Avgust 2012, številka 8-2 / letnik X.  

Notorium non eget probatione.
Kar je splošno znano, ne potrebuje dokazovanja.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Kaj narediti, ko delodajalec ne plača prispevkov za socialno varnost
 


 
  AKTUALNO


V soboto začne veljati novela ZOPOKD

11. avgusta bo začela veljati novela Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), ki določa, da je pravni naslednik obsojene pravne osebe lahko ne le pravna oseba, ampak tudi samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost - zato je primernejša uporaba besede subjekt.

Za kazniva dejanja pravnih oseb ni več mogoče predpisati prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja (12. člen), prepoved trgovanja s finančnimi instrumenti pa je preimenovana v prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih imetnica je pravna oseba. Prepoved razpolaganja se izreče za obdobje od enega do osmih let. Zakon vsebuje tudi nekaj redakcijskih popravkov. VEČ

 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Davek na nepremičnine večje vrednosti, ki ga uvaja Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ne bo zajemal nepremičnin za poslovno in industrijsko rabo ter javni namen, kot takšna pa se štejejo tudi stanovanja in zemljišča v lasti občin, javnih stanovanjskih skladov in države, pojasnjuje ministrstvo za finance. VEČ

Vrhovno sodišče bo danes na seji kazenskega oddelka odločalo o reševanju zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi Vladimir Vodušek in Stanislav Gaberc, so pojasnili na sodišču. Vodušku in Gabercu, ki sta osumljena izsiljevanja, je celjski preiskovalni sodnik po aretaciji odredil enomesečni pripor, ki se izteče 12. avgusta. VEČ

Generalni direktor policije Janko Goršek je v izjavi za javnost potrdil, da je včeraj ministru za notranje zadeve Vinku Gorenaku podal odstopno izjavo. Na tem mestu pa bo s polnimi pooblastili ostal do 1. oktobra. Nasledil ga bo njegov dozdajšnji namestnik Karol Turk. VEČ

Specializirano državno tožilstvo je v petek od Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) prejelo kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja in davčne zatajitve zoper več oseb na škodo Merkurja. Sedmerica ovadenih je po mnenju NPU trgovsko podjetje oškodovala za 162 milijonov evrov, osumljeni so tudi davčne utaje. VEČ

Ljubljansko okrožno tožilstvo je v zvezi z ovadbo v aferi Dimic - šlo naj bi za ovadbo zaradi odobritve zelo ugodnega kredita - na ljubljansko okrožno sodišče v začetku julija vložilo zahtevo za preiskavo. V zvezi z drugo ovadbo glede uporabe gradbenega materiala, pa še ni sprejelo odločitve. VEČ

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je letos zaključil kriminalistične preiskave v 21 zadevah, s katerimi je bila povzročena materialna škoda za več kot 202 milijona evrov. Preiskovanje najtežjih oblik gospodarske kriminalitete sicer ostaja prednostna naloga NPU. VEČ

Inšpektorji so v prvih sedmih mesecih leta po začasnih podatkih ugotovili 297 kršitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), je sporočil glavni inšpektor za delo Franc Rančigaj. Ob tem je napovedal, da bo nadzor nad izvajanjem novele tega zakona tudi v prihodnje ena od temeljnih prioritet inšpektorata. VEČ

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič si je prvič, odkar je nastopil mandat, ogledal enega od slovenskih zaporov. Obiskal je Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, v izjavi za javnost po ogledu pa je napovedal začetek aktivnosti za gradnjo novih prostorov v Bizoviku. VEČ

Nova Ljubljanska banka (NLB) in Banka Celje lahko znova uresničujeta glasovalne pravice v Pivovarni Laško. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je namreč ustavila postopek prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic omenjenih bank v Laškem. VEČ

Bonitetna agencija Standard&Poor's (S&P) je zaradi znižanja bonitetne ocene Sloveniji znižala bonitetno oceno skupini Triglav, s tem Zavarovalnici Triglav in pozavarovalnici Triglav Re, ter Pozavarovalnici Sava (Savi Re). Po ocenjevalnem modelu agencije je namreč boniteta zaradi lastniške strukture neposredno odvisna od ocene države. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZOFVI?

Besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je od svoje objave leta 1996 doživelo že 17 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZOFVI.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedili 106. člena ZOFVI, ki ureja ravnateljski izpit, pred in po spremembi besedila.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki so začele veljati 28. julija, med drugim ukinjajo gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti v nezahtevnih objektih in enostanovanjskih stavbah. Pri večstanovanjskih stavbah z več kot 10 stanovanji pa se ukinja zahteva glede zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe za vsaj desetino stanovanj. S spremenjenim 35. členom se predpisuje obveznost uporabe slovenskega jezika pri izdelavi projektne dokumentacije in obveznost izdelave dela te dokumentacije tudi v digitalni obliki (zaradi vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema). Ukinjena je obveznost revizije projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V vseh primerih izdaje gradbenega dovoljenja se ukinja obveznost razpisa ustne obravnave, črtana je alineja o posebnem roku za izdajo soglasij k nezahtevnim objektom. Gradbeni inšpektorji bodo lahko izvajali izvršbo inšpekcijskih odločb z prisilitvijo.

Novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) bo začela veljati 11. avgusta in podaljšuje roke veljavnosti za nekatera okoljevarstvenega dovoljenja, določa pa tudi, da bodo prihodki, doseženi s prodajo emisijskih kuponov, namenjeni financiranju Sklada za podnebne spremembe. Z emisijskimi kuponi iz rezerve državnega načrta, ki jih ni bilo mogoče podeliti do konca obdobja, določenega v državnem načrtu, razpolaga Republika Slovenija. Način razpolaganja določi vlada na predlog ministra. Zbiranje nekaterih vrst komunalnih odpadkov je izvzeto iz sistema obvezne gospodarske javne službe, dejavnost se bo urejala v okviru proste gospodarske pobude.

Spremembe in dopolnitve Zakona o vodah (ZV-1) bodo prav tako začele veljati 11. avgusta in prenašajo določene vrste rabe vode iz koncesij na vodna dovoljenja (npr. ko gre za rabo vode za vsakršno gojenje morskih ali sladkovodnih organizmov, oziroma v stoječih ali tekočih vodah, ali za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW). Na področju vodovarstvenih območij se natančneje opredeljuje obveznost izplačila nadomestil (za izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih, kjer je zaradi vodovarstvenih režimov, s katerimi se varuje kakovost in količina vode za zagotavljanje preskrbe prebivalstva s pitno vodo, kmetijska proizvodnja močno omejena in so kmetijska gospodarstva, ki jim je kmetijska dejavnost osnova za preživetje, zaradi tega v neenakem položaju v primerjavi s kmetijskimi gospodarstvi izven teh območij, s tem pa je posredno ogrožen ekonomski in socialni položaj teh kmetov). Sredstva se zagotovijo iz cene vode, nadomestila pa izplačujejo izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo na podlagi pogodb z upravičenci. Opredeljena je tudi možnost dopustnih izjem pri doseganju predpisanih okoljskih ciljev na področju voda za poseganje v prostor, če gre za javni interes. Primeri odstopanj od okoljskih ciljev morajo biti navedeni in obrazloženi tudi v načrtu upravljanja voda. Pri podeljevanju vodnih pravic (koncesije) se poenostavlja postopek prenosa vodnih pravic. Spremenjeni 108. člen določa, da za posamezne posebne rabe vode ni potrebno pridobiti vodne pravice, saj imajo zanemarljiv vpliv na vodni režim ali stanje voda. Po 121a. členu se začasno imetništvo vodne pravice podeli najdlje do izteka treh mesecev po pravnomočnosti sklepa o dedovanju, po 122. členu pa je odstranitev objekta obveznost imetnika vodne pravice. Novelirani 153. člen prinaša možnost podaljšanja vodnega soglasja na zahtevo investitorja za največ dve leti, če so izpolnjeni za to predpisani pogoji. Spremenjene so tudi določbe o prekrških.

Novela Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) prinaša novost, da se sredstva iz naslova vseh ukrepov kmetijske politike nakazujejo samo na en transakcijski račun stranke. Spremenjena je določba o posebnem primeru odprave odločbe prve stopnje, novi 47a. člen pa govori o obročnem plačilu dolga in odlogu plačila. O vračilu neupravičeno izplačanih sredstev ali odvzemu neutemeljeno dodeljenih upravičenj, ki ne presegajo zneska, določenega v skladu s predpisi Unije, se odločba ne izda. Pridelovalci hmelja morajo podatke o pridelanih količinah prijaviti do 15. oktobra v letu pridelave hmelja. Spremembe in dopolnitve so začele veljati 28. julija.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropska Komisija je začela z javnim posvetovanjem glede davčnih ovir pri čezmejnem vlaganju tveganega kapitala. Zaradi neskladja med davčnimi sistemi držav članic so lahko skladi tveganega kapitala podvrženi dvojni obdavčitvi, kot tudi pravnim in administrativnim negotovostim pri čezmejnih investicijah. VEČ

