Maj 2012, številka 5-1 / letnik X.  

Exempla illustrant non restringunt legem.
Primeri zakon razlagajo in ne zožujejo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: Ob debati za ukinitev Državnega sveta
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavna komisija je z dvotretjinsko večino podprla predlog ustavnega zakona za vnos fiskalnega pravila v ustavo, ki ga je pripravila strokovna skupina. Poslanci so podprli tudi predlog dopolnila Boruta Pahorja (SD), s katerim so kot ustavno kategorijo iz predloga črtali fiskalni svet. O predlogu spremembe ustave se bo izrekel še državni zbor. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je končal razpravo o dopolnilih na Predlog zakona za uravnoteženje javnih financ. Pri tem so koalicijski poslanci z dopolnili omilili nekatere varčevalne ukrepe, za člene, ki zadevajo odprta vprašanja s sindikati, pa so poskrbeli, da so ostali odprti. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je na nujni seji za obravnavo na plenarni seji DZ po nujnem postopku potrdil Predlog novele zakona o prevzemih, ki predvideva zvišanje prevzemnega praga z dosedanjih 25 odstotkov na tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi. Vlada želi s tem oživiti kapitalski trg. VEČ

Vlada in sindikati naj bi danes podpisali stavkovni sporazum, ki so ga po skoraj mesecu pogajanj dorekli v sredo. S sporazumom se bo predvidoma danes seznanila tudi vlada. Sporazum med drugim predvideva 8-odstotno znižanje plač javnih uslužbencev, odpravo plačnih nesorazmerij ter umik normativov v šolstvu iz Predloga zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). VEČ

Državni svetniki so se na zadnji seji soglasno izrekli proti predlagani ukinitvi državnega sveta (DS), ki jo z ustavnimi spremembami predlaga skupina koalicijskih poslancev. Prepričani so namreč, da bi z ukinitvijo tega organa znižali raven demokratičnega odločanja, zato se zavzemajo za razširitev njegovih pristojnosti. VEČ

Danes je minilo natanko leto dni, odkar se je na ljubljanskem okrožnem sodišču začel eden doslej največjih sodnih procesov v Sloveniji, sojenje v zadevi Balkanski bojevnik. V letu dni je nastopilo šest prič, predvajali so številne prisluhe in prebirali listine, obramba pa vseskozi zanika vpletenost 17 obtoženih v trgovino s kokainom. VEČ

Eno izmed očitanih kaznivih dejanj v zadevi Zbiljski gaj je po preteku absolutnega 10-letnega roka že zastaralo, so potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Gre za kazenski pregon zaradi nadaljevanja kaznivega dejanja povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem, ki je bremenil soustanovitelja družbe Mebles IMS Andreja Rezarja. VEČ

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) zoper protikorupcijsko komisijo. Sodba, tako komisija, potrjuje zakonitost odredbe, s katero so Fihu odredili izdelavo načrta integritete. Fundacija bo morala izvesti vse potrebne aktivnosti za izdelavo načrta in pri tem sodelovati s komisijo. VEČ

Ptujsko okrožno sodišče je izreklo novo obsodilno sodbo zoper Ptujčana Petra Rakuša, ki je bil konec leta 2009 zaradi spolne zlorabe hčere že obsojen na 17 let zapora. Zaradi omenjene kazni mu je sodišče tokrat lahko prisodilo zgolj enotno zaporno kazen 20 let zapora, je po razglasitvi sodbe potrdil odvetnik oškodovanih Franci Matoz. VEČ

Policijski sindikat Slovenije je pred dnevi vladi poslal opomin pred tožbo zaradi neizplačila regresa za letni dopust 2012, v katerem je kot rok za odgovor navedel 10. maj. Predsednik policijskega sindikata Radivoj Uroševič je pojasnil, da sicer že zbirajo pooblastila članov sindikata za vložitev tožbe, ki jo bodo vložili v prihodnjih dneh. VEČ 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) je z novelo, ki je začela veljati 27. aprila, doživel kar nekaj sprememb, med njimi povišanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj s prejšnjih 40 % na zdajšnjih 100 %. Novela je posledično črtala davčno regijsko olajšavo za raziskave in razvoj, saj zaradi prej omenjenega zvišanja olajšave za raziskave in razvoj na 100 % ni več smiselna. Uveljavljanje investicijske olajšave za opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva, ki so že predmet olajšave za raziskave in razvoj, je izključeno, hkrati pa je olajšava za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva povišana s 30 na 40 %. Za 10 % je zvišan tudi odstotek priznane olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za eno leto pa je podaljšano prehodno obdobje za določitev katastrskega dohodka od proizvodnje vina in oljčnega olja ter pavšalne ocene dohodka na panj, ki se bodo po novem začeli ugotavljati po uveljavitvi novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka. Prehodne določbe narekujejo, da se novela uporabi že pri odmeri dohodnine za leto 2012.

