Avgust 2012, številka 8-1 / letnik X.  

Ubi emolumentum, ibi onus.
Kjer je korist, tam je (tudi) breme.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
"Prisilno upokojevanje" po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na podlagi spola in na podlagi starosti
 


 
  AKTUALNO


Predlog zakona o državnem holdingu

Ministrstvo za finance je objavilo čistopis predloga zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki zajema dopolnila, kot jih je sprejel odbor DZ za finance in monetarno politiko, ter predlagana dopolnila, ki so rezultat usklajevanj z zakonodajno-pravno službo DZ in socialnimi partnerji, upoštevajo pa tudi podane pripombe Organizacije za ekonomsko sodelovanje OECD.

Predlog določa, da holding nastane s preoblikovanjem Slovenske odškodninske družbe (Sod), in sicer v treh mesecih od uveljavitve zakona. Z uveljavitvijo zakona bi prenehala obstajati Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN), njene pravice in obveznosti pa bi izvrševala uprava Soda. Holding bi moral vse postopke za prenos pravic in obveznosti AUKN na holding izvesti v štirih mesecih.

Objavljen čistopis ni končna različica predloga, temveč zgolj čistopis, ki ga bo obravnavala delovna skupina za upravljanja državnega premoženja, pravi ministrstvo, ki predvideva, da bo delovna skupina usklajen predlog pripravila do 25. avgusta. VEČ
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Davčna uprava RS (Durs) se glede novega davka na nepremičnine večje vrednosti usklajuje z ministrstvom za finance in pripravlja navodila za davčne urade. Od geodetske uprave je tudi že dobila bazo podatkov na presečni datum 1. junij. VEČ

Dosedanjemu generalnemu sekretarju ustavnega sodišča Eriku Kerševanu je z 31. julijem prenehala funkcija, so sporočili z ustavnega sodišča. Do imenovanja novega generalnega sekretarja bo njegove naloge opravljala namestnica generalnega sekretarja Tjaša Šorli. VEČ

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič je v odzivu na poročilo računskega sodišča o prezasedenosti zaporov poudaril, da bi problem lahko obvladovali z večjo uporabo alternativnih oblik prestajanja kazni. VEČ

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so prepričani, da bi bil ukrep za zmanjšanje sive ekonomije eden izmed ključnih za spodbuditev gospodarskega razvoja, predvsem obrti in malega podjetništva, zato predlagajo, da se v tretji paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva nujno vključi tudi poglavje o sivi ekonomiji. VEČ

Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev in se z delodajalci niso dogovorili o nadaljevanju delovnega razmerja, so morali z avgustom v pokoj. Kar nekaj pa jih ni čakalo na 1. avgust, ampak so se odločili za upokojitev že pred tem datumom. VEČ

Med nekdanjimi poslanci, ki so prejemali nadomestilo po zaključku mandata, se jih je s 1. avgustom sedem upokojilo. Nadomestilo tako prejema še 28 poslancev, od tega se bo šestnajstim pravica do prejemanja nadomestila iztekla 22. avgusta. VEČ

Hypo Alpe Adria v Sloveniji je vložila civilne odškodninske tožbe proti nekdanjim članom vodstva banke in Hypo Leasinga Božidarju Španu, Antonu Romihu in Andreju Potočniku. S tožbami bo banka terjala škodo, ki so ji jo storili omenjeni, so zapisali v banki. VEČ 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) je začel veljati 28. julija, njegov glavni namen je omejitev plačilne nediscipline. Med poglavitnimi rešitvami je uvedba izvršnice, listina, ki vsebuje nepreklicno pooblastilo podpisnika (dolžnika) banki, da izvršnico plača iz sredstev na računu dolžnika in nepreklicno pooblastilo imetniku (upniku) izvršnice, da se poplača iz sredstev na računu dolžnika. V plačilo jo je potrebno predložiti v roku treh let od dospelosti terjatve, njeni učinki pa so blizu tudi neposredno izvršljivemu notarskemu zapisu. Dosedanja ureditev, ki je prepovedovala plačilne roke, daljše od 120 dni, je odpravljena. Nadalje je določena oprostitev dolžnosti vpisa obveznosti v pobot za določene obveznosti, začetek teka plačilnega roka je vezan na trenutek prejema računa. Solidarni dolžniki se medsebojno dogovorijo, kdo bo denarno obveznost prijavil v pobot, če tega nihče izmed njih ne stori, vsi solidarni dolžniki kršijo zakon. Pri obročnih plačilih se zakon uporablja za vsak obrok posebej. Določeni so nadzorni organi, DURS pa ni več pristojen, da pred izvedbo pobota izvzame obveznost iz sistema obveznega večstranskega pobota.

