September 2012, številka 9-4 / letnik X.  

Nulla est maior probatio quam evidentia rei.
Noben dokaz ni boljši, kot je očitnost stvari.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Nasvet
•  Portal FinD-INFO
•  Dogodki
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Predlog novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR)
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Odbor DZ za finance in monetarno politiko bo danes vzel pod drobnogled minuli četrtek sprejeti vladni Predlog zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). Ta predvideva prenos slabih terjatev bank na poseben sklad, ki ga bo upravljala novoustanovljena družba za upravljanje terjatev bank. Nanj so se vsule številne kritike. VEČ

Državni zbor je potrdil novelo zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki predvideva poenostavitev prenosa nepremičnega premoženja med državo in občinami. Novela naj bi pripomogla k zagonu lokalnega gospodarstva, protikorupcijska komisija pa opozarja na z novelo povezana korupcijska tveganja. VEČ

Predlog novele zakona o policiji, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Petrom Vilfanom (PS), je podprlo in zavrnilo enako število poslancev, in sicer 41. Predlog tako ni sprejet. VEČ

Državni zbor ni podprl nadaljnje obravnave novele zakona o prekrških, s katero je SD želela uvesti nagrajevanje varnih voznikov. Za nadaljnjo obravnavo je glasovalo 36 poslancev, proti pa 48. VEČ

Koalicija in opozicija tudi po večurni razpravi v DZ o vloženih dopolnilih na predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu nista zbližali stališč o predlogu. Kljub temu se zakonu obeta podpora. VEČ

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2), katere cilj je dodatna administrativna razbremenitev malih podjetnikov. VEČ

Minister za delo Andrej Vizjak je socialnim partnerjem v pogajalski skupini za reformo trga dela predstavil spremenjen predlog v zvezi z enotno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, med drugim, da obdobja zaposlitve ne bi bila tri, temveč eno kot sedaj. VEČ

Od uveljavitve Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) naj bi minilo premalo časa, da bi bili vidni konkretni rezultati. Na poslansko vprašanje o realizaciji zakona je minister za notranje zadeve Gorenak odgovoril, da na tožilstvih za zdaj še ni nobenega primera. VEČ

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je v zadnjih dveh letih prejelo 23 pobud in zahtev za izvedbo nadzora nad stečajnimi upravitelji. Vse prejete pobude, iz katerih izhaja možnost ukrepanja v okviru pristojnosti, ministrstvo posreduje Zbornici upraviteljev Slovenije v obravnavo. VEČ

Zunanji minister Karel Erjavec je v New Yorku povedal, da se nekateri njegovi sogovorniki zanimajo, kako poteka reševanje spora s Hrvaško glede Ljubljanske banke, in dodal, da pogovori ekspertov ne potekajo v skladu s pričakovanji Slovenije. VEČ

Združba, ki so jo sestavljali ljudje iz nekdanjih jugoslovanskih republik, je imela monopol nad preprodajo kokaina v Milanu in je v mesto pripeljala med dvema in tremi tonami te droge mesečno, je v zadevi Balkanski bojevnik povedala italijanska priča Francesco Petrelli. VEČ

Na sodbo v zadevi Čista lopata, ki je bila izrečena konec marca, sej je pritožilo vseh sedem obsojenih obdolžencev. VEČ

Slovenska država je temelji na spoštovanju človekovih pravic, kljub temu pa se je do zdaj na tem področju nabralo kar nekaj velikih madežev, so na okrogli mizi Društva za ustavno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani ugotavljali dva dosedanja varuha in aktualna varuhinja človekovih pravic. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 31 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 32 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 89. člen ZKP, ki ureja vrnitev v prejšnje stanje.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


22. septembra je začel veljati Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2012. Narekuje, da lahko neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije v letu 2012 prevzemajo obveznosti do vključno 24. septembra 2012 in našteva obveznosti, za katere prej napisano ne velja. Med prejemke proračuna leta 2012 se vključujejo vsi prejemki, vplačani na podračun proračuna do vključno 31. decembra 2012. Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2012 na način, kot ga določi Ministrstvo za finance. Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2012, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.

