Junij 2012, številka 6-4 / letnik X.  

Simplicitas legibus amica.
Preprostost je prijateljica zakonov.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: Državna proslava brez časti in dostojanstva
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Evropsko sodišče za človekove pravice je vladi in šestim izbrisanim med drugim naložilo, naj se v treh mesecih dogovorijo o morebitni odškodnini za premoženjsko škodo. Sodbi evropskega sodišča je sicer priloženih nekaj ločenih mnenj. Slovenski sodnik Boštjan M. Zupančič ugotavlja, da bo z razsodbo evropskega sodišča vendarle zadoščeno pravici. VEČ

Razsodba Evropskega sodišča za človekove pravice, s katero je ugotovilo, da Slovenija še ni v zadostni meri uredila vprašanja izbrisanih (kronologija), šestim izbrisanim pa prisodilo odškodnino, je naletela na številne odzive. Na vladi in ministrstvih sodbo še preučujejo, izbrisani pa pričakujejo, da bo država vprašanje odškodnin uredila sistemsko. VEČ

Dvotretjinske večine v DZ za ustavno spremembo referendumske ureditve ni, je po sestanku z vodji parlamentarnih strank pojasnil predsednik vlade Janez Janša. Predlog te spremembe, o katerem so že dosegli načelno soglasje, tako doživlja podobno usodo kot vnos fiskalnega pravila v ustavo. Pozitivna Slovenija je namreč nekoliko spremenila stališče. VEČ

Vlada je sprejela šest novel zakonov, ki so del drugega svežnja ukrepov za spodbujanje gospodarstva. V obravnavo državnemu zboru bo poslala predloge novel zakonov o graditvi objektov, o prostorskem načrtovanju in umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor ter o varstvu okolja, o vodah in o kmetijstvu. VEČ

Vlada je sprejela aneks ena k splošnemu dogovoru za letošnje leto, v katerem je opredeljenih 170 spornih vprašanj. Z aneksom se v skladu z varčevalnimi ukrepi med drugim tudi predlaga triodstotno znižanje cen zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS plačuje izvajalcem teh storitev. VEČ

Parlamentarni odbor za notranje zadeve danes čaka obravnava skupnih poročil o delu državnih tožilstev za leti 2010 in 2011. Poročili kažeta, da so tožilci povprečno rešili več kot 70 odstotkov ovadb, ki so jih prejeli, obenem pa jih pesti obremenjenost zaradi nizke zasedenosti tožilskih mest. VEČ

Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je podpisal dokument Politika pregona. Na novinarski konferenci je pojasnil, da želi z njim pri delu tožilstev doseči večjo učinkovitost, enotnost in enakost ljudi pred zakonom. Gre za nov instrument, ki ga predvideva lani sprejeti Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) in ga je potrdil tudi državnotožilski svet. VEČ

Sodniki se morajo v večji meri oz. intenzivneje vključevati v postopke, v katerih se pripravljajo predlogi novih zakonov ali zakonskih sprememb, ter tako s svojim znanjem in izkušnjami pomagati izboljšati predpise. Izvršilno in zakonodajno vejo oblasti pa je treba nenehno spodbujati k zagotavljanju kakovostnejše zakonodaje, menijo v sodnem svetu. VEČ

Nov sistem zvočnega snemanja narokov in glavnih obravnav trenutno uporablja osem slovenskih sodišč, sodniki pa do zdaj niso imeli negativnih pripomb, so sporočili z ministrstva za pravosodje in javno upravo, kjer so pripravili poročilo o drugi fazi uvedbe omenjenega sistema. Ta omogoča dostop do posnetkov tudi preko spletne strani. VEČ

V okviru rednega nadzora nad specializiranim državnim tožilstvom bodo posebej pregledani zaostanki in dodeljevanje spisov, je povedal generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Kot je pojasnil, gre za redni nadzor, ki se periodično izvaja nad vsemi okrožnimi državnimi tožilstvi po državi. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je opozorila, da bi morale biti spremembe zakonov s področja prostora in okolja, ki jih je danes potrdila vlada, sprejete bolj pregledno, z učinkovitejšim medresorskim usklajevanjem in omogočanjem javne razprave. VEČ 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


23. junija so začele veljati spremembe Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1). Med novostmi je črtano obvezno posvetovanje vodje državnega tožilstva s kolegijem državnega tožilstva v postopku oblikovanja obrazloženega mnenja vodje državnega tožilstva, dopolnjena je določba glede mirovanja funkcije državnega tožilstva, spremenjena pa so tudi določila o prenehanju funkcije državnega tožilca ter o podeljevanju priznanj.

