Julij 2012, številka 7-4 / letnik X.  

Concilium repraesentat mentem populi.
Skupščina predstavlja voljo ljudstva.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Sodna praksa
•  Pravo EU
•  IUS Kolumna
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Učinek prenehanja glavnega dolžnika na hipoteko za tujo obveznost
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada je odobrila koriščenje sredstev za instrumente financiranja za namen zagotovitve finančne pomoči Španiji iz začasnega sklada za zaščito evra (EFSF), delež Slovenije zaenkrat znaša okoli 175 milijonov evrov poroštev. VEČ

Zadolženost občin se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 12 odstotkov in znaša 624 milijonov evrov. Prihodki občin so se v letu 2011 prvič doslej zmanjšali, in sicer za 5,7 odstotka in znašajo dobri dve milijardi evrov. VEČ

Državni zbor je preložil obravnavo in odločanje o vnosu fiskalnega pravila v ustavo, pa tudi obravnavo in odločanje o predlogu zakona o Slovenskem državnem holdingu. Glede zadnjega je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v pismu opozorila Slovenijo, da ima številne pomanjkljivosti, poudarila pa je še odsotnost varovalk pred neposrednim vplivom politike na upravljanje podjetij v državni lasti. Minister Šušteršič je zagotovil, da so pripombe take, da so jih na ministrstvu uredili z dopolnili k predlogu zakona. VEČ

Ustavno sodišče je zavrglo pobudi nekdanjih poslancev Franca Jurija in Francija Keka za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona o poslancih, ki predvideva skrajšanje časa za prejemanje nadomestila plače in znižanje tega nadomestila za nekdanje poslance. Novo zahtevo za oceno ustavnosti je že vložila tudi Pozitivna Slovenija. Sicer pa so imeli nekdanji poslanci do 25. julija čas, da DZ predložijo dokazila, iz katerih izhaja, da so upravičeni do prejemanja nadomestila plače tudi po 1. avgustu, ko začne omenjena novela veljati. VEČ

DZ je znova potrdil noveli zakonov o kmetijskih zemljiščih in o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, na kateri je državni svet (DS) izglasoval veto. Vlada RS pa je medtem sprejela seznam predlogov zakonov in drugih aktov iz pristojnosti državnega zbora, katerih sprejem načrtuje do konca leta 2012. Normativni program dela vlade tako med drugim predvideva, da bo do konca leta sprejela 115 besedil zakonov ali zakonskih sprememb oziroma strateških aktov. VEČ

Predsednik DZ Gregor Virant je napovedal, da bodo podporniki ustavne spremembe referendumske ureditve predlog za začetek postopka v proceduro vložili septembra, glede podpore pa je optimističen. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije bo podala pobudo za uvedbo pravnih mehanizmov, ki bi v primeru ugotovljenih nezakonitih ravnanj omogočali razrešitev lokalnih funkcionarjev. Slovenska zakonodaja namreč ne vsebuje zakonskih norm, ki bi lokalnega funkcionarja v primeru pravnomočne obsodbe prisilile k odstopu. VEČ

Volitve predsednika republike bodo 11. novembra letos, je odločil predsednik DZ Gregor Virant, ki je podpisal akt o razpisu petih predsedniških volitev v zgodovini samostojne države. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 20. avgusta, ko bo že mogoče vlagati kandidature. VEČ

Koalicija okoljevarstvenih organizacij in posameznikov Ustavimo Teš 6 je zbrala okoli 3000 podpisov v okviru pobude za referendum o zakonu o državnem poroštvu za posojilo za gradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). DZ ima zdaj teden dni časa za odločitev. VEČ

Vlada bo danes nadaljevala razpravo o proračunih za leti 2013 in 2014, potem ko je minuli teden sprejela največjo dovoljeno višino odhodkov za obe leti. Proračunski primanjkljaj naj bi se prihodnje leto znižal na 2,5 odstotka BDP. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) je s spremembami uvedel možnost izdajanja poroštva za storitve (razen za plače in reprezentanco). Po novem do poroštva ni upravičena gospodarska družba, ki nima poravnanih obveznosti iz obveznih dajatev. Odpravljen je pooblaščenec Ministrstva za finance, ki je bil odgovoren za nadzor namenske porabe kreditov in odobritev vsake finančne transakcije, dokler traja projekt - s tem se bo pospešila možnost dajanja poroštev RS za obratna sredstva. Zaradi tveganosti obratnih sredstev se ročnost kreditov zanje zniža s treh let na 12 mesecev. Omejeni so tudi krediti za obratna sredstva in sicer na največ 20 odstotkov letnih prihodkov družbe. Delež kredita za investicije, ki ga krije poroštvo RS, se s 75 poviša na 80 odstotkov (kar je povprečna višina poroštev v primerljivih shemah po svetu). Novela velja od 21. julija dalje. VEČ

