Marec 2012, številka 3-2 / letnik X.  

Ratio legis est anima legis.
Smisel zakona je duša zakona.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Kolumna: Na vodilne družbene položaje prihajajo ljudje predvsem po merilu političnih, finančnih in podobnih uslug in povezav ...
 


 
  AKTUALNO


Sodniki zaradi interventnega zakona na ustavno sodišče

Več kot 500 sodnikov je na Ustavno sodišče RS podalo pobudo za oceno ustavnosti prvega odstavka 7. člena interventnega zakona. Predsednica Slovenskega sodniškega društva Janja Roblek je pojasnila, da omenjena določba sodnikom odvzema že pridobljeno pravico, da dobijo plačilo za plačne razrede, v katere so bili uvrščeni. VEČ
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavna komisija DZ je oblikovala strokovno komisijo, ki bo pripravila gradivo za vsebinsko razpravo o spremembi ustave glede postopka oblikovanja vlade. V strokovni komisiji bodo ustavni pravniki Lojze Ude, Tone Jerovšek, Ciril Ribičič, Saša Zagorc in Janez Čebulj, delo strokovne komisije in parlamentarne komisije pa bo koordiniral Miro Cerar. VEČ

Vlada bo predvidoma danes sprejela formalni predlog besedila za dopolnitev ustave z zlatim fiskalnim pravilom, po katerem mora biti državni proračun uravnotežen ali v presežku. Cilj vlade je, da bi uravnotežen proračun dosegli čim prej oziroma še v tem mandatu. VEČ

Gospodarsko ministrstvo je pripravilo predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki bi prenesla določila evropske direktive s ciljem izboljšanja konkurenčnosti podjetij z zmanjšanjem upravnih obremenitev, ki so povezane s postopki statusnega preoblikovanja. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je včeraj obravnaval predlog novele zakona o posojilu Grčiji, s katerim se spreminjajo pogoji za doslej izplačana posojila tej državi. Odbor je predlog novele za sejo DZ pripravil brez dopolnil. VEČ

Na včerajšnji obravnavi v zadevi Čista lopata so obtoženi Hilda Tovšak, Ivan Kroflič, Tomaž Žibert in Srečko Gabrič podali svoj zagovor in zavrnili obtožbe o podkupovanju. Preostali trije obtoženi zagovora niso želeli podati, dokler se ne bo zagovarjal tudi nekdanji prvi mož SCT Ivan Zidar, ki so ga izločili iz postopka, saj okreva po operaciji. VEČ

Vrhovno sodišče je zavrglo revizijo glede vprašanja, ali je bil preklic skupščine Pivovarne Laško maja 2009, čemur je nato isti dan sledila t. i. "stopniščna" skupščina, veljaven. Revizija namreč ni bila popolna, ker je pooblaščenec ni podpisal. VEČ

Višje sodišče v Ljubljani je posredno pritrdilo odločbi o prekršku, ki jo je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi kršenja Zakona o prevzemih (ZPre-1) leta 2009 izdala proti lastnikom Istrabenza in njihovim odgovornim osebam ter jih oglobila. VEČ

Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo nekdanje višje državne tožilke Branke Zobec Hrastar, ki jo je vložila na sodbo ljubljanskega okrajnega sodišča, s katero je aprila lani oprostilo nekdanjega ministra za obrambo Karla Erjavca in nekdanjega načelnika generalštaba Slovenske vojske Albina Gutmana. VEČ

Okrožno državno tožilstvo je potrdilo, da je srednješolsko spričevalo poslanca Ivana Simčiča ponarejeno. Višja državna tožilka Katjuša Čeferin je pojasnila, da so že leta 2007 v predkazenskem postopku ugotovili, da je spričevalo ponarejeno. Nadaljnjih postopkov takrat niso sprožili, ker naj bi primer zastaral. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije priporoča vladi, DZ in občinam naj zagotovijo t.i. zakonodajno sled nastajanja posameznih predpisov. Predvsem ob najemanju zunanjih avtorjev namreč obstaja tveganje za nesmotrno porabo javnih sredstev ter za to, da se obide zakonodaja o nadzoru lobiranja, med drugim ugotavljajo na komisiji. VEČ

Zunanji minister Karl Erjavec je napovedal, da bodo letos v okviru racionalizacije diplomatske mreže začeli postopke zapiranja nekaterih veleposlaništev. Kot je pojasnil, gre zlasti za veleposlaništva v EU, saj so se cilji in interesi slovenske zunanje politike v zadnjih 20 letih spremenili. VEČ