Novela Zakona o poslancih (ZPos) se bo pričela uporabljati 1. avgusta in dopolnjuje določbo o nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi: poslanec, izvoljen za državnega sekretarja, v času opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije poslanca. Skrajšano je prejemanje nadomestila z enega leta na šest mesecev (izjeme zakon določa za poslance z več zaporednimi mandati), znižana pa je tudi višina nadomestila in sicer za 20 odstotkov. VEČ

Novela Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1) je začela veljati 23. junija in med drugim določa, da lahko dolžnik ali porok po novem uveljavljata pobot izdajateljeve terjatve samo z določenimi terjatvami (37. člen). Črtana je določba o zgornji meji nadomestila za predčasno poplačilo kredita, vpis terjatev iz naslova hipotekarnega kredita v kritni register pa ne vpliva na pravico kreditojemalca do predčasnega poplačila hipotekarnega kredita. Jamstvo za kredit z obveznostjo osebe javnega prava mora biti nepreklicno in neomejeno, izplačilo pa mora biti zagotavljeno najkasneje v desetih delovnih dneh po prejemu poziva za plačilo dolžnikove obveznosti.

Novela Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1) je prav tako začela veljati 23. junija in prestavlja rok uveljavitve novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka iz 14. člena s 30. junija 2012 na 30. junij 2013. Posledično se za eno leto prestavi tudi prehodno obdobje za ugotavljanje katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru kot kmetijska zemljišča s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi in plantaža gozdnega drevja. Določeno je tudi, da se kot katastrski dohodek za leto 2012 šteje katastrski dohodek, kot je bil zemljiščem predpisan za leto 2011.

Zakon o trošarinah (ZTro) je doživel spremembo 51. člena – sprejeto je bilo dodatno postopno zvišanje trošarine za cigarete. Od 1. julija 2012 znaša specifična trošarina 30 %, od 1. oktobra 2012 znaša 40 %, od 1. januarja 2013 pa 50 % od skupne davčne obremenitve cigaret v razredu tehtane povprečne drobnoprodajne cene. Novost je začela veljati 27. junija.

Tudi spremembe Zakona o cestah (ZCes-1) so začele veljati 27. junija. Prinašajo nekaj novih pojmov (inteligentni prometni sistemi (ITS), medobratovalnost, ranljivi udeleženci v prometu...) in po novem določajo, da povzročitelj poravna vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj oziroma zavarovanja nevarnih mest na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja ceste. Opredeljen je obseg gradnje javne ceste. Dopolnjeni 92. člen določa enotno vrednotenje in plačilo storitev presojevalcev varnosti cest. Naloge Nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP) so podrobneje opredeljene, dodano je novo X.a poglavje o razvoju in uporabi ITS, novelirane pa so tudi višine nekaterih glob.

Z novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki bo začela veljati 11. julija, se zaradi racionalizacije in varčevanja črtata člena, ki urejata vlogo, položaj, financiranje in naloge Sveta za varstvo okolja, čigar arhiv in spletni portal bo prevzelo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že šest vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 7 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Parlament in Svet EU sta dosegla soglasje glede novih pravil, ki naj bi proračun EU oskrbela s preprostejšimi finančnimi pravili in hkrati zagotovila varno ravnanje z denarjem davkoplačevalcev. Finančna uredba se lahko smatra kot temelj EU zakonodaje, saj vsebuje vsa načela in pravila za implementacijo proračuna EU ter je uporabna za vsa področja izdatkov in prihodkov. Prav tako predstavlja podlago za sprejem okoli 70 predlogov za sektorsko zakonodajo. VEČ

Svet EU je odobril okvirno uredbo o dvostranskih investicijskih pogodbah s tretjimi državami (predlog). Uredba cilja na zagotovitev mehkega prehoda iz trenutnega sistema investicijskih pogodb na sistem, kjer bi dvostranske investicijske pogodbe za EU sklepala Komisija. VEČ

Komisija EU je sprejela predlog, ki vzpostavlja pravni in finančni okvir za reševanje sporov med investitorjem in državo kot del širše investicijske politike EU. Predlog naj bi zaščitil tuje investitorje na evropski ravni, tako da bi Evropa ostala varno in atraktivno območje za investitorje. VEČ

Evropska Komisija je podala pregled dosedanjega dogajanja v zvezi z oz. na poti do fiskalne unije. Kot pravijo na Komisiji, gre za prelomni trenutek EU, zato je tudi pripravila ta kratek pregled. VEČ

Svet EU je odobril okvirna priporočila za 27 držav članic glede ekonomskih politik iz njihovih nacionalnih reformnih programov, kot tudi okvirna mnenja za vsako državo članico glede fiskalnih politik. VEČ

Komisija  je pozvala h krepitvi ključnih omogočitvenih tehnologij (KET) s predstavitvijo strategije za spodbujanje industrijske proizvodnje izdelkov temelječih na KET, saj naj bi se po napovedih svetovni trg KET v obdobju 2008 do 2015 povečal za 54 odstotkov, kar predstavlja 8 odstotkov BDP EU. KET tehnologije zajemajo mikro in nanoelektroniko, napredne materiale, industrijsko biotehnologijo, fotoniko, nanotehnologije in napredne sisteme proizvodnje. Krepitev KET naj bi posledično vzbudila tudi rast delovnih mest. VEČ