Novela Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2) je prav tako začela veljati 21. julija in viša najvišjo dovoljeno izpostavljenost ne-UCITS sklada do drugih prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga z 20 na 30 odstotkov. Ukrep želi oživiti trg kapitala v RS. Zakon je dopolnjen s pravili, potrebnimi za opravljanje nadzora nad vzajemnimi pokojninskimi skladi in njihovimi upravljavci. Nove so predpisane globe za upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, ki ne sklene pogodbe o opravljanju skrbniških storitev ali ne poskrbi za revidiranje poslovanja vzajemnega pokojninskega sklada s strani pooblaščenega revizorja. Vplačila investicijskih kuponov in izplačila odkupne vrednosti investicijskih kuponov se lahko opravijo tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji že 1. avgusta 2012. VEČ

Obsežne spremembe in dopolnitve je doživel tudi Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), veljati bodo začele 4. avgusta. Med drugim novela uvaja nove definicije (dobro poučeni vlagatelj, ključna informacija), nadalje določa vsebino in obliko povzetka prospekta ter dviguje prag glede potrebe po pripravi prospekta (dolžniški vrednostni papirji se morajo glasiti na nominalni znesek vsaj 100.000 evrov). Določena je veljavnost registracijskega dokumenta z informacijo glede izdajatelja (12 mesecev po tem, ko ga potrdi Agencija za trg vrednostnih papirjev). Urejen je rok, v katerem ima vlagatelj pravico odstopiti od sprejema ponudbe oziroma prodajne pogodbe, okrepljeno je varovanje zaupnih informacij, ki jih je agencija prejela od nadzornih organov tretjih držav oziroma mednarodnih organizacij. Novela Agenciji za trg vrednostnih papirjev omogoča neposredni elektronski dostop do podatkov, ki jih vodi centralna klirinškodepotna družba in jih agencija potrebuje za izvajanje nadzora, novelirane pa so tudi prekrškovne določbe.

Novela Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) je začela veljati 21. julija in državljanom tretjih držav, ki so visokokvalificirani ali imajo status osebe brez državljanstva, ki se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, ali so rezidenti za daljši čas ali državljani EU in njihovi družinski člani, ki imajo pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, omogoča lažji dostop do opravljanja reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v RS. Novi upravičenci bodo namreč pridobili dostop do poenostavljenih, cenejših in krajših postopkov vzpostavljenih na podlagi Direktive 2005/36/ES.

Novi sprejeti Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju se bo začel uporabljati 1. oktobra. Med drugim določa, da mora uporabnik proračuna podatke o plačah poslati Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve naslednji delovni dan po izplačilu plač (oz. najkasneje 18. dne v mesecu), opredeljuje sklope podatkov in način posredovanja ter narekuje, da mora informacijski sistem o prejetih datotekah poslati potrdilo o prejemu.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Dandanes je ZFPPIPP postal praktično nepogrešljiv sopotnik že skoraj slehernika - preverite, ali uporabljate pravo in popolno besedilo!

Zadnjo spremembo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je prinesla Odločba US o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 33. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A) v neskladju z Ustavo, in sicer v primeru, da gre za aktivne družbenike, ki jim je pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A) prenehalo članstvo v gospodarski družbi, izbrisani iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi Zakona (ZFPPIPP-A).

Po odločbi US tako sledi, da se z ZFPPIPP-A spremenjeni šesti in sedmi odstavek 442. člena ZFPPIPP uporabljata samo za tiste aktivne družbenike gospodarskih družb, izbrisanih iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi ZFPPIPP-A, ki jim je članstvo v gospodarski družbi prenehalo po uveljavitvi ZFPPIPP-A. V PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate predhodno in končno besedilo tega člena.

Prav vse spremembe in vplivi na besedilo pa so vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZFPPIPP.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava zakonitost odpovedi kolektivne pogodbe, sklenjene za določen čas:

V postopkih kolektivnih delovnih sporov pred delovnim sodiščem se odločba sodišča, ki se nanaša na kolektivne pogodbe, objavi v javnem ali drugem glasilu, v katerem je bila objavljena kolektivna pogodba, kot to določa peti odstavek 53. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1). Predmetna določba je bila uporabljena pri objavi sodbe o zakoniti odpovedi Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci, št. VIII Ips 3/2008, in sicer v Uradnem listu RS, št. 117/2008. VEČ  
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Ministri EU za pravosodje so na neformalnem zasedanju v ciprski Nikoziji obravnavali nov zakonodajni paket EU na področju varstva osebnih podatkov. Ta vključuje predlog direktive o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter predlog uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. VEČ

Na predlog visoke zunanjepolitične predstavnice EU Catherine Ashton je Svet EU Stavrosa Lambrinidisa imenoval za posebnega predstavnika EU za človekove pravice. Lambrinidis bo to funkcijo, s katero naj bi se povečala učinkovitost evropskih politik na področju človekovih pravic, opravljal kot prvi doslej. VEČ

Svet EU je sprejel Uredbo, ki spreminja Protokol Statuta Sodišča Evropske Unije, ki omogoča boljšo razporeditev dela ter prilagoditev delovnih metod Splošnega sodišča. Spremembe so odziv na postopno povečevanje pristojnosti Splošnega sodišča in posledično povečan pripad zadev. Predlog za povečanje števila sodnikov Splošnega sodišča pa se bo obravnaval v prihodnje. VEČ

