Julij 2012, številka 7-1 / letnik X.  

Qui non improbat, probat.
Kdor ne nasprotuje, odobrava.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Acta v EU "ad acta"
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor RS bo o paketu zakonov za spodbujanje gospodarstva po nujnem postopku najverjetneje odločal na izredni seji, ki se bo začela 17. ali 18. julija, tedaj bodo verjetno odločili tudi o umestitvi fiskalnega pravila v ustavo, pravi predsednik DZ Gregor Virant. Redna seja DZ se bo sicer začela 9. julija, za večino zakonov je predviden skrajšan postopek. VEČ

V Komisiji za preprečevanje korupcije opozarjajo na konflikt interesov pri najemanju odvetnikov v javnem sektorju, ko se uradne osebe odločajo za odvetnike, s katerimi sodelujejo tudi zasebno. Konflikt po njihovem mnenju tudi nastaja, ko člani organov javnih zavodov odločajo o osebah, s katerimi so imeli osebne, poslovne ali politične stike. VEČ

Ustavno sodišče je zavrglo pobudo lastnika Rotisa Ivana Črnkoviča za oceno ustavnosti zakonskih določb, ki govorijo o dopustnosti uporabe dokazov, pridobljenih v tujini, v postopkih, ki potekajo na slovenskih sodiščih. Ustavno sodišče postopka ne bo začelo, saj pobudnik, kot so zapisali, ne izkazuje pravnega interesa. VEČ

Znižanje pokojnin po Zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) odpira več ustavnopravnih vprašanj, opozarjajo nekateri pravniki. Med drugim izpostavljajo, da posamezne skupine upokojencev niso obravnavane enakopravno. VEČ

Vlada namerava danes Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku poslati predlog novele Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), s katero se bo uvedel nov instrument v boju zoper plačilno nedisciplino. Gre za izvršnico - abstrakten vrednostni papir, s katerim se dolžnik zaveže plačati določen znesek. Tako naj bi pospešili poplačilo dolgov. VEČ

Ustavna komisija DZ se je seznanila z mnenjem strokovne skupine glede predlaganih ustavnih sprememb, s katerimi poslanci SDS želijo skrajšati postopek oblikovanja vlade. Člani so se odločili, da bodo sejo prekinili in z njo najverjetneje nadaljevali septembra, za zdaj pa kaže, da bi enofazni postopek oblikovanja vlade lahko dobil podporo. VEČ

Ustavna komisija DZ ni podprla predloga za začetek postopka za spremembo ustave za ukinitev državnega sveta in bo tako predlagala, da se postopek za to ustavno spremembo ustavi. Za začetek postopka sprememb ustave bi ustavna komisija morala soglašati z dvotretjinsko večino prisotnih članov. Te večine ni dosegla, saj je od 18 prisotnih za začetek postopka glasovalo 10 članov, proti jih je bilo sedem. VEČ

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič je povedal, da se nameravajo jeseni lotiti vrste sprememb. Te se obetajo tako na področju pravosodja, državne uprave, kot širše javnega sektorja. Pri tem je poudaril, da nameravajo spremeniti le tisto, kar je nujno potrebno. Obljubil pa je tudi dialog in sodelovanje z javnostjo. VEČ

Minister za pravosodje in javno upravo se je tudi srečal z generalnim državnim pravobranilcem Boštjanom Tratarjem. Tratar je predstavil poročilo o delu za leto 2011 in izpostavil težave pravobranilstva na kadrovskem področju. VEČ

Na okrožnem ljubljanskem sodišču je bila tri mesece po izreku v zadevi Čista lopata v torek spisana tudi sodba, ki je že bila poslana vsem udeleženim strankam. Sodišče sicer še nima potrdil o vročitvi sodbe, so pojasnili na sodišču. Po prejemu sodbe imajo stranke 15 dni časa za pritožbe, ki so jih obsojeni napovedali že ob izreku. VEČ

Notarska zbornica Slovenije ostro nasprotuje predlogu novele Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), saj krši načelo ločenosti sodne in izvršne veje oblasti, so sporočili iz zbornice. Vlada je namreč pripravila novelo, s katero odpravlja dosedanjo omejitev veljavnosti upravnih overitev lastnoročnih podpisov in kopij. VEČ

V Pozitivni Sloveniji (PS) so zbrali potrebnih 30 podpisov za ustavno presojo novele Zakona o poslancih (ZPos). Po besedah poslanke PS Maše Kociper v presoji izpodbijajo del, ki se nanaša na skrajševanje dobe prejemanja nadomestil nekdanjih poslancev, ki so trenutno upravičeni do prejemanja nadomestil. Podpirajo pa takšno ureditev za naprej.

