September 2012, številka 9-1 / letnik X.  

Facile est largiri de alieno.
Lahko je biti darežljiv s tujim (premoženjem).

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Številčni podatki
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Novi zakoni
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Strokovni članki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Ali lahko naročnik samovoljno konča postopek javnega naročanja brez izbire?
 


 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je na spletni strani objavilo predlog novele zakona o visokem šolstvu, ki spreminja oziroma podaljšuje roke za ponovno akreditacijo visokošolskih zavodov. Novela je že od srede v medresorskem usklajevanju, za njen sprejem v državnem zboru pa je predviden nujni postopek. Sindikalisti in študentje so nad kratkim rokom za javno razpravo o noveli zakona ogorčeni in zahtevajo podaljšanje javne razprave. Če do dogovora ne bo prišlo, ne izključujejo niti sindikalnega boja. VEČ

Od začetka septembra so nižje kazni za nekatere prometne prekrške. Državni zbor je namreč pred počitnicami sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki znižuje nekatere kazni za prekoračitev hitrosti, kazni za vožnjo pod vplivom alkohola in ostale večje prekrške pa ostajajo nespremenjene. VEČ

Alžirski diplomat Lakhdar Brahimi je od Kofija Annana, ki zaradi neusklajenosti velesil glede reševanja krize ni želel podaljšanja mandata, prevzel položaj posebnega odposlanca Združenih narodov in Arabske lige za Sirijo. Položaj je 1. septembra uradno prevzel tudi Stavros Lambrinidis, ki je postal prvi posebni predstavnik EU za človekove pravice. Njegova glavna naloga bo vzpodbujanje koherentnosti, učinkovitosti in vidnosti politike človekovih pravic EU.

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je nekdanjega predsednika uprave Merkurja Bineta Kordeža spoznal za krivega zlorabe položaja in ponareditve poslovnih listin ter ga obsodil na pet let zaporne kazni. Prav tako mora Kordež plačati 39.504 evrov denarne kazni. VEČ

Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu je zavrnilo zahtevo nekdanjega vodje bosanskih Srbov Radovana Karadžića po novem sojenju. Karadžić je namreč tožilstvo obtožil, da zamuja z dostavo dokumentov, ki bi ga oprali krivde, zato je 13. avgusta zahteval novo sojenje. VEČ

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala svoja stališča in predloge glede predloga novele obrtnega zakona. Opozarja na posledice prehoda na prostovoljno članstvo in se zavzema za vsaj enoletno prehodno obdobje, kar pomeni, da bi se nov sistem uveljavil z letom 2014. VEČ

Minister za delo Andrej Vizjak je po sestanku koalicije ocenil, da so odzivi koalicijskih partnerjev na predlog pokojninske reforme ugodni. Za reformo samo pa trdi, da je drugačna in boljša od reforme prejšnje vlade. Koalicijski partnerji so se dogovorili, da bodo ključne reforme sprejeli do konca leta. Pokojninska reforma, ki dviga največ prahu, predvideva postopen dvig upokojitvene starosti na 65 let za moške in ženske, s 40 leti delovne dobe pa bo mogoče iti v pokoj pri 60 letih. VEČ

Izvršni odbor Pozitivne Slovenije je soglasno potrdil predlog sveta stranke in izključil poslanca Boruta Ambrožiča, ki kljub pozivu sveta stranke zaradi domnevnega prepisovanja v magistrski nalogi ni odstopil s poslanske funkcije. Ambrožič bo naprej deloval kot nepovezani poslanec. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je po obravnavi zahteve varuhinje človekovih pravic za zadržanje 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki določa znižanje nekaterih pokojnin, podprl mnenje zakonodajno-pravne službe, da ni razlogov za zadržanje. Pripravo odgovora je naložil ustavnemu sodišču. VEČ

Začela se je glavna obravnava v sojenju nekdanjemu poslancu SNS Srečku prijatelju, nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper Robertu Časarju in poslovnežu Marjanu Mikužu glede poslov z Luko Koper. Zahteva po izločitvi dokazov, pridobljenih s prisluškovanjem Prijatelju, je bila zavrnjena. VEČ

