September 2012, številka 9-3 / letnik X.  

Nemo tenetur seipsum prodere.
Nihče ni dolžan izdati samega sebe.

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Odmeven judikat glede nepooblaščenega nastopa v medijih
 


 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič je predsedniku ustavnega sodišča Ernestu Petriču predstavil reforme, ki jih pripravljajo na ministrstvu. Prioriteta je po ministrovih besedah povečanje pristojnosti sodstva, reforme ustavnega sodišča pa se bodo lotili v naslednjem letu. VEČ

Predstavniki sindikatov so po prvem krogu pogajanj o pokojninski reformi med socialnimi partnerji večinoma izražali oceno, da bo besedilo (Predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)) mogoče še v marsičem spremeniti. Predstavniki delodajalcev poudarjajo, da je sprejetje reforme nujno. VEČ

Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo pripravljajo spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in reformo sistema javnih služb. Po besedah ministra Senka Pličaniča bodo predlagali spremembe zakona v delu, ki se nanaša na nagrajevanje in napredovanje, da bi omogočili lažje nagrajevanje uspešnih in sankcioniranje neuspešnih. VEČ

Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala zakonska predloga, ki se nanašata na policijo. Gre za predlog zakona o organiziranosti in delu v policiji ter za predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije. Obravnavala pa naj bi tudi predlog sprememb Zakona o visokem šolstvu (ZVis). VEČ

Trg dela v Sloveniji ne deluje optimalno, cilj predlagane reforme delovnopravne zakonodaje pa je okrepiti tako varnost zaposlenih kot tudi prožnost trga dela, je poudarila državna sekretarka na ministrstvu za delo Patricia Čular. VEČ

Poslanska skupina SD bo poskusila preprečiti sprejem zakona o slovenskem državnem holdingu, ki ga bo DZ po nujnem postopku obravnaval še ta mesec. Gre za krajo stoletja, ogroženih bo 100.000 delovnih mest, nekaj strankarskih ljudi se bo okoristilo, opozarjajo. VEČ

Člani odbora za notranje zadeve so na nujni seji zavrnili predloge sklepov Pozitivne Slovenije glede domnevno spornega ravnanja notranjega ministra Vinka Gorenaka in domnevnega poseganja v avtonomnost policije. VEČ

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je zoper tri stečajne sodnike, ki se omenjajo v domnevno spornih stečajnih postopkih, že zahteval izdelavo ocene sodniške službe. Kot je poudaril, sodišče prepletenost med sodniki in stečajnimi upravitelji jemlje kot relevantno težavo, ki jo bodo raziskali. VEČ

V Sloveniji smo v zadnjih letih priča propadu velikih gradbenih podjetij, pri katerih je prevladoval model ustanavljanja hčerinskih družb, pri čemer se zaradi velikega števila direktorjev in članov uprav zamegljuje odgovornost vodilnih, so opozorili na inšpektoratu RS za delo. VEČ

Finančna strokovnjaka za vprašanje LB France Arhar in Zdravko Rogić sta na drugem srečanju danes v Zagrebu obravnavala predvsem dogajanje v letu 1989, ko je prišlo do sprememb v bančnem sistemu takratne skupne države. VEČ
 
 

 
  AKTUALNO


Zadnja novela ZGD-1 naj bi uredila tudi prenos podjetja na prevzemnika

Novi 72.a člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) namreč določa, da lahko podjetnik že za časa življenja prenese podjetje na zakonskega partnerja, družinskega člana ali sorodnika in s tem prenese pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem na podjetnika prevzemnika. Tako podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika. VEČ 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati konec leta 2008, je bil že dvakrat noveliran. Zadnja novela, ki je bila zelo obsežna, je vsebovala kar 129 členov. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU KZ-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


15. septembra je začela veljati Uredba o regionalnih razvojnih programih, ki opredeljuje minimalno obvezno metodologijo priprave in izvedbe ter način spremljanja in vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega programa (RRP). Ta se uresničuje  z dogovorom o razvoju regije, ki se pripravi za štiriletno obdobje. Prvi tak dogovor se bo pripravil za obdobje 2014-2017. Izvajanje RRP nadzoruje razvojni svet regije, ki sprejema letna in končno poročilo o izvajanju. Letno poročilo se predloži ministrstvu v treh mesecih po koncu koledarskega leta, končno poročilo pa v šestih mesecih po poteku programskega obdobja.

Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije bo začela veljati 1. januarja 2013 in določa, da se državljanom tretjih držav omogoči učenje slovenskega jezika ter se jih seznani s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Omenjena programa oziroma enotni program se izvajajo kot javni izobraževalni programi za odrasle, udeleženci pa po zaključenem programu opravijo interni preizkus znanja in prejmejo potrdilo. Nadzor nad izvajanjem programa opravlja inšpektorat, pristojen za šolstvo.

