Julij 2012, številka 7-2 / letnik X.  

Qui provocat, nondum damnatus videtur.
Šteje se, da še ni obsojen, kdor uveljavlja pravno sredstvo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Evropsko pravo prodajne pogodbe: stvar izbire!
 


 
  AKTUALNO


Predlogi novel davčnih zakonov v javni obravnavi

Ministrstvo za finance je objavilo osnutke predlogov novel Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) - (predlog novele), Zakona o dohodnini (ZDoh-2) (predlog novele) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) (predlog novele). Zainteresirano javnost so pozvali, naj do 22. julija posreduje pripombe in predloge na ministrstvo. VEČ
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD), ki jo je vlada v DZ poslala po skrajšanem postopku in želi z njo prispevati h krepitvi uporabe državnih poroštev s strani podjetij. VEČ

Sprejeta je bila tudi novela Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), ki znižuje višino odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč. Poleg tega se bo odškodnina odmerila le od tlorisa objekta in ne več od celotnega zemljišča. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je z nekaj popravki potrdil novelo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Med drugim so poslanci odločili, da bo glasovanje o direktorju in svetu agencije javno in ne tajno. VEČ

Predsednik DZ Gregor Virant je predlog ustavne spremembe referendumske ureditve poslal vsem vodjem poslanskih skupin in jih pozval, da predlog poslanci podpišejo do četrtka opoldne. Virant tako računa, da bodo predlog za to ustavno spremembo že v četrtek ali petek tudi formalno vložili v parlamentarno proceduro. VEČ

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo ter Notarska zbornica Slovenija še usklajujeta možne spremembe notarske tarife, konkretnih predlogov pa ne razkrivata ne ena ne druga stran. VEČ

Koalicija je na sestanku z ministrom za finance Janezom Šušteršičem uskladila predlog zakona o ustanovitvi državnega premoženjskega holdinga. Vlada naj bi predlog zakona potrdila danes. VEČ

Odškodnine, ki jih je šestim izbrisanim dosodilo Evropsko sodišče za človekove pravice (sodba), bodo izplačane iz proračunske postavke 3498, s katere se plačujejo vse odškodnine, ki jih mora Slovenija izplačati na podlagi sodb evropskega sodišča. VEČ

V lanskem letu so na slovenskih sodiščih končali postopke zoper 14.169 polnoletnih in 550 mladoletnih oseb, 7.596 polnoletnih oseb so tudi obsodili. Najpogosteje pravnomočno obsojena kazniva dejanja med polnoletnimi storilci so bila tatvine (dobrih 12 odstotkov) ter velike tatvine, goljufije in ogrožanje varnosti s po nekaj več kot osmimi odstotki. VEČ

Zagrebško sodišče je danes zavrnilo tožbo Zagrebške banke proti Ljubljanski banki in Novi Ljubljanski banki v zvezi s poplačilom hrvaških varčevalcev LB. Zagrebška banka je od toženih strank zahtevala plačilo v višini okoli pol milijona evrov in pripadajoče obresti, skupaj skoraj milijon evrov. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.08.2012Zakon o poslancih (ZPos)VEČ
21.08.2012Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad)
01.09.2012Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
01.12.2012Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zadnja novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Prav vsi vplivi na zakon pa so seveda vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Novosti v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja so začele veljati 7. julija in po novem predpis velja za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Povračilo stroškov sedaj zajema tudi povračilo parkirnine in drugih stroškov, če so ti vezani na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju in z izkazanim računom. Delavec mora biti na službenem potovanju v tujini najmanj 10 ur, da se mu obračuna 75 odstotkov dnevnice (prej je moralo takšno potovanje trajati najmanj 8 ur), znižana pa je tudi višina povrnjenih stroškov v primeru, da je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se uporabi za službeno potovanje v tujino lastno motorno vozilo (prej so se povrnili stroški v višini 30 odstotkov cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer, sedaj samo 18 odstotkov). V novi prilogi so določeni nižji zneski dnevnic, ki jih je potrebno upoštevati že od 1. julija 2012.

Sprememba Zakona o medijih (ZMed), ki je začela veljati 7. julija, omogoča neodplačno koriščenje oddajniške infrastrukture RTV tudi TV programom s statusom osebnega pomena, ki oddajajo prizemeljsko digitalno (114.a člen) - do sedaj je to veljalo le za analogno oddajanje.

11. julija so začele veljati spremembe Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki so z namenom varčevanja in racionalizacije črtale dva člena o vlogi, položaju, nalogah in financiranju Sveta za varstvo okolja. Njegov arhiv in spletni portal bo prevzelo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012 je začel veljati 10. julija in določa, da se podatki pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki. Priloga k predpisu vsebuje natančnejša navodila o obliki in načinu dostave omenjenih podatkov.