Komisar za širitev je s 27.6.2012 začel pogovor na visoki ravni s političnimi predstavniki Bosne in Hercegovine. Začetek tega procesa naj bi pomagal BIH, da se seznani z metodologijo pristopanja k EU in kaj se od kandidatke pričakuje - to naj bi pospešilo pristop te države k EU. VEČ

Članice Svetovne organizacije za intelektualno lastnino so podpisale Pogodbo o zaščiti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju. Komisija bo sedaj uporabila vse ukrepe, da se pogodba tudi ratificira. Pogodba vzpostavlja pravila, ki zagotavljajo primerno zaščito in povračila za izvajalce ter omogočajo njihovo dostopnost prek fizičnega medija ali interneta. VEČ

Evropsko računsko sodišče je opravilo revizijo smotrnosti poslovanja glede nadzornega sistema za ekološko pridelavo in kako sodelujoče institucije izpolnjujejo svoje odgovornosti glede nadzornega sistema v EU ter pri upravljanju uvoznih režimov. Sodišče meni, da je treba odpraviti pomanjkljivosti, ki jih je pokazala revizija, da se pridobi zadostno zagotovilo o uspešnem delovanju sistema in da se ohrani zaupanje potrošnikov. VEČ

Splošno sodišče EU je v zadevi T-167/08 odločilo, da je odločba Komisije (odločba C(2006) 3143, odločba C(2008) 764), s katero se je družbi Microsoft naložilo periodično denarno kazen, pravilna. Komisija je Microsoft kaznovala, ker svojim konkurentom ni omogočil dostopa do informacij o interoperabilnosti pod razumnimi pogoji. Vendar pa je Splošno sodišče zmanjšalo znesek periodične denarne kazni z 899 na 860 milijonov EUR zaradi dejstva, ker je Komisija Microsoftu dovolila, da je do 17. septembra 2007 izvajal omejitve glede distribucije proizvodov odprte kode. VEČ

V sodbi C-15/11 so sodniki sodišča EU odločili, da v prehodnem obdobju, ki lahko traja največ do konca obdobja petih let od dneva pristopa Bolgarije k EU, pogoji za dostop do trga dela druge države članice za bolgarske študente ne smejo biti strožji od pogojev, ki se uporabljajo za študente tretjih držav. Sodišče je v primeru presojalo po Protokolu o pogojih in načinu sprejema Republike Bolgarije in Romunije v Evropsko Unijo. VEČ

V zadevi C-5/11 so sodniki na Sodišču EU odločili, da je prosti pretok blaga mogoče omejiti iz razlogov varstva avtorske pravice. Tako lahko država članica kaznuje prevoznika zaradi pomoči pri distribuiranju primerkov del na nacionalnem ozemlju, kljub temu da ta dela v državi članici prodajalca niso avtorskopravno varovana. Zadeva sodi v področje urejanja Direktive 2001/29. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo višjega sodišča, ki obravnava nadzor elektronskih sporočil s strani delodajalca:

Poseg v ustavno zagotovljeno tajnost pisem in drugih občil iz prvega odstavka 37. člena Ustave RS je dopusten, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: da je poseg določen v zakonu, da poseg s svojo odločbo dovoli sodišče, da je določno omejen čas izvajanja posega in da je poseg nujen za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zelo aktualno kolumno z naslovom Državna proslava brez časti in dostojanstva izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Na petkovi proslavi Dneva državnosti je velik del politike (ponovno) padel na izpitu. Tokrat morebiti najhuje do zdaj. Spodbujanje ideloške, politične in še kakšne delitve skozi dogajanje ob in na državni slovesnosti je pokazalo, da so mnogi naši vodilni politiki ter njihovi sodelavci in pomočniki še vedno nesposobni tistega nacionalnega povezovanja, ki je nujno potrebno, da naša država in družba zadihata s polnimi pljuči, da bistveno bolj sproščeno in uspešno zaživita v svojih gospodarskih, znanstvenih, kulturnih in mnogih drugih potencialih ter da se iz ekonomske in socialne krize izvijeta na način, ki ju bo povzdignil na višji nivo predvsem tudi v njunih etičnih temeljih." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. maj 2012 Cene življenjskih potrebščin za maj 2012 glede na april 2012
  + 0,6 %
22. junij 2012 Sredstva za politčne stranke za 2012: LZJ - PS
  61.641,38 evrov 55.023,31 evrov
22. junij 2012 Sredstva za politčne stranke za 2012: SDS
  56.811,38 evrov 50.711,88 evrov
22. junij 2012 Sredstva za politčne stranke za 2012: SD
  24.156,43 evrov 21.562,90 evrov
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.