Od 15. septembra dalje se na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju spreminja število okrožnih državnih tožilcev (po novem bodo štirje, prej jih je bilo šest) in okrajnih državnih tožilcev (sedaj bodo štirje, prej sta bila dva). Porazdelitev državnih tožilcev je opredeljena v Odredbi o številu mest državnih tožilcev.

Uredba o formalnostih poročanja v pomorskem prometu prinaša poenostavitev in uskladitev postopkov, ki se uporabljajo pri pomorskih prevozih, in sicer s standardizacijo uporabe elektronskega pošiljanja informacij, pa tudi z racionalizacijo formalnosti poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča Republike Slovenije ali izplujejo iz njih. Formalnosti koordinira Uprava RS za pomorstvo. Predpis je začel veljati 15. septembra, določa pa še, da odbor za olajšave v pomorskem prometu zagotovi izvajanje formalnosti poročanja v elektronski obliki in njihovo posredovanje prek enotnega okna najkasneje do 1. junija 2015.

Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov narekuje, da Geodetska uprava Republike Slovenije in drugi državni organi, notarji in geodetska podjetja izdajajo potrdila o parceli, potrdilo o stavbi in o delih stavb, seznam nepremičnin, zbirne podatke o nepremičninah in potrdilo o naslovu stavbe. Predpis nadalje natančneje opredeljuje vsebino naštetih potrdil, vsebuje pa tudi določbe o načinu izkazovanja parcelne številke, številke stavbe in številke dela stavbe. Pravilnik bo začel veljati 29. septembra.

Izdana so bila tudi nova Pravila poslovanja KDD, ki podrobneje določajo način vodenja centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP), Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Zakonom o prevzemih (ZPre-1) in drugimi zakoni. Pravila vsebujejo določbe o članih KDD, o registrskih članih, o poravnavi borznih poslov, opredeljeni so tudi postopki v zvezi s prevzemno ponudbo ter postopek spremembe pravil, navodil, splošnih pogojev in tarife. Pravila bodo začela veljati 29. septembra, uporabljati pa se bodo začela z dnem, ki ga bo določila uprava KDD.

Razrešena je bila častna konzulka Republike Slovenije v Sao Paulu v Federativni republiki Braziliji Maria de Lourdes Hlebanja, namesto nje pa je funkcijo nastopil Octávio Tavares de Oliva Filho.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Slike, pesmi in druga umetniška dela, ki so zavarovana z avtorsko pravico, vendar pa imenikov le-te ni najti (dela sirote), naj bi bila po novi EU zakonodaji postala na voljo javnosti. Nova pravila bodo varovala pred tožbami javne institucije, ki uporabljajo dela sirote. VEČ

Evropska Komisija je začela z javnim posvetovanjem o prihodnosti evropske urbane prometne politike. Posvetovanje, h kateremu so vabljeni vsi zainteresirani, bo potekalo do 10. decembra. VEČ

Evropska Komisija je podprla raziskovalno središče v Romuniji (ELI), ki bo vključevalo okoli 40 raziskovalnih in akademskih institucij iz 13 držav članic. Investicijo v znesku okoli 180 milijonov evrov bo financiral Strukturni sklad. Predstavljala naj bi osrednji raziskovalni konzorcij EU z najnaprednejšo lasersko tehnologijo. VEČ

Komisija je podala pobudo za koordinacijo in usmeritev raziskav ter inovacij v transportu z namenom pospešiti uvajanje novih transportnih načinov in rešitev. S tem ciljem bi lahko dosegli konkurenčen in cenovno sprejemljiv evropski transportni sistem. VEČ

V teh dneh poteka delovna skupina na visoki ravni za modernizacijo visokega šolstva, ki bo naredila celoviti triletni pregled visokega šolstva po vsej Uniji. Kakovostno visoko šolstvo je ključno za konkurenčnost v svetovnem gospodarstvu. VEČ

Na Cipru pod okriljem Komisije poteka športni forum, na katerem se bodo ministri za šport in predstavniki  Evropskega športnega gibanja zavzeli za boj proti vnaprej dogovorjenim rezultatom tekem. Udeleženci bodo razpravljali tudi o prispevku športa h gospodarstvu. VEČ

Komisija se je skupaj s partnerji iz industrije in akademiki dogovorila za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva na področju robotike za večjo prisotnost EU na svetovnem trgu robotike. Robotika predstavlja v svetovnem merilu 15,5 milijarde evrov velik trg, ki raste, zato želi EU svoj vpliv povečati. VEČ