Svet Evropske Centralne Banke (ECB) se je 20. julija seznanil s poročilom Odbora za plačilne in poravnalne sisteme glede kartičnih goljufij. Poročilo je bilo skupaj s sporočilom za javnost 25. julija 2012 objavljeno na spletni strani ECB. VEČ

Svet ECB je na zahtevo slovenskega ministra za finance sprejel mnenje CON/2012/57 glede slovenskega državnega holdinga. VEČ

Evropska komisarka za mednarodno sodelovanje in humanitarno pomoč je podpisala novo konvencijo o pomoči s hrano. Cilj konvencije je, da se pozornost usmeri na najbolj ranljive populacije z učinkovitimi sredstvi, ki so s konvencijo povečana in predstavljajo denar, prehrano in preživljanje v nujnih razmerah. VEČ

Komisija je objavila novo poročilo o tem, kako države članice ravnajo s svojimi komunalnimi odpadki. Razlike med državami članicami so precejšnje, rezultati pa so del še trajajoče študije, ki bo državam članicam pomagala izboljšati ravnanje z odpadki. Na podlagi tega poročila Komisija pripravlja načrte za deset najmanj uspešnih držav. VEČ

Sodišče Evropske unije je v zadevi C-59/11 presodilo, da sta direktivi o trženju semen zelenjadnic veljavni. Direktivi predvidevata ekonomski interes prodajalcev »starih sort«, vendar le če je trženje takih sort dovoljeno pod določenimi pogoji. Direktivi se za te primere sklicujeta na nacionalne in skupne kataloge sort zelenjadnic. V tem primeru gre za Direktivo 2002/55 in Direktivo 2009/145. VEČ

V zadevi C-19/11 so sodniki sodišča EU presodili, da lahko dejanje, ki je predhodno odločbi javne delniške družbe, pomeni notranje informacije, ki morajo biti razkrite finančnim trgom. Sodišče je uporabilo Direktivo 2003/6 glede pojma notranjih informacij in Direktivo 2003/124 glede pojma natančnih informacij. VEČ

V zadevi C-348/09 pa so sodniki najvišjega sodišča presodili, da lahko kazniva dejanja, ki so del posebno hude oblike kriminala, kot je določen v Pogodbi o delovanju EU (2010), upravičijo izgon državljana EU, čeprav je v tej državi prebival več kot deset let. Vendar pa je za tak ukrep potreben pogoj, da obnašanje posameznika predstavlja resnično in sedanjo grožnjo osnovnim interesom družbe. Sodišče je v zadevi uporabilo Direktivo 2004/38. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Upravnega sodišča RS, ki obravnava nezakonit vnos blaga na carinsko območje Evropske skupnosti:

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo, s katero je tožnik v ponovljenem postopku izpodbijal ugotovitev nezakonitega vnosa ročne ure večje vrednosti na carinsko območje Evropske skupnosti, ker ni bila predložena slovenskemu carinskemu organu. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Uveljavljena je pravna podlaga za nadzor nad vzajemnimi pokojninskimi skladi

S spremembami in dopolnitvami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2) je že od 1. avgusta 2012 omogočeno, da se vplačila investicijskih kuponov in izplačila odkupne vrednosti investicijskih kuponov opravijo tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji.

Novela prinaša pravila, ki so potrebna za opravljanje nadzora nad vzajemnimi pokojninskimi skladi in njihovimi upravljavci ter posledično s kazenskimi določbami za primere kršitev omenjenih pravil. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja lahko poiščete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Strah pred vsakim svitom izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Kaj to pomeni za nič krive državljane, če se v »stečaju« znajde država? Pred in ob stečajih podjetij se je učeno govorilo o tem, da na »pogorišču« lahko najdemo tudi zdravo jedro, zaradi česar naj to ne bi bila najslabša rešitev. Če so vsega krive banke, zakaj ne v vseh državah in zakaj pri nas vedno višje številke za njihovo dokapitalizacijo? Ljudi se polašča nemir, pogovori o bodočnosti, zlasti mladih, so temačni, polni strahu in negotovosti. Kaj narediti?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. avgust 2012 Priznana obrestna mera na posojila med povezanimi osebami za avgust 2012, za EUR na 12 mesecev
  1,18607 % 0,89750 %
1. avgust 2012 Temeljna obrestna mera za avgust 2012
  mesečno 0,2 %
1. avgust 2012 Temeljna obrestna mera za avgust 2012
  letno 2,39 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.