Marec 2012, številka 3-4 / letnik X.  

Nemo duobus utatur officiis.
Nihče ne more imeti (hkrati) dveh (javnih) funkcij.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Besedilo Družinskega zakonika (DZ)
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je razveljavilo del novele insolvenčnega zakona iz junija 2009, po kateri se mora za odmero nagrade upraviteljem v stečajih, začetih pred oktobrom 2008, tudi za dejanja, ki jih je upravitelj opravil pred uveljavitvijo novele, uporabljati pravilnik, ki je začel veljati po uveljavitvi novele zakona. VEČ

Ustavna komisija DZ je soglasno sklenila, da DZ začne postopek za spremembo 148. člena ustave, s katero bo v temeljni pravni dokument vneseno fiskalno pravilo o uravnoteženem proračunu. Člani so se strinjali, da je treba fiskalno pravilo uvesti, nekatere razlike so bile le glede hitrosti postopka in potrebe po jasnih izvedbenih ukrepih. VEČ

Poleg zapisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo se po neformalnem sestanku predstavnikov parlamentarnih strank s predsednikom DZ Gregorjem Virantom kaže možnost soglasja še za nekaj sprememb ustave. Ustavno večino v DZ bi lahko med drugim dosegli pri spremembah glede DS, referendumske zakonodaje in razbremenitve ustavnega sodišča. VEČ

Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes je predsedniku državnega zbora Gregorju Virantu predal letno poročilo računskega sodišča za leto 2011. Virant je ocenil, da je računsko sodišče opravilo zelo zahtevno in odgovorno delo, Šoltes pa je poudaril, da se je tudi lani povečalo število pobud za revizije. VEČ

Poslanci bodo v zakonodajni postopek vložili novelo Zakona o poslancih (ZPos), s katero nameravajo omejiti poslanska nadomestila. Prav tako nameravajo zarezati v stroške za delo poslancev in poslanskih skupin ter za delo DZ. VEČ

Delodajalska in delojemalska stran sta od vlade že prejeli besedilo, ki vključuje pripombe obeh strani na izhodišča za nov socialni sporazum. Besedilo bo tripartitna delovna skupina obravnavala v ponedeljek. VEČ

Notranji minister Vinko Gorenak je generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja vnovič pozval, naj mu pošlje predloge sprememb Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), ki naj bi bile potrebne za lažje vodenje tožilstva. Tožilstvo bo namreč s 1. aprilom iz pravosodnega prešlo pod notranje ministrstvo, Gorenak pa, kot pravi, Fišerju ponuja roko za dobro sodelovanje. VEČ

Slovenski notarji in notarke so na torkovi redni letni volilni skupščini z večino glasov odločili, da nov triletni mandat predsednice Notarske zbornice Slovenije ponovno zaupajo dosedanji predsednici zbornice Marjani Tičar Bešter, notarki iz Škofje Loke. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o državni upravi (ZDU-1) prinaša ureditev delovnih področij in uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) ter ureditev prehoda nalog, javnih uslužbencev, opreme, prostorov, dokumentacije in pravic proračunske uporabe. Tako bo po novem Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravljalo še naloge na področju enakih možnosti (do sedaj jih je opravljal Urad za enake možnosti), Ministrstvo za finance pa še naloge s področja makroekonomske politike in koordinacije strukturnih reform, programskega proračuna in makrofiskalnih analiz, nanj bo prenesen tudi del nalog z delovnega področja Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, ki se nanaša na področje strukturnih reform in programskega proračuna. Opredeljene so naloge Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter naloge Ministrstva za kmetijstvo in okolje, črtani pa členi, ki urejajo sedaj že neobstoječa ministrstva za kulturo, za javno upravo ter za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Novela, ki velja od 20. marca, še narekuje, da se morajo akti o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest uskladiti najkasneje do 1. aprila 2012. VEČ

Spremembe, ki veljajo od 20. marca dalje, je doživel tudi Zakon o posojilu Helenski Republiki (ZPHelR). Z njimi je zagotovljena pravna podlaga za začetek veljavnosti dodatka k posojilni pogodbi, s katerim se zniža obrestna mera in podaljša ročnost posojila Grčiji. Republika Slovenija se je zavezala zagotavljati svoj delež v posojilu v več tranšah oziroma obrokih do skupne višine največ 387.812.452 evrov, v obdobju od izpolnitve pogoja iz šestega odstavka 3. člena do 8. maja 2013, pri čemer ročnost posojila (tranš oziroma obrokov) ne sme presegati 15 let. Posojilna pogodba, razen dodatka k posojilni pogodbi z dne 14. junija 2011 in dodatka k posojilni pogodbi z dne 27. februarja 2012, in sporazum med posojilodajalkami zavezujeta RS od dneva, ko Evropska komisija prejme obvestilo RS, da so bili končani vsi notranjepravni postopki za prevzem obveznosti po posojilni pogodbi in sporazumu med posojilodajalkami. Dodatek k posojilni pogodbi z dne 14. junija 2011 in dodatek k posojilni pogodbi z dne 27. februarja 2012 zavezujeta Republiko Slovenijo od dneva izpolnitve pogojev za veljavnost dodatkov.

