April 2012, številka 4-3 / letnik X.  

Notorium non eget probatione.
Kar je splošno znano, ne potrebuje dokazovanja.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Uklonilni zapor končno na ustavnosodnem rešetu
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Poslanke in poslanci DZ so v torek potrdili novelo zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012. Novela predvideva zamik izplačila regresa v javnem sektorju za en mesec, in sicer z maja na junij. Regres v podjetjih, ki so v več kot četrtinski lasti države, pa do nadaljnjega ne bo smel preseči minimalne plače. VEČ

Strokovna komisija pri ustavni komisiji DZ bo o osnutku predloga ustavnega zakona za vnos fiskalnega pravila v Ustavo RS na skupni seji znova razpravljala enkrat po 7. maju, je povedal koordinator skupine Miro Cerar. Ob tem je zagotovil, da skupina z delom ne odlaša, da pa si bo vzela toliko časa, kolikor ga bo potrebovala. VEČ

V torek so poslanci in poslanke DZ potrdili predlog novele zakona o dohodnini, katere cilj je razbremeniti gospodarstvo in prispevati k zagonu gospodarske rasti. VEČ

Državni zbor je potrdil tudi predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Tudi ta predlog novele naj bi omogočil zagon gospodarske rasti. VEČ

Štiri koalicijske stranke so v parlamentarno proceduro vložile predlog spremembe Ustave RS za ukinitev državnega sveta, je pojasnil predsednik DZ Gregor Virant. Kot razloge za ukinitev državnega sveta je navedel njegovo nepotrebnost ter potrebo po poenostavitvi, preglednosti in racionalizaciji. VEČ

Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog novele zakona o prevzemih in predlog sprememb zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Glavna sprememba predloga novele zakona o prevzemih je zvišanje prevzemnega praga s sedanjih 25 odstotkov na tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi. VEČ

Javni uslužbenci po sredini stavki danes večinoma spet delajo, izjema so policisti, ki bodo stavkali do preklica. Uresničevati pa se bodo začele napovedi sindikatov o vlaganju referendumskih pobud, danes oz. najkasneje v petek naj bi vložili pobudo za začetek postopka razpisa zakonodajnega referenduma o noveli zakona o dodatnih interventnih ukrepih. VEČ

Ministrstvu za pravosodje in javno upravo se z rebalansom glede na lani sredstva zmanjšujejo za dobrih 16 milijonov evrov. Ministrstvo bo tako imelo letos na voljo 181,4 milijona evrov, od katerih jih bo za javno upravo namenilo 126,5 milijona, za pravosodje 51,6 in za lokalno samoupravo 3,3 milijona evrov. VEČ

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je osumljencema za rop banke SKB jeseni leta 2005 pripor podaljšal za mesec dni, so potrdili na sodišču. Osumljenca, 31-letnega Saša Noseta in 34-letnega Dejana Vidmarja, so policisti prijeli 16. marca. VEČ

Urad za varstvo konkurence je 23. marca izdal odločbo, s katero ugotavlja usklajeno delovanje gradbenih podjetij pri gradnji in obnovi avtocest, je razvidno iz odločbe, ki jo je stečajna upraviteljica Vegrada danes objavila na Ajpesu. Zoper odločbo je mogoča pritožba pri vrhovnem sodišču, vendar se Vegrad nanjo ne bo pritožil. VEČ

Arbitražno sodišče, ki bo določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, je na prvem srečanju v Haagu sprejelo časovnico predlaganega poteka postopka. Dogovorili so se, da bosta obe strani hkrati predložili memoranduma 11. februarja 2013, odgovore nanju 11. novembra 2013, obravnava pa se bo začela spomladi 2014. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejet je bil Pravilnik o postopku nastanitve v Centru za tujce ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije, ki bo začel veljati 28. aprila. Ta določa, da odločbo o nastanitvi tujca v center izda komandir policijske postaje ali direktor policijske uprave oziroma osebe, ki jih pooblastita. Postopek nastanitve obsega upravno-varnostni postopek (prevzem tujčevih dokumentov in prtljage, preverba njegove istovetnosti), sanitarno-dezinfekcijski postopek, zdravniški pregled in namestitev na ustrezen oddelek v centru. Tujec dobi izkaznico o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, s katero izkazuje istovetnost in uveljavlja pravice iz 75. člena Zakona o tujcih (ZTuj-2).