Predlog sprememb referendumske ureditve, ki že ima podpise SD, DL, SLS in DeSUS, bodo v parlamentarni postopek vložili prihodnjo sredo, je napovedal predsednik DZ Gregor Virant. Vzporedno bodo začeli usklajevati tudi spremembe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, saj NSi podporo ustavnim spremembam pogojuje z ostrejšimi pogoji za razpis referenduma. VEČ

Odškodnine za nematerialno škodo, ki jih je šestim izbrisanim 26. junija dosodilo Evropsko sodišče za človekove pravice, bodo izplačane 14. septembra. Po sodbi mora Slovenija vsakemu plačati po 20.000 evrov, vsem skupaj pa 30.000 evrov za stroške sodnega postopka. VEČ

Vlada bo danes obravnavala predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki združuje območne zavode za zdravstveno varstvo in Inštitut za varovanje zdravja v dva nova nacionalna inštituta, predvideva pa tudi ukinitev urada za kemikalije. S spremembami bi državni proračun letno razbremenili za 1,5 milijona evrov. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Pravilnik o priznanjih državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in Ministrstva za notranje zadeve je začel veljati 1. septembra in določa vrste priznanj, podrobnejše pogoje in postopek podeljevanja priznanj ter oblike priznanj, ki jih prej naštete osebe lahko dobijo za posebne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte iz njihove pristojnosti oziroma opravljanje nalog ali pooblastil. Ministrstvo do 7. septembra 2012 objavi interni poziv za podelitev priznanj ter ga pošlje generalnemu državnemu tožilcu in organizacijski enoti ministrstva, pristojni za državno tožilstvo. Generalni državni tožilec interni poziv nadalje pošlje državnim tožilstvom. Člane komisije in namestnike članov komisije iz prvega in drugega odstavka 8. člena tega pravilnika se za leto 2012 imenuje do 15. septembra 2012. Predlagatelja pošljeta predloge za podelitev priznanj za leto 2012 komisiji do 20. septembra 2012. Komisija pošlje ocenjene predloge za podelitev priznanj v odločitev ministru oziroma generalnemu državnemu tožilcu najpozneje do 15. oktobra 2012.

Ponovne spremembe je doživel Pravilnik o zemljiškem pismu, ki je prestavil čas začetka uporabe 4. in 8. člena predpisa na 1. januar 2013. Od tega dne dalje se tako pri vpisu pridobitve zemljiškega dolga ne vpišejo podatki o imetniku in se uporablja tudi novo obliko obrazca zemljiškega pisma. Novela velja od 1. septembra dalje.

Sprejeti sta bili razlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki se nanašata na delovni čas in uvrščanje medicinske sestre v socialno varstvenih zavodih ter na prevedbo oziroma uvrščanje glavne medicinske sestre. Razlaga je bila najprej sprejeta glede 29. člena kolektivne pogodbe, ki govori o delovnem času v zavodih in pri delodajalcih s področja zdravstva in socialnega varstva. Z leta 1998 sprejetim aneksom h kolektivni pogodbi je bilo uvedeno, da imajo delavci v specialnih laboratorijih pravico do skrajšanega delovnega časa 36 ur tedensko in da se jim to šteje kot polni delovni čas. Razlaga opozarja, da na pravico do skrajšanega delovnega časa ne vpliva dejstvo, da dovoljene koncentracije škodljivih snovi v delovnem okolju niso presežene. Skladno z dogovorom so morali zavodi izdelati seznam delavcev na delovnih mestih, kjer je priznana pravica do dela s skrajšanim delovnim časom. Razlaga Aneksa h kolektivni pogodbi se navezuje na prvi in četrti odstavek 4. člena aneksa - strokovne delavce in sodelavce se uvršča na razpoložljiva delovna mesta in na nazive iz plačne skupine F, ne pa na delovna mesta iz drugih plačnih skupin. Sedmi odstavek 4. člena aneksa določa, da se dosedanje glavne medicinske sestre v socialno varstvenih zavodih oziroma vodje službe zdravstvene nege in oskrbe na nivoju zavoda skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju razvrstijo na delovno mesto namestnika direktorja v socialno varstvenih zavodih in posebnih vzgojno izobraževalnih zavodih, razlaga pa opozarja, da navedeno določilo ne posega v organiziranost javnega zdravstvenega ali javnega socialnovarstvenega zavoda, ki je določena z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali sistemizacijo posameznega zavoda.

