Junij 2012, številka 6-1 / letnik X.  

Urbs florida est, ubi ordo, ubi lex imperat.
Uspešna je država v kateri vladata red in pravo.

  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Portal FinD-INFO
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS-INFO Prekrški
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
71 prečiščenih besedil predpisov na katere je vplival ZUJF
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

31. maja je začel veljati dolgo pričakovani Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je bil sprejet je že 11. maja, vendar se je njegova uveljavitev zamaknila, zaradi referendumske pobude, ki sta jo vložila policijska sindikata. Zakon med večjimi spremembami določa, da se bodo plače javnih uslužbencev z junijem znižale za 8 odstotkov, hkrati s tem se bodo odpravila plačna nesorazmerja. Regres za letni dopust se bo izplačal glede na  uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa, od 1.1.2013 dalje bo javnim uslužbencem pripadalo največ 35 dni letnega dopusta. Nižji bodo tudi stroški prevoza na delo. Sporna ostaja določba, po kateri bo javnim uslužbencem, ki izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino, prenehalo delovno razmerje. Pokojnine se do 31.12.2012 ne bodo usklajevale. Denarno nadomestilo za brezposelnost bo po novem za prve tri mesece znašalo 80 % osnove, v naslednjih devetih mesecih 60 %, nato pa 50 % od osnove. Za drugega otroka v vrtcu bodo morali starši po novem plačati 30 % cene vrtca, vrtci bodo vodili evidenco upravičencev do sofinanciranja plačil staršev, ukinjene so subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, ukrepi pa so se dotaknili tudi študentov, saj ti med 15. julijem in 15. avgustom ne bodo imeli pravice do subvencionirane prehrane. V primeru, če primanjkljaj državnega proračuna za leto 2013 oziroma 2014 preseže 3 % bruto domačega proizvoda, se splošna stopnja DDV v naslednjem letu poveča tako, da se zagotovijo dodatni prihodki državnega proračuna, s katerimi se krije presežni primanjkljaj predhodnega leta, vendar ne več kot za 3 odstotne točke. Zakon prinaša tudi protikrizni davek na nepremično premoženje večje vrednosti, plačevale ga bodo pravne in fizične osebe, ki imajo v Sloveniji v lasti nepremično premoženje v skupni vrednosti nad 1 milijonom evrov, pri tem se ne upoštevajo nepremičnine za poslovno in industrijsko rabo ter javni namen. Odmerja se vključno do leta 2014, za leto 2012 pa se bo odmeril v višini 50 % od ugotovljene davčne osnove. ZUJF pa je uvedel še davek na dobiček, ki nastaja zaradi spremembe namembnosti zemljišč, s katerim se obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb.

Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) je začel veljati 1. junija in določa, da se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice do 1.1.2014 ne uskladi, regres za letni dopust se izplača v skladu z ZUJF, pred koncem leta 2013 pa se v skladu s 5. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) izvedejo obvezna pogajanja o možnosti uskladitve vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice.

Sprejeti so bili tudi aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND), Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost in h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev med Vlado RS in Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja opredeljuje ukrepe na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju in ukrepe glede zaposlovanja javnih uslužbencev, na področjih socialne države ter na področju standardov in normativov javnih storitev na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstvu, socialnem varstvu, raziskovanju in javni upravi. Stranki sporazuma sta se tudi strinjali, da se javnim uslužbencem v breme delodajalca izplača nadomestilo plače za dne 18.4.2012, ko je potekala splošna stavka javnega sektorja, v višini kot da bi delali.

Skupaj s Sporazumom med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (z njim je bila umaknjena referendumska pobuda o ZUJF) je bila objavljena tudi  Kolektivna pogodba za policiste, ki je začela veljati 1. junija in ki ureja status policista. Obligacijski del ureja uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij policistov ter pogoje za delovanje sindikata pri delodajalcu, normativni del pa bo dopolnjen z aneksom najpozneje do 30. 9. 2012. Policisti so tako postali tretji poklic v javnem sektorju, ki ima svojo poklicno kolektivno pogodbo.

Spremembe Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito od 2. junija dalje na novo opredeljujejo merila za določanje višine obračunanega zneska za prosilca v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka.
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


ZUJF uvaja nove vrste davkov in prispevkov ter posega v način njihovega pobiranja

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) uvaja nove prispevne stopnje, spreminja dohodninsko lestvico, viša stopnjo obdavčitve odsvojitve kapitala in izvedenih finančnih instrumentov ter dodatno obdavčuje lastnike večjih vozil, plovil in nepremičnin ter dobiček ob spremembi namembnosti zemljišča. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je razveljavilo določbo Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki podjetjem, katerih člani uprave ali nadzorniki so bili kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja vpleteni v stečajni postopek ali postopek prisilnega prenehanja, prepoveduje sodelovanje v postopkih javnega naročanja. VEČ

Ustavno sodišče je razveljavilo tudi del 28. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih, po katerem se šteje, da je tožeča stranka umaknila tožbo, če brez upravičenega razloga ni prišla na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obravnavo. Po mnenju ustavnega sodišča namreč določba prekomerno posega v tožnikovo pravico, zapisano tudi v ustavi. VEČ

