Junij 2012, številka 6-3 / letnik X.  

Appellatione extinguitur iudicatum.
S pritožbo ugasne sodba.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Zelo kritično o institutu hujše posledice v slovenskem kazenskem pravu
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče bo danes predvidoma obravnavalo predloge za absolutno prednostno obravnavo zahtev za ustavno presojo več členov Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), skupaj s predlogi za začasno zadržanje izpodbijanih členov. Zahteve so vložili sindikati in varuhinja človekovih pravic. VEČ

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je podprl Predlog novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-C) , ki slovenski pravni red usklajuje z evropsko zakonodajo. Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak je pojasnil, da predlog vsebinsko ni povezan z zakonom, ki je lani padel na referendumu. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za obravnavo na plenarni seji pripravil novelo zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter novelo zakona o trgu finančnih instrumentov. S prvim se ureja nadzor nad vzajemnimi pokojninskimi skladi, z drugim pa izdajanje vrednostnih papirjev. VEČ

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog novele Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), s katero želi znižati kazni za blažje prometne prekrške, ki nimajo pomembnejšega vpliva na prometno varnost. Znižanje nekaterih glob za prekrške se obeta tudi za pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. VEČ

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) , ki omogoča preoblikovanje Urada RS za varstvo konkurence v Javno agencijo RS za varstvo konkurence. V predlogu novele zakona o spodbujanju tujih investicij pa ministrstvo predlaga združitev Japtija, STO in TIA v novo agencijo. VEČ

Višje sodišče je potrdilo, da svojcem treh deklet, ki so leta 2005 umrle pred diskoteko Lipa, pripada odškodnina, ki jo bodo svojci dobili od Roberta Tomaža Zavašnika, njegovega podjetja Roto in varnostne družbe Enigma Bagarič. Ostali toženi pa za dogodek niso odgovorni. VEČ

Sodnica celjskega okrožnega sodišča Marjana Topolovec Dolinšek je Branku Mačku, ki je oktobra leta 2009 močno vinjen povzročil prometno nesrečo na avtocesti pri Arji vasi, v kateri so umrle tri mlade osebe, izrekla 10-letno zaporno kazen. Maček bo moral plačati tudi vse stroške sojenja, pet let bo tudi brez vozniškega dovoljenja. VEČ

Nekdanja ustavna sodnika Ciril Ribičič in Dragica Wedam Lukić sta se v sredini junija udeležila 90. plenarne seje Beneške komisije. Udeležila sta se je kljub temu, da je vlada Janeza Janše v začetku pomladi razveljavila sklep svoje predhodnice glede njunega članstva v omenjeni komisiji Sveta Evrope. VEČ

Sprejetje rimskega statuta, s katerim je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče (ICC), je bil "dogodek zgodovinskega pomena" in pomembna "prelomnica" v razvoju ne le mednarodnega prava, ampak človeške družbe, katere vrhovni smisel je človek s svojimi pravicami, je na okrogli mizi ob desetletnici delovanja ICC poudaril Ernest Petrič. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Novelirana Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju se prilagaja Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je poleg znižanja osnovnih plač javnim uslužbencem in funkcionarjem uvedel precej sprememb, ki bodo tudi v prihodnje narekovale višino njihovih plač. Spremenjena in dopolnjena uredba, ki je v veljavi od 16. junija, ne določa vsebine materialnih pravic, saj so te opredeljene v ZUJF, temveč skladno z zakonskimi pooblastili predpisuje metodo izračuna plač v javnem sektorju. VEČ

Po novem se delo v splošno korist lahko opravlja tudi kot način izvršitve denarne kazni (poleg kazni zapora do dveh let), določa spremenjeni Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist. Tudi ta sprememba je začela veljati 20. junija.

Od 30. junija dalje bo veljal tudi Pravilnik o zemljiškem pismu, ki dopolnjuje določbo o izročitvi zemljiškega pisma ustanovitelju. Prevzemnik zemljiškega pisma se mora sodišču izkazati z osebnim dokumentom, ki je namenjen izkazovanju njegove istovetnosti (na primer osebna izkaznica oziroma potni list).

Spremembe Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov prinašajo novo opredelitev minimalnega standarda, ki ga morajo študentski domovi zagotavljati študentu. Na novo so definirana števila točk za subvencioniranje bivanja študentov, ki predložijo ustrezna dokazila pristojnih organov (centra za socialno delo, zdravnika specialista, invalidske komisije, upravnega organa) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju, pa tudi za študentke matere ali študente očete, ki bodo imeli med študijem otroka pri sebi, ter za študente, ki so otroci padlih v vojni za Slovenijo in ki so žrtve naravnih nesreč. Pisarna za študentske domove z odločbo določi število točk za posameznega študenta. Novosti so začele veljati 20. junija.

Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja bo začela veljati 30. junija in določa, da se sredstva namenijo za naslednje ukrepe: za podporo za dokončanje komasacijskih postopkov, tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju ter še podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov. Podpore se večinoma dodelijo na podlagi zaprtih javnih razpisov, zahtevki za izplačilo se vlagajo od izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi. Če agencija upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropski odbor za ekonomske in monetarne zadeve pri Evropskem parlamentu je obravnaval predlagano zakonodajo glede urejanja agencij za ocenjevanje bonitet in zmanjševanja odvisnosti od teh ocen. Člani odbora so iskali zagotovila, da zakonodaja resnično prinaša več odgovornosti, preglednosti in neodvisnosti za dejavnosti agencij, ki so postale preveč vplivne ter politične, in pomaga okrepiti kvaliteto ocen izdanih v EU, s tem pa izboljšuje zaščito za uporabnike in investitorje. Parlamentarci so predlagali strožja pravila glede javnega dolga in konflikta interesov. VEČ

Evropska Komisija je začela z javnim posvetovanjem, da bi pridobila mnenja zainteresiranih strani in državljanov glede obsega bodočih ukrepov na ravni EU pri politikah povpraševanja po industrijskih inovacijah. Posvetovanje poteka na sledeči spletni strani. VEČ

Novosti se obetajo tudi na področju varnosti prometa. Do leta 2015 morajo biti vsi novi avtomobili opremljeni z napravami eCall, ki samodejno obveščajo reševalne službe o prometnih nesrečah preko javnega 112 sistema za klic v sili v nujni primerih. Sistem naj bi pospešil prihod reševalnih služb, reševal življenja in zmanjševal poškodbe. VEČ

Evropski ombudsman je objavil etični kodeks za uradnike Evropske Unije, po katerem naj bi delovali uslužbenci v službah EU. Kodeks vključuje dobre prakse iz držav članic, ki so bile uveljavljene oz. sprejete skozi posvetovanja evropske mreže ombudsmanov. V kodeksu pa so zajeta tudi mnenja iz javnega posvetovanja glede kodeksa. VEČ

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve je obravnaval tudi predloge glede zelo  kratkoročnega dolga držav članic in drugih orodij za solidarnost dolgov. Ti bi morali biti združeni v evro obveznicah (zapadlost manj kot leto dni). Na dolgi rok pa bi EU morala poleg obveznic razmišljati tudi o obliki zveznega dolga po zgledu ZDA. VEČ

Državljani, podjetja in inovatorji v EU ustvarjajo dovolj povpraševanja po digitalnih vsebinah, da popeljejo Evropo v trajnostno gospodarsko rast. Vendar pa nezmožnost zagotoviti dovolj hitrih internetnih povezav, spletnih vsebin, raziskovanja in pomembnih znanj zmanjšuje ta potencial. Trendi digitalnega sveta gredo v smeri večje rabe podatkov, mobilnih tehnologij in storitev. Pregled  digitalne agende izpostavlja kot probleme pomanjkanje znanja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) s strani delavcev, spletno nakupovanje, ki je še vedno nacionalna dejavnost, upad rabe e-poslovanja s strani malih in srednjih podjetij, zaostajanje investicije v raziskovanje za konkurenti in nadaljevanje oderuških cen gostovanja s strani telekomunikacijskih podjetij. VEČ

Predstavniki parlamenta, Sveta in Komisije so dosegli dogovor glede skupne izjave in skupnega pristopa do decentralizacije agencij. Dogovor naj bi izboljšal upravljanje in učinkovitost agencij ter jih umestil kot učinkovitejše orodje pri implementaciji politik EU. VEČ

Sodniki sodišča EU so v zadevi C-307/10 pojasnili, kakšni morata biti zahtevi za določitev proizvodov in storitev, ki morajo biti registrirani kot znamka. Prijavitelj mora take proizvode in storitve dovolj natančno in jasno opredeliti, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti ugotovijo obseg varstva znamke samo na tej podlagi. To področje ureja Direktiva o znamkah, na mednarodni ravni pa Pariška  konvencija za varstvo industrijske lastnine. VEČ

V sodbi C-618/10 so sodniki sodišča EU odločili, da vsebine nedovoljenega pogoja v pogodbi, ki jo je ponudnik ali prodajalec sklenil s potrošnikom, nacionalno sodišče ne sme spremeniti. V primeru da nacionalno sodišče ugotovi obstoj takega pogoja, mora njegovo uporabo zavrniti. Sodišče je presojalo po Direktivi o nedovoljenih pogojih. VEČ

V zadevi C-617/10 je v sklepnih predlogih generalni pravobranilec Villalón podal mnenje, da Listina EU o temeljnih pravicah ne preprečuje, da se osebi naloži sankcija v kazenskem postopku zaradi ravnanj, glede katerih ji je bila z dokončno odločbo že v upravnem postopku naložena sankcija. Vendar pa prepoved samovoljnega ravnanja zahteva, da se predhodno naložena upravna sankcija upošteva pri izreku milejše kazni. Generalni pravobranilec je podlago za mnenje obrazložil z načelom ne bis in idem. VEČ
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Splošnega sodišča Evropske unije, ki obravnava konkurenčno kršitev:

Sodišče je v konketni zadevi ugotavljalo ali je MasterCard - mednarodna plačilna organizacija, ki jo zastopajo holdinška družba MasterCard, Inc. ter njeni odvisni družbi MasterCard International, Inc. in MasterCard Europe, z uvedbo nadomestnih medfranšiznih provizij v zvezi s komercialnimi karticami, kršil konkurenčno pravo skupnosti. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom Prve izkušnje s spremembami ZKP izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Za nami je nekako okrogel mesec uvajanja novitet iz novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in nedvomno je, da se stvari spreminjajo bistveno hitreje kot je to marsikdo pričakoval. Nekaj prvih vtisov bi rad delil, ker ocenjujem, da bo na to temo potrebno reči še marsikaj, preden se bodo stvari stekle in utekle." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.