April 2012, številka 4-2 / letnik X.  

Probatio vincit praesumptioni.
Dokaz premaga domnevo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Dr. Senko Pličanič: Ljudem prijazna pravna država
 


 
  AKTUALNO


Odvzem nezakonito pridobljenega premoženja

Medtem, ko se bo pri nas konec maja začel uporabljati Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), je evropska komisija predložila v finalno usklajevanje predlog direktive o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem v Evropski uniji.

Cilj predloga direktive je podoben ciljem zakona in sicer želi organom držav članic olajšati zaplembo in izterjavo koristi, ki jo pridobijo storilci čezmejnih hudih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj organiziranega kriminala, ki glede na ocene presegajo 3 % svetovnega BDP. S tem naj bi odpravili finančno spodbudo, ki daje zagon kriminaliteti, in tako zaščitili zakonito gospodarsko dejavnost pred vdorom kriminalitete in korupcije. VEČ
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je zavrglo pobudi Janje Roblek in sodnikov slovenskih sodišč ter Branka Reismana za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 7. člena interventnega zakona. Pobudi so na ustavno sodišče vložili, ker menijo, da določba sodnikom odvzema že pridobljeno pravico plačila za plačne razrede, v katere so bili uvrščeni. VEČ

Poslanci Državnega zbora RS so s 70 glasovi za in tremi proti podprli začetek postopka za vnos fiskalnega pravila o uravnoteženih javnih financah v 148. člen Ustavo RS. Postopek se sedaj vrača na ustavno komisijo DZ, ki bo s pomočjo stroke pripravila končni predlog spremembe ustave. Poslanci so sprejeli še stališče ustavne komisije do vladnega predloga za spremembo ustave. VEČ

Vlada bo danes obravnavala predlog novele Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), ki so ga pripravili na ministrstvu za notranje zadeve, kjer pojasnjujejo, da je novela potrebna zaradi uskladitve po prenosu pristojnosti nad tožilstvom in ker so nekatere druge določbe zakona po njihovem mnenju nejasne, neprimerne ali pomanjkljive. VEČ

Na današnji seji vlade naj bi predvidoma obravnavali tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakonov za uravnoteženje javnih financ. Z zakonom, ki bi posegel v vrsto drugih zakonov, želi vlada zagotoviti izvedbo varčevalnih ukrepov. VEČ

Vlada in sindikati javnega sektorja so včeraj po slabih devetih urah končali pogajanja, vendar končnega dogovora niso dosegli, se pa bodo predvidoma ponovno sestali v petek. Največ razhajanj med pogajalskima stranema je sicer še vedno pri plačah in izplačilu regresa. VEČ

Ministrstvo za delo je zakonodajno službo vlade zaprosilo za mnenje, ali lahko kljub zavrnitvi družinskega zakonika na referendumu z noveliranjem zakonov v zakonodajo vnesejo rešitve, ki v zakoniku niso bile sporne, ampak so dobre. VEČ

Informacijski pooblaščenec je v zvezi z decembrskimi predčasnimi državnozborskimi volitvami obravnaval devet primerov domnevne nezakonitosti obdelave osebnih podatkov za namene političnega marketinga in ugotovil več nepravilnosti. VEČ

Obtožnica proti koprskemu županu Borisu Popoviču zaradi domnevno sporne prodaje občinskih zemljišč na Srminu je po poročanju medijev postala pravnomočna, tako da bo župan jeseni moral za zatožno klop. Poleg Popoviča, ki mu očitajo zlorabo položaja, obtožnica bremeni tudi direktorico občinske uprave Sabino Mozetič in sodnega cenilca Rajka Srednika. VEČ

Okrožno sodišče v Kopru je zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic uvedlo preiskavo zoper nekdanjega prvega moža Intereurope Andreja Lovšina. Gre za investicijo v logistični terminal Čehov v Rusiji, Lovšin pa je po navedbah tožilstva edini osumljeni v zadevi. VEČ

