Avgust 2012, številka 8-3 / letnik X.  

Non omne quod licet honestum est.
Ni vse tisto, kar je dovoljeno, tudi pošteno.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Kaj narediti, ko delodajalec ne plača prispevkov za socialno varnost
 


 
  AKTUALNO


Izvršnica

Izvršnica je najpomembnejša novost Zakona o preprečevaju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) - gre za listino, ki vsebuje izjavo dolžnika, s katero se zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek (37. člen). Izvršnica je instrument zavarovanja in za upnika predstavlja koristno novost, saj je glede na zavezo dolžnika še strožja od menične zaveze: dolžnik namreč soglaša, da lahko upnik zahteva izpolnitev vseh obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu, odprtem pri organizaciji za plačilni promet ter hkrati onemogoča dolžniku razpolaganje s sredstvi v navedeni višini, dokler izvršnica ni plačana. VEČ
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Včerajšnji parlamentarni vrh ni prenesel bistvenega preboja pri enem najbolj perečih političnih vprašanj tega trenutka - zapisu fiskalnega pravila v ustavo. Podpore opozicije ni, premier Janez Janša pa meni, da bodo Slovenijo v to prisilile okoliščine. Koalicija je medtem zanikala šušljanja o vladni krizi. VEČ

Če bo ustavno sodišče ugotovilo, da je novela Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZIZ) v nasprotju z ustavo, bo novela razveljavljena, Poslovnik DZ pa bo moral biti dopolnjen tako, da bo, kadar se bo odločalo o okolju, nujno morala biti zagotovljena udeležba javnosti. VEČ

Predsednik državnega zbora Gregor Virant je izdal odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet (DS). Splošne volitve predstavnikov lokalnih interesov v DS bodo v sredo, 21. novembra, splošne volitve predstavnikov ostalih interesnih skupin pa bodo potekale dan pozneje, 22. novembra, so sporočili iz DZ. VEČ

Samostojni poslanec Ivan Vogrin je včeraj izstopil iz stranke Državljanska lista, predsednika državnega zbora in DL Gregorja Viranta pa pozval k odstopu. VEČ

Po mesecu in pol so obtoženi v zadevi Balkanski bojevnik v torek spet sedli na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča. In čeprav ima sodišče le še tri mesece časa, da izreče sodbo, sicer bodo morali odpraviti pripore, se obravnava ni nadaljevala z izvajanjem dokazov. VEČ

Na disciplinskem sodišču vrhovnega državnega tožilstva naj bi včeraj potekal disciplinski postopek proti velenjski tožilki Aleksandri Štiblar, a so ga preložili za nedoločen čas. Štiblarjeva, ki je v postopku zaradi kritik svojih kolegov v primeru koroške deklice, je namreč zahtevala, da se postopek odpre za javnost. VEČ

Inšpektorat RS za delo opozarja na za kratek čas ustanovljene špekulativne družbe, ki, ko pridejo do plačila storitev, pozabijo na obveznosti, odpustijo delavce in izvedejo likvidacijo, ustanovitelji in zastopniki pa izginejo. Kot poudarjajo v inšpektoratu, kazenska in materialna odgovornost z izbrisom takšnih družb ne preneha. VEČ

Pri načrtovani uvedbi informativnih individualnih računov v okviru pokojninske reforme ne gre za sistem t. i. individualnih računov, kjer je višina pokojnine v celoti odvisna od vplačanih prispevkov in življenjske dobe, so sporočili z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Poudarili so, da gre zgolj za evidenco vplačanih prispevkov. VEČ

Z včerajšnjim dnem poteče po noveli Zakona o poslancih (ZPos) pravica do prejemanja nadomestila po zaključku mandata še sedmim nekdanjim poslancem, medtem ko jih bo osem nadomestilo prejemalo še tri oziroma štiri mesece. Prav tako nadomestilo še vedno prejema osem nekdanjih ministrov.