Na sodišču EU je generalni pravobranilec Jääskinen v zadevi C-547/10 P podal mnenje, da bi morala biti pritožba Švice v primeru Zuriškega letališča zavržena, saj država ni neposredni in konkretni naslovljenec. V tem primeru gre za vprašanje legitimacije pri vložitvi pritožbe na odločbo Komisije: ali država, ki ni članica EU, je pa podpisnica sporazuma (Sporazum o zračnem prometu), uživa enake proceduralne pravice kot država članica. VEČ

V zadevi C-190/11 so sodniki sodišča EU presodili, da možnost potrošnika za vložitev tožbe proti tujemu trgovcu pred nacionalnimi sodišči ni pogojena s tem, da bi bila pogodba, ki je predmet spora, sklenjena na daljavo. Dejstvo, da je potrošnik podpisal pogodbo v državi članici trgovca, ne izključuje pristojnosti sodišč države članice potrošnika. Sodniki so pri presoji uporabili Uredbo 44/2001 (Bruselj I). VEČ

V zadevi C-273/11 pa je bila podana sodba, da se lahko podjetju, ki je prodalo blago za prevoz drugi državi članici, ne prizna izjema od davka na dodano vrednost, če ni bilo sposobno dokazati, da je dobava transakcija Skupnosti. Po drugi strani pa podjetju, ki je priskrbelo potreben dokaz in ravnalo v dobri veri, ne more biti zavrnjena zahteva po DDV izjemi z obrazložitvijo, da kupec ni prevažal blaga izven države oddaje blaga. V zadevi se je uporabila Direktiva 2006/112 in Konvencija  o pogodbah v mednarodnem prevozu blaga po cestah. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odmeven judikat višjega sodišča, ki obravnava test sorazmernosti.

Višje sodišče je zavzelo stališče, da je pri oceni kršitve delovne obveznosti, storjene z nepooblaščenim nastopom v medijih, nujno potrebno upoštevati vsaj test sorazmernosti. Sodišče prve stopnje je napačno sklepalo, da gre pri tem testu za ugotavljanje sorazmernosti med medijskimi navedbami tožnika in tožene stranke. V resnici gre za oceno sorazmernosti med pravico tožene stranke, da uredi vprašanje nastopanja svojih delavcev v medijih in te pravice omeji, ter pravico delavca, da reagira na medijske navedbe o njem. V konkretnem primeru gre za pravico tožnika, da v medijih pojasni svoje stališče glede razlogov za njegovo razrešitev s funkcije člana uprave tožene stranke oziroma glede v medijih objavljenih dejstev in komentarjev v zvezi s temi razlogi. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Naivnost in paranoidnost izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Žal je treba priznati, da smo si Slovenci s svojimi voditelji vseh vrst v času od osamosvojitve do danes ustvarili naravnost idealno okolje za spodbujanje paranoidnosti ali za beg v naivnost. Ob vseh neetičnih ravnanjih, ki smo jih zagrešili v politiki, gospodarstvu, sociali, kulturi in na drugih področjih, ter ob sedanji pravi poplavi dejstev in javnih domnev o hudih koruptivnih dejanjih, je po eni strani izredno težko preprečiti obe skrajnosti." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Spletni seminar: IUS-INFO

Spletni seminar je namenjen splošni predstavitvi portala IUS-INFO:

- seznanitev z vsebinami, ki jih ponuja IUS-INFO,

- predstavitev osnovnih funkcionalnosti portala,

- funkcionalnosti in pripomočki z razlago na konkretnih primerih v praksi,

- možnosti prilagajanja portala individualnim zahtevam uporabnika.

S podrobnejšo seznanitvijo s portalom IUS-INFO boste pridobili nepogrešljivega pomočnika pri reševanju pravnih vprašanj.

Ogled spletnega seminarja je brezplačen.

Lahko se že prijavite na novi brezplačni spletni seminar "IUS-INFO: Tips & Tricks", ki bo v četrtek, 27. septembra 2012, ob 13.30.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


19. september 2012 Okrožni državni tožilci - ODT Ptuj
  6 4
19. september 2012 Okrajni državni tožilci - ODT Ptuj
  2 4
17. september 2012 Regres za letni dopust po Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
  800 € (za leto 2012) 830 € (za leto 2013)
18. september 2012 Zvišanje trošarine na neosvinčeni bencin (EUR za 1000 l)
  502,4200 515,2200
18. september 2012 Zvišanje trošarine na plinsko olje za pogonski namen (EUR za 1000 l)
  381,6900 385,9700
18. september 2012 Zvišanje trošarine na plinsko olje - gorivo za ogrevanje (EUR za 1000 l)
  90,0500 97,4000
 

 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.