November 2012, številka 11-1 / letnik X.  

Lex semper dabit remedium.
Zakon bo vedno dal pravno sredstvo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  AKTUALNO


IZBIRAMO 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2012

S predlaganjem kandidatov se počasi zaključuje prvi del izbora, zato pohitite in podajte svoje mnenje, kdo so slovenski pravniki in pravnice, ki so vidno zaznamovali leto 2012.

Podajanje predlogov je mogoče le še do jutri, 9. novembra, zato ne odlašajte in PREDLAGAJTE SVOJE KANDIDATE!

20 najpogosteje predlaganih kandidatov se bo pomerilo v drugem delu izbora, ki bo potekal od 12. do 23. novembra. 10 izbranih pravnikov bo 4. decembra gostovalo na tradicionalni okrogli mizi, kjer bodo v razpravi predstavili svoja stališča glede aktualnih družbeno–političnih tem v Sloveniji.

Naj bo tudi vaše mnenje del letošnjega izbora!
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Kako je prišlo do razlike v številu podpisov pri pobudi Sindikata KNG za referendum o slabi banki - sindikat jih je v DZ oddal 3127, ministrstvo pa jih je preverjalo 2733 - odgovorni v DZ in na ministrstvu niso znali pojasniti. V PS in SD so pozvali k odstopu ministra za notranje zadeve, v PS pa tudi k odstopu predsednika DZ. VEČ

Sodišče je o zahtevah za izločitev dokazov, ki jih je tekom postopka v zadevi Balkanski bojevnik predlagala obramba, lahko odločalo šele sedaj, po pridobitvi vse pravno relevantne dokumentacije, so sporočili z Okrožnega sodišča v Ljubljani. Po odločitvi o izločiti dokazov je sodni senat odpravil pripor šestim obdolženim, dvema pa hišni pripor. VEČ
Okrožna državna tožilka Blanka Žgajnar je že napovedala pritožbo zoper odpravo pripora, ki jo morajo podati v treh dneh. Zoper sklep o izločitvi dokazov pa se bodo po njenih besedah lahko pritožili šele s pritožbo zoper sodbo, za katero upa, da bo izrečena nekje do 23. novembra. VEČ

Ustavno sodišče je v 92. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih razveljavilo besedilo, ki določa rok, v katerem lahko otrok, rojen zunaj zakonske zveze, vloži tožbo za ugotovitev očetovstva. Razveljavi se besedilo, da otrok to lahko stori najkasneje eno leto po smrti domnevnega očeta. VEČ

Po mnenju dr. Igorja Kaučiča bo pri ustavnosodni presoji glede referenduma o holdingu ključen odgovor na vprašanje, ali bi zavrnitev zakona o holdingu povzročila nepopravljive škodljive posledice za delovanje ekonomskega, finančnega, bančnega in drugih sistemov. DZ mora to izkazati z merljivimi in dokazanimi podatki. VEČ

Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti odlokov o upravljanju s kapitalsko naložbo države v NLB in NKBM, ki sta začela veljati konec junija. Ugotovilo je, da akta nista predpisa, za presojo katerih bi bilo pristojno ustavno sodišče. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je danes za obravnavo na novembrski plenarni seji pripravil predlog novele zakona o zavarovalništvu, s katero se bo slovensko zakonodajo prilagodilo sodbi sodišča EU, ki pri sklepanju zavarovanj zahteva enako obravnavo moških in žensk. Podprl je tudi prenovo zakonodaje na področju javnega naročanja. VEČ

Predsednik vlade Janez Janša je potrdil, da se bo Slovenija pritožila na torkovo razsodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v primeru varčevalcev LB Sarajevo razsodilo, da mora Slovenija sprejeti ukrepe za poplačilo njihovih deviznih vlog. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je minuli teden v DZ posredovala poročilo o svojem delu za obdobje od 1. januarja lani do oktobra letos, vključno z oceno stanja na področju korupcije v Sloveniji. V tem obdobju je komisija prejela 2186 prijav, zaradi kršitev zakonodaje pa je zoper fizične in pravne osebe uvedla 86 prekrškovnih postopkov. VEČ