Omejevanje referendumov je smiselno, vendar je treba omejitve natančno določiti, so na okrogli mizi, ki jo je na Pravni fakulteti pripravilo Društvo za ustavno pravo Slovenije, ocenjevali vidni pravniki. Igor Kaučič opozarja, da je treba zlasti natančno določiti, kaj so fiskalni zakoni. Ciril Ribičič pa bi drugače določil referendumski kvorum. VEČ

Predlog ustavnih sprememb referendumske ureditve sledi mnenjem strokovnjakov, ki so o tem že večkrat razpravljali, je pojasnil prof. dr. Miro Cerar. Omejitvam referenduma glede kvoruma, vsebine in predlagateljstva ne nasprotuje, vendar ocenjuje, da vse to zahtev za referendum ne bo preprečilo oz. ustavilo možnih predlagateljev. VEČ

Na računskem sodišču ob poročilu za lani opozarjajo na obremenjenost sodišča z revizijami referendumskih kampanj, tudi ko gre za zanemarljive zneske porabe. Ugotavljajo, da kriza prinaša tveganja, ki vplivajo tudi na javne finance, ter da se ob njihovih predlogih za razrešitev odgovorne osebe še vedno običajno ne zgodi nič. VEČ

Svobodni sindikati, konfederacija sindikatov javnega sektorja in upokojenci nasprotujejo predlaganemu konceptu celovite ureditve upravljanja s kapitalskimi naložbami države, ki so ga objavili na ministrstvu za finance. Ne strinjajo se, da bo politika nekatere interesne skupine izrinila iz upravljanja. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je na predsednika vlade, nekatere resorne ministre in upravo AUKN naslovila pismo, v katerem opozarja na nujnost spremembe pristopa pri upravljanju podjetij v državni lasti, predvsem z vidika odpravljanja korupcijskih tveganj. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati konec leta 2008, je bil že dvakrat noveliran. Zadnja novela, ki je bila zelo obsežna, je vsebovala kar 129 členov. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU KZ-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Slovenija ni izpolnila zahtev EU glede zakonodaje o delovnih dovoljenjih za visoko kvalificirane migrante, zato ji je Komisija poslala formalno zahtevo, da polno prenese Direktivo o modri kartici. Rok za prenos je bil 19. junij 2011. VEČ

Svet EU je podal soglasje k splošnemu pristopu do zakonodaje glede alternativnega in spletnega reševanja sporov (ADR/ODR), ki bo omogočila lažje reševanje problemov in sporov s trgovci za potrošnike in podjetja. VEČ

Ustanovljena je bila evropska platforma za učinkovito rabo virov, prek katere naj bi se zagotavljalo smernice in nasvete za bolj trajnostno usmeritev evropskega gospodarstva s strani ljudi z bogatimi izkušnjami. Učinkovita raba je eden izmed stebrov strategije Evropa 2020 za vključujočo, pametno in trajnostno rast.  Glavna naloga platforme bo, da se določi, kako doseči mejnike in cilje Časovnega okvira za Evropo, vključno z ločevanjem rabe virov in njenih učinkov od gospodarske rasti. VEČ

Komisija EU je predstavila  aplikacijo za pametne telefone, ki vsebuje navodila za uporabo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Aplikacija je na voljo v 24 jezikih. Ni pa možno prek aplikacije pridobiti ali prenesti kartice zavarovanja. Aplikacijo European Health Insurance Card si lahko prenesete tu. VEČ

Komisija je začela z zbiranjem mnenj glede uporabe pravil o državni pomoči za javno financirana širokopasovna omrežja. Glavni predmet posvetovanja je vprašanje, kako prilagoditi trenutne Smernice ciljem digitalne agende EU. V skladu z reformnim paketom Komisije glede državnih pomoči predlagane spremembe merijo na to, da bi politike pomoči v tem sektorju pospeševale dobro osnovane pomoči za tržno neuspele primere in cilje skupnega interesa EU, pa tudi na bolj učinkovita pravila in hitrejše odločitve. VEČ

Sodišče EU je v zadevah C-504/09 P in C-505/09 P potrdilo, da je Komisija svoja pooblastila prekoračila, ko je določila Estoniji in Poljski zgornjo mejo pravic do emisije toplogrednih plinov. Pritožbi Komisije zoper sodbi splošnega sodišča je treba zavrniti. Komisija je z dvema odločbama iz 2007 ugotovila nezdružljivost nacionalnega načrta razdelitve, v katerem naj bi bilo določena skupna količina pravic za določeno obdobje in način dodelitve. Sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov ureja Direktiva 2003/87. VEČ

V sodbi C-98/11 P so sodniki odločili, da oblika čokoladnega zajčka z rdečim trakom podjetja Lindt ni mogoče registrirati kot znamko Skupnosti. Po mnenju sodnikov ta oblika nima razlikovalnega učinka. Znamko Skupnosti ureja Uredba 40/94. VEČ

