Oktober 2012, številka 10-4 / letnik X.  

Inter arma silent leges.
Ob orožju zakoni molčijo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 
 
  AKTUALNO

Začel se je že enajsti izbor najvplivnejših pravnikov in tudi vi ste vabljeni k sodelovanju!

Podajte svoje mnenje, kdo so slovenski pravniki in pravnice, ki so vidno zaznamovali leto 2012 in so primerni kandidati za ta prestižni naslov.

Podajanje predlogov je mogoče do vključno 9. novembra 2012, zato ne odlašajte in PREDLAGAJTE SVOJE KANDIDATE!
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Na poslanskih klopeh sta danes prvič Predlog zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) in Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). Zakona nadomeščata sedanji Zakon o policiji (ZPol), prvi pa med drugim nekoliko spreminja način imenovanja generalnega direktorja policije. VEČ

DZ je po odložilnem vetu državnega sveta pričakovano znova potrdil Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki predvideva ustanovitev t.i. slabe banke. Naslednja ovira na poti k uveljavitvi te rešitve za sanacijo slabih bančnih terjatev je sedaj referendumska pobuda Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije. VEČ

Poslanci so znova potrdili tudi Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), na katerega je državni svet izglasoval odložilni veto. Ovira na poti k uveljavitvi zakona je sedaj referendumska pobuda Sindikata delavcev v energetiki. VEČ

DZ je sprejel novelo zakona o blagovnih rezervah, ki v slovenski pravni red prenaša določbe evropske direktive, s katerimi bodo vzpostavljeni postopki in ukrepi za dodatno krepitev sistema vzdrževanja minimalnih rezerv nafte in naftnih derivatov na ozemlju Slovenije in na ravni celotne EU. VEČ

Poslanke in poslanci DZ so s 37 glasovi za in 48 proti v prvem branju ocenili, da opozicijski predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Vlada je medtem na dopisni seji že pripravila svoj predlog sprememb varčevalnega zakona, ki zadevajo pokojnine, in ga po skrajšanem postopku poslala v sprejem v DZ. VEČ

DZ je sprejel novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV). Ta za poenostavitev administrativne obveznosti davčnih zavezancev ter za zmanjšanje administrativne obremenitve davčne uprave določa, da se bo prag obdavčljivega letnega prometa za male zavezance zvišal s 25.000 na 50.000 evrov, kar mora sicer potrditi še EU. VEČ

Predlog proračunov za prihodnji dve leti (DP2013 in DP2014), ki sta ju premier Janez Janša in finančni minister Janez Šušteršič v ponedeljek predstavila poslankam in poslancem, bodo v prihodnjih dneh obravnavali odbori in komisije DZ. VEČ

Okrajno sodišče v Ljubljani na spletni strani sporoča, da zaradi strogih varčevalnih ukrepov države in okrnjenih sredstev ni več likvidno, zato bo predvidoma do decembra prihajalo do zamud pri izplačilu stroškov sodnih postopkov. Kot so pojasnili na sodišču, za normalno poslovanje potrebujejo dodatnih 790.000 evrov za stroške sodnih postopkov. VEČ

Za izvolitev v državni svet se poteguje 128 kandidatov, od tega 84 kandidatov za predstavnike lokalnih skupnosti in 44 kandidatov za predstavnike socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Kandidature še niso potrjene. Volitve v 40-članski državni svet bodo 21. in 22. novembra. VEČ

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je predsedniku DZ Gregorju Virantu poslal dopis, v katerem ga je opozoril na negativne posledice predloga proračuna na delovanje sodišč ter za doseganje takšnega stanja pravne države, ki bo trden temelj izboljšanja delovanja gospodarstva in celotne države. VEČ

Mariborsko okrožno sodišče je v pravdnem postopku, v katerem je nekdanji tožilec Marjan Glavar od države zahteval odškodnino zaradi 28-dnevnega neupravičenega pripora, odločilo, da mu mora ta izplačati 53.400, skupaj z obrestmi pa 82.662 evrov odškodnine. VEČ

Vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) bo po pooblastilu generalnega direktorja policije prevzel dolgoletni sodelavec uprave kriminalistične policije Bruno Blažina. Dosedanji vodja NPU Robert Črepinko pa bo še naprej ostal v ožjem kolektivu kot pomočnik direktorja NPU. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zadnja novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Prav vsi vplivi na zakon pa so seveda vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Ustavno sodišče je z odločbo U-I-98/11-17 razveljavilo prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN), kolikor določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb v delu, ki se nanaša na podatke o lastniku, če gre za fizično osebo. V delu, v katerem določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb glede podatka o upravljavcu, ti določbi nista v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). Menilo je, da so v katastrih javno dostopni podatki o lastnikih nepremičnin - fizičnih osebah - z vidika 38. člena (URS) varovani osebni podatki. Odločilo je tudi, da ZEN ne določa namena, zaradi katerega so podatki o lastniku parcele oziroma stavbe in delov stavb - fizični osebi - v zemljiškem katastru in katastru stavb javno dostopni. Ker torej namen ni določen z zakonom, sta izpodbijani določbi v delu, v katerem določata javnost teh osebnih podatkov, v neskladju z drugim odstavkom 38. člena URS in sodišče ju je v tem obsegu razveljavilo. Ustavno sodišče je sicer citirani določbi delno razveljavilo že  z odločbo U-I-464/06 (v obsegu, kolikor določata javnost registra nepremičnin v delu, ki se nanaša na podatke o lastniku, uporabniku, najemniku in upravljavcu nepremičnine, če gre za fizično osebo) - tudi v tej odločbi je ocenilo, da ni bila izpolnjena zahteva iz drugega odstavka 38. člena URS, po kateri mora biti namen uporabe osebnih podatkov določen z zakonom.

9. oktobra je začela veljati dopolnitev Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest. Po novem drugi odstavek 32. člena določa, da če je koncesijsko razmerje prenehalo iz razlogov, zaradi katerih dotedanji koncesionar ne more več nadaljevati izvajanja rednega vzdrževanja (npr. odvzem koncesije, stečaj koncesionarja), sklene direkcija pogodbo za izvajanje nujnih del rednega vzdrževanja z enim ali z več koncesionarji na drugih območjih koncesije oziroma z gospodarsko družbo, ki ima sklenjeno koncesijsko razmerje z državo za vzdrževanje državnih cest, ki niso v upravljanju direkcije.

Z 31. oktobrom Republika Slovenija zapira veleposlaništvo v Dublinu.

1. decembra se bo začel uporabljati Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1). Zakon je bil sprejet julija 2011 in je začel veljati 6. avgusta 2011. Prvotno besedilo je za čas začetka uporabe opredelilo 1. september 2012, nato pa je Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) omenjeni datum premaknil na 1. december.

4. decembra bo začela veljati novela Sklepa o sistemu jamstva za vloge, ki spreminja 14. člen o zagotavljanju integralnih podatkov po posameznem vlagatelju.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom implementira nekatere določbe, glede katerih se Uredba 994/2010 ne more neposredno uporabiti. Uredba določa, da je pristojni organ za izvajanje ukrepov Javna agencija Republike Slovenije za energijo in navaja, kdo so zaščiteni odjemalci (to so gospodinjski odjemalci, ki so priključeni na distribucijsko omrežje za plin in osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijsko ali prenosno omrežje). V primeru spora glede statusa odjemalca odloča agencija, predpis pa je začel veljati 16. oktobra.

1. januarja bo začel veljati novi Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija, s katerim je prišlo do znižanja prispevka za programe Radiotelevizija Slovenija za 10,00 odstotkov od 1.1.2013. Predpis opredeljuje višino prispevka glede na to, ali gre za zasebno ali za javno rabo.

19. januarja se bodo začele uporabljati spremembe Pravilnika o vozniških dovoljenjih, ki so sicer v veljavi že od 21. julija letos. Spremembe so prinesle nove priloge 4, 5 in 6 z obrazci vozniškega dovoljenja v slovenski, slovensko-italijanski in slovensko-madžarski različici.
 

 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Komisija EU je izdala nove smernice glede celinske plovbe in varstva narave kot pomoč pri uporabi okoljske zakonodaje EU. Smernice sledijo celostnemu pristopu k prometu po celinskih plovnih poteh in varstvu narave ter razlagajo skladnost celinske plovbe z okoljsko politiko in naravovarstveno zakonodajo. Smernice govorijo tudi o dolgoročni trajnosti prometnega omrežja EU. VEČ

Komisija je objavila predlog, ki omejuje spremembe uporabe območij za proizvodnjo biogoriv in povečuje koristi biogoriv za okolje. Komisija želi s predlogom spodbuditi razvoj alternativnih biogoriv iz neživilskih surovin, kot npr. odpadki in slama, ki povzročajo manj emisij toplogrednih plinov. Zato se v predlogu Komisije zmanjšuje uporaba biogoriv iz poljščin za doseganje deleža obnovljivih virov energije po direktivi o uporabi energije. VEČ

Evropska komisija je predlagala posodobitev Direktive o radijski opremi. Namen predloga je, da bi vsi udeleženci na trgu spoštovali pravila glede izogibanja motnjam, tako da potrošniki ne bi imeli težav pri uporabi različne radijske opreme. VEČ