Evropska Komisija je začela z javnim posvetovanjem glede vprašanj transparentnosti, preklopov in določenih vidikov upravljanja s spletnim prometom. Evropska Komisija načeloma zavzema stališče, da je potrebno internet ohraniti odprt in nevtralen. Debata je formalno nadaljevanje debate o nevtralnosti interneta, podlaga pa so tudi nedavne ugotovitve BEREC-a. Svoje prispevke lahko oddate do 15. oktobra 2012. VEČ

Evropska Komisija je začela tudi s posvetovanjem glede omrežne in informacijske varnosti, katere izsledki bodo podlaga za pripravo zakonodajnega predloga na to temo in pomemben člen v prihajajoči strategiji glede omrežne varnosti. Vlade, podjetja in državljani tako lahko do 12. oktobra 2012 podajo svoja mnenja in izkušnje glede teh vprašanj, predvsem možnih odzivov na omrežne incidente, ki povzročajo motnje v ključnih omrežnih in informacijskih sistemih. VEČ

Komisija EU je poslala pismo štirim državam članicam, med njimi tudi Sloveniji, s katerim želi pridobiti informacije glede nekaterih vprašanj v zvezi z implementacijo Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah. Države članice imajo deset tednov časa za odgovore. VEČ

Evropska Komisija je sredi aprila začela s pregledom določb o časovnih značilnostih glede dražb z emisijskimi dovoljenji iz Direktive 2003/87. Na podlagi pregleda je pripravila predlog Odločbe, ki bo bolje pojasnila te določbe, saj je sistem trgovanja z emisijami v tretji fazi (2013-2020), v kateri načrtujejo dražbo večjega števila dovoljenj. VEČ

Komisija EU je v zvezi z nedavnim incidentom LIBOR, ko so banke dajale napačne podatke o oceni obrestnih mer pri medbančnih posojilih, sprejela ukrepe za odpravo takšnih tržnih manipulacij, saj le-te vplivajo na trg in lahko povzročijo velike izgube udeležencem na trgu. Tako je Komisija sprejela predloga Uredbe in Direktive o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji. Predlog Direktive predvideva tudi kazenske sankcije za take zlorabe trga. VEČ

Sodišče Evropske Unije je v zadevi C-337/09 P zavrnilo pritožbo Sveta EU v protidampinškem postopku kitajske družbe Xinanchem, ki proizvaja glifosat, kemični herbicid za kmetijsko uporabo. Sodišče EU je tako razsodilo, da državni nadzor kitajske države nad generalno skupščino delničarjev družbe Xinanchem ne izključuje avtomatično, da bi taka družba pridobila status (STG) v pogojih tržnega gospodarstva delujočega podjetja. Sodišče je v razsodbi uporabilo Uredbo 384/96 in Uredbo 1683/2004. VEČ

V zadevi C-112/11 (ebookers.com) je sodišče EU presodilo, da oseba, ki prodaja vozovnice za letalske prevoze preko spleta, ne sme vnaprej vključiti zavarovanja za odpoved leta v ceno letalske karte. Ta možnost zavarovanja se lahko vključi le kot dopolnilo na podlagi načela opt-in (odločitve za možnost). Letalske prevoze iz EU ureja Uredba 1008/2008. VEČ

V zadevi C-378/10 so sodniki sodišča EU podali razsodbo, da v primeru, ko država članica podeli podjetju v svoji državi pravico do zamenjave (v tem primeru gre za zamenjavo sedeža družbe iz Italije z navedkom, da je družba naslednica družbe iz Italije), mora isto pravico dovoliti tudi družbam v drugih državah članicah (t.j. registriranim v drugih državah članicah). Po madžarskem pravu velja, da se družbe iz drugih držav članic ne morejo spremeniti v »madžarske« družbe. VEČ

 
 

 
  IUS KOLUMNA


Za zadnjo julijsko številko tednika smo izbrali kolumno vrhovne državne tožilke Vlaste Nussdorfer s "kazenskim" naslovom V./51. Pokoli, streljanja, kriminal mladih. Vabljeni k branju!

Kje so vzroki za porast kriminala med mladimi, tako kvalitativno kot kvantitativno, se sprašuje tudi kolumnistka. Ena izmed njenih misli gre takole: "Vse prepogosto se vprašamo zakaj mladi nosijo orožje na svojih običajnih poteh po mestu, lokalih, zabavah, … V zagovor, ko je seveda prepozno in je nekdo že mrtev ali ranjen, običajno ponudijo zgodbo o tem, da so se že dalj časa sami počutili ogrožene, da jih je kdo izsiljeval, da so se ga bali ali so imeli nož kar tako, zaradi priprave hrane ali drugih opravil." VEČ

 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


24. julij 2012 Strošek za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv vina PTP
                    2086 EUR
24. julij 2012 Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
  vrednost obračunske točke
  za leto 2012 278,92 EUR
14. julij 2012 Nadomestilo za enkraten vpogled v podatke iz evidenc policije
                                     34,81 EUR (brez DDV)
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.