Oktober 2012, številka 10-3 / letnik X.  

Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita.
V interesu države je, da zločini ne ostanejo nekaznovani.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Nasvet
•  Dogodki
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Ali je lahko etnična drugačnost nad zakonom neke suverene države?
 


 
  AKTUALNO»Trditve, da je s sprejemanjem reformne zakonodaje treba pohiteti, niso demagogija ali manipuliranje z javnostjo,« je na okrogli mizi poudaril Minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič in dodal: »Če ne bo sprememb, si Slovenija ne bo mogla sposoditi denarja in potem nam sledi situacija, v kateri je sedaj Grčija.«

Pretekli teden je Portorož gostil tudi letošnje Dneve slovenskih pravnikov, kjer se je v znamenju razprav o aktualnih pravnih in političnih temah odvilo kar 13 različnih tematskih sekcij. VEČ 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je z glasovi koalicije pričakovano ocenil Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) in Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) kot ustrezna. Na podlagi odložilnega veta, ki ga je na zakona izglasoval državni svet, bodo poslanci prihodnji teden tako znova glasovali o obeh zakonih. VEČ

Vlada je na sredini seji sprejela besedilo pokojninske reforme in reforme trga dela, ki ju zdaj pošilja v državni zbor. Reformo pokojninskega sistema opredeljuje zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, reformo trga dela pa zakon o delovnih razmerjih in zakon o urejanju trga dela. VEČ

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), s katero se dopolnjujejo določbe, ki se nanašajo na prenos zasežene gotovine v državni proračun in menjalniško poslovanje, ter še nekatere druge predpise. VEČ

Vlada je ustanovila medresorsko delovno skupino za reševanje problematike izbrisanih. Njena naloga je pripraviti rešitve, kot jih je Sloveniji junija naložila sodba velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice. Za vodjo skupine so imenovali državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Roberta Marolta. VEČ

Za predsedniške volitve, ki bodo 11. novembra, so bile v roku vložene štiri kandidature, in sicer kandidature aktualnega predsednika republike Danila Türka, Milana Zvera, Boruta Pahorja ter Martine Valenčič, so sporočili z Državne volilne komisije (DVK). Kandidature prvih treh so že potrjene, o kandidaturi Valenčičeve pa bo komisija odločila danes. VEČ

Večina razpravljavcev na predstavitvi mnenj o ustavni spremembi referendumske ureditve je predlogu nasprotovala. Svarili so pred umiranjem demokracije in opozarjali, da ob tolikih ukrepih vlade ni čas za omejitev referenduma. Predlogi ostrejših ukrepov so ostali osamljeni, pravnik Igor Kaučič pa je predlagal razmislek o zavrnitvenem referendumu. VEČ

Država se je pritožila na odločitev Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, s katero je konec septembra odločilo, da mora država članom Sindikata vojakov Slovenije (SVS) izplačati razliko letošnjega regresa do višine 692 evrov. VEČ

Višje sodišče v Kopru je potrdilo sodbo okrožnega sodišča, ki je nekdanjega vodjo oddelka za okolje in prostor na UE Piran Klavdija Mallyja zaradi jemanja podkupnine obsodilo na leto in pol zapora. VEČ

Davčna uprava RS (Durs) je v okviru projekta ciljnega nadzora poslovanja z davčno bolj ugodnimi območji doslej opravila 461 davčnih nadzorov, v katerih je bilo pri 108 pravnih osebah ugotovljenih skupaj 12,5 milijona evrov dodatnih davčnih obveznosti. Projekt je sicer zastavljen dolgoročno, končal se bo predvidoma spomladi 2014. VEČ

Ljubljansko okrožno državno tožilstvo je umaknilo obtožni predlog zoper nekdanjo državno sekretarko na kmetijskem ministrstvu Sonjo Bukovec. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?

Besedilo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je od svoje objave leta 2002 doživelo že 31 vplivov in zadnji je začel veljati 31. maja 2012. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZSPJS.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 32 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 3. člen ZSPJS, ki ureja določitev plač.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Novela Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) je začela veljati 6. oktobra, in med drugim narekuje, da je upravljavec premičnega premoženja tisti subjekt, ki premoženje dejansko uporablja in ga ima evidentiranega skladno s predpisi. Spremenjena je višina vrednosti stvarnega premoženja, ki ga je potrebno oceniti pred izvedbo postopka razpolaganja. Nov drugi odstavek 28. člena omogoča oddajo nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti v najem pod ocenjeno vrednostjo, evidenco nepremičnega premoženja v lasti države in v lasti drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je država, pa spet vodi ministrstvo, pristojno za upravo. Novela je razveljavila Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije (ZJNepS).