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je znova opozorila, da je treba razširiti nabor zavezancev za dostop do informacij javnega značaja tudi na podjetja, ki jih je ustanovila država ali javni zavodi. Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo pa zagotavljajo, da bodo še letos pripravili zakonske spremembe, ki bodo šle tudi v tej smeri. VEČ

Sloveniji zaradi odločitve KBC, da ne sodeluje pri dokapitalizaciji Nove Ljubljanske banke (NLB), ne bo treba zaprositi za pomoč iz evropskih denarnih mehanizmov, zatrjujejo na ministrstvu za finance. Prav tako o prošnji za pomoč ne razmišlja zaradi javnofinančnih razlogov. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
07.07.2012Zakon o medijih (ZMed)
11.07.2012Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
01.08.2012Zakon o poslancih (ZPos)VEČ
21.08.2012Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad)
01.09.2012Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?

Besedilo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je od svoje objave leta 2002 doživelo že 31 vplivov in zadnji je začel veljati 31. maja 2012. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZSPJS.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 32 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 3. člen ZSPJS, ki ureja določitev plač.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


27. junija je začela veljati novela Zakona o bančništvu (ZBan-1), ki z novim 43.a členom prinaša določbo, da statut banke lahko določi pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala banke (odobreni kapital) ne glede na omejitve iz tretjega odstavka 353. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), določi pa lahko tudi pogoje povečanja osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom.

Spremenjen je bil tudi Zakon o medijih (ZMed), novosti bodo začele veljati 7. julija. Novela s spremembo 114.a člena omogoča neodplačno koriščenje oddajniške infrastrukture RTV tudi TV programom s statusom osebnega pomena, ki oddajajo prizemeljsko digitalno (do sedaj je to veljalo le za analogno oddajanje).

Spremembe in dopolnitve Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad) bodo začele veljati 21. avgusta letos. Po novem izvedba javnega razpisa ni potrebna pri podelitvi radijskih frekvenc za največ en multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja Republike Slovenije, ki je namenjen javni radioteleviziji, v skladu z zakonom, ki ureja javno radiotelevizijo, za potrebe izvajanja javne službe in prenosu drugih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ki ureja medije.

Sprejeti Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu določa, da je obstoj gospodarskega interesa za izdajo vizuma tujcu izkazan, če tujec izkazuje specializirana znanja in posebne izkušnje, ki so koristne za slovensko gospodarstvo, ali če lahko omogoči povečanje poslovnih povezav slovenskega gospodarstva s tujino, ali če lahko omogoči uvajanje in uporabo novih tehnologij, poslovnih modelov ali znanja v RS ali vlaganje kapitala v RS ali širjenje in odpiranje novih tržišč za slovenske proizvode. Pravilnik bo začel veljati 7. julija.

Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo bo začela veljati 6. julija in določa način informiranja končnega uporabnika z energijskimi nalepkami in podatki o proizvodu, ki se nanašajo na porabo energije in drugih bistvenih virov med uporabo, in dodatnimi podatki v zvezi s proizvodi, povezanimi z energijo. Večja količina informacij naj bi omogočila izbiro energijsko učinkovitejših proizvodov, ta pa naj bi pripomogla k uresničitvi cilja EU o 20 % povečanju energijske učinkovitosti.

6. julija bi začel veljati Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo. Poleg določb o vzpostavitvi omenjenega okvira, predpis vsebuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, povezani z energijo, da se lahko dajo na trg ali v uporabo. Pred dajanjem proizvoda na trg ali v uporabo je treba nanj pritrditi znak skladnosti CE in sestaviti izjavo EU o skladnosti, s čimer se zagotavlja in izjavlja, da proizvod ustreza zahtevam za okoljsko primerno zasnovo. Tako označenega proizvoda se ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati njegovega dajanja na trg ali v uporabo. Pravilnik se ne uporablja za potniška ali tovorna prevozna sredstva.

Sprejeti so bili tudi novi Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah in Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole. Vsi trije pravilniki so začeli veljati 30. junija.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Svet EU je sprejel Strateški okvir za človekove pravice in demokracijo z akcijskim planom za izvajanje v praksi. Gre za prvi enotni dokument EU na tem področju vključno z ukrepi za praktično izvajanje. Dokument vsebuje načela, cilje in prioritete namenjene izboljšanju učinkovitosti in doslednosti politik EU v celoti za naslednjih deset let. VEČ

