Maj 2012, številka 5-4 / letnik X  

Actus omissa forma legis corruit.
Pravni posel pade, če je izpuščena z zakonom predpisana oblika.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
V uporabi je Zakon o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja (ZOPNI)
 


 
  AKTUALNO


Danes že začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je bil v sredo objavljen v Uradnem listu RS in danes že velja, prinaša varčevalne ukrepe na številnih področjih. Uveljavitev zakona, ki je bil v Državnem zboru RS sprejet že 11. maja, se je zamaknila, ker sta policijska sindikata vložila referendumsko pobudo o zakonu, umaknila pa sta jo v sredo po slabih dveh tednih pogajanj in sklenitvi sporazuma z vlado.

Zakon posega v skoraj 50 drugih zakonov in med drugim ureja 8% znižanje plač javnim uslužbencem, nižji regres, nižje plačilo za prevoz na delo, odpoved pogodbe o zaposlitvi tistim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino, nižja nadomestila za brezposelnost in bolniško odsotnost ter številne druge varčevalne ukrepe. VEČ
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

V Sindikatu ministrstva za obrambo so napovedali, da bodo na dan uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) sprožili vse potrebne postopke za ustavno presojo ukrepov glede varovane plače in regresa za leto 2012. Kot so sporočili iz sindikata, so se za to odločili zaradi nepravičnega in neustavnega stanja. VEČ

Policijska sindikata in vlada so včeraj podpisali sporazum in kolektivno pogodbo za policiste. VEČ Sindikata sta umaknila referendumsko pobudo o Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je danes že začel veljati. VEČ

Načelni dogovor vodij parlamentarnih strank glede ustavnih sprememb referendumske ureditve po mnenju večine strank še ni dokončna različica predloga, saj ga morajo preveriti tudi pri organih strank. Tudi zato je pod vprašajem optimistična napoved, da bi DZ lahko ustavo spremenil že do parlamentarnih počitnic. VEČ

Državni zbor naj bi še pred počitnicami sprejel zakon, s katerim bi se ukinilo vse zdajšnje upravljalce državnega premoženja, naložbe države pa preneslo v upravljanje novoustanovljenega holdinga. To bo premoženjska rezerva države, ki se bo transparentno upravljala in bo zanimiva tudi za vlagatelje, je prepričan finančni minister Janez Šušteršič. VEČ

Slovenija glede reforme pokojninskega sistema in trga dela lani ni storila nič bistvenega, letošnji reformni program je premalo natančen. Tudi fiskalni ukrepi za obdobje 2013-2015 še niso dovolj dorečeni, obstaja tveganje, da cilj glede primanjkljaja ne bo dosežen. Bruselj tako ponavlja šest lanskih priporočil Sloveniji in dodaja še eno novo. VEČ

Sodba v zadevi Čista lopata, ki jo je ljubljansko okrožno sodišče izreklo 30. marca, zaradi obsežnosti zadeve po dveh mesecih še ni spisana in vročena strankam, so pojasnili na sodišču. Ker gre za obsežno zadevo, rok za izdelavo sodbe pa je instrukcijski, na sodišču ne morejo napovedati, kdaj bo sodba tudi vročena strankam v postopku. VEČ

Komisija ministrstva za pravosodje in javno upravo je od leta 2008 do konca leta 2011 opravila 35 nadzorov nad notarji, v letu 2012 pa osem. Pri tem so na podlagi nadzorov uvedli osem disciplinskih postopkov, v katerih so izdali štiri pisne opomine, en postopek pa je še v teku, so sporočili z omenjenega ministrstva. VEČ

Novo vodstvo odvetniške zbornice si je med prednostne naloge v svojem mandatu zastavilo prizadevanje za ureditev brezplačne pravne pomoči, bolj poglobljeno izobraževanje odvetnikov, ohranitev obveznega članstva v zbornici in učinkovitejše ukrepanje zoper odvetnike, ki kršijo svoje dolžnosti, je povedal predsednik zbornice Roman Završek. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

9. junija bo začela veljati novela Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO). Najpomembnejša rešitev sprememb je uskladitev 25. člena z odločbo ustavnega sodišča U-I-207/08, Up-2168/08, v kateri je ustavno sodišče presodilo, da je treba posebej urediti položaj strank sodnih postopkov, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopkih pred sodišči RS prenehala pred 1.1.2007 (dan začetka uporabe ZVPSBNO), pa do takrat niso vložile pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice, so pa zaradi domnevne kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja vložile (odškodninske)  tožbe pred sodišči s splošno pristojnostjo RS. Novela je zato dopolnila 25. člen z novim tretjim odstavkom in v njem uredila položaje strank teh sodnih postopkov glede vprašanja pravičnega zadoščenja. Novela je med drugim črtala še časovne omejitve glede vložitve rokovnega predloga in vzpostavila novo zbirko osebnih podatkov Ministrstva za pravosodje in javno upravo.

