September 2012, številka 9-2 / letnik X.  

Res iudicata pro veritate accipitur.
Razsojena zadeva se sprejema kot resnica.

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Nasvet
•  Dogodki
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Aktualen judikat glede žalitve sodišča
 


 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče bo danes predvidoma obravnavalo zahtevo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in varuhinje človekovih pravic za oceno ustavnosti nekaterih členov Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Pred sodniki bo tudi novela Zakona o poslancih (ZPos) in Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12). VEČ

Skupina 50 poslancev je v parlamentarno proceduro vložila predlog ustavnih sprememb s področja referendumske ureditve. Predsednik DZ Gregor Virant ocenjuje, da bi s kompromisom z NSi v državnem zboru lahko dosegli ustavno večino, ustavne spremembe pa bi lahko bile sprejete do konca leta. VEČ

Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo je za obravnavo v DZ pripravil predlog novele zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Največ so razpravljali o brezplačnemu prenosu nepremičnega premoženja med državo in občinami. VEČ

Odbor DZ za notranje zadeve danes čaka druga obravnava novele zakona o policiji, ki je namenjena preprečitvi nasilja in izgredov na slovenskih športnih prizoriščih. VEČ

Vlada bo danes predvidoma obravnavala predloge novel treh zakonov s področja javnega naročanja, s katerimi bi prenesli določila evropske direktive glede javnega naročanja na področju obrambe in varnosti. VEČ

Parlamentarni odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo je letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2011 ocenil kot pomanjkljivo, saj v njem ni podatkov za vsako sodišče posebej. VEČ

Z reformo trga dela se želi vlada po besedah Petra Pogačarja z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za vsako ceno izogniti rahljanju omejitev za začasne oblike dela na račun varovanja zaposlitev za nedoločen čas. VEČ

Delovna skupina, ki je usklajevala predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu, je končala z delom. Dogovorili so se, da se bodo naložbe na holding prenesle po pošteni vrednosti, razhajanja pa so ostala le glede imenovanja in sestave nadzornega sveta holdinga. VEČ

Najvišji predstavniki Sveta notariatov Evropske unije (CNUE) so med drugim obiskali ministra za pravosodje in javno upravo Senka Pličaniča, beseda pa je tekla predvsem o spremembi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). VEČ

Nujne seje odbora DZ za notranje zadeve, na kateri bi razpravljali o razlogih za uvedbo nadzora nad specializiranim državnim tožilstvom, vendarle ne bo. Zakonodajno-pravna služba je namreč v pisnem mnenju zapisala, da gre za strokovni nadzor, zato ne DZ ne njegovi odbori za obravnavo te vsebine niso pristojni. VEČ
 
 

 
  AKTUALNO


Z izvršnico je lahko upnik tudi dvakrat poplačan

Izvršnica postane plačilni nalog, ko je predložena dolžnikovi banki.
Banka ne preverja, ali je dolžnik že predhodno plačal upniku, temveč izvrši izvršnico, četudi je lahko upnik dvakrat poplačan.

Ko upnik razpolaga z dospelo izvršnico in mu dolžnik do datuma zapadlosti še ne poravna dolga, upnik predloži izvršnico dolžnikovi banki. Od dospelosti ne smejo preteči več kot tri leta, sicer je izvršnica neveljavna. V primeru, ko ima dolžnik odprte transakcijske račune pri več slovenskih bankah, se upnik po lastni presoji odloči za eno dolžnikovo banko. Izbrana banka obvesti dolžnika, da ji je upnik predložil izvršnico. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.12.2012Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je doživel že dvanajst vplivov na besedilo, od tega kar sedem novel zakona. Zadnja novela je začela veljati 28. julija 2012. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh trinajst verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 599. člen ZGD-1, ki določa poenostavljeno pripojitev družbe.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


22. septembra bo začel veljati Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov. V omenjeni evidenci se vodijo podatki o sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in o sklenjenih najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb. Končna določba narekuje, da se bo pravilnik začel uporabljati z dnem začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin v skladu s prvim odstavkom 12. členaZakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 87/11).

1. oktobra se bo začel uporabljati Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki je dopolnil 18. člen -  kriteriji za določanje presežnih delavcev, določeni v tem členu, se uporabljajo samo v primeru odpovedi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev v primerih, določenih v 96. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR).

