Oktober 2012, številka 10-1 / letnik X.  

Poena maior absorbet minorem.
Večja kazen obsorbira manjšo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Brezplačen ogled preteklih spletnih seminarjev za učinkovito delo s portalom IUS-INFO
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je le z glasovi koalicijskih poslancev sprejel zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (predlog ZUKSB). V SD so mu nasprotovali, poslanci PS pa pri obravnavi niso sodelovali. Na podlagi zakona se bo ustanovila posebna družba, na katero se bo preneslo slabe bančne terjatve. Zanje bo država izdala do štiri milijarde evrov jamstev. VEČ

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič tudi tik pred sprejemanjem proračuna na vladi še molči o številu javnih uslužbencev, ki jih bo treba odpustiti. Bodo pa naredili vse, pravi, da mladi ne bodo na udaru. Sodna reforma je pred vrati, v pogovoru pa je razkril tudi, da so pogajanja o znižanju notarskih tarif že končana. VEČ

Minister Pličanič je po sestanku s predsednico Slovenskega sodniškega društva Janjo Roblek napovedal reforme v smeri učinkovitejšega in hitrejšega delovanja sodstva. VEČ

Ustavna komisija se bo lotila predlaganih ustavnih sprememb s področja referendumske ureditve, ki predvidevajo zaostritev pogojev za razpis referenduma. Danes bodo predvidoma imenovali strokovno skupino, ki se bo opredelila do predloga, in morda tudi že sprejeli sklep o začetku postopka spreminjanja ustave. VEČ

Vlada je po neuradnih informacijah nekoliko popustila socialnim partnerjem pri skrajšanju obračunske dobe z 28 na 20 let in pri omilitvi pogojev za tiste, ki so začeli delati pred 18. letom. VEČ

Socialni partnerji v skupini za reformo trga dela so prejeli spremenjen predlog zakona o delovnih razmerjih. Ta naj bi zgolj modificiral obstoječe pogodbe za določen in nedoločen čas. Po neuradnih informacijah naj bi predvidel bolj radikalno skrajšanje odpovednih rokov, a manjše krčenje odpravnin, kot je bilo sprva predlagano. S tem naj bi se pogajalci spopadli v petek. VEČ

Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Anton Panjan je na komisijo za preprečevanje korupcije podal predlog za izvedbo nadzora zoper dva sodnika. VEČ

Zbornica upraviteljev Slovenije ima javno pooblastilo za odločanje o disciplinskih kršitvah stečajih upraviteljev, zato bi morala namesto, da "me obtožuje populizma, poskrbeti, da so tisti, ki so, če so, kršili pravila, hitro in odločno sankcionirani in tako bi zaščitila tudi tiste, ki delajo zakonito," je dejal minister Senko Pličanič. VEČ

Slovenski in hrvaški finančni strokovnjak France Arhar in Zdravko Rogić se bosta danes tretjič sešla in skušala na Bledu najti rešitev vprašanja hrvaških državnih pooblastil dvema komercialnima bankama za tožbe proti LB in NLB. Potem, ko je Zagreb potrdil pripravljenost na reševanje vprašanja LB v okviru nasledstva, Slovenija pričakuje rešitev. VEČ

Iz urada informacijskega pooblaščenca so poslanskim skupinam v DZ poslali dopis, s katerim želijo opozoriti na pripombe pri dveh členih predloga zakona o nalogah in pooblastilih policije. Člena se nanašata na uporabo tehničnih sredstev pri zbiranju podatkov ter pri izvajanju policijskih pooblastil in spremljanju javnih zbiranj. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Pravilnik o vpisih v kataster stavb vsebuje določbe o podatkih katastra stavb (površina stavbe in delov stavbe, površina prostora in uporabna površina dela stavbe), narekuje potek vpisa stavbe v omenjeni kataster in določbe o spremembah podatkov v katastru. Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, elaborat spremembe podatkov katastra stavb, elaborat za evidentiranje stavbe in elaborat za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov se izdelajo na papirju in v digitalni obliki. V ta namen so predpisu dodani obrazci, ki so potrebni za izdelavo. Pravilnik bo začel veljati 13. oktobra. VEČ

Pravila poslovanja KDD, ki so začela veljati 29. septembra, podrobneje določajo način vodenja centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev ter vsebujejo določbe o članih KDD, o registrskih članih, o poravnavi borznih poslov, opredeljeni pa so tudi postopki v zvezi s prevzemno ponudbo ter postopek spremembe pravil, navodil, splošnih pogojev in tarife. Predpis še določa, da se bo začel uporabljati z dnem, ki ga bo določila uprava KDD.