Novela Zakona o prevzemih (ZPre-1) je začela veljati 26. maja in je dvignila prevzemni prag s 25-odstotnega deleža na tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi. S tem ukrepom  želi vlada oživiti trg kapitala in se približati prevzemnim pragovom v drugih državah članicah EU. Spremenjen je tudi 22. člen, ki določa izjeme od obveznosti podajanja prevzemne ponudbe – po novem se obveznost poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) (glede oproščenosti obveznosti podajanja prevzemne ponudbe) nalaga tudi osebam iz tretjega odstavka omenjenega člena – s tem se zagotavlja enaka obravnava vseh oseb, za katere veljajo izjeme od obveznosti dati prevzemno ponudbo. Novela zakona o prevzemih poleg tega ponovno uvaja tudi pravno podlago, na podlagi katere lahko ATVP za prekrške oglobi tudi posameznike.

26. maja je začela veljati tudi novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), s katero se črta 66.a člen, ki opredeljuje uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih. K ukinitvi člena je spodbudil opomin Evropske komisije, s katerim je ta zavzela stališče, da RS z ukinitvijo ali omejitvijo pravice do odbitka DDV v primerih, ko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, dobavitelju v zakonsko določenem roku (po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)) računa ne plača (ali ga plača le delno), ni izpolnila svojih obveznosti iz 167. člena Direktive Sveta 2006/112/ES. Posledično je novela odpravila tudi hujši davčni prekršek, po katerem se kaznuje davčni zavezanec, ki ne poveča davčne obveznosti v višini uveljavljenega odbitka DDV po neplačanih računih in davčnemu organu ne predloži podatkov o povečanju davčne obveznosti, neuveljavitvi odbitka DDV in povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV.

Sprejete so bile tudi spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje – od 26. maja dalje velja, da policisti opravljajo mejno kontrolo na območju mejnega prehoda, kjer so za to določena mesta. O opravljanju mejne kontrole iz kabine ali zunaj nje odloči vodja izmene na mejnem prehodu, v njegovi odsotnosti ter na mejnih prehodih, kjer vodje izmene ni, pa policist, ki opravlja mejno kontrolo.

Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu bo začela veljati 9. junija in je namenjena uskladitvi z evropskim pravnim redom. Uvaja ukrepe za zmanjšanje omenjenih emisij, opredeljuje trajnostna merila za biogoriva ter metode za izračun emisij toplogrednih plinov. Proizvajalec biogoriv mora zagotoviti neodvisno preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva, za vsako pošiljko le-teh mora izdati spremno potrdilo. Predpis vsebuje tudi zahteve za letno poročanje proizvajalcev biogoriv in dobaviteljev goriv (najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto morata poslati izvajalcu monitoringa, ki pri proizvajalcu biogoriv ali dobavitelju goriv preverja izpolnjevanje trajnostnih meril, poročilo o emisijski intenzivnosti in količini emitiranih toplogrednih plinov goriv in energije, ki je bila proizvedena ali nabavljena v preteklem letu), opredeljene pa so še globe za prekrške proizvajalca biogoriv, dobavitelja surovin in goriv ter izvajalca monitoringa.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je doživel že enajst vplivov na besedilo, od tega kar šest novel zakona. Zadnja novela je začela veljati 19. maja 2012. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh dvanajst verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 599. člen ZGD-1, ki določa poenostavljeno pripojitev družbe.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Svet EU je sprejel Uredbo o sledenju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v EU, s katero želi vzpostaviti skupni pristop glede visokih cen za uporabnike storitev sledenja na območju EU. Uredba spreminja trenutno zakonodajo, ki preneha veljati 30. junija 2012. Dve izmed sprememb sta določba glede konkurenčnih strukturnih ukrepov in podaljšanje veljavnosti do 30. junija 2022. VEČ

Komisija EU je začela z javnim posvetovanjem, ki naj bi prineslo mnenja za srednjeročni pregled Sporočila o industrijski politiki, planiranem za september 2012. Pregled se bo osredotočil na razvoj omejenega števila novih iniciativ, ki lahko prinesejo znatne rezultate v kratko do srednjeročnem obdobju. Poleg tega naj bi nove iniciative imele izkazane in pomembne vplive na konkurenčnost, rast in zaposlovanje. VEČ

Socialna Evropa se lahko opredeli kot poslovne priložnosti in ustvarjanje delovnih mest. Evropski ekonomski in socialni odbor je spodbudil ustvarjalce politik, da pospešujejo socialno podjetništvo in krepijo korporativno socialno odgovornost. Tri mnenja odbora se osredotočajo na nov zagon socialnega sektorja in spodbujajo socialno vpletenost evropskih podjetij. VEČ

Poročilo Evropske mreže za konkurenco kaže, da je aktivnost, med drugim tudi prednostno obravnavanje, pri uveljavljanju konkurenčnega prava v prehrambenem sektorju v prid kmetom, dobaviteljem in potrošnikom, predvsem na stopnji obdelave in predelave. Organi za konkurenco so preverili, kako deluje živilski trg, in ugotovili, da je mogoče neugodni razvoj trga pojasniti z več vzroki, med katerimi velikokrat ni bilo pomanjkanja konkurence med akterji na trgu. Predlagali so tudi regulativne reforme, kot npr. spremembe ali razveljavitev zakonov, ki ovirajo razvoj maloprodajnega trga, ter sprejetje kodeksov ali zakonov, ki bi obravnavali nepoštene trgovinske prakse. VEČ

