April 2012, številka 4-1 / letnik X.  

Lex non obligat nisi promulgata.
Zakon ne zavezuje, če ni razglašen.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Uskladitev nadomestil preživnin
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je odločil, da je predlog novele Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS), s katero bi vzpostavili institut nadomestila neizplačanih plač, neprimeren za nadaljnjo obravnavo. VEČ

Vladni predlog sprememb zakona o državnem tožilstvu in podzakonskih aktov jasno kaže na nesmiselnost in zgrešenost prenosa pristojnosti glede tožilstva s pravosodnega na notranje ministrstvo, menijo v uradu generalnega državnega tožilca. Obenem tudi opozarjajo, da doslej ni bilo celovite analize zakona, brez nje pa se ni mogoče lotiti sprememb. VEČ

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog novele Zakona o prevzemih (ZPre-1), s katerim bi se prevzemni prag s sedanjih 25 odstotkov zvišal na eno tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi. S spremembo želijo oživiti trg kapitala. VEČ

Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog rebalansa državnega proračuna za letos, s katerim namerava oklestiti porabo za 818 milijonov evrov. Poleg svežnja varčevalnih ukrepov naj bi bili pred ministri tudi ukrepi, povezani s prihodkovno stranjo proračuna. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo se je seznanil s predlogom nacionalnega reformnega programa za leti 2012 in 2013. Predvsem opozicijski poslanci so bili zelo kritični do vlade, ki je po njihovem mnenju v DZ poslala dokument, ki ga zaradi množice manjkajočih podatkov sploh ni mogoče resno obravnavati. VEČ

Predsednik vlade Janez Janša je za torek sklical sestanek predsednikov in vodij poslanskih skupin parlamentarnih strank, na katerem bodo nadaljevali razpravo o dopolnitvi ustave s fiskalnim pravilom, po katerem morajo biti proračuni uravnoteženi ali v presežku. VEČ

Pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja so tudi po sredini peturni razpravi ostala na mrtvi točki, glavna zavora so še vedno plače v javnem sektorju. VEČ

Izhodišča za socialni sporazum 2012-2016 na področju financ in gospodarstva med drugim predvidevajo takojšnje ukrepe za konsolidacijo javnih financ, ki morajo iti v z roko v roki z izboljšanjem konkurenčnosti, trajnostno naravnan razvoj ter politike za vzpostavitev kakovostnih delovnih mest in bolj učinkovito prilagajanje podjetij stanju na trgu. VEČ

Davčna uprava RS je celoten proces obravnave davčnih dolžnikov pred začetkom davčne izvršbe prenesla pod okrilje uprave za davčno računovodstvo in finance v okviru generalnega davčnega urada. To pomeni, da zavezanci opominov pred začetkom davčne izvršbe ne bodo več prejeli iz davčnega urada, kjer so vpisani v davčni register. VEČ

Svet stranke Lista Virant je soglasno podprl odločitev predsednika stranke Gregorja Viranta, da poslanca Ivana Vogrina pozove k odstopu s poslanskega mesta. VEČ

Avstrija nasprotuje zaščiti slovenske kranjske klobase v EU, ker se ta oznaka uporablja tudi v Avstriji, zato bodo na Dunaju nasprotovali temu, da bi bila dovoljena le v Sloveniji. VEČ 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

S spremembo Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G) je bila sprejeta rešitev, da se za leta 2011, 2012 in 2013 lahko uveljavlja olajšava za investiranje v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V in za avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV. Določen je tudi postopek za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje za leto 2011 glede na to, da bo večina davčnih obračunov oddanih že do 31. marca 2012. Sprememba je začela veljati 31. marca, uporablja pa se za investicije, opravljene od 1. januarja 2011.

Prehodno obdobje je podaljšano še na leta 2011, 2012 in 2013 tudi s spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I). Novela želi urediti stanje v prej omenjenih letih, ko zaradi upočasnjenega razvoja ekoloških tovornih motornih vozil še ni bilo oziroma ne bo tovornih vozil z motorjem, ki ustreza pogojem za uveljavljanje olajšave za investiranje. Veljati je začela 31. marca, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2011.

Uredba o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora vsebuje podrobnejše določbe o vodenju evidenc za učinkovito izvrševanje Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), zakona, ki ureja državno tožilstvo in drugih z njima povezanih predpisov. Uredba tako določa naloge pristojnih organov in zunanjih izvajalcev ter podrobneje ureja vprašanja evidenc (npr. skupno vsebino evidenc pristojnih organov in vsebino centralne evidence pristojnega organa, poudarjena je pomembnost sledljivosti posredovanja podatkov). V prehodnih določbah predpis, ki se bo začel uporabljati 30. maja, narekuje, da morajo pristojni organi in pristojni centralni organ vzpostaviti informacijski sistem in evidence do 15. julija 2012.