Premier Janez Janša je včeraj na pričanju v zadevi Patria pred deželnim sodiščem na Dunaju zanikal stike z glavnima obtožencema v procesu, avstrijskim lobistom Hansom-Wolfgangom Riedlom in podjetnikom Walterjem Wolfom. VEČ

Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je opozorila, da so pri njenih pogovorih z ljudmi pritožbe nad dolgotrajnimi sodnimi postopki presegle težave, ki jih imajo zaradi slabega materialnega stanja pri dostopu do pravičnega sojenja. VEČ

Medtem ko se v zasebnem sektorju nadaljujejo negativna gibanja na trgu dela, se v javnem sektorju zaposlenost postopno povečuje praktično od začetka leta 2000. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od prve objave leta 1999 doživelo že 19 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP, ki definira vloge v pravdnem postopku.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Novela Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ), ki bo začela veljati 21. novembra, ukinja brezplačno pravno pomoč ter podporo svetovalcev za begunce na prvi stopnji. Brezplačna pravna pomoč tako ostaja zagotovljena za postopke pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem. Novi 44.a člen ureja določitev starosti mladoletnika brez spremstva - pristojni organ lahko v takih primerih odredi pregled, ki ga opravi izvedenec medicinske stroke. Ukinjena je možnost vložitve prošnje za mednarodno zaščito na diplomatsko-konzularnih predstavništvih RS v tretjih državah. Po spremenjenem 79.a členu se višina žepnine, do katere je upravičen prosilec, ki je nastanjen v azilnem domu ali njegovi izpostavi in je brez lastnih sredstev za preživljanje, ne bo več usklajevala enkrat letno. VEČ

1. januarja 2013 bo začela veljati novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki prinaša kar nekaj novosti. Po novem se tudi prenosi blaga iz Slovenije v drugo državo članico za namene cenitve blaga ne štejejo za dobavo blaga za namene DDV, če se blago po cenitvi vrne davčnemu zavezancu v Slovenijo. Uvedeno je posebno pravilo glede kraja opravljanja storitev pri dajanju prevoznih sredstev v dolgoročni najem osebi, ki ni davčni zavezanec, pa tudi novo pravilo za primere opravljanja zaporednih oproščenih dobav znotraj Unije v obdobju, daljšem od koledarskega meseca. Po spremenjenem 72. členu lahko davčni zavezanec zaradi spremembe davčne obveznosti na podlagi odločitve davčnega organa izda popravljen račun s pravilno obračunanim zneskom DDV, novi člen 80.a pa določa pravila za izdajanje računa.

Novela Zakona o lokalnih volitvah (ZLV), ki bo začela veljati 21. novembra, prinaša spremembo 5. člena - pravico voliti in biti voljeni za člane občinskega sveta bodo imeli tudi državljani druge države članice EU, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS. Znižana so nadomestila za predsednike in tajnike občinskih volilnih organov - nadomestilo bo po novem enako 50 odstotkom osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini. VEČ

21. novembra bo začela veljati tudi novela Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz), ki odpravlja soglasja h gradbenim dovoljenjem glede požarnovarnostnih zahtev, ki jih je izdajala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Novela ureja tudi neobvezne oblike usposabljanja v večstanovanjskih hišah. Za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov se izdela zasnova požarne varnosti, za gradnjo požarno zahtevnih objektov pa študija požarne varnosti.

Sprejet je bil novi Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), ki je usklajen z evropsko zakonodajo in prakso pri izvajanju dejavnosti prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, njegov cilj pa je doseganje njihove trajnostne rabe z zmanjševanjem tveganj in vplivov uporabe na zdravje in okolje. Predpis želi zagotoviti racionalnejše ter bolj pregledne postopke in boljše obveščanje o tveganjih, povezanih z uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Zakon bo začel veljati 21. novembra 2012.

