Marec 2012, številka 3-5 / letnik X.  

Leges breves esse oportent, quo facilius teneantur.
Zakoni morajo biti kratki, da bi se jih laže držali.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Lastninska pravica kot zgolj relativna (inter partes) pravica?
 


 
  AKTUALNO


Do konca meseca je potrebno odmeriti letni dopust

Najkasneje do 31. marca je delodajalec dolžan pisno obvestiti delavca o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. V poglavju o letnem dopustu Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) določa elemente odmerjanja in koriščenja letnega dopusta. Tako ima delavec pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu najmanj v dolžini štirih tednov, ne glede na to ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je namreč odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Če delavec dela le tri dni na teden, mu namreč pripada minimalno 12 dni letnega dopusta. VEČ  
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

V DZ je bila včeraj javna predstavitev mnenj o Predlogu novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), s katero naj bi omilili pogoje za uvedbo postopka prisilne poravnave v insolventnih podjetjih. Medtem ko v malem gospodarstvu prisilni poravnavi nasprotujejo, ker da gre za krajo premoženja upnikov, pa na GZS menijo, da je vendarle boljša od stečaja. VEČ

Po padcu Družinskega zakonika (DZ) na referendumu je Lista Virant vnovič izpostavila pobudo za spremembe referendumske zakonodaje. To je tudi ena od pobud za ustavne spremembe, o kateri utegnejo stranke v tem mandatu doseči soglasje in dvotretjinsko večino v DZ, čeprav imajo zaenkrat o zaostritvi referendumske zakonodaje različna stališča. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je podprl mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, ki zavrača ugotovitve vrhovnega sodišča glede neustavnosti več členov Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). Zakonodajno-pravna služba je med drugim opozorila na pomen omejevanja konkurence, vlada pa na dolžnost izvrševanja členov, ki je posledica članstva države v EU. VEČ

Direktorica službe za razvoj sodne uprave na vrhovnem sodišču Tina Brecelj ne bo državna sekretarka za pravosodje in javno upravo, ker kandidatki ministra Senka Pličaniča nasprotujejo koalicijske stranke. VEČ

Minister za finance Janez Šušteršič se je odločil za odpravo omejitve za gotovinsko plačevanje med poslovnimi subjekti pri 50 evrih ter njen dvig na 420 evrov, so sporočili s finančnega ministrstva. Omejitvi 50 evrov so najbolj nasprotovali na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). VEČ

Obtoženi v zadevi Čista lopata so včeraj še zadnjič zavrnili navedbe iz obtožnice. Poudarili so, da tožilstvo ne razume postopkov javnih naročil ter načinov priprave ponudb, ki so se uporabljali na javnem razpisu za izgradnjo kontrolnega stolpa na brniškem letališču. Sojenje je s tem zaključeno, sodni senat pa bo sodbo razglasil v petek ob 11. uri. VEČ

Senat mariborskega okrožnega sodišča, ki mu je predsedovala sodnica Tanja Rot, je zoper nekdanjega murskosoboškega tožilca Roberta Stojka zaradi korupcije izrekel obsodilno sodbo. Klub temu pa ni ustregel predlogu tožilstva po dveletni zaporni kazni, pač pa je obtoženemu izreklo leto in pol pogojne kazni s triletno preizkusno dobo. VEČ

Informacijski pooblaščenec je v inšpekcijskem nadzoru po objavi posnetkov z zaprtih sej vlade na portalu YouTube decembra lani ugotovil, da ukrepi za zavarovanje posnetkov niso bili ustrezni. Sicer pa snemanje vladnih sej in s tem povezano hranjenje posnetkov samo po sebi po njihovih navedbah še ne pomeni kršitve Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). VEČ

Problem korupcije v slovenskem gospodarstvu je predvsem posledica velikega obsega državnega lastništva v ekonomiji in pretiranega vpletanja politike v vsakodnevno vodenje podjetij v delni ali popolni državni lasti. VEČ