Sprejet je bil Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije, po katerem velja komisija za samostojen in neodvisen državni organ, ki ga vodi predsednik s pomočjo dveh namestnikov. Notranje organizacijske enote komisije so Urad komisije, Služba za nadzor in preiskavo (SNAP) in Center za integriteto in preventivo (CIP). Poslovnik vsebuje določbe o zagotavljanju integritete, nepristranskosti in objektivnosti dela komisije ter določbe o sejah senata. Opredeljuje nadzorne in preiskovalne postopke, zaščito prijaviteljev ter pooblastila in ukrepe za ugotavljanje relevantnih dejstev in okoliščin. Poleg splošnega sta posebej določena še nadzor na premoženjskim stanjem ter nadzor nad lobiranjem. Nekaj členov je namenjenih še načrtom integritete in uresničevanju Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji ter protikorupcijski klavzuli. Poslovnik je začel veljati 31. marca.

Z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, ki bo začela veljati 14. aprila, se rešujejo vprašanja načrtovanja, izdelave in vsebine načrtov zaščite in reševanja varovanje ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja v primerih naravnih in drugih nesreč. Omenjeni načrti temeljijo na oceni ogroženosti in drugih strokovnih podlagah, pa tudi na ocenjenih potrebah po silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč za reševanje in zaščito. Načrte izdelajo država, občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, uredba pa podrobneje določa, kaj se s temi načrti določi in kako se jih vzdržuje (ažurira, dopolnjuje, spreminja ...). Načrti zaščite in reševanja so javni, razen podatkov, ki so določeni in označeni kot zaupni v skladu s predpisi o tajnih podatkih oziroma o gospodarskih družbah, če gre za podatke, ki so poslovna skrivnost.

Uredba o požarni taksi bo po novem od 17. aprila določala, da se požarna taksa vplača do 15. v mesecu za pretekli mesec na prehodni davčni podračun, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (prej pri Agenciji za javna plačila). Obračun požarne takse se po novem pošlje vsak mesec (prej vsako trimesečje) pristojnemu davčnemu uradu. Obračun se pripravi po posameznih zavarovalnih vrstah in višini vplačanih zavarovalnih premij, novelirane pa so še določbe o prekrških.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?

Besedilo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je od svoje objave leta 2002 doživelo že 29 vplivov. Zadnji je začel veljati 1. januarja 2012. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZSPJS.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 30 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 3. člen ZSPJS, ki ureja določitev plač.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Komisija EU je pod drobnogled vzela davčne določbe držav članic z namenom, da zagotovi enakopravno obravnavanje čezmejnih delavcev v posameznih državah. Po ocenah naj bi bilo takih delavcev v EU okoli 1.2 milijona. Ravno mobilnost delavcev naj bi bil namreč ključni dejavnik za povečanje rasti in zaposlenosti, vendar pa je glavna ovira še vedno davčna zakonodaja posameznih držav. VEČ

Komisija je začela z javnim posvetovanjem glede modernizacije EU pravil o insolventnosti. Posvetovanja bodo dala vpogled v to, kako bi se lahko zakonodaja iz leta 2000 spremenila, predvsem z vidika podpore podjetjem in krepitve enotnega trga. Posvetovanje bo trajalo do 21. junija 2012 na naslednjem naslovu. VEČ

Z zbiranjem javnega mnenja je  Komisija začela tudi glede 7. okoljskega akcijskega programa, v katerem so opredeljeni prednostni cilji na področju okoljske politike, ki naj bi se uresničili do leta 2020. 7. okoljski akcijski program predvideva splošen in celovit okvir za vrsto strateških pobud, določa prednostne cilje in prispevek k zeleni rasti, boljšemu zdravju in počutju. Posvetovanje je javnosti odprto do 1. junija 2012. VEČ

1. aprila je začela delovati Uredba o evropski državljanski pobudi. Gre za možnost, da lahko milijon državljanov EU poda pobudo Komisiji glede poljubne teme z zaprosilom, da zadevo uredi drugače. Da je zahteva registrirana, se mora strinjati vsaj sedem državljanov EU, ki so rezidenti vsaj sedem različnih držav članic. Odbor za peticije bo imel po prejeti registraciji pobude 12 mesecev, da zbere potrebne izjave od predlagateljev. VEČ

Na Splošnem sodišču EU je bila v zadevi T-369/10 podana sodba, da lahko družba Apple Corps za električne naprave na kolesih prepreči registracijo figurativne znamke Skupnosti, ki je sestavljena iz besede BEATLE. Kot razlog za izrek se navaja verjetnost, da bi družba You-Q z uporabe te znamke neupravičeno izkoriščala ugled in trajno prodajno moč znamk BEATLES in THE BEATLES, ki sta v lasti Apple Corps. VEČ

V sodbi C-467/10 so sodniki razsodili, da zavrnitev izdaje vozniškega dovoljenja s strani države članice ne more upravičiti, da se ne prizna dovoljenja, ki se je pozneje pridobilo v drugi državi članici. Lahko pa država članica zavrne priznanje dovoljenja, v kolikor na podlagi informacij iz države članice izdajateljice ugotovi, da imetnik ni izpolnjeval pogoja običajnega bivališča. Sodišče je pri presoji uporabilo tudi Direktivo 91/439 o vozniških dovoljenjih. VEČ