13. oktobra je začel veljati Pravilnik o vpisih v kataster stavb. Predpis obsega določbe o podatkih katastra stavb (površina stavbe in delov stavbe, površina prostora in uporabna površina dela stavbe), o poteku vpisa stavbe v omenjeni kataster, pa tudi določbe o spremembah podatkov v katastru. Določa, da se elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, elaborat spremembe podatkov katastra stavb, elaborat za evidentiranje stavbe in elaborat za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov izdelajo na papirju in v digitalni obliki. V ta namen so predpisu dodani obrazci, ki so potrebni za izdelavo. VEČ  

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. Veljati je začel 16. oktobra, uporabljati pa se začne pri sestavitvi letnega poročila za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2013 ali kasneje.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom je bila sprejeta zaradi implementacije nekaterih določb, glede katerih se Uredba 994/2010 ne more neposredno uporabiti. Predpis določa, da je pristojni organ za izvajanje ukrepov Javna agencija Republike Slovenije za energijo. Nadalje navaja, kdo so zaščiteni odjemalci (to so gospodinjski odjemalci, ki so priključeni na distribucijsko omrežje za plin in osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijsko ali prenosno omrežje) in da v primeru spora glede statusa odjemalca odloča agencija. Uredba je začela veljati 16. oktobra.

13. oktobra je začela veljati tudi Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture, ki vsebuje določbe o načinu in časovnem načrtu priprave, izdelave, sprejetja in objave voznega reda omrežja, o načinu in pogojih izdelave in usklajevanja vlakovnih poti, pa tudi o nadzoru nad izvajanjem voznega reda omrežja, ki ga izvaja Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije. Istega dne so začele veljati še spremembe in dopolnitve Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi, ki so bile sprejete zaradi uskladitve z novo Uredbo o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture. Nove so spodbude upravljavcu za izboljšanje infrastrukturnih storitev, v metodologijo določitve uporabnine za javno železniško infrastrukturo pa so vključene tudi spodbude prevoznikom in upravljavcu za zmanjševanje motenj in izboljšanje kakovosti izvedbe železniškega omrežja. Iz uredbe so črtane določbe, ki se nanašajo na izdelavo voznega reda omrežja. 

9. oktobra sta začela veljati Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu in Poslovnik sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Oba sveta imata kot posvetovalni telesi vlade nalogo sodelovati pri oblikovanju in izvajanju politike in strategije RS na področju sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Republika Slovenija v duhu varčevanja še naprej zapira svoje konzulate. Tako se je zaprl konzulat RS v Katowicah, razrešen je bil tudi častni konzul Mieczysław Marian Barański. S 15. oktobrom se je zaprlo veleposlaništvo Republike Slovenije v Helsinkih, Republika Slovenija pa je zaprla tudi konzulat v Iraklionu.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Odbor za pravne zadeve pri Evropskem parlamentu je potrdil predlog Komisije za pomoč podjetjem in potrošnikom pri reševanju čezmejnih pravnih sporov. Nova pravila bodo določala, katero nacionalno sodišče ima pristojnost v čezmejnih primerih in kako so sodbe različnih držav članic priznane ter izvršene v drugih državah članicah. VEČ

Odbor za ekonomske zadeve pri Evropskem parlamentu je podprl predlog Komisije glede skupnega evropskega prodajnega prava. Namen novih opcijskih pogodbenih pravil za potrošnike in podjetja pri čezmejnih poslih je pospešitev čezmejnega trgovanja na enotnem trgu, zmanjšanje ovir zaradi različnih nacionalnih pravil ter več možnosti in zaščite za potrošnike pri nakupih. VEČ

Poseben odbor za organizirani kriminal pri Evropskem parlamentu je pregledal možnosti za boj proti organiziranemu kriminalu. Med možnostmi tako zasledimo splošno definicijo na ravni Unije o kaznivih dejanjih povezanih z mafijo, možnost odvzema premoženja kriminalnega izvora in uporabo le tega v dobro skupnosti, nova pravila javnega naročanja in vzpostavitev tožilca na ravni EU. VEČ

