Maj 2012, številka 5-3 / letnik X.  

Vis legis inimica.
Nasilje je sovražnik zakonov.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Specializirane preiskovalne skupine v praksi
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Potem ko poslanci niso našli soglasja za zapis ustavnega pravila v ustavo in ukinitev DS, se bodo poskušali poenotiti o spremembah referendumske ureditve. Največ razhajanj je pri kvorumu za veljavnost referenduma, glede česar so zadržani v SDS, SLS in NSi, podpirajo pa ga v Pozitivni Sloveniji, Državljanski listi in SD. VEČ

Vlada se bo danes seznanila s paketom ukrepov za okrepitev konkurenčnosti gospodarstva in spodbuditve gospodarske rasti. S spremembami več zakonov, ki naj bi jih DZ sprejel še pred poletjem, namerava izboljšati poslovno okolje, s finančnimi spodbudami pa podpreti perspektivne projekte podjetij. VEČ

Člani odbora za pravosodje so na nujni seji razpravljali o zahtevi za oceno ustavnosti novele zakona o vladi, ki jo je skupina opozicijskih poslancev podala zaradi prenosa tožilstva pod pristojnost MNZ. V razpravi so opozicijski poslanci vztrajali, da je takšna ureditev neustavna, v koaliciji in zakonodajno-pravni službi DZ pa so očitke zavračali. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za obravnavo na plenarni seji DZ pripravil predloga novele zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ter novele zakona o hipotekarni in komunalni obveznici. Odbor je predlagani noveli, ki ju je pripravila vlada, sprejel brez dopolnil. VEČ

Vlada in policijska sindikata so včeraj dosegli dogovor, je povedal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič. Kot je dejal, bodo o tem že zjutraj razpravljali na organih sindikatov. VEČ

Na kranjskem okrožnem sodišču je potekalo ponovno sojenje v tožbi, s katero Mestna občina Ljubljana od države zahteva plačilo 5,4 milijona evrov odškodnine. Občina toži državo, ker naj bi zaradi napake sodišča šele z osemletno zamudo prejela tožbo za plačilo dela odškodnine iz spora leta 1994 in se zato ni mogla ustrezno braniti. VEČ

Na ljubljanskem sodišču je v ponedeljek v skladu z noveliranim zakonom o kazenskem postopku potekal predobravnalni narok, na katerem naj bi se obtoženo bivše vodstvo Merkurja izjasnilo o svoji krivdi glede zlorabe položaja in ponareditve listin. Ker se je zdel čas za odločitev obrambi prekratek, bodo imeli obtoženi za pogovor s tožilstvom še tri tedne. VEČ

Preiskovalna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani je v ponedeljek za vse štiri osumljence ugrabitve 32-letnega avstrijskega podjetnika odredila pripor. Sodišče pa je medtem od avstrijskih pravosodnih organov prejelo štiri evropske naloge za prijetje in predajo osumljencev ugrabitve. VEČ

Državni svet in Akademija za demokracijo sta v parlamentu pripravila pogovor o pravu in njegovem pomenu za demokracijo. Pri tem so razpravljavci poudarili velik pomen prava za normalno delovanje družbe. Opozorili so tudi na razkorak med normativnim pravom in njegovo dejansko uporabo v vsakdanjem življenju. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
29.05.2012Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
01.09.2012Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
01.09.2012Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-307/11-21 razveljavilo določbe 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD). Omenjeni zakon je bil lani sprejet z namenom poprave krivic spornega izbrisa podjetij po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod). Ustavno sodišče je ugotovilo, da razveljavljene določbe kršijo določila Ustave Republike Slovenije (URS) glede enakega varstva pravic, pravice do sodnega varstva, pravice do zasebne lastnine in dedovanja, prepovedujejo pa tudi povratno veljavo pravnih aktov. Po ugotovitvah sodišča je ZPUOOD upnikom, ki že imajo pravnomočno (sodno) odločbo, s katero jim je bila priznana pravica do poplačila terjatve do izbrisane družbe ali družbenika take družbe, preprečil, da bi svojo pridobljeno pravico do poplačila dejansko uveljavili, hkrati pa določil, da jo morajo znova pridobiti pod drugačnimi pogoji, kot so veljali po ZFPPod in Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Pri upnikih, ki so imeli v teku postopke za uveljavljanje svoje terjatve do družbenikov izbrisanih družb, pa odločitev o njenem obstoju še ni pravnomočna, gre za položaj, ko se je med postopkom spremenila zakonodaja. Po mnenju ustavnega sodišča so ti upniki na podlagi ZFPPod in ZFPPIPP utemeljeno pričakovali, da bo sodišče družbeniku dolžniku naložilo plačilo terjatve. Tretja skupina so upniki, ki imajo terjatve do gospodarskih družb, izbrisanih iz sodnega registra pred uveljavitvijo ZPUOOD, pa jih še niso uveljavili. Le-ti so imeli do uveljavitve ZPUOOD upravičena pričakovanja glede uveljavitve terjatve po veljavnem pravu, saj so imeli konkreten, na veljavnem pravu temelječ zahtevek za pridobitev določenega premoženja. Ustavno sodišče je še navedlo, da razveljavitev navedenih členov pomeni, da se postopki, ki so bili prekinjeni po prvem odstavku 1. člena ZPUOOD, nadaljujejo in končajo po določbah zakona, po katerem so bili začeti, kot tudi, da se lahko začnejo postopki zoper družbenike izbrisanih družb, ki so bili izbrisane iz sodnega registra do uveljavitve ZPUOOD.

