Marec 2012, številka 3-1 / letnik X.  

Quod nullum est, nullum producit effectum.
Kar je nično, nima nobenega učinka.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012
 


 
  AKTUALNO


Sprememba portala COVL

Ukinjen je star portal za vlaganje predlogov na podlagi verodostojne listine - t.i. COVL, ki se seli na enoten portal e-sodstvo na spletnem naslovu: evlozisce.sodisce.si. Uporabniki se na portalu e-sodstvo vpišejo v enotno varnostno shemo, kot to določa Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih.

Danes je začela veljati novela Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka s pomembnimi novostmi:

1. obveznost elektronskega vlaganja za profesionalne uporabnike in

2. možnost elektronskega izvajanja VSEH e-opravil za kvalificirane uporabnike, v vseh vrstah izvršilnih postopkov (I, In Ig, Z, VL). VEČ
 

 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga namerava poslati v obravnavo v DZ konec marca. Proračunski primanjkljaj bo lahko znašal tri odstotke bruto domačega proizvoda (BDP) oz. približno eno milijardo evrov, kar je precej manj kot v preteklih letih. VEČ

Dosedanje razprave o mednarodnem trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju (Acta) so pokazale, da dokument ni pravilno zastavljen, čeprav razumemo poslanstvo, ki mu skuša slediti, je v razpravi o Acti, ki je zadnje tedne v svetu povzročil veliko razburjenja, v Mariboru med drugim dejala informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. VEČ

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo ob prvi noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) proučilo tudi problematiko opravljanja izvršbe na nepremičninah, ki je v ospredju zaradi primera družine Vaskrsić, ki so ji zaradi 124 evrov dolga na javni draži prodali hišo. VEČ

Vlada je razrešila Miroslava Rauterja s položaja generalnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ). Hkrati je s 1. marcem za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja imenovala Mateja Ureka, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za pol leta. VEČ

Predsednica sodnega senata ljubljanskega okrožnega sodišča Vesna Podjed je ob zaključku včerajšnje obravnave napovedala, da se bodo zaključni zagovori obtoženih v zadevi Čista lopata začeli prihodnji teden. Obtoženega Ivana Zidarja je pozvala, naj se kljub operaciji hrbtenice, ki je bila napovedana za včeraj, udeleži obravnave prihodnjo sredo. VEČ

Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine pri Okrajnem sodišču v Ljubljani se danes tudi uradno seli iz prostorov na Zaloški cesti v nove in ustreznejše prostore na Kotnikovi ulici v Ljubljani. Na okrajnem sodišču kot največji dosežek dosedanjega triletnega delovanja oddelka navajajo povečanje plačilne discipline. VEČ

Društvo Integriteta je danes predstavilo rezultate analize slovenskega sistema integritete. Po oceni društva je ta sistem v Sloveniji zmerno stabilen, saj mu je prisodilo oceno 63 od najvišje možne 100. Predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič je prepričan, da je ta raziskava dokazala obstoj korupcije v Sloveniji. VEČ

Vodja slovenske diplomacije Karl Erjavec je hrvaško kolegico Vesno Pusić na srečanju v Bruslju seznanil z odločitvijo, da Slovenija ne bo zahtevala izločitve hrvaškega arbitra Budislava Vukasa. Strinjala sta se s potrebo po obuditvi dela komisije za reševanje odprtih vprašanj in govorila o možnosti, da bi državi skupaj opredelili predmet spora arbitraže. VEČ

Svet Banke Slovenije je sprejel več sklepov, potrebnih za izvajanje Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1), ki je začel veljati v soboto. Med drugim gre za pogoje za pridobitev dovoljenja za izdajo tovrstnih obveznic. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Danes se je začel uporabljati novi Državnotožilski red, ki ureja pravila za opravljanje zadev državnotožilske uprave, drugo poslovanje državnih tožilstev in izvrševanje pristojnosti državnih tožilcev ter državnih tožilstev v skladu z zakonom, ki ureja državno tožilstvo. Po načelih predpisa se mora državni tožilec vselej vesti tako, da varuje samostojnost, ugled in dostojanstvo svoje službe, nov red pa naj bi zagotovil pogoje za pravilno in učinkovito delovanje državnega tožilstva.

Po Sklepu o izpolnitvi tehničnih pogojev za plačilo sodnih taks in pošiljanje obvestil organizacij za plačilni promet se začnejo danes uporabljati 4. do 7. odstavek 29.b. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki urejajo rok in način plačila sodne takse za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki se vlaga po elektronski poti.

Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje bo začel veljati 10. marca in med omenjene vrste blaga prišteva proizvode za gospodinjsko uporabo, proizvode avtomobilske industrije, stroje in naprave za kmetijstvo in obdelavo majhnih površin, proizvode informacijske tehnologije, športno opremo in rekvizite ter proizvode s področja radio-komunikacij, avdio-in video-tehnike, elektro-medicinske pripomočke za osebno rabo, naprave za varstvo pred požarom in male komunalne čistilne naprave. Garancija za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega meseca se lahko izda tudi za določene vrste rabljenega blaga (cestna motorna vozila, priklopna vozila in vozila s pomožnim motorjem), garancijski rok pa začne teči z dnem izročitve blaga potrošniku.