Koordinacija stavkovnih odborov, v katero je združenih 24 sindikatov javnega sektorja, bo na današnjem sestanku nadaljevala pogovore o pripravah na stavko, napovedano za 18. aprila, hkrati pa bo spregovorila tudi o pogajanjih z vlado. Vlada pa naj bi danes imenovala svojo skupino, ki bo se bo odslej pogajala s sindikati javnega sektorja. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprememba Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju je vplivala na drugi odstavek 6. člena - namreč, v primeru ustanovitve nove osebe javnega prava se znotraj razponov plačnih razredov za posamezen tip oseb javnega prava delovno mesto direktorja uvrsti v plačni razred tako, da se preverijo vrednosti posameznih podrobnejših kriterijev, delovno mesto direktorja pa se uvrsti v plačni razred, ki ustreza novemu seštevku. Ta uvrstitev ne spreminja uvrstitev ostalih delovnih mest direktorjev pri istem tipu oseb javnega prava. Sprememba je začela veljati 7. aprila 2012.

Dopolnitev Sklepa o sistemu jamstva za vloge bo začela veljati 21. aprila in prinaša nova 10a. in 10b. člen, ki govorita o nalogah banke prevzemnice banke v stečaju in o pripravljenosti potencialnih bank prevzemnic (za zagotovitev le-te poskrbi Banka Slovenije).

Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic bo od 1. maja letos dalje določal, da od zunajbilančnih postavk banka za finančna sredstva upošteva samo terminske posle in pogodbeno najete kreditne linije ter nečrpani del najetih kreditov, oboje v višini 50%. Zahtevo morajo banke začeti izpolnjevati najkasneje s 1. aprilom 2013.

Sprejete so bile razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta. Razlaga določa, da je potrebno pri določitvi delovnih mest, katerim pritiče povečanje letnega dopusta v skladu s 3. točko drugega odstavka 36. člena kolektivne pogodbe, upoštevati tako intenzivnost posameznega obremenjujočega pogoja (najmanj povečan vpliv) kot tudi čas trajanja dela pod temi pogoji (praviloma najmanj 10 ur na teden). Če intenzivnost določenega vpliva oziroma pogoja na posameznem delovnem mestu ni visoka (ne gre za povečan vpliv), se pri opredelitvi pravice do dneva dopusta na delovnem mestu ocenjuje čas dela v določenem pogoju oziroma vplivu. Če pa je intenzivnost določenega pogoja oziroma vpliva visoka (močan vpliv), le-ta lahko odločujoče vpliva na odločitev o dodatnem dopustu, čeprav pogoj ni stalno prisoten na delovnem mestu, vendar praviloma najmanj 10 ur na teden.

14. aprila bo začela veljati Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, ki rešuje vprašanja načrtovanja, izdelave in vsebine načrtov zaščite in reševanja ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja v primerih naravnih in drugih nesreč. Država, občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije so zadolžene za izdelavo omenjenih načrtov, ki so praviloma javni, temeljijo pa na oceni ogroženosti in drugih strokovnih podlagah, pa tudi na ocenjenih potrebah po silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč za reševanje in zaščito.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zadnja novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Prav vsi vplivi na zakon pa so seveda vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju tretje direktive o preprečevanju pranja denarja. To je del rednega postopka pregleda Komisije in upošteva tudi nedavno sprejete prenovljene mednarodne standarde. Poročilo analizira, kako so se doslej uporabljali različni elementi zadevne zakonodaje in kje bi bile potrebne spremembe te zakonodaje. Splošna ugotovitev poročila je, da niso bile odkrite nobene večje pomanjkljivosti, ki bi zahtevale korenite spremembe, da pa je potrebnih nekaj sprememb za prilagoditev na nove grožnje na področju pranja denarja. Komisija bo predvidoma jeseni 2012 predstavila svoj predlog četrte direktive o preprečevanju pranja denarja. Včerajšnji objavi poročila sledi javno posvetovanje, v katerem lahko sodelujejo vse zainteresirane strani. Prispevke lahko pošljete do 13. junija 2012 na elektronski naslov. VEČ