Spremembe in dopolnitve Zakona o blagovnih rezervah (ZBR) prinašajo poenotenje zakonodajnih okvirov na področju nafte in naftnih derivatov na območju Skupnosti z namenom okrepitve sistema vzdrževanja minimalnih rezerv nafte in naftnih derivatov na ozemlju Slovenije in na ravni EU. VEČ
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Člani evropskega parlamentarnega odbora za Ekonomske in monetarne zadeve so podali pripombe na predlog Komisije glede načrtov za rešitev bančne krize. Po njihovem naj bi posvečali preveliko pozornost posamičnim bankam v težavah, potrebno pa bi bilo narediti več, da bi se krizo reševalo prek ukrepov, ki bi vplivali na celotni bančni sektor. Prav tako so pogrešali večjo natančnost predlagane zakonodaje, ki bi zagotovila transparentno in enakopravno obravnavo. VEČ

Odbor Evropskega parlamenta za transport in turizem je zavrnil predlog Komisije, s katerim naj bi se povečala konkurenčnost ponudb za storitve zemeljske oskrbe. Se je pa odbor strinjal s pravili, ki naj bi zagotovila boljšo učinkovitost pri uporabi vzletnih in pristajalnih blokov, ter ukrepi za blažitev hrupa, ki naj bi zaščitili ljudi blizu letališč. VEČ

Komisija EU je sprejela sklep, ki radiofrekvenčnemu spektru za tehnologije četrte generacije (4G), poleg 2 Ghz, dodaja še pas 120 Mhz, ki se trenutno uporablja za brezžično komunikacijo UMTS (3G). Po sklepu so države članice zavezane, da spekter odprejo do 30. junija 2014, predpis pa določa tudi usklajene tehnične pogoje za soobstoj različnih tehnologij. VEČ

1. novembra 2012 so v Evropi začela veljati nova pravila glede varnosti motornih vozil. Pri novih vozilih sedaj obvezni ukrepi vključujejo opozorila za varnostne pasove, varnostne zahteve za električna vozila, lažja pritrdišča otroških sedežev (ISOFIX), boljšo zaščito potnikov pred premiki prtljage med nesrečami in sistem za nadzor pritiska v pnevmatikah. Poleg tega bodo vozila imela tudi kazalce prestavljanja, ki naj bi pomagali pri varčevanju z gorivom in zmanjševanju emisij CO2. VEČ

EU je spremenila shemo uvoznih preferencialov oz. splošno shemo carinskih preferencialov (GSP) za države v razvoju, ki bo začela veljati 1. januarja 2014. Po novi shemi GSP so posebne tarife zmanjšane ali pa so celo ničelne. Nova shema bo upravičevala manj držav, poudarek bo na državah, ki te ugodnosti najbolj potrebujejo. VEČ

V branje ponujamo še nekaj zanimivih govorov iz raznih seminarjev, in sicer govor komisarja za zaposlovanje, socialne zadeve in vključitev Laszla Andorja z naslovom Izboljšanje dostopa do informacij trga dela za migrante in delodajalce, govor komisarja za regionalno politiko Johannesa Hahna z naslovom Boljša poraba in učinkovitost na področju kohezijske politike za zagotavljanje rasti in delovnih mest, govor podpredsednice Komisije, pristojne za digitalno agendo Neelie Kroes z naslovom Omrežna/kibernetska varnost – deljena odgovornost in govor podpredsednika Komisije, pristojnega za konkurenco Joaquina Almunia-e z naslovom Pregled združitev: Pretekli razvoj in obeti prihodnosti.

Na sodišču EU so v zadevi C-286/12 Komisija proti Madžarski presodili, da madžarska zakonodaja, ki sodnikom v tej državi članici znatno znižuje upokojitveno starost, pomeni neupravičeno diskriminacijo zaradi starosti. Sodniki v sodbi ugotavljajo, da tak ukrep ni sorazmeren s ciljema te zakonodaje, t.j. poenotenje upokojitvene starosti poklicev v javnem sektorju in vzpostavitev bolj uravnotežene starostne strukture v sodstvu. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2000/78. VEČ