28. julija je začela veljati tudi novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), po kateri se z zakonom določene objave posameznih podatkov ali sporočil družbe ne objavijo več v uradnem listu, ampak na spletni strani AJPES v rubriki "objave po zakonu o gospodarskih družbah". AJPES bo lahko družbam za navedene objave zaračunaval nadomestilo v obliki tarife. Glede nadaljevanja zapustnikovega podjetja, če podjetnik umre, novi 72a. člen določa, na koga vse lahko podjetnik prenese podjetje - podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem, 72b. člen pa ureja prenos samo dela podjetja. Na 50.000 evrov je zvišana meja letnih prihodkov, do katerih lahko podjetnik vodi enostavno knjigovodstvo. Podjetniku ni treba voditi poslovnih knjig in sestaviti letnega poročila, če v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) ugotavlja davčno osnovo za davek od dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov. Skrajšan je rok za izbris samostojnega podjetnika iz poslovnega registra, novela pa je črtala določbe glede tihe družbe, saj je v praksi prihajalo do zlorab in izkoriščanj prikritih razmerij med družbeniki. Odpravljena je obveznost objave zamenjave člana nadzornega sveta, ohranja se le prijava v register. Novela je prinesla tudi nove globe.

Spremembe Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki veljajo od 28. julija, med drugim prinašajo ukinitev komisije za varstvo konkurence in določajo organa Agencije za varstvo konkurence (svet in direktor). S tem je izpolnjen zasledovani cilj predpisa - čimprejšnji pričetek delovanja neodvisnega organa za varstvo konkurence. Nadalje so podrobneje opredeljeni sestava in imenovanje članov sveta, mandat in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, pristojnosti sveta, sklic sej in način odločanja, nezdružljivost funkcij, vprašanje predčasne razrešitve, imenovanje in mandat direktorja, njegove pristojnosti in odgovornosti, predčasna razrešitev. Urejeno je tudi sodelovanje agencije pri oblikovanju politike konkurence in v mednarodnih odnosih.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) je prav tako doživel spremembe in dopolnitve, ki so začele veljati 28. julija. Uvedenih je nekaj novih definicije (nezakonito prebivanje, nezakonita zaposlitev, plačilo na črno zaposlene osebe...), 5. člen pa po novem določa, da se za zaposlovanje na črno šteje tudi nezakonita zaposlitev državljana tretje države. Določena je solidarna odgovornost za izplačila - za zaposlitev na črno zaposlene osebe so odgovorni glavni izvajalec posla in vsi vmesni podizvajalci. Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno vsako leto pripravi načrt inšpekcijskih pregledov, letno poročilo o le-teh, o ugotovitvah pa obvesti Evropsko komisijo do konca junija naslednjega leta za preteklo koledarsko leto. Z novim 21a. členom se določa časovno omejena izključenost pravne osebe ali podjetnika, ki je bil oglobljen po tem zakonu, iz upravičenosti do javnih sredstev, vključno s sredstvi EU, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«.

Med najpomembnejšimi sprejetimi novostmi Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) je enoten sistem ureditve subvencioniranja prevozov dijakov in študentov - s tem so poenostavljeni postopki za upravičenca, naloga vodenja sistema pa je prenesena na ministrstvo, pristojno za promet, ki bo podatke vodilo v evidenci subvencije prevozov. Novela je prinesla še poglavje o subvencionirani vozovnici, prenovljeni sistem načina obračunavanja in prodaje subvencioniranih mesečnih vozovnic pa se začne 20. avgusta 2012 (takrat se začne novelirani zakon tudi uporabljati).