31. marca bo začel veljati  Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih. V Celju in Krškem so prosta štiri pripravniška mesta, po dve mesti sta prosti na okrožnih državnih tožilstvih v Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici in Slovenj Gradcu. V Mariboru, Novem Mestu in na Ptuju bodo sprejeli tri pripravnike, v Ljubljani je prostih mest osemnajst. Dve prosti pripravniški mesti sta tudi na Specializiranem državnem tožilstvu RS.

Pravilnik o izvajanju aktivne politike zaposlovanja je začel veljati 17. marca in med drugim ureja vrsto in višino denarnih prejemkov oseb, ki so vključene v aktivnosti v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja( APZ) (sem spadajo dodatki za aktivnost, prevoz, stroške izobraževanja) ter upravičenost do povračila stroškov zdravniškega pregleda in povračila stroškov za zavarovanje za primer nesreče pri delu v zvezi z vključitvijo v posamezne aktivnosti APZ. Opredeljen je izbor zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ in vodenje posebnega registra zanje, poleg tega pa še akt o vključitvi v aktivnosti APZ (lahko je napotnica ali pogodba).

Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini bo začel veljati 3. aprila in natančneje določa način označevanja zdravil, obliko in vsebino navodila za uporabo ter posebne pogoje za označevanje in navodilo za uporabo za posamezna zdravila oziroma skupine zdravil. Zdravila, ki bodo pridobila dovoljenje za promet ali odo izdelana po 31. decembru 2014, morajo biti na zunanji ovojnini ali na stični ovojnini (če ni zunanje), opremljena s kodo GS1 DataMatrix (dvodimenzionalno črtno kodo, določeno z mednarodnim standardom (GS1), ki se uporablja za avtomatsko identifikacijo in sledljivost izdelkov). Zdravila z dovoljenjem za promet, izdelana pred 1. januarjem 2015, ki na zunanji ovojnini ali na stični ovojnini niso opremljena s kodo GS1 DataMatrix, so lahko na trgu do izteka roka uporabnosti zdravila.

S Pravilnikom o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2 se na sezname uvršča aktivne preizkušene davčnike, računovodje, notranje revizorje, revizorje informacijskih sistemov in aktivne revizorje. Slovenski inštitut za revizijo podatke na seznamu objavlja dve leti, nato pa ima imetnik strokovnega naziva pravico zaprositi za ponovno objavo za naslednje dveletno obdobje, če opravi program izobraževanja v skladu s pravilnikom o dodatnem izobraževanju. Predpis, ki bo začel veljati 27. marca, določa tudi pogoje za izbris imetnika strokovnega naziva z ustreznega seznama in pri tem še posebej opredeljuje izbris zaradi kršitve kodeksa in/ali pravil stroke.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Evropska komisija želi izboljšati položaj podjetij iz EU na globalnem trgu javnih naročil. Med glavnimi novostmi, ki jih prinaša predstavljeni predlog uredbe, je možnost omejevanja dostopa do javnih naročil v EU za podjetja iz držav, kjer je ureditev tega področja diskriminatorna do evropskih podjetij. VEČ

Podpredsednik Komisije in predsednik UEFA sta podala skupno izjavo glede povezave med uporabo pravil finančnega fair play-a v profesionalnem nogometu in nadzorom državnih pomoči v profesionalnem nogometu s strani Komisije. Na obeh straneh skušajo doseči, da bi klubi delovali po svojih zmožnostih. Obe strani si bosta prizadevali za sodelovanje in razpravo glede finančne situacije klubov in možnih ukrepov za klube v finančnih težavah. VEČ

Za vzpostavitev močnejšega in zanesljivejšega finančnega sektorja, ki bo v pomoč gospodarstvu, bo potrebno uvesti reforme tudi na področju nebančne kreditne dejavnosti oz. vzporednega bančnega sistema. Vzporedni bančni sistem opravlja nekatere pomembne funkcije znotraj finančnega sistema, saj npr. ustvarja dodatne vire financiranja in investitorjem omogoča alternativo bančnim depozitom. S kopičenjem neznanih virov tveganja lahko pomeni tak sistem tudi tveganje za dolgoročno stabilnost, saj obstaja možnost nevarnosti učinka prelivanja z vzporednega bančnega sistema na konvencionalni bančni sektor. Tako sta Komisija in Odbor za finančno stabilnost začela z javnim posvetovanjem glede teh vprašanj. Danes je bila izdana tudi Zelena knjiga o bančnih sistemih v senci. VEČ