Evropska komisija je izbrala 26 projektov, ki bodo v okviru programa za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) skupaj prejeli več kot 160 milijonov evrov podpore za nadaljnji razvoj prometne infrastrukture po EU. Izbrani projekti bodo finančna sredstva EU uporabili za uresničevanje prednostnih ciljev programa TEN-T ter tako prispevali k varnejšemu, bolj konkurenčnemu in učinkovitejšemu evropskemu prometnemu omrežju. Evropska unija bo med drugim s približno 6,5 milijoni evrov sofinancirala vrsto študij za proučitev določenih ključnih vidikov, ki se nanašajo na koridor železniškega tovornega prometa. VEČ

Evropski državljani in podjetja vsako leto prepeljejo okoli 3,5 milijona vozil v drugo državo članico, kjer jih morajo registrirati v skladu z nacionalno zakonodajo. Registracija bi morala biti na enotnem trgu 21. stoletja enostaven upravni postopek, vendar je še vedno zapletena in zamudna zaradi raznovrstnih predpisov in različnih nasprotujočih si zahtev. V povprečju traja postopek registracije pet tednov, stroški za državljane in podjetja pa so ocenjeni na 400 evrov. Poleg tega te težave znatno ovirajo prosti pretok blaga, storitev in delavcev ter posledično upočasnjujejo rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi, zato Evropska komisija uvaja ukrepe za občutno zmanjšanje tega nepotrebnega upravnega bremena. VEČ 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo ustavno odločbo, ki obravnava pristojnost ustavnega sodišča glede odločanja o pravilnem razlaganju zakonov s strani sodišč.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je zahtevalo presojo ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 75. člena ZPre-1, ker naj bi bila določba v neskladju z načelom jasnosti in določnosti predpisov (2. člen Ustave). To naj bi izkazovalo sprejetje Avtentične razlage drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena. Po mnenju Vrhovnega sodišča (predlagatelja) je določba tako nejasna, da naslovniki ne morejo vedeti, kdaj jih doletijo sankcije iz 63. člena ZPre-1 (mirovanje glasovalnih pravic). VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Ali velja pravo tudi za t.i. male ljudi izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Zaradi odločitve v primeru Vaskrsić je pristojna sodnica prejela grozilno pismo, bila v njem označena kot ustaška prasica, ki jo bodo zažgali, bila javno kritizirana kot neetična, skorumpirana ipd. ter tudi kazensko ovadena zaradi nevestnega opravljanja sodniškega poklica. Že tedaj je bilo poznavalcem jasno, da so te obtožbe zoper njo neutemeljene, zdaj pa to potrjuje tudi uradno poročilo. Sodnica, ki je v tem primeru povsem korektno in razumno sodila po zakonu ter v tem okviru po nalogu upnika(!), ki mu je kot sodnica po zakonu dolžna slediti, dolžniku Vaskrsiću v daljšem časovnem razponu nudila vse možnosti, da tako ali drugače poravna dolg, ali predlaga sam, na kateri premičnini naj se izvede prisilna izvršba (vsega tega, kot rečeno, tudi po večkratnih izrecnih opozorilih ni storil), je doživela pravi javni pogrom in osramotitev." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


31.3.2012 Znesek, do katerega lahko pravna oseba in fizična oseba, ki opravljajo dejavnost, opravi plačilo dobav blaga in storitev v gotovini
  50 420 €
31.3.2012 Znesek, do katerega je moč prejemke od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in odpadkov, ki jih lahko prodajajo fizične osebe, ter izdelkov domače in umetnostne obrti plačati v gotovini
  50 125 €
2.4.2012 Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki so se obračunali in plačali od plač v RS v letu 2011, v primerjavi z 2010
  35,34 35,24 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.