Po oceni Pomladanske napovedi UMAR se makroekonomske razmere v letu 2012 še naprej poslabšujejo, po podatkih Statističnega urada RS pa se je v četrtem četrtletju 2011 BDP v primerjavi z enakim obdobjem kot leto poprej realno zmanjšal za 2,8 odstotka. Poleg tega se je RS tudi intenzivneje zadolževala, pogoji zadolževanja na mednarodnih in domačih finančnih trgih pa so se poslabšali. Iz teh in še drugih razlogov je bil sprejet Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012, s katerim želi Vlada v letu 2012 znižati primanjkljaj državnega proračuna na raven 3% bruto domačega proizvoda, za to pa je potrebno z rebalansom znižati skupni obseg proračunskih odhodkov na raven okoli 9.014 milijonov evrov (oziroma za 1.104 milijonov evrov manj, kot je to predvideno v sprejetem proračunu).

Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 je začela veljati 22. maja in je bila sprejeta z namenom uzakonitve rešitev, ki so potrebne za nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna. Novela je črtala določbo, da se prihodki, ki jih Republika Slovenija prejme od SOD po Zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP) in po Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ) evidentirajo kot prihodek v bilanci prihodkov in odhodkov (oziroma kot prejemek v računu finančnih terjatev in naložb). Novela prinaša dva nova namenska prihodka - prihodke iz naslova odškodnin zaradi spremembe namembnosti v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) in prihodke po Zakonu o železniškem prometu (ZZelP). Spremenjene določbe iz naslova prerazporeditve pravic porabe dajejo večjo pristojnost neposrednemu uporabniku oziroma predlagatelju finančnih načrtov, pa tudi vladi. Po novem 30a. členu bo vlada na predlog ministrstva za finance lahko začasno zadržala izvrševanje posameznih izdatkov državnega proračuna za več kot 45 dni, vendar najdlje do konca septembra 2012. Državni proračun lahko poleg naložb v sistem enotnega zakladniškega računa prosta denarna sredstva nalaga tudi pri pravnih osebah, ustanovljenih za namen zagotavljanja finančne stabilnosti v evroobmočju (sredstva se začasno plasirajo v evropsko delniško družbo). Vlada se je tudi odločila, da ne bo nadaljevala s postopki ustanovitve javnega nepremičninskega sklada, zato je bilo potrebno zagotoviti možnost priprave načrtov ravnanj z delom nepremičnega premoženja, ki bi sicer prešlo v last omenjenega sklada. Neodplačni prenosi lastninske pravice na nepremičnem premoženju države v letu 2012 na podlagi splošnih predpisov so prepovedani, da pa bi bilo nepremično premoženje optimalno izkoriščeno, se z novelo omogoča sklepanje najemnih pogodb in pogodb o oddaji nepremičnega premoženja v najem brez predhodne vključenosti pravnega posla v načrt najemov nepremičnega premoženja.

Vlada RS je izdala Uredbo o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina, s katero na omenjenem področju ureja naprave za skladiščenje, praznjenje in polnjenje premičnih rezervoarjev v skladišču bencina, premične rezervoarje in polnjenje naprav za skladiščenje na bencinskih servisih. Uredba vsebuje tudi določbe o oskrbi motornih vozil na bencinskih servisih in ureja vprašanje okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec naprave ali obrata mora med obratovanjem naprave ali obrata hraniti oceno ustreznosti uporabljenih tehničnih ukrepov za zmanjšanje emisije snovi, ki jo izdela izdelovalec opreme za zagotavljanje ciljne vrednosti letnih izgub, nadzor nad izvajanjem uredbe pa opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja. Predpis bo začel veljati 2. junija.

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu šteje za pomembnejši dosežek, ko društvo dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju področja na katerem deluje, ali nadomešča delovanje potrebnih javnih institucij. Pravilnik, ki še našteva kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov, bo začel veljati 2. junija.