Evropska komisija je odprla javno posvetovanje glede telekomunikacijskih trgov, na podlagi katerega se bodo posodobili seznami upoštevnih veleprodajnih in maloprodajnih telekomunikacijskih trgov. Posvetovanje, h kateremu so povabljeni vsi zainteresirani, bo trajalo do 8. januarja 2013. VEČ

Svet EU je s tretjim delnim splošnim pristopom pripravil podlago za sprejetje novih pravil glede evropske kohezijske politike 2014-2020, ki je namenjena zmanjševanju razlik med stopnjami razvoja različnih regij v EU. VEČ

Komisija EU je predstavila načrte za približevanje programa kulturnih in ustvarjalnih sektorjev Ustvarjalna Evropa gledalcem in umetnikom. Cilj projektov je razvoj občinstva, EU pa bo prispevala sredstva v višini 1,8 milijarde EUR. VEČ

Komisija EU predlaga vrsto prednostnih ukrepov za spodbujanje naložb v nove tehnologije, izboljšanja poslovnega okolja, olajšanja dostopa do trgov in financiranja ter zagotavljanja ustrezno usposobljenih virov za industrijo. Z ukrepi želi Komisija obrniti negativni trend in do leta 2020 povečati učinkovitost in pomen industrije, svojo misijo pa imenuje kar nova industrijska revolucija. VEČ

Na sodišču EU so v zadevi C-364/10 (Madžarska proti Slovaški) odločili, da Slovaška ni kršila prava EU s tem, ko Madžarskemu predsedniku ni dovolila vstopa na njeno ozemlje. Okoliščina, da državljan EU opravlja funkcijo voditelja države, je lahko upravičljiv razlog omejitve izvrševanja pravice do prostega gibanja na podlagi mednarodnega prava. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2004/38. VEČ

V združenih zadevah C-197/11 in C-203/11 je generalni pravobranilec Mazak podal mnenje, da je flamska Uredba o politiki z zemljišči in stavbami v nasprotju s pravom EU. Tako pomeni neupravičeno omejitev temeljnih svoboščin tak prenos zemljišč in gradenj, ki se pogojuje z obstojem zadostne povezave med bodočim kupcem ali najemnikom in ustrezno občino. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava vpis lastninske pravice na nepremičnini na napačno osebo:

V obravnavani zadevi je tožnik od lastnika kupil nepremičnino, vendar se ob nakupu ni vknjižil v zemljiško knjigo. Po prodajalčevi smrti so dediči na zapuščinski obravnavi kupno pogodbo priznali ter dovolili vknjižbo tožnika na predmetni parceli s podpisi na zapuščinskem zapisniku, pri čemer so bili podpisi overjeni po sodnici. Po trinajstih letih je tožnik podal predlog za vpis v zemljiško knjigo, tri leta po tem pa bil obveščen, da bi moral biti podpis prodajalca overjen po notarju in zato njegova vloga ni popolna. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Nespodobnost izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Če smo iskreni, smo bili že v devetdesetih letih deležni številnih informacij, ki so jasno kazale, da je premnoge slovenske državljane popadla obsesivna želja po oblasti in denarju, kar jih je popeljalo v mnoga nespodobna ravnanja. Ne le mnoge politike in direktorje najvišjega ranga, pač pa tudi mnoge druge lovce na kapital in na delež pri državni, lokalni ali kateri drugi oblasti. Postali smo nespodobna družba. Izdali smo lastne ideale in dali našim otrokom nadvse slab zgled." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Brezplačen ogled preteklih spletnih seminarjev

Za učinkovitejše delo na portalu IUS-INFO si oglejte brezplačne spletne seminarje.

S podrobnejšo seznanitvijo s portalom IUS-INFO boste pridobili nepogrešljivega pomočnika pri reševanju pravnih vprašanj.

Ogled IUS-INFO spletnih seminarjev je brezplačen.
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


12. oktober 2012 Rast cen življenjskih potrebščin v RS septembra 2012 v primerjavi s prejšnjim mesecem
  + 1,1 %
 

 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.