Družinski zakonik in referendum sta za Slovenijo preizkušnja trdnosti razuma na eni strani ter vztrajnosti predsodkov na drugi, je na vseslovenskem srečanju Gibanja za družinski zakonik dejal vodja koordinacije gibanja Miha Lobnik. Prisotne je prek posnetka nagovoril tudi predsednik države Danilo Türk, ki je državljane pozval k podpori zakoniku. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2009, je bil že dvakrat noveliran. Zadnja novela, ki je bila zelo obsežna, je vsebovala 129. členov sprememb in dopolnitev. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU KZ-1. Spremembe iz zadnje novele, ki bodo začele veljati 14. maja 2012, so vnešene v čistopis bodoče verzije KZ-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Preklicane so bile spremembe Pravilnika o zemljiškem pismu iz Uradnega lista RS, št. 15, nove spremembe predpisa, ki bodo začele veljati 17. marca, pa med drugim določajo, da se pri vpisu pridobitve zemljiškega dolga podatki o imetniku ne vpišejo. Zemljiškoknjižno sodišče vroči ustanovitelju zemljiško pismo s pošiljko - vrednostnim pismom. 9. člen po novem določa, da obrazce zemljiških pisem za vsa zemljiškoknjižna sodišča izdeluje in tiska oseba, ki jo izbere in pooblasti vrhovno sodišče (ne več minister za pravosodje). VEČ

Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje bo začel veljati 10. marca. Pravilnik med omenjene vrste blaga prišteva proizvode za gospodinjsko uporabo, proizvode avtomobilske industrije, stroje in naprave za kmetijstvo in obdelavo majhnih površin, proizvode informacijske tehnologije, športno opremo in rekvizite ter proizvode s področja radio-komunikacij, avdio-in video-tehnike, elektro-medicinske pripomočke za osebno rabo, naprave za varstvo pred požarom in male komunalne čistilne naprave. Garancija za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega meseca se lahko izda tudi za določene vrste rabljenega blaga (cestna motorna vozila, priklopna vozila in vozila s pomožnim motorjem), garancijski rok pa začne teči z dnem izročitve blaga potrošniku.

Spremembe je doživela Uredba o organih v sestavi ministrstev - na novo so se definirali nekateri uradi, inšpektorati, agencije in uprave ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstva za kmetijstvo in okolje, ministrstva za pravosodje in javno upravo, ministrstva za infrastrukturo in prostor ter ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V predpisu so črtane določbe glede organov v zdaj že neobstoječih ministrstvih za javno upravo, kulturo, okolje in prostor ter za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Novosti so začele veljati 6. marca.

Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti je v 18. člen dodal besedilo, da se kriteriji za določanje presežnih delavcev iz tega člena uporabljajo samo v primeru odpovedi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev v primerih, določenih v 96. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Aneks se bo začel uporabljati 1. oktobra 2012.

Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic podrobneje določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 9. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1) in tako opredeljuje dokumentacijo o sistemu upravljanja s tveganji, ki so lastna izdaji hipotekarnih in komunalnih obveznic, ter s tveganji, povezanimi s kritnim premoženjem, dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev, organizacijsko in tehnično usposobljenost, pa tudi dokumentacijo glede pravil o vodenju kritnega registra. Predpis je začel veljati 6. marca. Istega dne sta začela veljati tudi Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami, po katerem mora biti skladnost kritnega premoženja in obveznosti na podlagi hipotekarnih obveznic zagotovljena z upoštevanjem njihove nominalne in sedanje vrednosti, pri čemer mora sedanja vrednost kritnega premoženja presegati sedanjo vrednost za vsaj 2 odstotka, in Sklep o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje hipotekarnih in komunalnih obveznic.

6. marca je začel veljati še novi Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, ki narekuje, da banka za poslovno leto izdela letno poročilo, sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila, ter konsolidirano letno poročilo, sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila družb, vključenih v konsolidacijo. Poročili morajo s podpisi potrditi člani uprave oziroma upravnega odbora, pregleda pa ju pooblaščeni revizor.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
14.05.2012Kazenski zakonik (KZ-1)
14.05.2012Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
29.05.2012Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Evropska komisija je Madžarski poslala dve obrazloženi mnenji in dva uradna dopisa v zvezi s postopkom za ugotavljanje kršitev, sproženem januarja letos zaradi nekaterih elementov nove madžarske zakonodaje, ki so po mnenju Komisije v nasprotju s pravom EU. Obrazloženi mnenji zadevata neodvisnost madžarskega organa za varstvo podatkov ter ukrepe v zvezi z upokojitveno starostjo sodnikov, ki bi povzročili predčasno upokojitev 274 sodnikov in državnih tožilcev. Z uradnima dopisoma pa Komisija od Madžarske zahteva dodatna pojasnila v zvezi z neodvisnostjo sodstva in centralne banke. VEČ