29. septembra je začel veljati tudi nov Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, ki določa vrsto in postopek posredovanja podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, ki jih Javna agencija RS za energijo potrebuje za izvajanje regulacije s kakovostjo oskrbe z električno energijo in nadzora nad delovanjem trga z električno energijo. Istega dne so začela veljati tudi Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo, ki omenjeni trg opredeljujejo kot tehnološko podprto organizirano obliko zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne energije z namenom izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema na pregleden in ekonomsko čim bolj učinkovit način.

Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture bo začela veljati 13. oktobra in vsebuje določbe o načinu in časovnem načrtu priprave, izdelave, sprejetja in objave voznega reda omrežja, določbe o načinu in pogojih izdelave in usklajevanja vlakovnih poti, pa tudi o nadzoru nad izvajanjem voznega reda omrežja, ki ga izvaja Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi bodo prav tako začele veljati 13. oktobra, sprejete pa so bile zaradi uskladitve z novo Uredbo o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture. Med novostmi so spodbude upravljavcu za izboljšanje infrastrukturnih storitev, v metodologijo določitve uporabnine za javno železniško infrastrukturo pa so po novem vključene tudi spodbude prevoznikom in upravljavcu za zmanjševanje motenj in izboljšanje kakovosti izvedbe železniškega omrežja. Iz uredbe so črtane določbe, ki se nanašajo na izdelavo voznega reda omrežja.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Komisija Evropske unije se je odločila, da sproži postopek proti štirim državam članicam, med njimi tudi Sloveniji, zaradi neustreznega prenosa direktive o naročanju orožja, streliva in vojaških sredstev za obrambne namene ter naročanju občutljivega blaga, gradenj ali storitev za varnostne namene. Rok za prenos je potekel 20. avgusta 2011. VEČ

Svet EU je sprejel sklepe Delovne skupine za e-pravo glede možnosti prostovoljne uporabe evropske zakonodajne označbe (ELI). ELI naj bi zagotavljala unikatno oznako in dostop do nacionalne in evropske zakonodaje na spletu, kar naj bi omogočalo lažji dostop, izmenjavo in ponovno uporabo zakonodaje. VEČ

Evropska komisija je začela s posvetovanjem glede tega, kateri zakonodajni akti predstavljajo največje ovire za mala in srednja podjetja pri njihovem delovanju. Na podlagi posvetovanja se bo oblikovala lestvica desetih najbolj problematičnih aktov z vidika poslovanja podjetij. Posvetovanje bo potekalo bo do 21. decembra 2012. VEČ

Komisija EU je sprejela dva zakonodajna akta, s katerima naj bi zagotovila večjo varnost in preglednost aromatičnih snovi v hrani. V živilski industriji se bodo lahko uporabljale le še snovi z odobrenih seznamov. Prva uredba tako določa seznam aromatičnih snovi, ki se lahko uporabljajo, druga pa ureja prehodne ukrepe za druge arome. VEČ

Na konferenci v Bruslju so vodilni predstavniki gospodarstva in oblikovalci politik podprli predlog Komisije o ustanovitvi Infrastrukture za povezovanje Evrope (»Connecting Europe Facility«). S 50 milijardami evrov lahko postane pomemben ukrep za investicije v evropsko infrastrukturo transporta, energije in interneta, ki bo olajšal delovanje enotnega trga in pospešil trajnostno rast, povečal število novih delovnih mest in konkurenčnost po celotni EU. VEČ

Komisija je prejela poročilo strokovne skupine na visoki ravni o priporočilih glede reform strukture evropskega bančnega sektorja. Priporočila naj bi pripomogla k varnejšemu, stabilnejšemu in učinkovitejšemu bančnemu sistemu, ki bo služil potrebam državljanov, evropske ekonomije in notranjega trga. VEČ

Komisija EU je podaljšala veljavnost Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v finančnih težavah. Komisija trenutno preučuje pregled smernic v kontekstu pred kratkim podane iniciative o modernizaciji državnih pomoči. V kratkem pa bo sprožila tudi javno debato glede predlogov reforme na tem področju. VEČ

Evropska komisija je predstavila več predlogov za izboljšanje konkurenčnosti EU v letalski industriji, in sicer s pomočjo začetka pogajanj s ključnimi partnerji, kar naj bi ustvarilo nove priložnosti na rastočih trgih. Razvijali naj bi tudi nova orodja v boju proti nelojalni konkurenci in ustvarjali primerne regulatorne pogoje za spodbujanje naložb. VEČ

Evropska komisija je predstavila novo strategijo za spodbujanje evropskih podjetij in upravne produktivnosti prek računalništva v oblaku. V njej so opisani ukrepi, ki naj bi do leta 2020 prinesli 2,5 milijona novih delovnih mest in povečanje evropskega BDP v višini 160 milijard evrov. V spletni diskusiji lahko podate svoje mnenje oz. izpostavite temo, ki vas zanima. VEČ