1. avgusta je začel veljati Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ), ki bo omogočil TEŠ črpanje sredstev iz dolgoročnega posojila Evropske investicijske banke, kar bo zagotovilo nemoteno nadaljevanje investicije postavitve nadomestnega bloka 6. Republika Slovenija daje poroštvo pod navedenimi pogoji (točno navedena valuta, do sedemletni moratorij na odplačilo glavnice, skrajni rok črpanja posojila je 30. april 2013, itd.). V kolikor bo RS plačala obveznosti iz posojila namesto TEŠ, bo v razmerju do TEŠ pridobila pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki bodo v zvezi s tem nastali. Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti se zagotavljajo v proračunu RS.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?

Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 16 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZGO-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Komisija EU je sprejela predlog direktive o mehanizmu za hitro odzivanje, ki naj bi omogočil državam članicam hitrejše in bolj učinkovito odzivanje na goljufije v zvezi z DDV. Država članica, ki ji grozi primer hipne in obsežne goljufije v zvezi z DDV, bi imela po tem predlogu možnost vpeljave določenih nujnih ukrepov, kateri v sedanji zakonodaji niso predvideni. VEČ

Evropska Komisija je predlagala strategijo za spodbuditev gradbenega sektorja, z namenom pospešiti ustvarjanje delovnih mest in trajnostne rasti gospodarstva. Strategija je usmerjena v gradnjo nizkoenergijskih stavb z velikim potencialom prihranka C02 in stroškov energije. VEČ

Evropska Komisija je v sklopu prenove pravil o državni pomoči začela pregled Smernic o državni pomoči za okoljsko zaščito. V pregled bodo vključena tudi mnenja javnosti, katera bodo pridobljena prek javnega posvetovanja glede uporabe smernic. Posvetovanje bo odprto do 23. oktobra 2012. VEČ

Komisija EU je predložila akcijski načrt za spodbujanje evropske varnostne industrije. Po načrtu naj bi se v Evropi oblikoval notranji trg za varnostne tehnologije, na katerem bi se zagotavljali visokokakovostni varnostni izdelki z boljšo pripravljenostjo na krizne razmere. VEČ

Začela so veljati nova pravila, ki so namenjena zmanjševanju težav v primeru smrti družinskega člana s premoženjem v drugi državi članici. Nova Uredba o čezmejnem dedovanju bo olajšala urejanje pravnih vprašanj, povezanih z mednarodno oporoko ali zapuščino. VEČ

9. maja je Komisija v okviru prizadevanj za izboljšanje pravic državljanov začela s posvetovanjem o pravicah državljanov, ki bo potekalo do 9. septembra 2012, prispevki pa bodo vključeni v Poročilo o državljanstvu EU za leto 2013. VEČ

Komisija je začela tudi z javnim posvetovanjem glede bodočega okvira za investicijske sklade. Svoje prispevke lahko oddate do 18. oktobra 2012. VEČ

GPS podatki so odslej dosegljivi tudi prek interneta in ne več zgolj preko satelitskega signala. EDAS oz. evropska storitev dostopa do podatkov je nova komercialna storitev navigacijskega sistema EGNOS, ki naj bi omogočila bolj zanesljivo in učinkovito satelitsko navigacijo in povezane aplikacije. VEČ

Komisija EU je začela s pregledom Uredbe o pomoči male vrednosti oz. de minimis Uredbe. Prva faza pregleda vključuje javno posvetovanje, ki bo potekalo do 18. oktobra 2012. Na podlagi prejetih prispevkov bo Komisija do konca leta 2013 pripravila novo uredbo. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-154/11 odločilo, da se tuja država ne more sklicevati na imuniteto svojega veleposlaništva, kadar je uslužbenec tega veleposlaništva v sodnem postopku, če dejavnosti uslužbenca ne spadajo med naloge, ki so v povezavi z izvajanjem javnopravnih pooblastil. Tak delavec zato lahko vloži tožbo pri sodišču države članice, kjer je veleposlaništvo. Sodniki so v zadevi razlagali tudi Uredbo 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Brussels I). VEČ

V sodbi C-376/11 je bilo na sodišču EU razsojeno, da oseba, ki ima zgolj pravico registracije domenskega imena ».eu« za imetnika blagovne znamke, ni pridobitelj licence prednostnih pravic. Pridobitelji licenc, ki lahko zahtevajo registracijo blagovne znamke kot domene .eu med "Sunrise Period", ne morejo biti osebe, katere ne smejo uporabljati te blagovne znamke v gospodarskem prometu v skladu z njenimi funkcijami. Registracijo domene .eu ureja Uredba 733/2002. VEČ