Noveliran je bil tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Ta prinaša postopno znižanje davčne stopnje z 20 % na 15 % do leta 2015 (leta 2012 znaša davčna olajšava 18 %, leta 2013 17 % in leta 2014 16 %). Splošna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj se s 40 % poveča na 100 % (posledično se regijska olajšava ukine), določeno je tudi, da se olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj ter olajšava za investiranje med seboj ne seštevata. Povišan je odstotek olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva s 30 na 40 % investiranega zneska, zgornji prag koriščenja olajšave 30.000 evrov je odpravljen. Spremembe se uporabljajo od 1. januarja 2012 dalje.

19. maja bodo začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki med drugim v predpis dodajajo 579.a člen, ki ureja objavo podatkov in sporočil družb glede statusnega preoblikovanja družb. Objava bo sedaj možna tudi na spletni strani družbe ali na osrednji elektronski platformi (ki jo upravlja AJPES). AJPES bo lahko družbam za navedene objave zaračunaval nadomestilo v obliki tarife, navodila o podrobnejšem načinu predložitve podatkov ali sporočil za objave obvestil o postopkih zaradi statusnega preoblikovanja družb v informatizirani obliki pa bo moral objaviti v dveh mesecih od uveljavitve novele. Poslovodstva družb udeleženih pri pripojitvi morajo obvestiti svoje skupščine in poslovodstva drugih družb, udeleženih pri pripojitvi, o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe, ki so nastale v obdobju od sklenitve pogodbe o pripojitvi ali sestave predloga pogodbe o pripojitvi do zasedanja skupščine, ki bo odločala o soglasju k pripojitvi. Po novem delničarjem ne bo treba omogočiti pregleda listin na sedežu družbe, če bodo te listine brezplačno dostopne na spletni strani družbe vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o soglasju za pripojitev, pa vse do zaključka zasedanja te skupščine. Novela zmanjšuje obseg zahtevanih poročil v poenostavljenih postopkih združitve/delitve in odpravlja podvajanje poročil pripojitvenega/delitvenega revizorja in ustanovitvenega revizorja (pregled ustanovitve in pripojitve/spojitve lahko opravi isti revizor, kadar z združitvijo nastane nova družba). VEČ

Spremembe je doživel tudi Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), z njimi se je v slovenski pravni red prenesla Direktiva 2010/24, ki nadgrajuje vsebino vzajemne pomoči pri izterjavi med državami članicami tako, da razširja področja uporabe vzajemne pomoči pri izterjavi na terjatve v zvezi z davki in carinami, ki še niso bili zajeti v okviru vzajemne pomoči pri izterjavi, olajšuje pa tudi njeno izvajanje v praksi. Z novim 213.a členom sta med drugimi dodani definiciji enotnega izvršilnega naslova in enotnega obrazca za vročitev. Novela spreminja določbe glede obsega upravne pomoči in določa, da je v RS centralni urad za zvezo Ministrstvo za finance, za posebne naloge sta pristojna Generalni davčni urad in Generalni carinski urad. Novi členi 217.a, 217.b in 217.c določajo, da se podatki, ki se pošiljajo za namene nudenja upravne pomoči, štejejo za davčno tajnost in se lahko uporabijo za namene izterjave ali zavarovanja davščin ter za odmero obveznih prispevkov za socialno varnost. Posebej je opredeljeno tudi razkritje teh podatkov. Vse stroške, ki jih ima slovenski pristojni organ v zvezi z izterjavo, krije dolžnik, novela pa spreminja določbe, ki narekujejo, kdaj pristojnemu organu upravne pomoči ni treba nuditi. Dodana sta člena o izmenjavi podatkov brez vnaprejšnjega zaprosila o posebnih davčnih povračilih ter o sodelovanju v postopku pobiranja davkov. Ministrstvo za finance mora do 31. marca tekočega leta Evropski komisiji sporočiti podatke za preteklo leto o številu poslanih in prejetih zaprosil za pomoč in o znesku terjatev v zvezi s prejetimi zaprosili za izterjavo in izterjane zneske. Novela je začela veljati 5. maja.