V preiskavi domnevno spornih preteklih bančnih poslov Nove kreditne banke Maribor (NKBM) je bilo v Sloveniji doslej že končanih deset hišnih preiskav, dve pa še potekata. Kot je včeraj v Mariboru povedal vodja preiskave z NPU Robert Slodej, sta bili od treh pridržanih dve osebi že izpuščeni. Prva ocena materialne škode je prek 30 milijonov evrov. VEČ

V Sindikatu državnih organov opozarjajo, da podatki ministrstev o upokojevanjih javnih uslužbencev po varčevalnem zakonu kažejo na različne pristope ministrstev pri upokojevanju, prav tako ni jasno število upokojitev. O tem nameravajo obvestiti tudi ustavno sodišče. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.09.2012Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
01.12.2012Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


V veljavi je novela Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), ki določa, da je pravni naslednik obsojene pravne osebe lahko ne le pravna oseba, ampak tudi samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost - zato je primernejša uporaba besede subjekt.
Za kazniva dejanja pravnih oseb ni več mogoče predpisati prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja (12. člen), prepoved trgovanja s finančnimi instrumenti pa je preimenovana v prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih imetnica je pravna oseba. Prepoved razpolaganja se izreče za obdobje od enega do osmih let. Zakon vsebuje tudi nekaj redakcijskih popravkov. VEČ

Med najpomembnejšimi sprejetimi novostmi, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), je enoten sistem ureditve subvencioniranja prevozov dijakov in študentov - s tem so poenostavljeni postopki za upravičenca, naloga vodenja sistema pa je prenesena na ministrstvo, pristojno za promet, ki bo podatke vodilo v evidenci subvencije prevozov. Novela, ki je prinesla še poglavje o subvencionirani vozovnici, prenovljeni sistem načina obračunavanja in prodaje subvencioniranih mesečnih vozovnic, se je začela uporabljati 20. avgusta. Zaradi prenosa finančnih sredstev in novosti, ki jih prinaša novela ZPCP-2, je bilo potrebno uskladiti tudi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o visokem šolstvu (ZVis), Zakon o štipendiranju (ZŠtip) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter nekatere pravilnike.

21. avgusta so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad), ki med drugim določajo, da izvedba javnega razpisa ni potrebna pri podelitvi radijskih frekvenc za največ en multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja RS, ki je namenjen javni radioteleviziji za potrebe izvajanja javne službe in prenosu drugih programov posebnega pomena za RS.

V veljavi je Pravilnik o štipendiranju državnih tožilcev, ki določa postopek in pogoje za podeljevanje štipendij državnim tožilcem za podiplomski študij ter za specialistični študij v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na strokovnem področju, ki je povezano z delom državnega tožilca. Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev, v delu, ki se nanaša na državne tožilce.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZIZ, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 23 vplivov - zadnji je začel veljati 24. februarja 2012.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 24 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere, ko je podana domnevana nevarnost.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Zavrnitev mednarodnega sporazuma proti ponarejanju ACTA je bila prav gotovo najbolj odmevna poteza Evropskega parlamenta v prvi polovici letošnjega leta. A poslanci tudi drugače niso sedeli križem rok: sprejeli so vrsto ambicioznih zakonodajnih predlogov za uravnoteženje javnih financ držav EU, finančne trge pa so se namenili obrzdati z davkom na finančne transakcije in strožjimi pravili za nagrade bankirjem. VEČ

Evropska komisija je objavila letno poročilo o dostopu javnosti do dokumentov, ki kaže, da je leta 2011 prejela 6.447 zahtevkov za dostop do dokumentov. Leta 2010 jih je prejela 6.361, leta 2001, ko so začela veljati sedanja pravila, pa zgolj 450. Razmeroma majhno povečanje v primerjavi s prejšnjimi leti kaže, da se vlaganje zahtevkov stabilizira, mogoče tudi zato, ker je pravica dostopa do dokumentov že močno uveljavljena v javnosti. Dodaten razlog bi lahko bil vse večji stalni javni register dokumentov Komisije, zaradi česar so ad hoc zahtevki manj potrebni. Leta 2011 je bilo v javni register dodanih 19.956 dokumentov, kar je za 7 % več kot leta 2010, ko jih je bilo dodanih 18.661. Leta 2011 je bilo največ zahtevkov za dostop do dokumentov vloženih na področju obdavčenja in carinske unije, ki je tako prehitelo področje konkurence. VEČ