S 15. septembrom bosta svoja vrata zaprli veleposlaništvi Republike Slovenije v Kraljevini Švedski in v Portugalski republiki. Ministrstvo za zunanje zadeve je ukrepe sprejelo iz naslova izvajanja varčevalnih ukrepov slovenske vlade.

8. septembra bo začela veljati Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, ki podaljšuje obdobje podelitve koncesije s treh na sedem let z namenom, da se zmanjša poslovno negotovost izbranega ponudnika, ki mora za pridobitev koncesije izpolnjevati ne samo kadrovske ampak tudi tehnične pogoje, katerih namen je zagotavljati kvalitetno javno službo. Predpis ureja vprašanje prenosa koncesijske pogodbe in razmerja s podizvajalci, nadzor nad izvajanjem koncesije pa zagotavlja direkcija. Uredba vsebuje podrobno opredeljene načine prenehanja koncesije, določeno pa je tudi, da mora direkcija najkasneje v treh mesecih od uveljavitve predpisa objaviti javni razpis za podelitev koncesij.

 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. januar 2013 Znižanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
  12,75 11,48 EUR
1. september 2012 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, sept. 2012, za EUR do 12 mesecev
  0,89750% 0,77214 %
25. avgust 2012 Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost (temeljni steber) za Univerzo v Ljubljani
  178.308.196,56 € (leto 2011)163.953.074,69 €                                     (leto 2012)
25. avgust 2012 Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost (temeljni steber) za Univerzo v Mariboru
  56.438.714,14 € (leto 2011) 52.755.631,79 €                                     (leto 2012)
25. avgust 2012 Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost (temeljni steber) za Univerzo na Primorskem
  13.501.865,29 € (leto 2011) 12.757.187,40 €                                     (leto 2012)
25. avgust 2012 Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost (temeljni steber) za Univerzo v Novi Gorici
  2.223.820,62 € (leto 2011) 2.055.446,77 €                                     (leto 2012)
 

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Počitniški avgust ni prinesel veliko prekrškov. Vsebovala jih je nova Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki je začela veljati 1. septembra. Ta navaja, kdaj je prepovedano odvajati odpadne vode v podzemne vode in opredeljuje natančnejše ukrepe za ravnanje z različnimi vrstami odpadnih voda. Uredba je predpisala globo v višini med 10.000 in 20.000 evri za pravne osebe, ki ne izvajajo predpisanih ukrepov za komunalno odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodno in za pravne osebe, ki izpuščajo blato v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode, pa tudi, če izpuščajo silažni sok, ali druge odpadke, ki jih je prepovedano odvajati, v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Globa v višini do 1.000 evrov lahko za prekršek doleti tudi posameznika.

Spremembe  prekrškov so se zgodile tudi v Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane. Tako lahko globa med 4.100 in 41.700 evri doleti pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost za npr. gradnjo brez vodnega soglasja ali v nasprotju z njim, ali če na najožjem vodovarstvenem območju rabi vodo v nasprotju s predpisom, če ravna z gnojili na nedovoljen način, itd. Za omenjene prekrške lahko doleti globa tudi posameznike, in sicer v višini med 200 in 1.200 evri.

Več o prekrških in pregled prekrškov v veljavni zakonodaji.

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat vam iz sodne prakse ponujamo sodbo in sklep višjega sodišča, ki obravnava uprizoritev prometne nesreče.

Sodišče v sodbi in sklepu II Cp 3207/2011 ugotavlja, da prvi odstavek 922. člena Obligacijskega zakonika (OZ) določa, da mora biti dogodek, glede katerega se sklene zavarovanje, bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.12.2012Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropska komisija je predstavila predloge o rešitvah močno naraščajočega podatkovnega prometa v mobilnih in brezžičnih omrežjih. Komisija predlaga souporabo radiofrekvenčnega spektra za brezžične tehnologije, vključno s širokopasovnimi. Usklajen evropski pristop k souporabi spektra bo prinesel večjo zmogljivost mobilnega omrežja, cenejše brezžične širokopasovne povezave in nove trge, kot na primer za prenesene avtorske pravice za dodeljen spekter. VEČ

