Avgust 2012, številka 8-4 / letnik X.  

Scriptura publica probat se ipsa.
Javna listina dokazuje samo sebe.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Poseg ZUJF v pravico javnih uslužbencev do regresa za letni dopust
 
 
  AKTUALNO


Davek na nepremičnine večje vrednosti

Davčni zavezanci morajo do 3. septembra popraviti davčno osnovo, ki je potrebna za odmero davka na nepremičnine večje vrednosti.

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je kot začasni ukrep uvedel tudi novo dajatev - davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Tako je v teh dneh 939 davčnih zavezancev - lastnikov nepremičnin večje vrednosti, prejelo »Poziv za predložitev dokazov v postopku odmere davka na nepremično premoženje večje vrednosti« Davčne uprave RS, na podlagi katerega se bodo uskladili podatki DURS z dejanskim stanjem nepremičnin. VEČ
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ministrstvo za finance pripravlja čistopis predloga zakona o Slovenskem državnem holdingu, o katerem se je od konca julija usklajevala parlamentarna delovna skupina. Ta se bo vnovič sestala predvidoma v torek, do takrat pa naj bi se ministrstvo opredelilo tudi do ugotovitev protikorupcijske komisije glede zakona. VEČ

Slovenija bi morala fiskalno pravilo po mnenju računskega sodišča uvesti že pred leti. "Očitno ga potrebujemo, saj ni dovolj politične volje, da bi brez tega uravnotežili javne finance," pravi predsednik računskega sodišča Igor Šoltes. A samo fiskalno pravilo ne zadošča, ustrezno morajo biti urejeni tudi spremljanje, sankcije in nadzor. VEČ

Predstavniki delodajalcev in sindikalnih organizacij še niso seznanjeni z zakonskimi predlogi v okviru predvidene reforme trga dela, ki jih je včeraj usklajevala koalicija. Predlog reforme bodo na ESS predvidoma obravnavali prihodnji teden, dosedanji odzivi na predstavljena izhodišča pa so bili kritični. VEČ

Vlada je sprejela uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, s katero je cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določila kot najvišje. VEČ

Vrhovno državno tožilstvo je poročilo o stanju v slovenskem bančnem sistemu, ki ga je generalnemu državnemu tožilcu Zvonku Fišerju in ministru za notranje zadeve Vinku Gorenaku odstopil predsednik vlade Janez Janša, posredovalo specializiranemu državnemu tožilstvu, ki v sodelovanju s policijo zadevo že obravnava. VEČ

Računsko sodišče je pri reviziji sprejemanja predpisov v letih 2006 do 2011 ugotovilo, da v tem času to ni postalo bistveno učinkovitejše. Med drugim opozarjajo na to, da pri sprejemanju predpisov velikokrat ni upoštevan rok za sodelovanje javnosti, in da pri nekaterih zakonih niso ustrezno opredeljene posledice, ki jih bo imel zakon. VEČ

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar namerava kandidirati za funkcijo varuhinje človekovih pravic. Potrdila je, da jo bo na to funkcijo predlagala ena izmed nevladnih organizacij, kot varuhinja pa napoveduje proaktiven in energičen pristop. VEČ

Agencija za civilno letalstvo je službo za preiskovanje nesreč na ministrstvu za infrastrukturo in prostor že seznanila s predlogom varnostne direktive, ki opredeljuje pogoje za letenje. VEČ

France Arhar in Zdravko Rogić, ki sta ju slovenska in hrvaška vlada imenovali za preučitev in iskanje rešitve problematike Ljubljanske banke (LB) na Hrvaškem, sta na pogovorih na Otočcu pregledala dogajanje na tem področju po osamosvojitvi obeh držav. Kot je povedal Arhar, bosta naredila "inventuro" in se znova srečala v 14 dneh. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.09.2012Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
01.12.2012Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