Spremenjen je bil Akt o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji. Po novem imata od 14. aprila dalje Okrajno in Okrožno sodišče v Novem mestu poleg predsednika še 12 sodnikov (prej je bilo na okrajnem sodišču poleg predsednika 14 sodnikov, na okrožnem pa 11).

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 je doživela svojo prvo spremembo, ki je posledica prilagoditve Uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Uradni list RS, št. 8/2012). Novela vključuje spremembe predpisov EU, objavljene po objavi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012, natančneje pa tudi opredeljuje postopek določitve števila živali, ki spadajo v čredo, namenjeno reji telet za prirejo mesa, če je čreda na posameznem kmetijskem gospodarstvu mešana. Novosti so začele veljati 14. aprila.

Ustavno sodišče je  izdalo odločbo o ugotovitvi, da so prvi do deseti odstavek 42. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in 2. člen Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O), kolikor se nanaša na navedene določbe, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). Po 76. členu URS so ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodni, iz tega člena pa izhaja pravica sindikatov, da se v imenu delavcev, ki se vanje združujejo, s predstavniki delodajalcev prostovoljno avtonomno kolektivno pogajajo in sklepajo kolektivne pogodbe o socialnih in ekonomskih vprašanjih, povezanih z delovnimi razmerji. Izpodbijana ureditev posega v omenjeno pravico, ker omogoča sklenitev kolektivne pogodbe, čeprav ji nasprotuje reprezentativni sindikat, ki edini združuje javne uslužbence iz posamezne dejavnosti ali poklica javnega sektorja, oziroma tudi tedaj, če ji nasprotujejo reprezentativni sindikati, v katere je včlanjenih več javnih uslužbencev posamezne kategorije kot v reprezentativne sindikate, ki ob zastopanju iste kategorije podpirajo njeno sklenitev. Odločba ustavnega sodišča je ugotovitvene narave, kompleksnost vprašanja pa zahteva daljši rok dveh let za odpravo protiustavnosti. Do ustrezne spremembe zakona se omenjene določbe ZSPJS in Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) z aneksi še vedno uporabljajo.

Izdano je bilo novo Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, ki podrobneje določa obliko in vsebino, način izpolnjevanja in pošiljanja poročila o razvrstitvi finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah bank in hranilnic. Poročilo se predloži v obliki treh obrazcev (RAZ-1, RAZ-2 in REZ). Navodilo je začelo veljati 17. aprila, prvič pa se uporabi za izdelavo poročila za mesec april 2012.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Zadnje prečiščeno besedilo ZSV vsebuje 33 kar vplivov - preverite, ali uporabljate pravo in popolno besedilo!

Zadnjo spremembo Zakona o socialnem varstvu (ZSV) je prinesla novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki med drugim odreka veljavo nekaterim določbam ZSV glede denarne pomoči, saj je pravica do denarne socialne pomoči po novem urejena v tem zakonu.

Med drugim je bil spremenjen 3. člen, ki definira pravice iz socialnega varstva. V PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate predhodno in spremenjeno besedilo tega člena.

Prav vse spremembe in vplivi na besedilo pa so vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZSV.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Komisija je sprejela predlog za revizijo Uredbe o Evropski statistiki, s katero želi izboljšati verodostojnost, kvaliteto in neodvisnost statistike na območju EU. V časih ekonomske krize se je še bolj pokazalo, kako so naše odločitve odvisne od pravilnih podatkov. Predlog uredbe bo vseboval načelo neodvisnosti nacionalnih statističnih institutov in njihovih vodij, kar pomeni predvsem neodvisnost od političnih pritiskov. Prav tako bo potrebna zaveza o zaupanju v statistiko, kar pomeni odgovornost vlad za neodvisnost in zanesljivost nacionalnih statistik. Predlog naj bi izboljšal tudi učinkovitost evropskega statističnega sistema. VEČ

Drugo letno poročilo Komisije o Listini o temeljnih pravicah sporoča, da so temeljne pravice vedno bolj vključene pri oblikovanju politik EU. Tudi Sodišče EU se vedno bolj opira na Listino, zlasti v primerih pomembnih odločitev glede spolne diskriminacije in zasebnosti na spletu. Komisija zagotavlja skladnost predlogov z Listino, poleg tega pa zagotavlja, da je Listina spoštovana pri implementaciji zakonodaje s strani držav članic. VEČ