V sodbi C-489/10 je bilo presojeno, da izključitev kmeta od kmetijske pomoči zaradi neresnične izjave o obdelovani površini ne izključuje izreka kazenske sankcije za isto dejanje. Izključitev od pomoči, kot je določena po pravu EU, namreč ni kazenska sankcija. Ureditev kmetijske pomoči je zapisana v Uredbi 1973/2004. VEČ

V zadevi C-12/11 je generalni pravobranilec Bot podal mnenje, da mora letalski prevoznik oskrbeti potnike, katerih let je bil zaradi izrednih razmer, kot je bilo npr. zaprtje zračnega prostora zaradi izbruha ognjenika Eyjafjallajökull, odpovedan. Po pravu EU ni določena ne implicitna oprostitev ne implicitna omejitev te obveznosti oskrbe potnikov. Omejitev in oprostitev je lahko finančna ali časovna. Pravila v primeru odpovedi leta določa Uredba 261/2004. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikata Vrhovnega sodišča RS, ki obravnavata krivdno odgovornost šole za škodo, ki jo drugemu povzroči mladoletnik.

4. odstavek 142. člena Obligacijskega zakonika (OZ) določa, da starši odgovarjajo za škodo, ki jo povzroči drugemu njihov mladoletni otrok, ki je dopolnil sedem let, razen če dokažejo, da je škoda nastala brez njihove krivde. Če nadzorstvo nad mladoletno osebo ni dolžnost staršev, temveč koga drugega, ima oškodovanec pravico zahtevati odškodnino od staršev, če je škoda nastala zaradi slabe vzgoje mladoletnika, slabih vzgledov ali grdih navad, ki so mu jih dali starši, ali če se tudi sicer škoda lahko pripiše njihovi krivdi (1. odstavek 145. člena OZ). VEČ
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu maju je zakonodaja prinesla kar nekaj novih prekrškov. Najprej jih je vsebovala Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina, ki je začela veljati 2. junija. Z globo 4.000 evrov se kaznuje za prekršek tistega upravljavca naprave ali obrata, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki npr. ne odvaja bencinskih hlapov pri polnjenju in praznjenju premičnih rezervoarjev v napravo za rekuperacijo bencinskih hlapov, ali uporablja napravo za rekuperacijo bencinskih hlapov s prevelikim povprečnim izpustom, ali ne zadrži bencinskih hlapov v premičnem rezervoarju itd. Globa 1.000 evrov pa je prepisana za iste osebe, če npr. ne preverjajo kakovosti barvnega premaza zunanjih sten in strehe, ne preverjajo redno tesnosti naprav, povezav in cevovodov ali ne zagotavljajo prvih in občasnih ali trajnih meritev bencinskih hlapov na izpustu naprave za rekuperacijo bencinskih hlapov v sklopu obratovalnega monitoringa.

Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu bo začela veljati 9. junija in vsebuje globe za prekrške proizvajalca biogoriv, dobavitelja surovin, dobavitelja goriv in izvajalca monitoringa - višina glob se giblje med 2.000 in 100.000 evri.

Prekrškovne določbe vsebuje tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - z globo od 2.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži napovedi za odmero davka v skladu z zakonom.

Novela Zakona o prevzemih (ZPre-1) je spremenila 71. člen, po novem je lahko za prekrške iz prvega odstavka omenjenega člena kaznovan tudi posameznik, novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) pa je črtala 66a. člen in v zvezi z njim tudi prekrškovno določbo, po kateri se kaznuje davčni zavezanec, ki ne poveča davčne obveznosti v višini uveljavljenega odbitka DDV po neplačanih računih ali ne predloži podatkov o povečanju davčne obveznosti, neuveljavitvi odbitka DDV in o povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Politiki v (pred)kazenskih postopkih izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Zamislite si, da ste župan svoje občine. Nekega dne v lokalnem časopisu nekdo objavi, da ima dokaze, da ste pedofil. Obiščejo vas kriminalisti in že v nekaj dneh cela država izve, da ste v (pred)kazenski preiskavi. Vi seveda dobro veste, da je vse skupaj zlonamerna izmišljotina. Žal pa v to ne morejo kar takoj verjeti vsi ostali državljani, ki jih je dosegla ta informacija. Vaša družina, vaši otroci, partner, starši in drugi sorodniki so prizadeti. Kamorkoli gredo, jih spremljajo pomenljivi pogledi sošolcev, sodelavcev, prijateljev, znancev in neznancev." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


31. maj 2012 Začasni ukrepi ZUJF znižujejo višino otroškega dodatka v 5. in 6. dohodkovnem razredu za 10% in in ukinjajo otroški dodatek v 7. in 8. dohodkovnem razredu
  otroški dodatki po ZUJF
31. maj 2012 Začasni ukrepi ZUJF uvajajo premoženjski cenzus glede dodatka za veliko družino ter pomoči ob rojstvu otroka. Starševski dodatek se zviša.
  družinski prejemki po ZUJF
1. junij 2012 Položajni dodatek javnega uslužbenca za čas dela v tujini (v % osnovne plače, za 1. kategorijo)
  12 % 10 %
1. junij 2012 Položajni dodatek javnega uslužbenca za čas dela v tujini (v % osnovne plače, za 4. kategorijo)
  5 % 1 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.