1. septembra se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve Zakona o osnovni šoli (ZOsn), ki so bile objavljene že novembra lani (ZOsn-H), pa tudi spremembe, ki jih je prinesel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Upoštevaje ZUJF, bodo lahko učenci s pričetkom šolskega leta izbrali dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, če pa bodo soglašali starši, pa tudi tri ure. Spremenjeni 20a. člen določa, da bo šola za učence od 4. do 9. razreda izvajala pouk neobveznega drugega tujega jezika v obsegu dveh ur na teden - sprememba se bo začela uporabljati šele septembra naslednje leto. Postopno uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta za učence 1. razreda se začne izvajati 1. septembra 2013, čeprav je novela ZOsn-H predvidevala, da bi se uvajanje omenjenega tujega jezika začelo za učence 2. razreda. Nacionalno preverjanje znanja se bo izvajalo samo v 6. in 9. razredu in bo za učence obvezno. Posebna skrb je namenjena učencem priseljencem iz drugih držav. Diferenciacija pouka se lahko izvaja v manjših skupinah, sestava učnih skupin pa je prepuščena strokovni odločitvi učitelja.

Novela Uredbe o zelenem javnem naročanju je začela veljati 25. avgusta in spreminja okoljske zahteve za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje stavb ter okoljske zahteve za avtobuse, težka tovorna vozila in storitve avtobusnega prevoza. Po novem je kot izjema od zelenega javnega naročanja opredeljeno naročanje alkoholnih pijač.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo bo začela veljati 1. septembra, in kot nakazuje že njeno ime, določa mejne vrednosti emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode. Predpis navaja, kdaj je prepovedano odvajati odpadne vode v podzemne vode in opredeljuje natančnejše ukrepe za ravnanje z različnimi vrstami odpadnih voda. Za obratovanje ali vsako večjo spremembo v obratovanju naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode, ali komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo neposredno ali posredno v vode, mora upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. 27. člen določa izjeme, ko lahko nekatere naprave obratujejo brez okoljevarstvenega dovoljenja. Nadzor nad izvajanjem uredbe izvaja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, v ta namen pa so predpisane tudi globe za prekrške.

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest nadomešča staro uredbo in podaljšuje obdobje podelitve koncesije s treh na sedem let. Podaljšanje naj bi zmanjšalo poslovno negotovost izbranega ponudnika, ki mora za pridobitev koncesije izpolnjevati ne samo kadrovske ampak tudi tehnične pogoje, katerih namen je zagotavljati kvalitetno javno službo. Predpis ureja vprašanje prenosa koncesijske pogodbe in razmerja s podizvajalci, nadzor nad izvajanjem koncesije pa zagotavlja direkcija. V uredbi, ki bo začela veljati 8. septembra, so podrobno opredeljeni še načini prenehanja koncesije, določeno pa je tudi, da mora direkcija najkasneje v treh mesecih od uveljavitve predpisa objaviti javni razpis za podelitev koncesij.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od prve objave leta 1999 doživelo že 17 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP, ki definira vloge v pravdnem postopku.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) in Evropska komisija sta objavili nov program pripravništva, ki bo nasledil dosedanji program Mladi strokovnjaki v delegacijah (JED) po letu 2012. Novi program z naslovom Mladi profesionalci v delegacijah (JPD) ponuja mladim s končano univerzitetno izobrazbo iz vseh držav članic EU priložnost, da se seznanijo z delom delegacij EU in njihovo vlogo pri izvajanju politik zunanjih odnosov EU, med drugim tudi skupne zunanje in varnostne politike. VEČ

Evropska Komisija je objavila pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) glede uporabe evropskih protimonopolnih pravil v sektorju motornih vozil. Vprašanja predstavljajo navodila za zainteresirane glede tega, kako Komisija uporablja ta pravila, zlasti za trge popravil, vzdrževanja in rezervnih delov. VEČ

Evropska centralna banka je objavila konsolidirane bančne podatke za leto 2011. Gre za niz konsolidiranih podatkov z različnimi indikatorji glede evropskega bančnega sistema za vseh 27 držav članic. VEČ

EU in Avstralija sta se dogovorili o povezavi sistemov za trgovanje z emisijami. Dvostranska povezava z medsebojnim priznavanjem ogljikovih enot v obeh sistemih omejevanja in trgovanja z emisijami bo začela delovati najkasneje 1. julija 2018, kar pomeni, da bodo podjetja lahko uporabila avstralski ali evropski sistem pri trgovanju z emisijami. VEČ

Predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi je v nemškem časopisu Die Zeit objavil svoj prispevek o prihodnosti evra z naslovom »The future of the euro: stability through change« (Prihodnost evra: stabilnost skozi spremembe). VEČ

Na sodišču EU so sodniki v zadevi C-282/10 odločili, da nacionalna ureditev, ki pravico do plačanega letnega dopusta pogojuje z najmanj desetimi dnevi dejanskega dela, nasprotuje Direktivi o organizaciji delovnega časa. Če je delavec na bolniškem dopustu zaradi bolezni ali nesreče, ki se je zgodila na kraju dela ali drugje, to na pravico do dopusta ne vpliva. VEČ

V zadevi C-586/10 so sodniki na sodišču EU odločili, da obnovitev pogodb o zaposlitvi za določen čas lahko upravičuje potreba po nadomeščanju, tudi če se ta potreba ponavlja ali je celo stalna. Ali je pri sklepanju teh zaporednih pogodb prišlo do zlorabe, se lahko preveri ob upoštevanju števila teh pogodb in skupnega časa njihovega trajanja. Sodniki so v zadevi uporabili Direktivo 1999/70. VEČ

V zadevi C-542/09 je bilo na sodišču EU odločeno, da nizozemska zakonodaja uvaja neenako obravnavanje med nizozemskimi delavci in delavci migranti, saj je za financiranje študija v tujini treba izpolniti pogoj prebivanja tri leta od šestih. To po mnenju sodišča ne dokazuje, da pogoj ne presega tega, kar je nujno potrebno za dosego cilja spodbujanja mobilnosti študentov. V zadevi sta obravnavana člen 45 PDEU in člen 7(2) Uredbe 1612/68. VEČ

Na najvišjem sodišču je bilo v zadevi C-158/11 presojeno, da za uveljavljanje skupinske izjeme ni potrebno, da sistemi količinske selektivne distribucije v sektorju motornih vozil temeljijo na kriterijih, ki so objektivno utemeljeni in se uporabljajo enotno in nediferencirano za vse prosilce za dovoljenje. Vertikalne sporazume za motorna vozila ureja Uredba 1400/2002. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat sodišča EU, ki obravnava imuniteto za izvajanje javnopravnih pooblastil.

Imuniteta ne velja neomejeno, temveč se prizna le takrat, kadar se spor nanaša na suverene dejavnosti oziroma se izključi, če se nanaša na ravnanja, ki se ne nanašajo na javnopravna pooblastila. Po mnenju sodišča uporaba evropske uredbe ne nasprotuje načelom mednarodnega prava v zvezi z imuniteto držav pred sodnimi postopki, če se ugotovi, da dejavnosti, ki so predmet spora, ne spadajo v okvir nalog v povezavi z izvajanjem javnopravnih pooblastil ali če pravno sredstvo ni v nasprotju z interesi državne varnosti. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O balonih, Richardu Bachu in fiskalnem pravilu izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Današnja družba je pač takšna, da pričakuje od prava ogromno in po mojem, že zdavnaj preveč. Pri takšnih primerih ugotovljene kršitve prava nudijo ljudem neke vrste olajšanje oz. jim tragični dogodek uvrščajo v neko dojemljivo kategorijo ali na določen način nudijo pojasnilo za nekaj, kar ni mogoče popolnoma pojasniti." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


24. avgust 2012 Rast cen življenjskih potrebščin julija 2012 v primerjavi z junijem 2012
  –1,0 %
24. avgust 2012 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2012 v primerjavi s povprečjem v 2011
  +2,0 %
24. avgust 2012 Cena subvencionirane mesečne vozovnice za dijake in študente, za 1. razred oddaljenosti (do 60 km)
  20 EUR
24. avgust 2012 Cena subvencionirane mesečne vozovnice za dijake in študente, za 2. razred oddaljenosti (do 90 km)
  30 EUR
24. avgust 2012 Cena subvencionirane mesečne vozovnice za dijake in študente, za 3. razred oddaljenosti (nad 90 km)
  50 EUR
24. avgust 2012 Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj
  15 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.