Iz Policijske uprave Celje so ponoči sporočili, da je bila v sredo zvečer najdena petletna deklica s Koroške. Deklica je živa in zdrava, so navedli na policiji, kjer bodo več informacij podali danes. Deklica, ki je bila pogrešana od marca lani (kronologija), je zdaj na varnem, so zgodaj davi zatrdili na policiji. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že pet vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejet je bil nov Poslovnik Sodnega sveta, ki velja od 15. marca, ureja pa vprašanja organizacije in načina dela Sodnega sveta. Vsebuje določbe o predsedniku in podpredsedniku, o sejah Sodnega sveta, ki so zaprte za javnost, ter o načinu odločanja in sprejemanja odločitev. Opredeljeni so postopki pred sodnim svetom in akti, ki jih sprejme omenjeno telo. Svet ima Strokovno službo, ki opravlja strokovna in administrativna dela, njene naloge so določene v aktu o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Sodnega sveta. Spremembo poslovnika lahko predlaga vsak član Sodnega sveta, predlog mora biti obrazložen, sprememba pa je sprejeta, če zanjo glasujeta najmanj dve tretjini vseh članov sveta.

Novela Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) je bila sprejeta z namenom natančnejše ureditve načina upravljanja kapitalskih naložb v prehodnem obdobju do sprejema prve strategije v skladu z zakonom. Novi 11a. člen določa, da je za upravljanje s kapitalskimi naložbami v mednarodnih finančnih institucijah in kapitalskimi naložbami, pridobljenimi v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij ter zakonom, ki ureja dedovanje, pristojno Ministrstvo za finance, v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Kapitalske naložbe, ki jih RS pridobi v skladu s prej naštetimi zakoni, so pri prenosu na RS že obremenjene. Dolžnost države kot prevzemnice je, da se obveznosti do upnikov poravnajo s tem, da se te kapitalske naložbe takoj prodajo. Zato prenos kapitalskih naložb na Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) ni smiseln, izvedbo opravil se raje prenese na Ministrstvo za finance. Za potrebe upravljanja s kapitalskimi naložbami je določeno ažurno pridobivanje podatkov iz javnih evidenc, pri čemer se AJPES-u omogoči brezplačen dostop do njih. Spremembe določajo nižji prag, pri katerem je za razpolaganje s kapitalskimi naložbami potrebno soglasje vlade (z 20 na najmanj 5 milijonov). Prehodna določba ureja situacijo, ko strateški dokumenti niso sprejeti, a je potrebno hitro ukrepanje države za zagotovitev stabilnosti, novosti pa so začele veljati 24. marca.

Spremembe Sklepa o organizacijskih zahtevah za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema so prinesle novosti glede določb o skupnem zunanjem izvajalcu. Novi 19a. člen določa posebnosti pri uporabi skupnega zunanjega izvajalca, na novo so opredeljene tudi posebnosti pri reviziji le-tega. Predpis je začel veljati 24. marca.

V Merila za uvrstitev v register strokovnjakov je bil dodan nov 10. člen o vpisu kandidatov v register strokovnjakov brez prijave na javni poziv. Osebo, ki se ni prijavila na javni poziv, Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu povabi k sodelovanju s pozivom, da pošlje svoj življenjepis in bibliografijo, svet agencije pa jo nato vpiše v register strokovnjakov, če s tem soglaša. Ostale določbe predpisa so bile ustrezno preštevilčene, sprememba pa je začela veljati 24. marca.