Komisija EU je predlagala sveženj zakonodaje za izboljšanje varstva potrošnikov na področju finančnih storitev. Gre za tri zakonodajne predloge, in sicer predlog uredbe o dokumentih s ključnimi informacijami za paketne naložbene produkte za male vlagatelje (PRIPS), revizija direktive o zavarovalnem posredovanju (IMD) in predlog za povečanje varstva tistih, ki vlagajo v investicijske sklade (trenutno direktiva o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP). V svežnju so predlagani novi, potrošnikom prijazni standardi za pridobivanje informacij o naložbah, dvigajo se standardi za svetovanje, zaostrila pa se bodo nekatera pravila o investicijskih skladih za zagotovitev varnosti potrošnikov. VEČ

Evropski parlament je predlagal načrt za zaščito vodnih virov. V nezavezujoči resoluciji parlamenta (stran 233) je zapisano, da bi moral biti dostop do vode temeljna in univerzalna pravica. Poleg tega je v resoluciji zapisanih še nekaj predlogov za to področje, in sicer jasnejše sheme glede cen vode, boljše upravljanje z odpadno vodo, modre zastave za varne reke itd. VEČ

Parlament EU je z namenom izboljšanja uporabe evropskih železniških omrežij razjasnil konkurenčna pravila za družbe, ki se ukvarjajo z železniškim transportom, in managerje železniških infrastruktur. Direktiva (stran 17) ima namen stimulirati ponudbo mednarodnih tovornih in potniških storitev in izboljšati njihovo kvaliteto. Konkurenco bodo nadzirali neodvisni regulatorji. VEČ

Evropska Komisija je predstavila aplikacijo za pametne telefone, ki deluje na štirih mobilnih platformah (Apple iPhone in iPad, Google Android, RIM Blackberry in Microsoft Windows Phone 7) in zaenkrat zajema podatke o letalskem in železniškem prometu, z letom 2013 pa bosta vključena še avtobusni ter pomorski promet. VEČ

Parlament EU je preložil glasovanje o EU patentu, ker je Svet odstranil tri ključne člene zakonodaje. Potezo so parlamentarci označili kot neprimerno in morda zrelo za odločanje pred sodiščem EU. Nadaljnja razprava glede predloga bo 10. julija 2012. VEČ

Za vse, ki se zanimajo za novice s strani Evropskega parlamenta, je na voljo novo spletno orodje za spremljanje politik parlamenta. Novičkarsko vozlišče EP (EP Newshub) je spletno orodje, ki v živo posreduje vse objave parlamenta (parlamentarcev, političnih skupin, predsednika, parlamenta) na njihove medije (spletne strani, blogi, Facebook, Twitter, YouTube, itd.). VEČ

Začela bo veljati nova zakonodaja o farmakovigilanci, ki vsebuje Direktivo 2010/48 in Uredbo 1235/2010. Zakonodaja pospešuje in varuje javno zdravje z okrepitvijo obstoječega evropskega sistema za nadzor varnosti in ravnotežja med ugodnostmi ter tveganji zdravil. VEČ

Bivši uradnik Evropske Komisije je bil s strani kazenskega sodišča v Bruslju obsojen na 40 mesecev zapora in denarne kazni 50.000 evrov zaradi izdajanja informacij zasebnim družbam v zameno za plačilo. Tudi dve od zasebnih družb sta bili kaznovani z denarno kaznijo 500.000 evrov. Sodba je rezultat preiskave  OLAF-a in pravosodnih oblasti v Belgiji. VEČ

Od 1. julija bo uporaba interneta prek mobilnih naprav med potovanjem po EU znatno cenejša, saj nova uredba EU nalaga zgornjo mejo cene za podatkovno gostovanje oz. prenos podatkov prek mobilnih naprav. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-128/11 odločilo, da proizvajalec programske opreme ne more nasprotovati nadaljnji prodaji njegovih starih licenc, ki omogočajo uporabo njegovih, iz spleta naloženih, programov. Izključna pravica distribuiranja kopij računalniškega programa, na katere se taka licenca nanaša, se izčrpa s prvo prodajo te kopije. Sodišče je v razsodbi uporabilo Direktivo 2009/24. VEČ

V sodbi C-7/11 pa so sodniki sodišča EU presodili, da mora lekarnar po pravu EU imeti dovoljenje za promet z zdravili na debelo, če mu je z nacionalno zakonodajo dovoljeno opravljati tudi dejavnost trgovine z zdravili na debelo. Vendar pa zakonodaja EU ne more določiti ali poostriti kazenske odgovornosti lekarnarja sama po sebi in neodvisno od zakona, ki ga sprejme država članica, če je lekarnar promet z zdravili opravljal brez takega dovoljenja. Področje je urejeno z Direktivo 2001/83. VEČ