Nova energetska pobuda EU naj bi zagotovila dostop do trajnostne energije za dodatnih 500 milijonov ljudi iz držav v razvoju do leta 2030. Pobuda vključuje infrastrukturo za tehnično pomoč za naslednji dve leti, prek katere naj bi se nudila pomoč državam, ki so se odločile za pristop k pobudi. VEČ

Poročilo Evropske Komisije o ustvarjanju virov iz odpadkov sporoča, da najboljše države članice reciklirajo tudi do 70% odpadkov in praktično ne odlagajo več odpadkov na odlagališča. Za tak uspeh je potrebna kombinacija ekonomskih ukrepov, kot npr. kombinacija davkov in prepovedi za odlaganje na odlagališčih in sežiganje, sheme odgovornosti proizvajalcev in sistem plačaj ko odvržeš. S takimi in podobnimi ukrepi se lahko veliko odpadkov usmeri na bolj vzdržne poti, kar je tudi cilj EU, zato se bodo ti ukrepi morali uvesti širše tudi v ostalih državah članicah. VEČ

< p>Komisija je začela z javnim posvetovanjem glede interneta stvari, torej vsepovezanosti raznoraznih predmetov za zbiranje in izmenjavo podatkov. Komisija namreč želi izvedeti, kaj je potrebno, da bi se v čimvečji meri izkoristile potencialne gospodarske in družbene koristi te nove realnosti, hkrati pa se zagotovila varna uporaba naprav, ustrezna stopnja nadzora in nasploh spoštovanje pravic posameznikov. Predloge in mnenja je možno podati do 12. Julija 2012. VEČ

Sodniki sodišča EU so v zadevi C-135/10 (slo) odločili, da ne gre za priobčitev javnosti v smislu prava Unije, v primeru če zobozdravnik brezplačno predvaja fonograme v zasebni ordinaciji. Zato tako predvajanje proizvajalcem fonogramov ne daje pravice do nadomestila po Direktivi 92/100. VEČ

V zadevah T-243/07 (samo v francoščini), T-247/07, T-248/07 in T-262/07 je splošno sodišče za nično razglasilo odločbo Komisije, ki novim državam članicam nalaga zneske zaradi odprave presežkov kmetijskih proizvodov, če so ti obstajali na ozemlju držav članic na dan, ko so pristopile k EU. Po mnenju sodišča so taka plačila v proračun Skupnosti v nasprotju z aktom o pristopu teh držav. VEČ

V zadevi C-551/10 P je generalni pravobranilec Mazak podal mnenje, da bi morala biti sodba splošnega sodišča, s katero so zavrnili ničnostno tožbo zoper odločbo Komisije glede odobritve prevzema Vivendi Universal Publishing s strani Largardère, potrjena. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava pogodbeno kazen za kršitev konkurenčne klavzule:

Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. Gre za konkurenčno klavzulo oz. pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti iz 38. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Fiskalno pravilo izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Težava, ki se pri tem pojavlja je, da so že pred dnevi nekateri politiki (npr. Borut Pahor) javno razkrili dejstvo, da se ob temeljnem cilju, ki ga z željo po ustavni spremembi zasleduje politika, želi uresničiti še drug pomemben cilj, tj. preprečitev zakonodajnega referenduma o nujnih fiskalnih ukrepih države. Razkritje tega političnega cilja oziroma namena, ki pomeni zgoraj omenjeno »vsaj manjšo nespodobnost«, je povzročil manjše nelagodje tudi v strokovni skupini ustavne komisije, kajti nihče od izbranih strokovnjakov ne želi biti vpleten v morebitne politične igrice okoli referenduma." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


16.4.2012 Tarifa za prenose več avtorskih del v enem samem prenosu preko interneta končnim uporabnikom - od prodajne cene v RS (brez DDV)
  8,00 %
16.4.2012 Minimalno nadomestilo za posamezno glasbeno delo znotraj enkratnega bundle track prenosa (brez DDV)
  0,0435 EUR
16.4.2012 Nadomestilo za prenose glasbenih videospotov preko interneta končnim uporabnikom - od prodajne cene prenosa (brez DDV)
  6,80 %
16.4.2012 Minimalno nadomestilo za prenos glasbenega videospota na ozemlju RS (brez DDV)
  0,07 EUR
16.4.2012 Minimalno nadomestilo za prenos glasbenega videospota na ozemlju RS, kolikor je prenesenih več videospotov v enem prenosu (brez DDV)
  0,0435 EUR
13.4.2012 Rast cen življenjskih potrebščin v RS v marcu v primerjavi s februarjem 2012
  + 1,0 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.