Komisija EU je predstavila akcijski načrt za spletne igre na srečo. Spletne igre na srečo so hitrorastoča dejavnost z letnimi prihodki okrog 13 milijard EUR. V EU so spletne igre na srečo urejene različno po državah članicah, te pa lahko za zaščito javnega interesa omejijo ponudbo vseh ali nekaterih spletnih iger na srečo. Z akcijskim načrtom bi razjasnili zakonsko ureditev področja in spodbudili sodelovanje celotne EU.VEČ

EU je spremenila proračun in evropskim študentom, znanstvenikom, nevladnim organizacijam, podjetjem in regijam namenila dodatnih 9 milijard, saj smatrajo, da je potrebno področja, ki so bistvena za obnovo rasti in delovnih mest, podpreti, ne pa dodatno onemogočiti, kot se to dogaja pri nepremišljenih varčevalnih ukrepih. VEČ

Evropska komisija je s predlogom Sklepa podprla željo desetih držav članic, da bi začele uporabljati finančni transakcijski davek v okviru okrepljenega sodelovanja. Okrepljeno sodelovanje pri davku na finančne transakcije bi prineslo neposredne materialne učinke, prispevalo pa bi tudi k boljšemu delovanju enotnega trga. VEČ

Ekonomski in monetarni odbor pri Evropskem parlamentu je v obravnavo dobil predlog zakonodaje glede bančnega nadzora. Do konca novembra mora pripraviti stališče do predloga, v katerem se nacionalnim nadzornikom daje večja vloga, hkrati pa se ohranja možnost Evropske centralne banke, da se sama odloči za neposreden nadzor nad določeno banko. V pomoč pri odločitvi bosta dva osnutka poročil, prvo glede dodelitve nadzora ECB in drugo glede vloge evropskega bančnega organa v strukturi nadzora. VEČ

Evropska mreža podjetij se odpira za mala in srednja podjetja, s tem pa jim omogoča dostop do ključnih mednarodnih trgov. Mreža pomaga podjetjem, da lažje začnejo delovati na tujih trgih, da najdejo poslovnega partnerja ali pridejo do EU sredstev. VEČ

Nov mednarodni portal Global Recalls bo organom po svetu omogočal izmenjavo informacij o nevarnih izdelkih, ki so bili umaknjeni s trga. Portal bo tako omogočal, da potrošnik, podjetje ali javni organ pregleda ali poišče izdelke, ki so bili odpoklicani. VEČ

Na sodišču EU so v zadevi C-428/11 odločili, da so prepovedane agresivne prakse trgovcev, ki pri potrošniku ustvarjajo vtis, da je že dobil nagrado, čeprav mora kriti določen strošek, da bi nagrado zares prejel. Take prakse so prepovedane tudi, če je strošek potrošnika zanemarljiv v primerjavi z vrednostjo nagrade ali celo če trgovcu ne zagotavlja nobene koristi. V sodbi se je uporabila Direktiva 2005/29. VEČ

V sodbi  C-37/11 so sodniki Sodišča EU razsodili, da se mlečni izdelek ne more dajati v promet pod oznako „pomazánkové máslo (mazavo maslo)“, če ga ni mogoče opredeliti kot maslo. Republika Češka ni izpolnila obveznosti iz prava EU, ker je dovolila prodajo takega izdelka pod to oznako. V sodbi so sodniki uporabili Uredbo 1234/2007. VEČ

V združenih zadevah C-581/10 in C-629/10 pa so na sodišču EU potrdili svojo sodno prakso, po kateri lahko potniki prejmejo odškodnino, če je imel njihov let veliko zamudo. V kolikor potniki prispejo v končni namembni kraj tri ure ali več po načrtovanem času prihoda in za zamudo niso krive izredne razmere, lahko od letalske družbe zahtevajo pavšalno odškodnino. V sodbi je bila uporabljena Uredba 261/2004 in Montrealska konvencija. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava višino nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule:

V skladu z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) se mora denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša mesečno najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Represija in javno zasebno partnerstvo izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ko se enkrat vzpostavlja miselnost, da so kršitve dobre za proračun (ali račun), pridemo do točke, kjer se popolnoma razvrednoti načelo, da je ne samo kazensko ampak tudi kaznovalno pravo nasploh vedno in samo »ultima ratio« - skrajno sredstvo države. Kot tako pa ga lahko država gleda samo takrat, kadar ni obremenjena z ekonomskimi učinki." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


8. januar 2013 Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida
  0,0125 0,0144 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.