V zadevah C-404/10 P in C-477/10 P je sodišče EU opredelilo obseg pravice do dostopa dokumentov institucij EU v kontekstu postopkov nadzora združevanja. Komisija lahko, v primeru določenih pogojev, zavrne dostop do dokumentov, ki se navezujejo na postopke nadzora združevanj, ne da bi predhodno opravila konkretne in individualne preglede teh dokumentov. Sodišče je prvič ugotavljalo povezavo med Uredbo o dostopu do dokumentov institucij in Uredbo o združitvah. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu juniju je prekrške vsebovala najprej Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi, ki je začela veljati 2. junija. Narekuje globo od 200 do 800 evrov organizatorjem, ki predložijo pristojnim organom ponarejene ali spremenjene izjave o podpori v papirnati obliki, izjave, ki so bile elektronsko podpisane z uporabo naprednega elektronskega podpisa, in izjave, ki so bile zbrane s sistemom spletnega zbiranja. Od 16. junija dalje vsebuje prekrškovne določbe tudi spremenjena Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo - globa je predpisana v primeru neizpolnjevanja obveznosti poročanja glede vsakega (tudi delno) opravljenega posla, za katerega je bilo izdano dovoljenje.

Prekrške so vsebovale tudi novele Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B), Zakona o cestah (ZCes-1A) in Zakona o poslancih (ZPos-E). ZDRad bo od 21. avgusta dalje za prekršek oglobil pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če bo ta v nasprotju z zakonom razpolagal s prostimi zmogljivostmi multipleksa, namenjenega javni radioteleviziji. ZCes-1 od 27. junija dalje popravlja predpisane višine glob - voznik, ki odkloni tehtanje vozil po napotilu policista ali občinskega redarja, bo po novem kaznovan z globo 2.000 evrov (prej 3.000). Znižana je tudi višina globe za primer, ko voznik pri sebi nima dovoljenja za izredni prevoz in ga na zahtevo policista ali občinskega redarja ne izroči na vpogled - globa zdaj znaša 250 evrov (prej 400 evrov). Novela ZPos pa se bo začela uporabljati 1. avgusta in določa, da se z globo 1.000 evrov kaznuje osebo, ki v času prejemanja nadomestila plače ne obvesti pristojnega delovnega telesa državnega zbora o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela ali v času prejemanja nadomestila plače sklene dogovor o odloženem plačilu ali drug dogovor v nasprotju z zakonom.

Več o prekrških
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Prešibko zavedanje pravne države izpod peresa dr. Marka Novaka, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Danes že vrabci čivkajo, da je z našo pravno državo nekaj narobe. Npr. da imamo dve pravni državi: eno za 'smrtnike' in drugo za 'elito'. Problemi v pravosodju, predvsem v zvezi s sodnimi zaostanki, so še vedno pereči. Razne oblike državne socialne pomoči se še zmeraj izkorišča. Večinoma nekaznovane mahinacije z utajevanjem davkov ostajajo »nacionalni šport«. Zoper t. i. tajkune sicer tečejo postopki in so tudi že padle prve sodbe, a kdo ve, če jih ne bodo pred pravnomočnostjo spet rešili spretni odvetniki s kakšnimi procesnimi triki." VEČ

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava nezakonit pregled prevoznega sredstva:

Policisti oz. kriminalisti so po ropu trgovine pregledali kombi vozilo in stvari v njem, da bi morda našli sledi kaznivega dejanja. Policija v trenutku, ko je zaustavila predmetno vozilo, ni imela razlogov, da bi voznika obravnavala kot osumljenca, pri pregledu pa so bile na različnih oblačilih, ki so bila najdena v prevoznem sredstvu najdene DNA sledi. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Odgovornost za izpolnitev dohodninske obveznosti

Če davčni zavezanec informativnega izračuna ni prejel, mora napoved dohodnine predložiti sam. Davčna uprava RS (DURS) je sicer zavezana, da zavezancem za dohodnino – rezidentom Slovenije za leto 2011 najkasneje do 15. junija 2012 dostavi informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.

Za izpolnitev zaupane ji obveznosti pa velja opozoriti, da je informativni izračun dohodnine izdelan na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih davčni upravi posredujejo izplačevalci dohodkov oziroma zavezanci za dohodnino. To pa tudi pomeni, da DURS s podatki ne more razpolagati, če kateri izmed zavezancev za poročanje svoje naloge ni opravil. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja lahko poiščete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. junij 2012 Povprečna efektivna OM za standardizirani potrošniški kredit za obdobje 6 mesecev
  1.000 evrov 21,8 %
1. junij 2012 Povprečna efektivna OM za standardizirani potrošniški kredit za obdobje 12 mesecev
  2.000 evrov 12,7 %
1. junij 2012 Povprečna efektivna OM za standardizirani potrošniški kredit za obdobje 10 let
  20.000 evrov 6.2 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.