Spremembe Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki so v veljavi od 8. septembra in se bodo začele uporabljati 14. septembra, prinašajo dve novi poglavji - določbe o začasni zmožnosti prekinitve ali spremembe pogojev operacij dolgoročnejšega refinanciranja (poglavje 4(A)) in poglavje 5(A) o dodatnem začasno primernem finančnem premoženju za zavarovanje terjatev eurosistema.

Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij določa, da se na omenjene sezname lahko uvrstijo osebe, ki jim je Slovenski inštitut za revizijo izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva računovodja, ki se s pisno izjavo iz priloge k pravilniku inštitutu zavežejo, da bodo pri svojem delu spoštovale Kodeks poklicne etike računovodje in delovale v skladu s pravili stroke, se stalno strokovno izobražujejo, in ki na Inštitut vložijo pisno zahtevo za uvrstitev na seznam aktivnih računovodij in ji priložijo pisno izjavo. Slovenski inštitut podatke na seznamu objavlja na dve leti (po preteku tega obdobja ima računovodja pravico zaprositi za ponovno objavo za naslednje dveletno obdobje, če opravi program izobraževanja v skladu s tem pravilnikom). Predpis vsebuje še določbe o dodatnem izobraževanju ter o izbrisu računovodje s seznama (posebej je opredeljen tudi izbris zaradi kršitve kodeksa in/ali pravil stroke). Pravilnik je začel veljati 6. septembra.

V Uredbo o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav je bil dodan nov 4a. člen, ki določa, da mora upravljavec velike kurilne naprave z nazivno električno močjo 300 MW ali več, ki načrtuje gradnjo naprav za zajemanje in stiskanje ogljikovega dioksida, izdelati oceno, s katero ugotovi, ali so izpolnjeni s predpisom določeni pogoji; če načrtuje gradnjo velike kurilne naprave z nazivno električno močjo 300 MW ali več, ne pa tudi gradnje naprav za zajemanje in stiskanje ogljikovega dioksida, pa mora izdelati oceno o možnosti njihove poznejše vgradnje, s katero ugotovi, ali so izpolnjeni že prej omenjeni pogoji. Prehodna ureditev določa, da mora upravljavec, ki je za kurilno napravo iz prvega odstavka novega 4.a člena uredbe pridobil dokončno gradbeno dovoljenje ali je vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja v obdobju od 25. junija 2009 do uveljavitve te uredbe, ministrstvu predložiti oceno v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe. Novosti so začele veljati 8. septembra.

15. septembra bo Republika Slovenija odpoklicala izredne in pooblaščene veleposlanike in veleposlanice na Irskem, v Republiki Finski, v Republiki Estoniji, Portugalski republiki in Kraljevini Maroko. Zapirata se tudi veleposlaništvi v Kraljevini Švedski in v Portugalski republiki.  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Komisija je predlagala enotni nadzorni mehanizem za banke v evro območju, kar predstavlja pomemben korak k močnejši Ekonomski in monetarni uniji. Mehanizem nalaga odgovornost za posamezne nadzorne naloge glede finančne stabilnosti vseh bank v evro območju Evropski centralni banki. VEČ

Evropa potrebuje novo usmeritev, EU se mora razviti v "federacijo nacionalnih držav", je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu pozval predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso. VEČ

Po enoletnem uspešnem delovanju poskusnega projekta, so evropske institucije ustanovile stalno skupino za odzivanje na računalniške grožnje (CERT-EU) in s tem okrepile boj proti kibernetskim grožnjam. VEČ

Evropski parlament je potrdil predlog direktive o energijski učinkovitosti, ki med drugim ureja obvezne ukrepe varčevanja z energijo vključno s prenovami javnih zgradb, sheme varčevanja z energijo za javne službe in energijske revizije za vsa velika podjetja. Varčevanje z energijo bi lahko v blagajno EU prineslo 50 milijard evrov na leto. VEČ

Evropski parlament je potrdil spremembe zakonodaje, ki ureja škodljive učinke medicinskih izdelkov. Cilj sprememb je uveljaviti boljši nadzor in v bodoče preprečiti ponovitev primerov, kot so se zgodili v primeru diabetičnega zdravila Mediator, s katerim se povezuje preko 500 smrti. VEČ

Evropski parlamentarci so se strinjali z modernizacijo razvijanja standardov v EU. Po novem predlogu naj bi podjetja imela hitrejši dostop do standardnih rešitev tehničnih težav, kar bo omogočalo nižje stroške, pomagalo širiti dobre prakse ter pospešilo konkurenčnost in rast. VEČ