Komisija EU je predlagala dve uredbi (predlog uredbe COM(2012) 541 final in COM(2012) 542 final), ki bolj pregledno in prilagojeno znanstvenemu in tehničnemu napredku omogočata pacientom, potrošnikom in zdravstvenim delavcem, da izkoristijo prednosti varnih, učinkovitih in inovativnih medicinskih pripomočkov. VEČ

Evropska komisija je predstavila strategijo za razvoj kulturnega in ustvarjalnega sektorja, kar naj bi pospešilo povečanje števila delovnih mest in gospodarsko rast. VEČ

Na sodišču Evropske unije je v zadevi C-399/11 generalni pravobranilec Bot podal mnenje, da pravosodni organi ne morejo pogojevati predaje osebe z možnostjo preizkusa obsodbe v državi članici, ki je nalog izdala, v primeru da organi morajo izvršiti evropski nalog za prijetje in je bila oseba obsojena v odsotnosti, vendar seznanjena z načrtovanim sojenjem. Po mnenju generalnega pravobranilca so pravice obtoženca spoštovane, če je ta pooblastil pravnega zastopnika za sojenje in ga je zastopnik na sojenju tudi dejansko zastopal. V zadevi je bil uporabljen Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje. VEČ

V zadevi C-179/11 so sodniki na sodišču EU odločili, da morajo biti iskalcem azila priznani minimalni pogoji za sprejem ob prejemu prošnje za azil tudi v primeru, ko naslovijo zahtevo na drugo državo članico, ki se smatra za odgovorno, da preveri prošnjo. Obveznost zavezuje od trenutka vložitve prošnje vse do dejanske premestitve iskalca azila v odgovorno državo članico. V sodbi sta se uporabili Direktiva 2003/9 in Uredba 343/2003. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Spremembe zakonodaje v septembru niso prinesle veliko prekrškov. Največ jih je vsebovala novela Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki, ki je začela veljati 2. oktobra. Po novem je globa v višini med 3.000 in 15.000 evri zagrožena tudi za pravne osebe, ki ne upoštevajo splošnih zahtev ali časovne omejitve pri postavitvi zabojnika za prodajo pirotehničnih izdelkov, če ravnajo v nasprotju s posebnimi zahtevami za zabojnike, oziroma ne izpolnjujejo zahtev, ki so predpisane za prodajo pirotehničnih izdelkov glede na vrsto zabojnikov. Enako velja za pravne osebe, ki ravnajo v nasprotju z zahtevami glede umestitve v prostor, ne zagotavljajo ustreznega praznega prostora okoli zabojnika ali ne poskrbijo, da je tam parkiranje onemogočeno, pa tudi če ne upoštevajo predpisane največje dovoljene količine NEM v kontejnerju ali če prodajajo pirotehnične izdelke iz zabojnika brez dovoljenja pristojnega organa.

Več o prekrških in pregled prekrškov v veljavni zakonodaji.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava obveznost identifikacijskega znaka nepremičnine za vpis v zemljiško knjigo:

V obravnavani zadevi je predlagatelj želel v zemljiški knjigi doseči vknjižbo svoje lastninske pravice za poslovni prostor na podlagi prodajnih pogodb, aneksa in pripoznave, ki niso vsebovali tako zahtevane identifikacijske številke posameznega dela iz katastra stavb oz. zemljiške knjige, zato je bil predlog za vpis zavrnjen. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Največja nevarnost za pravno državo izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ena najhujših zlorab prava, ki se že več let dogaja v Sloveniji, je dolgotrajna javna (o)sramotitev nekaterih oseb s pomočjo v nedogled trajajočih pravnih sumov in obtožb. Tako npr. nekega direktorja javne institucije policija in državno tožilstvo osumita oziroma obtožita hujšega kaznivega dejanja, vladajoča politična oblast pa zaradi tega to osebo nemudoma odstavi z njenega vodilnega položaja. Postopek nato teče in teče in teče ... in se npr. tri ali štiri leta ne konča. Ni pravnomočne sodbe. Vse skupaj spominja na grozljivko." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. oktober 2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prost. dod. zav. za september 2012
  na letni ravni 1,56%
1. oktober 2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prost. dod. zav. za september 2012
  na mesečni ravni 0,13%
1. oktober 2012 Temeljna obrestna mera za oktober 2012, v primerjavi s septembrom, mesečna
  0,2 % 0,3 %
1. oktober 2012 Temeljna obrestna mera za oktober 2012, v primerjavi s septembrom, letna
  2,47 % 3,60 %
28. september 2012 Povprečna bruto plača v RS za julij 2012, v primerjavi z junijem 2012 (EUR)
  1.501,40 1.498,05 (- 0,2 %)
28. september 2012 Povprečna bruto plača v RS za obdobje maj-julij 2012, v primerjavi s predhodnim trimesečjem (EUR)
  1.518,81 1.511,81
28. september 2012 Povprečna neto plača v RS za julij 2012, v primerjavi z junijem 2012 (EUR)
  978,99 976,81 (- 0,2 %)
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.