V združenih zadevah C-302/11 do C-305/11 je bilo razsojeno, da pravo EU izključuje stabilizacijo delovnega razmerja javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas, ki ne jemlje v obzir delovne dobe. Narava zaposlitve za določen čas ne vzpostavlja objektivnega razloga, s katerim bi upravičevali neupoštevanje delovne dobe. V zadevi je bila uporabljena direktiva 99/70 in njej pripet sporazum. VEČ

V zadevi C-199/11 so na sodišču EU odločili, da Listina o temeljnih pravicah ne nasprotuje vložitvi tožbe za povrnitev škode s strani Komisije (v imenu Unije) pri nacionalnem sodišču, v primeru da je Unija škodo utrpela zaradi omejevalnega sporazuma ali ravnanja, ki je v nasprotju s pravom EU. Odločba, s katero Evropska komisija ugotovi obstoj protikonkurenčnega sporazuma ali ravnanja, zavezuje javne oblasti, t.j. tudi nacionalna sodišča. Obravnavana je bila odločba Komisije C(2007) 512 final. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Oktober je prinesel kar nekaj novih prekrškov - vsebovala jih je Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost, na področju ribolova pa Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

Nove prekrške sta prinesli še Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in Uredba o obveznem organiziranju varovanja. Prva bo začela veljati 10. novembra in z globo med 4.000 in 50.000 evri grozi pravnim osebam, ki so zavezanci za industrijsko odpadno vodo, če npr. skladno z uredbo ne izračunajo okoljske dajatve ali ne predložijo obračuna okoljske dajatve organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve. Enaka višina globe je za prekrške obljubljena tudi pravnim osebam, plačnikom okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo.

Uredba o obveznem organiziranju varovanja bo prav tako začela veljati šele 10. novembra in obljublja globo med 4.000 in 12.000 evri pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom ali posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, če npr. pri organiziranju varovanja ravnajo v nasprotju z uredbo ali če najmanj 60 dni (ali kasneje, če so za to upravičeni razlogi), pred dnevom dejanskega prenehanja opravljanja dejavnosti ali prenehanja obstoja posebnega varnostnega razloga, pisno ne obvestijo ministrstva, pristojnega za posamezno področje, ki o tem obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Osebe so v prekršku tudi, če inšpektoratu, pristojnemu za notranje zadeve in drugim nadzorstvenim organom ne omogočijo vpogleda v načrt varovanja in postopke varovanja ter varnostne ukrepe.

Več o prekrških in pregled prekrškov v veljavni zakonodaji.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat sodišča EU, ki obravnava nepoštene poslovne prakse.

Sodišče je obravnavalo britanski primer, ko je služba za pravično trgovino od britanskih trgovcev zahtevala prenehanje distribuiranja promocijskih tiskovin, ki naj bi pomenile nepoštene poslovne prakse. Reklame naj bi pri potrošnikih ustvarjale lažen vtis, da je potrošnik tudi brez nakupa že dobil, bo dobil ali bo na podlagi določenega dejanja dobil nagrado ali drugo ugodnost. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Ali nas bo rešil novi predsednik republike izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: " Če namreč državljani že neposredno volimo predsednika, potem mu dajmo v ustavi predpisati (tj. naložiti!) tudi kako resnejšo pristojnost, npr. pristojnost močnejšega vplivanja na vlado, pristojnost vložitve zakonodajnega veta ali še kaj. Le tako bo namreč vse skupaj pridobilo nek smisel, kajti predsednik bo lahko storil za dobro države in državljanov bistveno več, hkrati pa bo za to nosil tudi svojemu položaju ustrezno večjo odgovornost. Potem bo res osmišljeno to, da ga državljani tudi neposredno volimo." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. november 2012 Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu: za motorno kolo do 125 cm3
  10,79 12,00 EUR
1. november 2012 Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu: za motorno kolo do 500 cm3
  16,18 19,00 EUR
1. november 2012 Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu: za osebni avto do 1350 cm3
  48,50 55,00 EUR
1. november 2012 Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu: za osebni avto do 1800 cm3
  72,73 85,00 EUR
1. november 2012 Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu: za osebni avto do 2500 cm3
  107,75 135,00 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.