Evropski raziskovalni svet je objavil 536 raziskovalcev na začetku poklicne poti, ki bodo prejeli skoraj 800 milijonov evrov za začetek samostojne poti raziskovalca. Na posamezen projekt bodo tako dobili do 2 milijona evrov, kar naj bi omogočilo uresničenje idej na novih področjih znanja. Oblikovali bodo lahko tudi lastne raziskovalne skupine s študenti na doktorskem in postdoktorskem študiju. VEČ

Evropska komisija je sprejela predlog uredbe, ki omogoča evropskim političnim strankam, da oblikujejo resnično evropsko javno sfero za izražanje volje evropskih državljanov. Predlog evropskim političnim strankam in z njimi povezanim fundacijam zagotavlja evropski pravni status, kar predstavlja največjo oviro pri delovanju znotraj ene ali več držav članic. VEČ

Na sodišču EU so v zadevi C-42/11 odločili, da država članica ne more omejiti uporabe ugodnosti neizvršitve evropskega naloga za prijetje zaradi izvršitve zaporne kazni, ki je bila izrečena v drugi državi članici, samo na svoje državljane. Prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva nasprotuje francoski zakonodaji, ki državljane drugih držav, ki prebivajo v Franciji, absolutno in samodejno izključuje od uporabe možnosti, da se njihova kazen izvrši v tej državi članici. Ugodnost neizvršitve je izjema od pravila izvršitve evropskega naloga za prijetje iz Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje. VEČ

V združenih zadevah C-71/11 in C-99/11 so sodniki sodišča EU razsodili, da določene oblike resnega omejevanja javnega izražanja vere lahko pomeni preganjanje zaradi verskih razlogov. Če je tak pregon dovolj resen, je potrebno priznati status begunca. To je tudi razlog, ki ga navaja Direktiva o statusu beguncev. VEČ

V zadevah C-237/11 in C-238/11 je generalni pravobranilec predlagal, da se sklepa Evropskega parlamenta o razporedu zasedanj Parlamenta za leti 2012 in 2013 razglasi za nična. Oktobrskih plenarnih zasedanj za leti 2012 in 2013, ki ju je Parlament umetno razdelil na dva dela, po mnenju generalnega pravobranilca ni mogoče posamično opredeliti kot mesečni plenarni zasedanji. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat višjega sodišča, ki obravnava denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule.

Tožena stranka je bila pri tožeči stranki zaposlena dobra tri leta ter v tem času preko del na različnih delovnih mestih, nazadnje tudi kot vodja oddelka, dobro spoznala delo v podjetju. V času po odpovedi pogodbe o zaposlitvi je bila tožena stranka najprej prijavljena na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba, nato pa se je zaposlila pri podjetju, ki za tožečo stranko predstavlja konkurenčno podjetje. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Od sodnega uradnika do sodnika – prevrednotenje vrednot izpod peresa dr. Marka Novaka, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V zadnjem času se zopet odpira vprašanje družbene vloge sodniške funkcije pri nas – predvsem v zvezi s številnimi problemi v sodstvu: od premajhne učinkovitosti sodnikov glede preštevilnih sodnih zaostankov, prevelikega sodniškega formalizma, premajhne avtoritete sodišč med strankami sodnih postopkov in slabega splošnega družbenega ugleda sodstva." VEČ

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Spletni seminar: IUS-INFO

Spletni seminar je namenjen splošni predstavitvi portala IUS-INFO:

- seznanitev z vsebinami, ki jih ponuja IUS-INFO,

- predstavitev osnovnih funkcionalnosti portala,

- funkcionalnosti in pripomočki z razlago na konkretnih primerih v praksi,

- možnosti prilagajanja portala individualnim zahtevam uporabnika.

S podrobnejšo seznanitvijo s portalom IUS-INFO boste pridobili nepogrešljivega pomočnika pri reševanju pravnih vprašanj.

Ogled spletnega seminarja je brezplačen.
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


8. september 2012 Javni uslužbenec - funkcionar, napoten na delo v tujino I, nominalna plačna osnova
  3.545,16 EUR
8. september 2012 Javni uslužbenec - funkcionar, napoten na delo v tujino II, nominalna plačna osnova
  3.451,86 EUR
8. september 2012 Javni uslužbenec - funkcionar, napoten na delo v tujino III, nominalna plačna osnova
  3.265,27 EUR
7. september 2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega pok. zavarovanja za mesec avgust 2012 (na letni ravni)
  1,56 %
7. september 2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega pok. zavarovanja za mesec avgust 2012 (na mesečni ravni)
  0,13 %
 

 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.