Sprejeta je bila Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki pojasnjuje četrto alinejo četrtega odstavka 38. člena kolektivne pogodbe. Ta določa, da se delavcu (upoštevajoč socialne in zdravstvene razmere), ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo, dopust poveča za 5 dni. Razlaga poudarja, da delavcu v takem primeru pripada 5 dodatnih dni letnega dopusta za vsako od prej omenjenih oseb, ki jo neguje.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Svet EU je sprejel sklop amandmajev k Uredbi 73/2009, ki zadeva uporabo direktnih plačil kmetom v letu 2013. Uredba je ena izmed dveh prehodnih uredb k reformi skupne kmetijske politike, ki naj bi stopila v veljavo z letom 2014. VEČ

Evropska Komisija je predlagala ukrepe za modernizacijo kolektivnih organizacij in vzpostavila spodbude za njihovo večjo transparentnost in učinkovitost. Predlagani ukrepi naj bi olajšali poslušanje glasbe na enotnem trgu EU. VEČ

Trgovanje z notranjimi informacijami in manipulacije trga oz. t.i. zlorabe trga je treba jasno določiti in kaznovati z enakimi strožjimi kaznimi v vseh državah članicah, so dejali na Odboru za državljanske svoboščine Evropskega parlamenta. VEČ

Potrošniki naj imajo poceni, poštene, zanesljive in enostavne načine poravnav izven sodišč v sporih s trgovci, pri katerih so kupili blago ali storitve, so povedali na Odboru za notranji trg pri Evropskem parlamentu. S sprejetjem dveh amandmajev so popravili dva okvirna predpisa o alternativnih in spletnih shemah reševanja sporov. VEČ

Evropska Komisija je začela s projektom inovativnega partnerstva za pametna mesta in skupnosti, s čimer naj bi se pospešil razvoj pametnih tehnologij v mestih, predvsem z združevanjem raziskovanja na področju energije, transporta in informacijske ter komunikacijske tehnologije. VEČ

Na spletišču Tvoja Evropa so zbrali koristne informacije in praktične napotke v zvezi s potovanji kot npr. informacije o zdravstvenem zavarovanju, reševanju sporov s turističnimi agencijami, potovanjih s hišno živaljo, itd. VEČ

Svet EU je sprejel Uredbo o začetku pilotne faze iniciative evropskih projektnih obveznic, s katerimi imajo namen zagotoviti 4,5 milijarde EUR privatnemu sektorju za ključne strateške infrastrukturne projekte. VEČ

Raziskava Eurobarometra o kibernetski kriminaliteti je pokazala, da so uporabniki interneta previdnejši glede njegove uporabe in se vedno bolj zavedajo nevarnosti, ki prežijo iz spletnih kotičkov. VEČ

Evropski parlament je podal mnenje, da bi morale biti osnovne bančne storitve osnovna pravica tudi za 10% državljanov, ki zaenkrat še nimajo te pravice. Gre za brezdomce, ljudi z nizkimi dohodki, študente, ljudi brez kreditne zgodovine in delavce v tujini. Banke imajo odgovornost do družbe in ne zgolj do profitov, so dejali ob debati k nezakonodajni resoluciji. VEČ

Na Splošnem sodišču EU je bilo v sodbi T-60/10 odločeno, da se v korist družbe Royal Shakespeare razveljavi znamka Skupnosti Royal Shakespeare, ki jo je druga družba registrirala za določene pijače. Splošno sodišče je tako potrdilo odločbo Urada za harmonizacijo za notranji trg, ki je pravilno presodil in predvidel obstoj velike verjetnosti, da bi uporaba te znamke pomenila nepošteno prednost na podlagi ugleda predhodne znamke Skupnosti RSC-Royal Shakespeare Company. Znamko Skupnosti ureja Uredba 40/94. VEČ

V sodbi C-508/10 so sodniki podali ugotovitev, da država članica za izdajo dovoljenj za prebivanje državljanom tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, in njihovim družinskim članom ne more zahtevati previsokih in nesorazmernih upravnih taks. Znesek teh taks ne sme postati ovira za izvajanje pravic, ki izhajajo iz prava EU. Status državljanov tretjih držav ureja Direktiva 2003/109. VEČ

V zadevi C-376/11 je generalna pravobranilka Trstenjak podala mnenje, da lahko podjetje svoje znamke prijavi kot domenska imena »eu« le, če ima sedež v EU. Pridobitelj licence s sedežem v EU lahko opravi tako prijavo in bi bil upravičen tudi do prednostne prijave med t.i. Sunrise Period, vendar pa je pridobitelj licence lahko le tisti, ki sme znamko uporabljati v komercialne namene. Domene .eu ureja Uredba 733/2002. VEČ
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo višjega sodišča, ki obravnava odgovornost poslovodje:

Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je po prvem odstavku 182. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) dolžan povrniti. Na tej podlagi je v obravnavani zadevi delodajalec od delavke pred sodiščem zahteval povrnitev inventurnega primanjkljaja ter stroške sodnega postopka. Primanjkljaj naj bi tožena stranka povzročila tako, da je že izdane račune in prejeta plačila po računih stornirala, denar pa naj bi si protipravno prisvojila. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zelo aktualno kolumno z naslovom Slovenska himna izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Napačna uporaba himne na uvodoma omenjeni državni proslavi je bila napaka ali provokacija. Iz medijev sem zasledil, da je stranka LDS te dni vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, ki je dopustil takšno napačno oziroma protipravno uporabo himne. Osebno sicer menim, da bo to spet po nepotrebnem sprožilo nadaljnjo politizacijo ideoloških tem, ki so jih že razvneli drugi dogodki ob tej proslavi. Menim, da zato takšna ovadba s strani politične stranke v tem smislu ni produktivna. Ob tem pa se seveda čudim, da v tej smeri nič ne storijo pristojni državni organi po uradni dolžnosti." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. junij 2012 Minimalna zajamčena donosnost na premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za junij 2012
  na letni ravni 1,56%
1. junij 2012 Minimalna zajamčena donosnost na premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za junij 2012
  na mesečni ravni 0,13%
1. maj 2012 Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
  za maj 2012 0,004
1. maj 2012 Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
  za maj 2012 0,006
1. maj 2012 Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v primerjavi s povprečjem v 2011
  januar - maj 2012 0,018
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.