Ustavno sodišče je izdalo odločbo, s katero je razveljavilo 34. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A), kolikor se nanaša na predpis iz ZFPPIPP in na opravila upravitelja v stečajnem postopku, na katera ta zakon veže pravico do nagrade upravitelju, opravljena pred uveljavitvijo FPPIPP-A. Ugotovilo je namreč, da je 34. člen ZFPPIPP-A delno, kolikor se nanaša na ureditev odmerjanja nagrade upraviteljem v stečajnih postopkih, začetih pred 1. 10. 2008, za opravila, opravljena pred uveljavitvijo ZFPPIPP-A, retroaktivna določba, ki celo določa uporabo podzakonskega predpisa, ki je bil izdan po uveljavitvi ZFPPIPP in je bil dotlej že spremenjen. S tem zakon zapoveduje retroaktivno uporabo vsakokratnega izvršilnega predpisa, bodisi veljavnega v času uveljavitve izpodbijane zakonske določbe bodisi kasneje spremenjenega, kar je v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). URS namreč dopušča le retroaktivno uporabo posameznih zakonskih določb, katerih vsebina  mora biti zaradi njihove povratne veljavnosti v celoti znana ob uveljavitvi takšnega zakona, drugi odstavek 155. člena URS pa je izjema od pravila, ki je vzpostavljeno s prvim odstavkom tega člena in ki izrecno prepoveduje retroaktivno učinkovanje »zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov« za nazaj. Ustavno sodišče je poudarilo, da je v konkretnem primeru zakonodajalec v retroaktivni zakonski določbi odkazal na retroaktivno uporabo izvršilnega predpisa, kar je že samo po sebi v neskladju z drugim odstavkom 155. člena URS, zato je omenjeni člen razveljavilo, pri načinu izvršitve te odločbe pa sklenilo, da se v stečajnih postopkih, začetih pred 1. 10. 2008, smiselno uporabljajo določbe Odredbe o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem in sklepov iz 7. do 9. točke prvega odstavka 499. člena ZFPPIPP za odmero nagrade upraviteljem v primerih, ko so ti opravili opravila pred 13. 6. 2009.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Odbor za mednarodno trgovino pri Evropskem parlamentu je zavrnil predlog, da bi Parlament Sodišču EU predložil Trgovinski sporazum proti ponarejanju (ACTA). Parlamentarci so kot razlog navedli, da zaenkrat ni potrebe po takem ravnanju, saj bo sporazum Sodišču predložila Komisija in dodatno pojasnili, da so si želeli pustiti nekaj prostora, saj bodo v prihodnjih mesecih odločali o tem, ali je sporazum pravo orodje za reševanje problemov, ki naj bi jih reševal. VEČ

Agencija za zdravila, agencija za okolje, agencija za varno hrano in Svet ministrov niso dobili odobritve porabe proračunov s strani Odbora za proračunski nadzor, in sicer zaradi načina pretekle porabe. Agencija za zdravila mora tako pripraviti načrt izboljšave nabav in upravljanja pogodb ter pripraviti nov sistem plačevanja. Okoljska agencija mora predložiti natančnejše informacije glede nekaterih potovanj direktorja v okviru Earthwatch projektov, pojasniti ureditev pridobivanja kadrov in priskrbeti dodatne informacije glede strokovne ustreznosti gostujočih znanstvenikov. Agencija za varnost hrane mora močno znižati stroške sej upravnega odbora. VEČ

Odbor za civilne svoboščine je podprl okvirno direktivo, po katerem naj bi bili napadi na IT sisteme kaznivi s predpisano najmanjšo kaznijo dveh let zapora in najmanj petih let zapora za dejanja z oteževalnimi okoliščinami, kot npr. uporaba orodij namenjenih za napade v velikem obsegu ali z veliko škodo. Ustvarjanje ali distribucija hekerske programske opreme in orodij naj bi bilo prav tako kaznivo, družbe pa bi odgovarjale za napade, zaradi katerih naj bi imele koristi. Spoofing napadi oz. napadi s prevaro naj bi bili prav tako kaznivi s predpisano kaznijo najmanj treh let zapora. VEČ

Po raziskavi Eurobarometra ima 37% malih in srednjih podjetij zaposlenega vsaj enega ekološkega delavca. V teh podjetjih je na splošno ustvarjenih več ekoloških delovnih mest kot v velikih podjetjih. Ocena za naslednja leta je, da se bo število teh mest občutno povečalo, in sicer na okoli 35%. Raziskava navaja tudi druge neizkoriščene možnosti za mala in srednja podjetja - npr. enotni trg za ekološke proizvode ali storitve izkorišča manj kot četrtina podjetij. Za glavno oviro se navaja prezapletena birokracija. VEČ