V zadevi C-348/09 je generalni pravobranilec Bot podal mnenje, da je državljan Unije, ki je več kot deset let živel v državi članici gostiteljici, lahko predmet postopka izgona, vendar le, če je zaradi prepovedanega ravnanja ogrožena javna varnost. Poleg tega se lahko storilcu kršitve odvzame varstvo pred izgonom, ki izhaja iz daljšega prebivanja v državi članici gostiteljici, če je žrtvi grozil, nad njo izvajal prisilo ali prikrival kaznivo ravnanje. V zadevi se je uporabilo Direktivo 2004/38 o prostem gibanju. VEČ

V zadevi C-364/10 je generalni pravobranilec v sklepnih predlogih podal mnenje, da Slovaška republika ni kršila prava Unije s tem, da je madžarskemu predsedniku Sólyomu zavrnila vstop na svoje ozemlje. Potovanja voditeljev držav spadajo med diplomatske odnose, ki so po mednarodnem pravu v pristojnosti držav članic. Gibanje oseb po ozemlju EU ureja Direktiva 2004/38. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Mesec marec je bil skromen na področju prekrškov. Vsebovali sta jih namreč le dve uredbi in sicer Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jezersko ter Uredba o odpadnih oljih.
Slednja bo začela veljati 14. aprila in je bila sprejeta z namenom preprečevanja in zmanjševanja škodljivih vplivov nastajanja odpadnih olj. Predpis tako med drugim določa globo v višini 10.000 do 30.000 evrov za imetnike odpadnih olj, ki zlivajo odpadna olja v površinske in podzemne vode, vode obalnega morja ali kanalizacijo ali v tla. Povzročitelje odpadnih olj lahko doleti globa v isti višini, če npr. ne zagotovijo zajema in ločenega zbiranja odpadnih olj, nimajo načrta gospodarjenja z odpadnimi olji, ne vodijo evidence o nastajanju odpadnih olj na predpisan način, kadar jih ne obdelajo sami ali če ne predložijo poročila o nastalih odpadnih oljih in ravnanju z njimi na predpisan način. Globa v višini med 5.000 in 15.000 evri je predpisana za distributerje, če ti npr. ne zagotovijo prevzemanja odpadnega olja na prodajnem mestu, kjer prodajajo mineralna ali sintetična olja za motorna vozila v embalaži, večji od pet litrov. Zbiralce odpadnih olj se lahko kaznuje z globo med 10.000 in 30.000 evri v kolikor ne prevzemajo odpadnih olj od povzročiteljev odpadnih olj in distributerjev ali če ne opravljajo meritev vsebnosti vode in PCB v odpadnih oljih na predpisan način. Enako visoka globa doleti tudi izvajalce obdelave odpadnih olj, ki odpadnega olja ne obdelujejo, skladiščijo, regenerirajo ali sosežigajo na predpisan način.

Več o prekrških
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat, ki obravnava izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi:

Delodajalec v odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne rabi kazenskopravno kvalificirati kaznivega dejanja, ki je razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj je sodišče tisto, ki na podlagi opisa kršitev presoja, ali so podani znaki kaznivega dejanja in katerega. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Obstoječi okvir ZDR je preživet in bi ga bilo potrebno nadgraditi s prožnejšim urejanjem delovnega časa

Prožni delovni čas v kar najširšem možnem smislu lahko pripomore k večji učinkovitosti delovnega procesa, hkrati pa lahko bistveno pripomore tudi k boljši usklajenosti zasebnega in poklicnega življenja delavcev. Ima torej dva vidika, ki se v nekaterih pogledih razhajata, v drugih pa se dopolnjujeta. Določbe o delovnem času so z vidika delovnega prava izrazito varovalne narave, saj varujejo delavca pred preobremenitvami s strani delodajalca, pri čemer imajo lahko takšne preobremenitve posledice tudi na varnost in zdravje pri delu. Delovni čas je torej potrebno spremljati tudi s tega vidika. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zelo aktualno kolumno z naslovom Kdo odloča v imenu otrok? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Zato obsojam vsako ravnanje, ki ga v imenu velike »ljubezni« in »spoštovanja« zakonov, ki naj bi se kršili, opravi kdorkoli v imenu otroka, običajno celo zaradi svoje promocije. Zlasti, ker poziva še druge, da bi pristopili k takemu ravnanju, in grozi sodstvu, tožilstvu ali policiji, lahko pa kar vsem.
Naj torej zmagajo razsodnost, pravna država ter njene norme, naj svoje opravijo pravna sredstva in ljudje, ki o njih odločajo. Opustimo »zakon ulice«, ki razen prepričevanja mnogih že prepričanih, ne more nadomestiti organov, ki so dolžni raziskovati in odločati.
" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.4.2012 Uskladitev nadomestil preživnin
  + 3,0 %
1.4.2012 Nadomestilo preživnine za otroka do 6. leta starosti
  70,35 72,46 €
1.4.2012 Nadomestilo preživnine za otroka od 6. do 14. leta starosti
  77,38 79,70 €
1.4.2012 Nadomestilo preživnine za otroka nad 14. letom starosti
  91,45 94,19 €
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.