V združenih zadevah C-55/11, C-57/11 in C-58/11 so sodniki sodišča EU odločili, da so lahko le lastniki infrastrukture za mobilno telefonijo podvrženi plačilu za postavitev te infrastrukture na javni površini. Operaterji, ki zgolj uporabljajo tako infrastrukturo, tako ne morejo biti zavezanci za omenjeno plačilo. Komunikacijsko infrastrukturo urejata Direktivi 2002/20 in 2002/21. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Kljub dopustom je bil mesec julij bogat s prekrškovnimi določbami, večino so jih prinesle spremembe zakonov. Najprej jih je prinesla novela Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), nato pa so sledile spremembe Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2), ki so začele veljati 21. julija. Te so v predpis vnesle določbo, da se za prekršek z globo med 25.000 in 125.000 evri  kaznuje upravljavca vzajemnega sklada, ki ne sklene pogodbe o opravljanju skrbniških storitev ali če letnega poslovnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada ne pregleda revizor. Če je narava storjenega prekrška posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada kaznuje z višjo globo.

Prekrške je vseboval tudi novi  Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) – globa je zagrožena za primer kršitve dolžnosti prve prijave denarne obveznosti v sistem za obvezni večstranski pobot, pa tudi za primer prijave davčne obveznosti v sistem obveznega večstranskega pobota v nasprotju z zakonom ali za primer prijave obveznosti, ki ne obstaja ali je bila že poravnana.

Novela Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) je znižala višino glob za voznike, ki so zagrešili manjši prekršek, dodala pa je tudi nekaj novih prekrškov, npr. voznik, ki pooblaščeni uradni osebi na njeno zahtevo ne izroči prometnega dovoljenja ali druge zahtevane listine ali ji ne omogoči pregleda vozila in opreme, bo po novem od 1. septembra 2012 dalje kaznovan z globo 160 evrov. Globa v višini 120 evrov je predpisana za lastnika zapuščenega vozila, ki vozila kljub odrejeni odstranitvi ne odstrani. Nova je tudi določba, da mora voznik upoštevati prometno signalizacijo, ki označuje vremenske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste, v nasprotnem primeru je najnižja zagrožena globa določena v višini 200 evrov. Znižane so višine glob za prekoračene najvišje dovoljene hitrosti v območju za pešce, območju umirjenega prometa ali območju omejene hitrosti, v naselju, itd.

Nekaj malega sprememb na prekrškovnem področju so prinesle še novele Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) in Zakona o vodah (ZV-1).
Več o prekrških
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Sodišča EU, ki obravnava izključno pravico distribuiranja:

V sporu s področja intelektualne lastnine je evropsko sodišče odločilo, da se izključna pravica distribuiranja kopije računalniškega programa, na katero se nanaša licenca, izčrpa s prvo prodajo te kopije. VEČ
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


27. julij 2012 Regres za prehrano med delom za obdobje julij–december 2012
  3,91 4,07 EUR/dan
27. julij 2012 Rast cen življenjskih potrebščin junija 2012 v primerjavi z majem 2012
  -0,6 %
27. julij 2012 Rast cen življenjskih potrebščin junija 2012 v primerjavi z junijem 2011
  + 2,3 %
31. julij 2012 Povprečna mesečna bruto plača v RS za maj 2012, v primerjavi z aprilom 2012
  1.519,12 1.535,93 EUR (+ 1,1 %)
31. julij 2012 Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec–maj 2012, v primerjavi s predhodnim trimesečjem
  1.525,78 1.530,04 EUR
31. julij 2012 Povprečna mesečna neto plača v RS za maj 2012, v primerjavi z aprilom 2012
  987,67 996,62 EUR (+ 0,9 %)
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom Slovenska tragikomedija izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Nobena skrivnost ni več, da se sprejemajo splošni akti na državni ravni pogosto v nasprotju z mnenji, ki jih pripravijo razne pravne službe ali pa vsaj s pomanjkljivostmi, na katere slednje tudi opozorijo in hkrati tudi opozorijo na posledice. Še več, samo zakonodajno telo poskuša pogosto prevaliti oceno na Ustavno sodišče, kadar naleti na neko ureditev, za katero si ni čisto na jasnem, in to se pogosto čisto prostodušno prizna in razglasi." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.