Novela Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) bo začela veljati 19. maja, glavni namen sprejetja pa je bil prenos Direktive 2010/78/EU glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge). Novela je prinesla 34a. člen, ki ureja veljavnost dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev pri združitvi ali delitvi (udeležene plačilne institucije bodo morale za združitev ali delitev pridobiti dovoljenje Banke Slovenije). Jasneje so opredeljene dejavnosti, ki jih lahko opravljajo posamezne vrste družb za izdajo elektronskega denarja, družbam za izdajo elektronskega denarja kot udeleženkam plačilnega sistema pa je določen poseben položaj (tako ne morejo biti udeleženke pomembnega plačilnega sistema, razen v vlogi upravljavca sistema).

Banka Slovenije je izdala Sklep o poročanju podružnic bank držav članic, ki na območju RS opravljajo bančne oziroma vzajemno priznane finančne storitve. Predpis tako določa, da morajo podružnice poročati Banki Slovenije, ki izvršuje pristojnosti in naloge spremljanja likvidnostnega tveganja, vodenja statistike in uresničevanja jamstva za vloge. Sklep je začel veljati 5. maja.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZOFVI?

Besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je od svoje objave leta 1996 doživelo že 15 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZOFVI.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


dr. Andraž Teršek:
Pravica do zdravega delovnega okolja ni primerno zaščitena

mag. Anita Dolinšek:
Odločanje etažnih lastnikov

Tadej Dubrovnik, dr. Jurij Toplak:
Volivec brez pravnega sredstva

 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Komisija EU je objavila razpis za ekološke inovativne projekte v višini 34,8 milijona evrov. Zainteresirani poslovni subjekti se lahko prijavijo na razpis za pridobitev finančnih sredstev, s katerimi si bodo pomagali pri uvajanju novih okoljskih projektov na trg. Projekti lahko obsegajo ekološke inovativne produkte, metode, storitve in postopke, s katerimi se preprečuje in zmanjšuje vplive na okolje ali se prispeva k optimalnejši uporabi virov. Razpis je odprt do 6. septembra 2012, izbranih bo okoli 50 projektov. VEČ

Evropska komisija je sprejela Sporočilo o modernizaciji državnih pomoči, s katerim najavlja ambiciozne reforme na tem področju. V širšem okviru pospeševanja rasti se mora področje oz. politika državnih pomoči bolj osredotočiti na dobro osmišljeno pomoč za tržne neuspehe in cilje v skupnem evropskem interesu. Komisija želi pomoči osredotočiti na primere z največjim vplivom na skupni trg, racionalizirati pravila in sprejemati hitrejše odločitve. Komisija bo odprla razpravo za države članice, evropske institucije in ostale zainteresirane za vse elemente reformnega paketa v naslednjih mesecih. VEČ

Komisija EU je predstavila Poročilo o uporabi Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah. V poročilu izstopata dve zadevi, in sicer oglaševalske prakse ter potreba po dodatnih navodilih za uporabo pametne televizije. Na podlagi ugotovitev iz Poročila bo Komisija odprla javno razpravo o pametni televiziji in posodobila smernice glede televizijskega oglaševanja. VEČ

Evropska Unija in ZDA sta se sporazumeli, da medsebojno priznata zaupanja vredne trgovce in jim s tem omogočita hitrejše nadzore in zmanjšano administracijo pri carinskih pregledih. Ti trgovci bodo tako uživali nižje stroške, poenostavljene postopke in večjo predvidljivost pri svojih čezatlantskih dejavnostih. Poleg tega se bo izboljšala varnost pri izvozih in uvozih, saj se bodo carinski organi osredotočali na področja z resnimi tveganji. VEČ

Komisija vabi vse zainteresirane, da podajo svoje vidike glede smernic o izvajanju evropskih protimonopolnih pravil na področju pomorskih prevoznih storitev. Smernice prenehajo veljati septembra 2013, oddelek za konkurenco pri Komisiji pa je načelnega mnenja, da nekatera od navodil niso več potrebna. Zainteresirani lahko svoje poglede predložijo do 27. julij 2012. VEČ

28. septembra 2012 bosta svojo pot v orbito začela še dva satelita v sklopu programa Galileo. Skupaj bodo štirje sateliti omogočili testiranje funkcionalnosti obsežne infrastrukture sistema Galileo. Ta faza odpira tudi priložnost za evropska podjetja, da začnejo z razvojem in testiranjem inovativnih produktov, ki bodo temeljila na satelitskih navigacijskih signalih Galilea - ta naj bi v polni funkcionalnosti zaživel leta 2014. VEČ

