Julij 2012, številka 7-3 / letnik X.  

Dona clandestina sunt semper suspiciosa.
Skrivna darila so vedno sumljiva.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
(Ne)odgovornost osebno odgovornih družbenikov
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je po obravnavi ustavne pritožbe zoper dopis Zpiza o znižanju pokojnine na podlagi 143. člena varčevalnega zakona v sklepu zapisalo, da je Zpiz dolžan posamezniku za spremembo višine pokojnine izdati upravno odločbo. Zoper upravno odločbo pa bodo lahko posamezniki uporabili pravna sredstva, vključno s pobudo za oceno ustavnosti. VEČ

Državni zbor RS je včeraj sprejel novele k številnim zakonom:
- novelo zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja VEČ
- novelo zakona o gospodarskih družbah VEČ
- novelo zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno VEČ
- novelo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence VEČ
- novelo zakona o pravilih cestnega prometa VEČ
- novelo zakona o socialnem varstvu VEČ
- novelo zakona o prevozih v cestnem prometu VEČ
- novelo zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja VEČ
- novelo zakona o varstvu okolja VEČ
- novelo zakona o kmetijstvu VEČ
- novelo zakona o vodah VEČ
- novela zakona o rudarstvu VEČ
- novelo zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov VEČ
- novelo zakona o graditvi objektov, novelo zakona o prostorskem načrtovanju in novelo zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor VEČ
- novelo zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij, novelo zakona o spodbujanju razvoja turizma in novelo zakona o podpornem okolju za podjetništvo VEČ

Državni zbor je sprejel tudi nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki kot najpomembnejšo novost uvaja instrument izvršnice. VEČ

Sprejet je bil tudi zakon o poroštvu države za posojilo v višini 440 milijonov evrov za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). Med pogoji za sklenitev poroštva je, da se cena projekta ne sme povišati s sedanjih 1,3 milijarde evrov. VEČ

Ustavljen je bil postopek za spremembo ustave, s katero bi ukinili državni svet. Predlog za ukinitev DS so podprli v koalicijskih SDS, Državljanski listi, DeSUS in NSi, ker pa niso zbrali glasov dveh tretjin navzočih poslancev, podpora ni zadostovala za začetek postopka za spremembo ustave. VEČ

Državni svet je na izredni seji izglasoval odložilni veto na novelo zakona o kmetijskih zemljiščih. Veto je predlagala interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. VEČ

Vlada je na seji ESS socialnim partnerjem v zameno za odpoved referendumski pobudi ponudila nova dopolnila k predlogu zakona o holdingu, a jih z njimi ni prepričala. Sindikati vztrajajo, da je treba predlog zakona umakniti iz DZ in referenduma ne izključujejo. VEČ

Premier Janez Janša se bo danes pozno popoldne sestal s predsedniki parlamentarnih strank, da bi še enkrat preveril možnosti za vnos fiskalnega pravila v ustavo. VEČ

Vlada je v okviru reorganizacije državne uprave naročila ministrstvom, da pripravijo tudi reorganizacijo na področju javnih agencij, ki naj bi bila končana letos. Trenutno deluje 15 samostojnih javnih agencij, vsaj šest jih nameravajo reorganizirati, ena pa je v ustanavljanju. VEČ

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič je v pismu predsedniku vrhovnega sodišča in predsednikom sodišč pred bližajočimi se sodnimi počitnicami razkril načrte na področju pravosodja za jesen, ki bo po njegovih napovedih vroča. Med glavnimi cilji bo nadaljnje zmanjševanje sodnih zaostankov, napoveduje tudi okrepitev sodega menedžmenta. VEČ

Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik bo danes na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti dela Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki se nanaša na znižanje pokojnin. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.08.2012Zakon o poslancih (ZPos)VEČ
21.08.2012Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad)
01.09.2012Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
01.12.2012Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


1. avgusta se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve Zakona o poslancih (ZPos). Te novelirajo določbo o nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi: poslanec, izvoljen za državnega sekretarja, v času opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije poslanca. Skrajšano je prejemanje nadomestila z enega leta na šest mesecev (izjeme zakon določa za poslance z več zaporednimi mandati), znižana pa je tudi višina nadomestila in sicer za 20 odstotkov. VEČ

Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva je začela veljati 18. julija in določa dejavnosti socialnega podjetništva po področjih, opredeljenih v 5. členu Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP). Za pridobitev statusa socialno podjetje morajo nepridobitne pravne osebe v aktu o ustanovitvi ali temeljnem aktu (oziroma v spremembi akta o ustanovitvi ali temeljnega akta) določiti dejavnosti, ki jih bodo opravljale v okviru svojega poslovanja. V primeru, da bo socialno podjetje opravljalo eno ali več dejavnosti iz določenega oddelka, v aktu o ustanovitvi ali temeljnem aktu oziroma v spremembi akta o ustanovitvi ali temeljnega akta določi te dejavnosti na ravni podrazreda standardne klasifikacije dejavnosti.

Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov bo začel veljati 28. julija in prinaša pravila o izdelavi potnega lista za tujca, ki vlogo za izdajo vloži pri upravni enoti (če pa je v tujini, pa pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS). Predpis narekuje podrobnejše smernice glede fotografije in odvzema prstnih odtisov. Izdelava potnih listov se organizira tako, da omogoča pregled nad porabo obrazcev potnih listov za tujca, cena pa je enaka ceni obrazca potnega lista z 32 stranmi, ki je določena s predpisom, ki ureja določitev cen obrazcev potnih listin.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav bo začela veljati 1. avgusta in določa pristojni organ in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav. V Republiki Sloveniji je ta pristojni organ Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki lahko v primeru kršitev odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve, odredi začasno ustavitev trgovanja s finančnim instrumentom, prepove posamezni osebi razpolaganje z njenimi finančnimi instrumenti ali drugim premoženjem ali pa začasno prepove posamezni osebi opravljanje dejavnosti oziroma poklica. Za primere kršitev določb vsebuje predpis tudi ustrezne globe. Namen same Uredbe (EU) št. 236/2012 je v zagotovitvi poenotenja zakonodajne ureditve v državah članicah na področju prodaj na kratko in poslov kreditnih zamenjav.

Sprejeta je bila razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), ki pravi, da v primeru službene poti, ki traja manj kot 12 ur, zdravniku za čas do 8 ur službene poti pripada regres za prehrano enako kot za zdravnike, ki niso na službeni poti. Za čas službene poti od 8 do 12 ur pa mu poleg tega pripada še en dodaten regres za prehrano. Dejstvo, da je nekdo dobil jubilejno nagrado iz naslova skupne delovne dobe pri vseh delodajalcih, ne vpliva na izplačilo jubilejne nagrade pri delodajalcu javnega sektorja skladno z 12. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini je bil spremenjen, novosti bodo začele veljati 24. julija in prinašajo nove določbe o opremljanju nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, z nalepkami: namesto imena in naslova imetnika dovoljenja za promet se na nalepkah za nujna zdravila iz pete alinee prvega odstavka 17. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-1), označi ime imetnika dovoljenja za vnos oziroma uvoz nujnega zdravila, na njej pa tudi ni potrebna slovenska koda EAN 13. Ko gre za opremljanje nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, z navodilom za uporabo v slovenskem jeziku, se namesto imena in naslova imetnika dovoljenja za promet navede ime imetnika dovoljenja za vnos oziroma uvoz nujnega zdravila. Kot datum zadnje revizije navodila se vpiše datum, ko je bilo potrjeno besedilo navodila za uporabo, ki je v škatlici nujnega zdravila, ki se daje na trg.

Republika Slovenija je odprla dva nova konzulata - v Casablanci, v Kraljevini Maroko (za častnega konzula je bil imenovan Said Noureddine Doukari) ter v Dearbornu, v Združenih državah Amerike (častni konzul je postal Yousif B. Ghafari).
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropska Komisija je predstavila predlog Direktive, ki vsebuje kazenskopravne določbe za boj proti goljufijam v zvezi s proračunskimi sredstvi EU. S tem predlogom naj bi se bolje zaščitil denar evropskih davkoplačevalcev, saj storilci ne bodo mogli več izkoriščati razlik med nacionalnimi ureditvami. VEČ

Evropska Komisija je sprejela nove predpise (Predlog Uredbe glede primernosti za vožnjo po cesti, predlog Uredbe glede tehnične brezhibnosti vozila in predlog Direktive o spremembi Direktive 1999/37) za boljšo varnost v cestnem prometu, po katerih bodo tehnični pregledi vozil strožji in obsežnejši. Sedanja pravila EU o minimalnih standardih za preglede vozil so bila sprejeta že leta 1977 in so ostala skoraj nespremenjena. VEČ

V sklopu iniciative za posodobitev pravil glede državnih pomoči je Evropska Komisija začela s pregledom Smernic Skupnosti glede rizičnega kapitala (Guidelines) (in spremenjenih Smernic), ki podajajo kriterije za ocenjevanje skladnosti ukrepov javne pomoči na tem področju. Komisija je začela z javnim posvetovanjem, ki bo sestavni del pregleda. VEČ

17. julija so začela veljati nova pravila o biocidih, ki bodo izboljšala varstvo zdravja ljudi in okolja z izboljšanjem varnosti teh kemičnih izdelkov ter poenostavitvijo izdajanja dovoljenj. Nova Uredba o biocidnih pripravkih se bo začela uporabljati s 1. septembrom 2013. VEČ

