposobni ... Govorimo raje o imenih in pustimo besedici »vsi ali vse«. Le tako bomo točno vedeli o kom govorimo in se bodo morda tisti, ki jih bo upam vedno manj, začeli sramovati tega kar počno. Našel se bo kdo in teh bo upam vedno več, ki bo rekel: »Ker delam, delam tudi napake. Zgrešil sem, hudo mi je in ne bom jih ponavljal.«" VEČ

Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


12. november Rast cen življenjskih potrebščin v RS za oktober 2012
  + 0,1 %.
1. november Temeljna mesečna obrestna mera za november, v primerjavi z oktobrom
  0,3 0,2 %
1. november Temeljna letna obrestna mera za november, v primerjavi z oktobrom
  3,60 2,47 %
27. oktober Sofinanciranje neposrednih potreb vrhunskih športnikov iz sredstev Fundacije za financ. športnih org.
  do 3 % do 5 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.