Akt o sistemizaciji sodniških mest za specializirane oddelke sodišč, ki opravljajo preiskavo in sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj določa, da je na specializirane oddelke na Okrožnem sodišču v Celju in Kopru dodeljenih pet, v Ljubljani 14, v Mariboru pa osem sodnikov. Akt je začel veljati 22. septembra.

1. oktobra se bo začel uporabljati Aneks h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki je kolektivno pogodbo dopolnil v 18. členu - zdaj je določeno, da se kriteriji za določanje presežnih delavcev iz tega člena uporabljajo samo v primeru odpovedi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev, kot jih določa 96. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR).

1. oktobra se bo začel uporabljati tudi Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, ki vzpostavlja sistem ISPAP pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve. Uporabnik proračuna mora podatke o plačah poslati agenciji naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najpozneje do 18. dne v mesecu. Podatki o plačah se agenciji pošljejo v elektronski obliki in morajo biti kodirani ter digitalno podpisani s kvalificiranim potrdilom za pravne osebe enega od overiteljev digitalnih potrdil, ki so vpisani v Register overiteljev spletnih digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji in jih v aplikacijah podpira agencija. Prejete podatke informacijski sistem preveri in pošlje potrdilo o prejemu. Če so v datoteki napake, jo sistem v celoti zavrne z obrazložitvijo napak.

Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo določa, da se plačila izražajo s številom točk, vrednost točke pa se za posamezno leto določi s tarifo v splošnem aktu Agencije za pošto in elektronske komunikacije. Agencija mora tarifo najkasneje do 31. oktobra tekočega leta predložiti v soglasje Vladi RS, plačilo pa agencija odmeri za posameznega zavezanca z odločbo o odmeri plačila. Zavezanec je dolžan plačilo nakazati na transakcijski račun agencije v 30 dneh od vročitve odločbe. Predpis določa razrede, v katere so razvrščeni zavezanci za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti in zavezanci za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, pa tudi merila za uvrstitev v omenjene razrede. Pravilnik je začel veljati danes, 27. septembra.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Iz Evropskega računskega sodišča so sporočili, da Eurostat in države članice ne uporabljajo v celoti Kodeksa ravnanja evropske statistike. Zanesljiva in verodostojna statistika je pomembna za oblikovanje politik, zbiranje in dodeljevanje sredstev ter spremljanje uspešnosti. VEČ

Mreže evropskih potrošniških centrov (ECC-Net) so objavile poročilo o uporabi postopka v sporih majhne vrednosti, ki se lahko uporabi za čezmejne spore, pri katerih vrednost ne presega 2000 evrov. Iz poročila izhaja, da se postopek uporablja zelo redko. Eden izmed razlogov je, da sodniki postopka ne poznajo, kar je treba popraviti. Postopek ureja Uredba 861/2007. VEČ

Komisija EU je predlagala spremembo predpisov o medu (Direktiva 2001/110) kot odgovor na odločbo Sodišča EU, s čimer se bo opisala prava narava cvetnega prahu. Cvetni prah ne bo več opredeljen kot sestavina medu, temveč kot naravni sestavni del, kar je tudi skladno s standardi Svetovne trgovinske organizacije. VEČ

V resoluciji Evropskega parlamenta so parlamentarci opozorili, da državljani držav članic še vedno ne uživajo v celoti ugodnosti enotnega trga. Tako se še vedno pojavljajo težave pri odpiranju bančnih računov, registraciji vozil, priznavanju poklicnih kvalifikacij, itd. Razlog naj bi bil v prepočasni implementaciji pravil. VEČ

Komisija je sprejela predlog za uporabo novih pravil v zvezi z objavo informacij o upravičencih iz evropskih kmetijskih skladov. Predlog je odziv na odločbo sodišča EU iz leta 2010, ki je razveljavila del Uredbe 259/2008. VEČ

Podpredsednica Evropske Komisije Neelie Kroes je imela govor o prihodnosti informacijske in komunikacijske tehnologije z naslovom: Čas za radikalne spremembe.