Raziskava Evropske komisije je pokazala, da nameravajo vrhunska evropska podjetja kljub gospodarski krizi povečevati naložbe v raziskave in razvoj, in sicer za povprečno 4 % letno v obdobju 2012–2014. Komisija je raziskavo opravila v 187 evropskih podjetjih, ki spadajo med tista z največjimi vlaganji v raziskave in razvoj – skupna vrednost njihovih naložb v raziskave in razvoj znaša skoraj 45 milijard evrov. Rezultati raziskave Komisije kažejo, da ta podjetja pripisujejo velik pomen raziskavam in razvoju kot ključnemu elementu svoje prihodnje rasti in uspešnosti, ne glede na sedanje težavne gospodarske razmere. VEČ

Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke o proizvodnji v gradbenem sektorju EU v juniju 2012. Sezonsko prilagojena proizvodnja v gradbenem sektorju je junija 2012 v primerjavi s predhodnim mesecem v območju evra upadla za 0,5 %, v celotni EU pa za 1,7 %. Med državami članicami, za katere ima Eurostat podatke za junij 2012, je proizvodnja v gradbeništvu v primerjavi s predhodnim mesecem upadla v desetih državah in narasla v štirih. Največji upad proizvodnje v gradbeništvu so zabeležili v Romuniji (–10 %), Združenem kraljestvu (–4,7 %) in na Poljskem (–2,4 %), največji porast pa je bil zabeležen v Sloveniji (6,8 %), Španiji (1,3 %) in na Švedskem (1,1 %). Na letni ravni (v primerjavi z junijem 2011) se je proizvodnja v gradbeništvu najbolj povečala na Švedskem (4,6 %), v Nemčiji (3 %) in v Romuniji (0,1 %), najbolj pa se je zmanjšala na Portugalskem (–18,9 %) v Združenem kraljestvu (–15,5 %) in na Madžarskem (–11,1 %). VEČ

Evropska komisija je avgusta začela javno posvetovanje o davčnih ovirah pri čezmejnih naložbah tveganega kapitala, s katerim želi zbrati konkretne primere neposrednih davčnih ovir na tem področju in predloge možnih rešitev. Različni davčni sistemi v 27 državah članicah namreč povzročajo, da pri naložbah v sklade tveganega kapitala prihaja do dvojnega obdavčenja, pri tovrstnem investiranju pa se pojavljajo tudi številne pravne in administrativne nejasnosti. Komisija bo rezultate posvetovanja podrobno preučila in na njihovi podlagi odločila, ali obstaja potreba za pripravo rešitve na evropski ravni oz. ustrezne politike do leta 2013. Rok za oddajo prispevkov je 5. november 2012. VEČ

EU bo konec poletja začela novo misijo usposabljanja, da bi državam Afriškega roga in zahodnega Indijskega oceana pomagala pri vzpostavitvi ustreznih zmogljivosti za preprečevanje piratstva in krepitev pomorske varnosti v njihovih teritorialnih vodah. Misija EU v okviru skupne varnostne in obrambne politike, imenovana EUCAP Nestor, bo delovala v začetnem obdobju dveh let, njen proračun pa bo znašal 22,8 milijona EUR. VEČ

Evropska komisija je danes uradno registrirala zaščiteno označbo porekla za bovški sir. To je za Slovenijo peta zaščitena označba porekla na ravni EU; poleg bovškega sira so že registrirane označbe porekla za ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, kočevski gozdni med, sir tolminc in nanoški sir. Skupno je z označbami kakovosti EU (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba in zaščitena tradicionalna posebnost) zdaj zaščitenih štirinajst kmetijskih proizvodov iz Slovenije. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Upravnega sodišča RS, ki obravnava prepoved sprejemanja daril:

V skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Prepoved sprejemanja daril je urejena tudi v 3. členu Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, kjer je določeno tudi, da javni uslužbenec ne sme sprejeti niti darila zanemarljive vrednosti, če se kot darilo izroča denar. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Kdo vse se bo še prijavil? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "V težkih časih, ki so morda celo najtežji v zadnjih desetih ali celo dvajsetih letih naše samostojnosti, si želimo najboljših »bojevnikov« iz svojih vrst, ki sicer ne bi poskušali »izmakniti košček sonca«, pač pa vnesti mir, blaginjo in strpnost med ljudi v našo malo podalpsko deželico." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


20. avgust 2012 Rast cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2012 v primerjavi z junijem 2012
  - 1,0 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.