Evropski parlament je sprejel ambiciozen pristop glede davka na finančne transakcije. Davek naj bi bil osnovan tako, da bi zajel čim več gospodarskih subjektov in napravil izogibanje davku neprofitabilno. Parlament meni, da bi se moral davek uveljaviti, čeprav bi se zanj odločile le nekatere države članice. Predlagana stopnja s strani Komisije, ki znaša 0,1% za delnice in obveznice ter 0,01% za izvedene instrumente, se smatra kot sprejemljiva. Prav tako je sprejemljivo, da so pokojninski skladi edina kategorija, ki je izvzeta iz plačila davka. VEČ

Sodniki EU sodišča so v zadevi C-348/09  odločili, da lahko kazniva dejanja posebno hudih oblik kriminala, kot je to določeno v Pogodbi o delovanju EU, upravičijo izgon državljana EU, kljub temu, da je v državi gostiteljici prebival več kot deset let. Tak ukrep se lahko izreče le pod pogojem, da obnašanje takega posameznika predstavlja resnično in trenutno grožnjo, ki prizadene osnovne interese družbe. Pravico do gibanja državljanov in njihovih družinskih članov ureja Direktiva 2004/38. VEČ

V zadevi T-111/08 je bilo razsojeno, da Splošno sodišče potrjuje odločbo Komisije o prepovedi večstranskih medfranšiznih provizij (VMP), ki jih uporablja plačilna organizacija MasterCard. Komisija je menila, da so VMP povzročile določitev najnižje ravni stroškov, ki se zaračunajo trgovcem, in so pomenile omejevanje cenovne konkurence v škodo trgovcev. Sodniki niso sprejeli trditev zastopnikov MasterCard, da so VMP objektivno nujne za delovanje sistema MasterCard. Sodniki pa so odločili, da je malo verjetno, da bi brez VMP znaten delež bank prenehal ali zmanjšal izdajanje kartic MasterCard ali da bi pogoje izdajanja tako spremenili, da bi uporabniki dali prednost drugim plačilnim metodam ali karticam. VEČ

V združenih zadevah T-458/09 (slo) in T-171/10 je bilo odločeno, da je Komisija med preiskavo na področju konkurence od družbe Slovak Telekom lahko zahtevala informacije o njenem delovanju pred pristopom Slovaške k EU. Komisiji mora namreč biti omogočen dostop do vseh potrebnih informacij, ki pomagajo ugotoviti, ali je podjetje upoštevalo pravila o konkurenci po 1. maju 2004. Izvajanje pravil o konkurenci ureja Uredba 1/2003. VEČ

V zadevi C-406/10 (slo) pa so sodniki presodili, da niti funkcionalnost računalniškega programa niti programski jezik ne moreta biti varovana z avtorsko pravico. Pridobitelj licence za uporabo programa ima načeloma pravico, da proučuje ali testira delovanje programa zato, da bi ugotovil ideje in načela, na katerih program temelji. Pravno varstvo računalniških programov ureja Direktiva 91/250. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava po telefaksu posredovano napoved pritožbe.

Okrajno sodišče je v kazenskem postopku odločalo o kaznivem dejanju goljufije. Na obsodilno sodbo sodišča se je obsojenec pritožil tako, da je po telefaksu na zadnji dan zakonskega roka poslal napoved pritožbe, vendar je takšno napoved višje sodišče zavrglo kot nedovoljeno. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Zakaj Slovenija ni obljubljena dežela? izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju. Kolumni so ob objavi na portalu po pomoti izpadli zadnji trije odstavki, zdaj pa je na voljo v celoti.

Dr. Accetto je med drugim zapisal: "Je Simčič uporabljal ponarejeno spričevalo? O tem ne moremo soditi, ker ni bilo pravnomočne kazenske sodbe! Je Perićev doktorat plagiat? Sedaj, ko je (vsaj na tej stopnji postopka) upravno sodišče zaradi zastaranja odpravilo sklep vlade, ne bomo nikoli vedeli! Sicer si lahko ogledamo njegov doktorat ter oni drugi magisterij in vidimo, kako sta si daljša kosa besedila povsem enaka, beseda za besedo, vrstica za vrstico, stran za stranjo – a kaj moremo, če ni sodbe ..." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


25. maj 2012 Rast cen v RS v aprilu 2012, v primerjavi z marcem 2012
  + 0,4 %
25. maj 2012 Rast cen v Republiki Sloveniji od začetka leta do aprila 2012, v primerjavi s povprečjem leta 2011
  + 1,4 %
29. maj 2012 Zvišanje trošarine na neosvinčeni bencin (eur za 1000 l)
  490,6700 496,9800
29. maj 2012 Zvišanje trošarine na plinsko olje za pogonski namen (eur za 1000 l)
  362,2100 370,9700
29. maj 2012 Zvišanje trošarine na plinsko olje - gorivo za ogrevanje (eur za 1000 l)
  70,4900 80,8600
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.