Sodniki sodišča EU so v združenih zadevah od C-578/10 do C-580/10 ugotovili, da je treba pri čezmejni kratkoročni posodbi vozila izračunati nacionalni davek ob registraciji glede na rok uporabe vozila. Pravo EU takemu davku nasprotuje, vkolikor se zaračunava brezpogojno in v celoti ob prvi uporabi izposojenega vozila na nacionalnem ozemlju, čeprav vozilo ni namenjeno po večini za trajno uporabo na tem ozemlju ali se dejansko ne uporablja tako. Sodišče je najprej ugotovilo, da čezmejne posodbe vozil pomenijo pretok kapitala po členu 56 PES, nato pa nadalje opozorilo, da obdavčitev motornih vozil na ravni EU ni urejena, zato je davčna pristojnost glede tega področja na državah članicah ob upoštevanju prava EU. VEČ

V zadevi C-337/10 je bilo razsojeno, da uradnik ob upokojitvi lahko pridobi denarno nadomestilo, vkolikor zaradi bolezni ni izrabil celotnega plačanega letnega dopusta najmanj štirih tednov ali njegovega dela, nacionalni predpisi pa lahko izključijo plačilo denarnega nadomestila glede dodatnih pravic do plačanega dopusta. Vprašanje dopusta na evropskem nivoju ureja Direktiva 2003/88. VEČ

V zadevi C-128/11 je generalni pravobranilec Bot sprejel sklepne predloge, v katerih podaja mnenje, da lahko ustvarjalci računalniških programov nasprotujejo preprodaji rabljenih licenc svojih programov, prek katerih lahko programe ponovno naložijo z interneta. Generalni pravobranilec meni tudi, da ne morejo nasprotovati preprodaji rabljene kopije, ki jo njihova stranka naloži z interneta, saj je bila glede te kopije njihova izključna pravica distribuiranja izčrpana. Varstvo računalniških programov ureja Direktiva 2009/24. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V preteklem mesecu je spremembe glede določb o prekrških doživela le Uredba o požarni taksi:
Po novem je z globo med 5.000 in 15.000 evri za prekršek kaznovana zavarovalnica, če obračunava takso v nasprotju z uredbo, ali če najpozneje do 15. dne v mesecu ne plača požarne takse za pretekli mesec, pa tudi če pristojnemu davčnemu uradu ne predloži obračuna požarne takse za pretekli mesec. Za te prekrške je odgovorna oseba zavarovalnice kaznovana z globo med 500 in 1.000 evri, spremenjene prekrškovne določbe pa so začele veljati 17. aprila. VEČ 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava podaljšanje pripora:

Pripor obdolženca se lahko podaljša le na podlagi predloga državnega tožilca, s predlogom pa mora biti brez odlašanja seznanjen obdolženec in njegov zagovornik. Standard obrazloženosti sklepa o podaljšanju pripora je drugačen od tistega, ki velja za samo odreditev pripora.

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, s katero je obdolženi izpodbijal sklep o podaljšanju pripora ter zahteval, da se le-ta spremeni tako, da se predlog državne tožilke za podaljšanje pripora zavrne in odredi izpustitev obdolženca. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Nižje davčne stopnje in več olajšav

Konec aprila sta začeli veljati noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), s katerima se omogoča koriščenje višjih investicijskih olajšav in olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ukinja se koriščenje regionalnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, uvaja nižja obdavčitev dobička iz poslovanja ter določa prehodno obdobje za ugotavljanje katastrskega dohodka. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Ob debati za ukinitev Državnega sveta izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ovire, ki so političnim odločitvam postavljene v Ustavi, niso namenjene preprečevanju sprejemanja odločitev, temveč večji kvaliteti tako sprejetih odločitev. Veto, referendum, ponovno glasovanje, vse to je namenjeno temu, da se dobro razmisli o stvari, ki zadeva vse in ne samo predstavniške večine. To je pač smisel demokracije. Mogoče na prvi pogled ni učinkovita, a to pomeni predvsem, da se je potrebno naučiti, kako uporabljati njene institute ali pa vsaj razumeti, da je bistven element države njeno prebivalstvo, katerega »last« je ta država." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.5.2012 Temeljna obrestna mera za maj 2012, mesečna
  0,2 %
1.5.2012 Temeljna obrestna mera za maj 2012, letna; v primerjavi z aprilom 2012
  + 2,47% + 2,39 %
1.5.2012 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, maj 2012, za EUR za 12 mesecev
  1,40500 %
1.5.2012 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, maj 2012, za EUR do 1 meseca
  0,41500 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.