V letu 2011 je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji pomagal 21 tisoč delavcem, ki so izgubili delo zaradi gospodarske krize in posledic globalizacije, pri iskanju novih zaposlitvenih možnosti. Skupno je bilo tem delavcem v dvanajstih državah članicah namenjeno 128 milijonov evrov. VEČ

V pogovoru med predsednikom ECB Mariom Draghijem in komisarjema Michelom Barnierjem in Ollijem Rehnom v Evropskem parlamentu so bile glavne teme nadzor bank, širše gospodarsko upravljanje in vloga Evropske centralne banke pri premagovanju krize v evro območju. Člani parlamenta so se osredotočili na najbolj potrebne ukrepe za spopad s krizo, in sicer na prihajajoči predlog Komisije o nadzoru bank in možnostih ECB za tržne intervencijske ukrepe. VEČ

Predlog zakona za omejitev dostopa splošne javnosti do kemikalij, ki se lahko uporabijo za doma narejene eksplozive, je prestal sejo odbora za civilne svoboščine. Po predlogu, z nekaterimi izjemami, bodo potrošniki za nakup teh produktov potrebovali licenco. Doma narejeni eksplozivi se veliko uporabljajo v terorističnih napadih. VEČ

Do 9. septembra še lahko sodelujete pri podajanju predlogov o prihodnosti Evrope. Do sedaj je preko 8400 državljanov že podalo predloge, ki se najpogosteje tičejo politične unije, Evropske federacije ali Združenih držav Evrope. Tako ostajajo še trije dnevi, da podate svoja mnenja o vprašanjih kako naj bi se Evropska unija razvijala v prihodnosti in v kakšni Evropski uniji bi radi živeli leta 2020. VEČ

Evropska komisija je podala predlog, da bi se do leta 2020 izdelala digitalna karta morskega dna v evropskih vodah, kar naj bi tudi ponujalo nove priložnosti za rast in delovna mesta. Vsi obstoječi podatki pa naj bi se zbrali v enotni, celoviti in splošno dostopni zbirki podatkov. V ta namen je komisija začela s posvetovanjem o možnih rešitvah, ki bo potekalo do 15. decembra 2012. VEČ

V zadevi C-325/08 so sodniki presodili, da lahko nogometni klubi zahtevajo za mlade igralce, ki so jih usposabljali, nadomestilo, če želijo ti igralci svojo prvo poklicno pogodbo podpisati s klubom iz druge države članice. Višina nadomestila se mora določiti v skladu s stroški klubov, ki usposabljajo bodoče poklicne igralce in tudi tiste, ki to ne bodo postali. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-555/07 potrdilo obstoj načela o prepovedi diskriminacije na podlagi starosti in vlogi nacionalnih sodišč pri njegovi uporabi. Nemška zakonodaja, po kateri se čas zaposlitve pred petindvajsetim letom ne upošteva pri računanju odpovednega roka, je v nasprotju z načelom nediskriminacije na podlagi starosti. To je določeno v direktivi 2000/78 in mora biti, če je to potrebno, razveljavljeno s strani nacionalnega sodišča, tudi v primerih individualnih sporov. VEČ

Na sodišču EU so v zadevi C-135/08 sodniki odločili, da odvzem državljanstva pridobljenega z naturalizacijo, ki je posledica prevare, lahko vodi do stanja, ko oseba ostane brez državljanstva države članice in posledično izgubi tudi državljanstvo Unije. V takem primeru je potrebno, da je odvzem v skladu z načelom sorazmernosti. VEČ

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZVis?

Besedilo Zakona o visokem šolstvu (ZVis), ki je bilo objavljeno leta 1993, je bilo spremenjeno 19-krat. Zadnja sprememba je začela veljati 20. avgusta 2012. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZVis.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Tokrat vas vabimo k branju kolumne dr. Mira Cerarja z naslovom Etična razsežnost odličnosti.

Ena izmed njegovih misli gre takole: "V znani prispodobi lahko rečemo, da je človeško življenje, kot proces samorealizacije vzpenjanje na goro, pri čemer vrh gore ponazarja modrost, univerzalno ljubezen, blaženost in druge lastnosti, ki jih ljudje v svojih predstavah projiciramo v pojem popolnosti. Poti na vrh je nešteto." VEČ


 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.