Od 20. maja dalje za dobo šestih mesecev velja nova Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, ki določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te odredbe, da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, pošiljajo obvestila o spremembi cen. V ta namen so odredbi priloženi za to potrebni obrazci.  
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od prve objave leta 1999 doživelo že 17 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP, ki definira vloge v pravdnem postopku.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Komisija EU je sprejela strategijo za potrošniško politiko imenovano Evropska agenda za potrošnike, katere namen je povečati udeležbo potrošnikov na trgu in zaupanje vanj. Potrošniki imajo moč za pospešitev inovacij in rasti, vendar pa je treba okrepiti njihov položaj in zaupanje v enotni trg. Kako gre ta cilj skupaj z brezglavim varčevanjem, ki je in bo prizadelo predvsem potrošnika, prepuščamo v presojo vsakemu posebej. Glavni cilji agende so krepitev varstva potrošnikov, boljša informiranost, lažje uveljavljanje in zagotavljanje pravnega varstva ter prilagoditev potrošniških pravic in politik družbenim ter gospodarskim spremembam. VEČ

Ekonomski in socialni odbor evropskega parlamenta bo razpravljal o finančnih in davčnih oazah, in sicer o stališču, da take oaze izkrivljajo notranji trg, zaradi česar se je treba proti takšnim praksam bojevati tudi na mednarodni ravni. Učinkoviti ukrepi s strani EU bi morali onemogočiti izogibanja plačil davkov in pranja denarja v davčnih in finančnih oazah. V stališču je zapisana zahteva po odstranitvi ovir za avtomatsko izmenjavo bančnih podatkov, tako da se lahko identificira avtorje transakcij in imetnike računov. Poleg omenjene teme bodo na odboru obravnavali še socialno kohezijo, rast, zaposlovanje, socialno podjetništvo ipd. VEČ

Evropska komisija je začela projekt Tvoja prva EURES zaposlitev, ki naj bi pomagal mladim najti zaposlitev v drugi državi članici. V prvi fazi bo projekt poizkušal izboljšati čezmejno mobilnost za 5000 ljudi, služil pa bo tudi kot testno okolje za preoblikovanje EURES-a iz mreže zaposlitvenih storitev držav članic v pan-evropsko zaposlitveno storitev. Projekt naj bi izboljšal transparentnost evropskega trga dela in usmeril iskalce zaposlitev tja, kjer delovna mesta so. Poleg tega naj bi nudil lažji in takojšnji dostop do prostih delovnih mest. VEČ

Eurostat je podal pregled davčnih trendov v državah EU, in sicer od leta 2000 naprej, predvsem pa spremembe od leta 2008 naprej. VEČ

V zadevi C-40/11 je generalna pravobranilka Trstenjak podala mnenje, da se po pravu EU pravico do prebivanja v državi članici izvora svojega otroka lahko podeli tistemu staršu, ki je državljan tretje države ter ima pravico do varstva in vzgoje otroka, če se otrok z drugim staršem preseli v drugo državo članico. Pravica do prebivanja se podeli, če bi nepodelitev imela omejujoči učinek na otrokovo pravico do prostega gibanja in bi tako pomenila nesorazmeren poseg v pravico do rednih osebnih odnosov in neposrednih stikov s starši. Pravico državljanov in njihovih družinskih članov do prostega gibanja ureja Direktiva 2004/38. VEČ

V zadevi C-368/10 (slo) je bilo odločeno, da pravo EU načeloma ne izključuje javnih naročil, za katere naročnik zahteva ali želi, da določeni proizvodi iz naročila izhajajo iz organskega kmetijstva ali pravične trgovine. Vendar pa mora naročnik uporabiti natančno specifikacijo namesto sklicevanja na eko ali specifične oznake. Javna naročila ureja Direktiva 2004/18. VEČ

V zadevi C-472/10 (slo) je bilo odločeno, da lahko država članica nedovoljeni pogodbeni pogoj, ki je bil na podlagi tožbe v javnem interesu s strani organa za varstvo potrošnikov razglašen za ničnega, določi za nezavezujočega za vse potrošnike, ki so s prodajalcem ali ponudnikom sklenili pogodbo, za katero veljajo splošni pogoji. Po mnenju sodnikov gre za ustrezen in učinkovit ukrep za preprečevanje uporabe nedovoljenih pogojev. Materijo ureja Direktiva  93/13 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat višjega sodišča, ki obravnava neupravičeno zaračunavanje prejemanja SMS sporočil zabavne in informativne narave.

Toženec je v obravnavani zadevi prejemal SMS sporočila zabavne in informativne narave s strani zunanjega ponudnika tožnika, tožnik pa je tožencu posredovanje teh sporočil zaračunaval. Ker se toženec ni strinjal z zaračunavanjem le-teh, je račune zavračal, tožnik pa je plačilo dolga zahteval pred sodiščem. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Spet o spremenjenem ZKP izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... sedaj prvi odstavek 289. člena določa pogoj za postavljanje novih dokaznih predlogov na glavni obravnavi, in sicer morajo stranke navesti utemeljene razloge zakaj tega niso zahtevale že na predobravnavnem naroku. Vprašanje sodne prakse je, v kakšni meri bo to ostala zgolj črka na papirju, a nekaj sem prepričan; nobena od strank po moje ne bo tvegala, da se kakšnega dokaza ne bi sprejelo in to nujno pomeni večjo angažiranost vseh." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. junij 2012 Nadomestilo Banke Slovenije – poslovanje s komitenti: Za odlivni plačilni nalog, znesek do 50.000 EUR, avtomatska obdelava
  0,08 0,06 EUR za nalog
1. junij 2012 Nadomestilo Banke Slovenije – poslovanje s komitenti: Za interni nalog
  0,06 0,04 EUR za nalog
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.