V kolikor bi se sprejel davek na finančne transakcije kot lasten vir prihodkov za proračun EU, bi se znatno zmanjšali prispevki držav članic v skupen proračun. Po oceni Komisije bi se prispevki držav članic v letu 2020 zmanjšali za 54 milijard evrov. Predlog Komisije govori o tem, da bi dve tretjini prihodkov od davka šli v proračun, za kolikor bi se tudi zmanjšali prispevki držav članic glede na njihov bruto nacionalni dohodek. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-453/10 ugotovilo, da pogodbo z nepoštenim pogojem, ki sta jo sklenila potrošnik in prodajalec ali ponudnik, lahko kot nično predvidi nacionalna zakonodaja, in sicer pod pogojem, da se s tem zagotovi boljše varstvo potrošnika. Namen prava EU je namreč, da skuša odpraviti nepoštene pogoje, vendar pa je višja raven varstva potrošnika pomembnejša, zato se lahko pogodba razglasi za nično. O nepoštenih pogojih v pogodbi govori Direktiva 93/13. VEČ

V združenih zadevah T-458/09 in T-171/10 je Splošno sodišče ugotovilo, da je med preiskavo na področju konkurence Komisija od družbe Slovak Telekom upravičeno zahtevala informacije o njeni dejavnosti pred pristopom Slovaške k Evropski uniji. Sodniki navajajo, da mora biti Komisiji omogočeno pridobivanje vseh potrebnih informacij, prek katerih lahko preveri, ali je podjetje spoštovalo pravila o konkurenci po 1. maju 2004. Pristojnosti Komisije za preiskovanje in preverjanje izhajajo iz Uredbe 1/2003. VEČ

V zadevi C-542/09 je generalna pravobranilka Eleanor Sharpston podala mnenje, da nizozemsko pravilo omejitve financiranja študija v tujini za študente, ki so tri leta prebivali na Nizozemskem v zadnjih šestih letih, krši pravo EU glede prostega pretoka delovne sile. Načeloma bi bilo lahko tako pravilo opravičljivo na podlagi družbenega cilja povečanja mobilnosti študentov, vendar po mnenju generalnega pravobranilca Nizozemska ni uspela izkazati, da je pogoj prebivanja ustrezen in primeren način za dosego tega cilja. Prosto gibanje delavcev ureja Uredba 1612/68. VEČ

V združenih sodbah C-72/10 in C-77/10 je bilo ugotovljeno, da pravo EU izključuje nacionalno zakonodajo glede stav in iger na srečo, ki zahteva minimalno oddaljenost med stavnicami z namenom, da bi se zaščitil tržni položaj obstoječih operaterjev. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat, ki obravnava utemeljene razloge za sum po anonimni prijavi :

Vrhovno sodišče RS je v zadevi I Kp 10732/2010-53, po pritožbi zagovornikov obtoženega, potrdilo sodbo sodišča druge stopnje, ki je spoznalo obtoženca za krivega kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ter mu izreklo pogojno obsodbo, v kateri mu je določilo kazen šest mesecev zapora ter preizkusno dobo dveh let. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom O »mutenju« izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Pri nas se praviloma začnejo problemi že takrat, ko je potrebno vročiti komurkoli neko uradno pisanje. Jaz ne vem, kaj se dogaja s pošto, in verjamem, da imajo tudi poštarji, ker so vezani na okolje, kjer delujejo, težave, a dejstvo je, da je občutno prevelik odstotek pošiljk, ki do naslovnika ne pridejo že prvič. Še drugič ne, pa tudi tretjič. Pogosto še zasebni vročevalec, kot končna oblika „navadnega“ vročanja, ne more pošiljke spraviti do naslovnika." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.