Skupni raziskovalni center pri Komisiji je zadolžen za neposredno raziskovanje in zagotavlja neodvisno znanstveno ter ekonomsko pomoč pri prioritetah politike Evropa 2020, in sicer na področju konkurenčnosti, trajnosti in družbenih izzivov kot so zdravje, varnost in zaščita. Center igra ključno vlogo v Uniji inovacij in pomeni most med konkurenčnostjo, raziskovanjem in strukturo industrije, poleg tega pa zagotavlja kvantitativne analize in presoje vplivov iniciativ, ki skušajo okrepiti finančni sektor. VEČ

Delovati je začela nova agencija EU, ki bo upravljala velike informacijske sisteme na področju svobode, varnosti in pravosodja. Agencija je bila ustanovljena oktobra 2011 z Uredbo 1077/2011, njena osrednja vloga pa bo zagotavljanje neprekinjenega in nemotenega delovanja sistemov SIS II, VIS in EURODAC 24 ur na dan. VEČ

Sodniki EU sodišča so v zadevi C-360/10 podali odločitev, da upravljavec platforme spletnega socialnega omrežja ne more biti prisiljen, da vzpostavi splošni sistem filtriranja informacij, ki bi se nanašal na vse uporabnike omrežja, z namenom, da se onemogoči nezakonita uporaba glasbenih in avdiovizualnih del. S tako obveznostjo ne bi bila spoštovana prepoved iz Direktive 2000/31, da se upravljavcu naloži splošna obveznost nadzora, niti zahteva po zagotovitvi pravičnega ravnotežja med varstvom avtorske pravice na eni strani in varstvom svobodne gospodarske pobude, varstvom osebnih podatkov ter svobodo sprejemanja in širjenja vesti na drugi. VEČ

V zadevah C-611/10 in C-612/10 je generalni pravobranilec podal mnenje, da pravo Unije ne preprečuje državi članici, da sezonskim ali napotenim delavcem dodeli otroške dodatke. Vendar pa pravo EU tudi ne obvezuje nobene države članice, da bi take dajatve morala izplačevati. Tako lahko države članice izplačevanje otroškega dodatka izključijo ali zmanjšajo v primeru, da se v drugi državi izplačuje primerljiva dajatev. Generalni pravobranilec meni, da je treba Uredbo o uporabi sistemov socialne varnosti razlagati v korist delavcev migrantov, in sicer glede možnosti, da država članica, četudi ni pristojna, lahko delavcem dodeli socialne dajatve, predvidene v njeni nacionalni zakonodaji. VEČ

V zadevi T-63/09 pa je bilo na Splošnem sodišču EU odločeno, da družba Volkswagen ne more nasprotovati registraciji znamke Skupnosti SWIFT GTi po Uredbi o znamki Skupnosti, ki jo je vložila družba Suzuki. Sodišče je potrdilo odločbo UUNT, po kateri ne obstaja verjetnost zmede med to znamko in prejšnjimi znamkami GTi, ki so v lasti družbe VW. VEČ 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava povračila stroškov zdravljenja v tujini:

Tožnica je s tožbenim zahtevkom zahtevala povračilo stroškov zdravljenja v Združenih državah Amerike, kjer je bil pokojnik v času službene poti dvakrat hospitaliziran in operiran. Gre za storitve nujnega zdravljenja oziroma nujne medicinske pomoči, za katere je tožnica zahtevala povračilo nekaj več kot 22 milijonov tolarjev. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Ali pravna država deluje ali ne? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Pravna država ne deluje, če upniki ne morejo izterjati svojega dolga, pa tudi, če ga dolžniki poplačajo na pretiran in nepravičen način. Ne deluje, če mati ne more do otroka, ki ji je sodno dodeljen, ker ga preprosto ni, pa tudi, če je obsojen oče, ki v imenu zaščite otroka raje sedi v priporu in dočaka obsodilno sodbo, kot da bi povedal kje je otrok. Dogaja se nam, da država pade na izpitu v isti zadevi, tako za storilce kot oškodovance, tako za tožnike kot tožence. Kje je tu sploh zdrava pamet?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


16.3.2012 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v jan/2012, glede na dec/2011 (eur na 1000 l)
  348,72 362,21
31.3.2012 Pripravniška delovna mesta na okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
  3 2
31.3.2012 Pripravniška delovna mesta na okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
  4 3
31.3.2012 Pripravniška delovna mesta na okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
  4 2
31.3.2012 Pripravniška delovna mesta na okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu
  5 2
31.3.2012 Pripravniška delovna mesta na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije
  0 2
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.