Komisija EU predlaga poenostavitev pravil v zvezi s kliničnimi preizkusi z namenom, da bi pospešili klinične raziskave v Evropi in posledično ljudem omogočili najbolj inovativne postopke zdravljenja. V primeru sprejetja bo predlagana Uredba nadomestila sedanjo Direktivo o kliničnih preskušanjih. VEČ

Letno poročilo o izvajanju Mikrofinančnega instrumenta Progress za leto 2011 je pokazalo, da je instrument uspešno orodje za pridobivanje mikrokreditov in ustvarjanje delovnih mest, še posebej za podjetja oz. skupine, ki imajo težave pri pridobivanju sredstev iz tradicionalnih virov, torej pri malih podjetjih in podjetnikih. VEČ

Z namenom spodbujanja podjetništva pri državljanih EU in posledično povečanja zaposlenosti, bo Komisija letos jeseni začela z Evropskim podjetniškim akcijskim planom, ki naj bi pospešil podjetništvo na vseh ravneh. Zato Komisija vabi vse zainteresirane, da sodelujejo pri javni razpravi na to temo. Debata je odprta do 1. oktobra 2012. VEČ

V sklopu iste iniciative je Evropska Komisija, z namenom da se razjasni in poenostavi trenutno stanje,  začela tudi z javno razpravo glede uporabe proceduralnih pravil v preiskavah državnih pomoči. VEČ

Sodišče EU je v sodbi C-176/11 podalo ugotovitev, da se oglaševanje tujih igralnic pod določenimi pogoji lahko tudi prepove. Tako lahko država članica prepove oglaševanje igralnic iz drugih držav članic v primeru, da varstvo igralcev v drugi državi članici ni enakovredno. Slovenski družbi HIT in HIT LARIX sta pri avstrijskem zveznem ministru za finance zaprosili za dovoljenje za oglaševanje svojih igralnic, vendar sta bili prošnji zavrnjeni z razlogom, da slovenska zakonodaja na področju iger na srečo ne zagotavlja ravni varstva igralcev, ki je primerljiva z avstrijsko. VEČ

V zadevi C-602/10 so sodniki na sodišču EU pojasnili obseg varstva potrošnikov, ki se zagotavlja v okviru kreditnih pogodb. Sodniki so med drugim poudarili, da države članice lahko uporabijo določbe direktive tudi za področja, ki jih ta ne ureja (npr. kreditne pogodbe, zavarovane z nepremičnino), prav tako pa lahko država članica omeji bančne provizije, ki jih zaračunava posojilodajalec, itd. VEČ

V zadevi C-202/11 je generalni pravobranilec Jääskinen podal mnenje, da obveznost sestave dokumentov v zvezi z zaposlitvijo z mednarodnim značajem v jeziku določene regije pomeni kršitev prostega gibanja delavcev. V smislu delovnega razmerja z mednarodnim elementom bi taka obveznost pomenila oviro za prosto gibanje delavcev in učinkovit nadzor s strani upravnih ali sodnih organov ali politiko zaščite jezika. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Zadnje prečiščeno besedilo ZSV vsebuje kar 33 vplivov - preverite, ali uporabljate pravo in popolno besedilo!

Zadnjo spremembo Zakona o socialnem varstvu (ZSV) je prinesla novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki med drugim odreka veljavo nekaterim določbam ZSV glede denarne pomoči, saj je pravica do denarne socialne pomoči po novem urejena v tem zakonu.

Med drugim je bil spremenjen 18.a člen, ki ureja izbiro družinskega pomočnika. V PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate predhodno in spremenjeno besedilo tega člena.

Prav vse spremembe in vplivi na besedilo pa so vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZSV.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava odpoved pogodbe zaradi neupravičene odsotnosti:

Delodajalec je delavki izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, saj pet delovnih dni zaporedoma ni prišla na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ni obvestila delodajalca, čeprav bi to morala in lahko storila. Čeprav očitana kršitev predstavlja odpovedni razlog iz tretje alineje prvega odstavka 111. člena ZDR (neupravičen izostanek z dela), je delodajalec delavki izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi s sklicevanjem na drugo alinejo prvega odstavka 111. člena ZDR (hujša kršitev pogodbenih obveznosti). VEČ 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali rahlo poletno obarvano kolumno z naslovom Počitniška razmišljanja izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V naši družbi je pogosto prisotno pričakovanje, da bo ugotavljanje krivde in odgovornosti stvari izboljšalo. V smislu, če bomo našli krivce in jih kaznovali, potem bo vse v redu. Logika tega razmišljanja je seveda popolnoma napačna. Namreč, ne glede na vse, je ugotavljanje krivde in krivca vendarle samo sekundarno, včasih celo postopek, ki niti ne omogoča, da bi krivec »vrnil stvari v staro stanje«." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.