Benoît Coeuré iz upravnega odbora Evropske centralne banke pa je imel govor o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije. VEČ

Na sodišču EU so v zadevi C-544/10 odločali o oglaševanju vina. Presojeno je bilo, da se vino ne sme oglaševati kot »lahko prebavljivo«. Tak opis namreč napeljuje na zmanjšano raven kislosti in predstavlja zdravstveno trditev, ki je prepovedana v zvezi z alkoholnimi pijačami z vsebnostjo alkohola nad 1,2%. V zadevi je bila uporabljena Uredba 1924/2006. VEČ

V zadevi C-43/10 so na sodišču EU podali ugotovitev, da namakanje in dobava pitne vode predstavljata prednostni javni interes, ki načeloma lahko opraviči preusmeritev reke, vendar pa morajo države članice zagotoviti, da so škodljivi vplivi projekta na zadevna območja natančno ugotovljeni. Prav tako morajo vzpostaviti vse možne izravnalne ukrepe za zaščito splošne soodvisnosti Nature 2000. V zadevi je sodišče uporabilo Okvirno direktivo o vodi, direktivo 85/337 in direktivo o habitatih. VEČ

V zadevi T-565/08 (samo v francoščini) je Splošno sodišče EU razveljavilo odločbo Komisije (2009/611), s katero je Komisija potrdila vse ukrepe s strani Francije v dobro pomorske družbe SNCM. Sodišče ugotavlja, da je Komisija napačno ocenila, da določeni ukrepi v sklopu plana prestrukturiranja iz leta 2002 pomenijo državno pomoč v skladu s skupnim trgom. Poleg tega je napačno ocenila tudi, da ukrepi privatizacijskega plana iz leta 2006 ne pomenijo državne pomoči. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava institut povprečenja.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) glede odmere dohodnine določa, da se kot neto letna davčna osnova upošteva letna davčna osnova, zmanjšana za zneske olajšav (119. in 122. člen). Izjemo od te določbe določa 120. člen zakona, ki v primeru, ko je davčni zavezanec prejel dohodek iz delovnega razmerja na podlagi sodne odločbe za preteklo leto ali več preteklih let, se dohodnina odmeri na podlagi povprečenja od neto letne davčne osnove po posebej izračunani povprečni individualni stopnji zavezanca. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O skušnjavi in grehu izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Tako se mi zdi, da obstaja nekakšno splošno zadovoljstvo, ko se sprejema novice o »grešnosti« tistih, ki so bodisi varuhi moralne ali pravne »postave«. Ob skušnjavah, ki smo jim vsakodnevno izpostavljeni, tudi zaradi tega, ker družba ne omogoča več pričakovanega blagostanja (vprašanja, koliko je takšno blagostanje tudi upravičeno, si tukaj zanalašč ne postavljam), te novice dajejo neke vrste odvezo za greh. Zakaj bi se mu upiral, če se še pozvani za to, ne znajo upreti?" VEČ

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Spletni seminar: IUS-INFO

Spletni seminar je namenjen splošni predstavitvi portala IUS-INFO:

- seznanitev z vsebinami, ki jih ponuja IUS-INFO,

- predstavitev osnovnih funkcionalnosti portala,

- funkcionalnosti in pripomočki z razlago na konkretnih primerih v praksi,

- možnosti prilagajanja portala individualnim zahtevam uporabnika.

S podrobnejšo seznanitvijo s portalom IUS-INFO boste pridobili nepogrešljivega pomočnika pri reševanju pravnih vprašanj.

Ogled spletnega seminarja je brezplačen.

Novi brezplačni spletni seminar "IUS-INFO: Tips & Tricks", bo danes, 27. septembra 2012, ob 13.30.
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Izplačilo jubilejnih nagrad

Po veljavni kolektivni pogodbi so delavci upravičeni do jubilejne nagrade le na osnovi delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, izplačana pa naj bi bila v roku enega meseca po dopolnitvi pogojev. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


15. september 2012 Specifična trošarina na cigarete (EUR za 1000 kosov)
  34,1500 47,3000
15. september 2012 Proporcionalna trošarina na cigarete (EUR za zavojček, v % od drobnoprod. cene)
  39,0559 % 32,0962 %
15. september 2012 Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret (EUR na zavojček)
  2,86 (na dan 1.7.2012) 2,91 (na dan 1.10.2012)
 

  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.