Eno leto po tragični nesreči v jedrski elektrarni Fukušima je Evropska komisija objavila pregled ukrepov, ki jih je EU v zadnjem letu izvajala na področju jedrske varnosti. Ključni ukrepi so bili preskusi izjemnih situacij v jedrskih elektrarnah (t. i. "stresni testi"), ki jih je prostovoljno opravljalo vseh 14 evropskih držav, ki imajo jedrske elektrarne, in Litva, ki ima jedrsko elektrarno v fazi razgradnje. Evropska komisija zdaj pregleduje pravni okvir EU na področju jedrske varnosti in bo po potrebi še letos predstavila nove zakonodajne predloge. VEČ

Evropska komisija je predlagala ustanovitev evropskega skupnega regulativnega okvira za centralne depotne družbe (CSD – Central Securities Depositories) – institucije, odgovorne za poravnavo vrednostnih papirjev. Predlog bo vnesel več varnosti in učinkovitosti v poravnavo vrednostnih papirjev v Evropi ter omogočil skrajšanje časa, potrebnega za poravnavo vrednostnih papirjev, in manjšo možnost napak pri poravnavi. VEČ

V okviru skupnega projekta EU in Unicefa za preprečevanje obrezovanja žensk v Egiptu, Eritreji, Etiopiji, Senegalu in Sudanu je z izobraževanjem in osveščanjem na tisoče deklet v teh državah rešenih nevarnosti obrezovanja, saj so številne skupnosti potrdile in javno objavile opustitev tega običaja. Največji uspeh je bil dosežen v Senegalu, kjer je obrezovanje v manj kot desetletju opustilo več kot 5.300 skupnosti, s čimer bo država po pričakovanjih do leta 2015 postala prva na svetu, ki bo razglasila popolno opustitev obrezovanja žensk. Pomemben napredek je bil dosežen tudi v Egiptu, kjer je sicer kar 91 % žensk žrtev pohabljanja spolovil, vendar se navada postopoma opušča pri mlajših starostnih skupinah. Po ocenah naj bi 140 milijonov žensk po svetu utrpelo eno od oblik pohabljanja spolovil ter živelo z bolečimi zdravstvenimi posledicami te prakse. VEČ

Iz poročila Evropske komisije o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij je razvidno, da ostaja napredek glede prisotnosti žensk na vodilnih položajih v podjetjih pod pričakovanji. Samo vsak sedmi član upravnega odbora v vodilnih evropskih podjetjih je ženskega spola (13,7 %), kar je sicer rahlo izboljšanje v primerjavi z 11,8 % leta 2010. V Sloveniji je v upravnih odborih največjih podjetij 15,3 % žensk. Poročilo je objavljeno leto potem, ko je evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding pozvala evropska podjetja naj prostovoljno povečajo število žensk v svojih upravnih odborih tako, da podpišejo izjavo, s katero se zavežejo, da bodo povečala delež žensk v svojih upravah na 30 % do leta 2015 in na 40 % do leta 2020. Izjave je doslej podpisalo le 24 evropskih podjetij, zato je Komisija začela javno posvetovanje, s katerim želi pridobiti mnenja o morebitnem ukrepanju na ravni EU, tudi v obliki zakonodajnih ukrepov, da bi se odpravila neuravnotežena zastopanost spolov v upravnih odborih podjetij. VEČ 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:

Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi s sporazumom vsebuje 75. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki taksativno našteva primere odpovedi. Pogojno prenehanje ni predvideno pri nobenem od teh, 79. člen ZDR pa natančneje opredeljuje sporazumno prenehanje, ki mora biti pisno in mora vsebovati  določilo o posledicah, ki nastanejo delavcu zaradi prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O tragiki nemožnega izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Iz preteklosti se nismo kaj dosti naučili. Na vodilne družbene položaje prihajajo ljudje predvsem po merilu političnih, finančnih in podobnih uslug in povezav. Pogosto takšni, ki za te vodilne položaje niso sposobni ali primerni. Tu ne gre le za izobrazbo ali delovne izkušnje. Za vodenje politike, financ, gospodarstva, zdravstva, šolstva, kulture, sociale itd. je potrebno še marsikaj več. Vendar to očitno ni ovira za mnoge posameznike, ki se s pomočjo političnih strank ali kakih močnih lobijev z veseljem in nekritično zavihtijo v katerokoli sedlo. Danes vodijo podjetje, jutri ministrstvo, pojutrišnjem so učitelji itd." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. februar 2012 Nadomestilo potnih stroškov iskalcem zaposlitve
  0,12 0,13 eur/km
1. marec 2012 Temeljna obrestna mera za marec, mesečna
  0,2 0,3 %
1. marec 2012 Temeljna obrestna mera za marec, letna
  2.55 % 3.60 %
1. marec 2012 Obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, za EUR na 12 mesecev
  1,58357 %
29. februar 2012 Rast cen življenjskih potrebščin januarja 2012 v primerjavi z januarjem 2011
  + 2.3 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.