Sprejeta je bila nova Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije. Veljati je začela 25. februarja, del kolektivne pogodbe, ki ureja prejemke iz delovnega razmerja, pa se prične uporabljati 1. marca. Tarifna priloga vsebuje zneske najnižjih osnovnih plač in določbe o njihovem usklajevanju (najnižje osnovne plače se bodo naslednjič uskladile januarja 2013 in to v višini 85 % rasti cen življenjskih potrebščin preteklega leta). Opredeljen je regres za letni dopust in povračila stroškov v zvezi z delom. Kolektivna pogodba je sklenjena do 31.12.2012, določbe normativnega dela se bodo po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe uporabljale še do sklenitve nove, vendar najdlje eno leto. 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
14.05.2012Kazenski zakonik (KZ-1)
14.05.2012Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
29.05.2012Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že petkrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi trije drugi predpisi. Zadnja novela je začela veljati 29. novembra 2011. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh deset verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Evropska komisija je danes objavila poročilo o izvajanju Akta za enotni trg, ki je bil sprejet aprila 2011 kot sveženj 12 projektov za okrepitev enotnega trga v letu 2012. Kot kaže poročilo, je Komisija do konca leta 2011 predstavila predloge za 10 od napovedanih 12 projektov, medtem ko bosta preostala dva ključna ukrepa – prvi za izboljšanje napotitev delavcev na enotnem trgu, drugi pa za elektronsko identifikacijo, elektronsko avtentikacijo in elektronski podpis, predstavljena marca letos oziroma v drugem četrtletju letošnjega leta. V Aktu za enotni trg je Komisija napovedala še 50 dopolnilnih ukrepov, od katerih jih je do sredine februarja 2012 predlagala ali izvedla 28. Med njimi so bili na primer predlog za skupno konsolidirano osnovo za davek na dobiček pravnih oseb, predlog akcijskega načrta za razvoj elektronskega poslovanja, bela knjiga o pokojninah, pobuda za socialno podjetništvo in predlog instrumenta evropskega pogodbenega prava. VEČ

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o dvojnem neobdavčevanju, s katerim želi oceniti razsežnost tega problema in opredeliti glavne pomanjkljivosti na tem področju. Dvojno neobdavčevanje se pojavi, ko se čezmejna podjetja izognejo plačevanju davkov zaradi neusklajenosti nacionalnih davčnih sistemov in nekateri davčni načrtovalci se pogosto namerno osredotočijo na iskanje zakonskih lukenj v sistemih držav članic. Dvojno neobdavčevanje pa državam članicam povzroča velike izgube davčnih prihodkov in ustvarja nepoštene konkurenčne pogoje na enotnem trgu. Javno posvetovanje je na voljo v vseh uradnih jezikih EU in bo trajalo do 30. maja 2012. VEČ

Najnovejše poročilo evropskega foruma trgovcev na drobno za trajnostni razvoj kaže, da trgovci na drobno pri svojih poslovnih odločitvah bolj kot kdaj koli doslej upoštevajo okoljski vidik. To nakazuje, da postaja okoljsko odgovorno ravnanje vse bolj poslovno smiselno ter prispeva k politikam EU glede spodbujanja trajnostne porabe in proizvodnje. Poročilo opisuje 390 okoljskih zavez, sprejetih na treh področjih ("kaj prodajamo", "kako prodajamo" in "sporočanje") v letu 2010. Trgovci na drobno, ki sodelujejo v forumu, se zavežejo k izvajanju določenih okoljskih ukrepov, da bi prispevali k trajnostni porabi in gospodarnemu ravnanju z viri. Več pozornosti na primer namenjajo oblikovanju svojih dobavnih verig na okolju prijaznejši način, sistemom trajnostne porazdelitve in uporabi obnovljivih virov energije. VEČ

Sodišče EU je v sodbi C-204/09 odločilo, da ministrstvo, ki sodeluje v zakonodajnem postopku, lahko zavrne dostop javnosti do informacij o okolju, ki se nanašajo na ta postopek. V primeru, da se je zakonodajni postopek že zaključil, se ta izjema več ne uporablja. VEČ 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu februarju je veliko prekrškov prinesel novi Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1), ki je začel veljati 25. februarja in želi spodbuditi izdajanje omenjenih obveznic v Sloveniji. Zakon določa lažje in težje prekrške izdajatelja in odgovornih oseb izdajatelja, še posebej pa so opredeljeni prekrški skrbnika kritnega registra in drugih oseb. Kot prekrškovni organ je določena Banka Slovenije.

Spremembe prekrškov sta doživela še Zakon o prevzemih (ZPre-1) in Energetski zakon (EZ). Prvi prinaša nove prekrške za pravno osebo, podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če npr. o nameri, razlogih in načinu organiziranja zbiranja pooblastil predhodno ne obvesti agencije, ali če kot prevzemnik v prevzemni ponudbi da neustrezno ceno ali menjalno razmerje,  ali če prevzemna ponudba ne vsebuje obveznega razveznega pogoja, pa tudi če o preklicu  prevzemne ponudbe ne obvesti agencije oziroma KDD ali če ne določi pristojnega nadzornega organa v ustreznem roku. Novela je spremenila zneske prej predpisanih glob iz tolarjev v evre.

Energetski zakon pa je prinesel novo določbo o globi za prekršek pravne osebe, ki ne imenuje osebe za sprejem in obravnavo pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z dobavo elektrike ali zemeljskega plina. Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pa tudi posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,  kot dobavitelj da na trg oziroma začne uporabljati proizvod povezan z energijo, je prav tako v prekršku, če npr. ne naredi ocene skladnosti proizvoda, ne poda izjave EU o skladnosti ali če označi proizvod z znakom, ki uporabnike zavaja glede skladnosti. Globa doleti tudi prej omenjene osebe, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot distributerji ali uporabniki proizvoda ne zagotovijo informacij za končne uporabnike v slovenskem jeziku ali ne priskrbijo potrebne dokumentacije, iz katere bi nadzorni organ lahko ugotovil, ali je proizvod skladen. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Upravnega sodišča RS, ki obravnava uporabo osebnega službenega vozila v privatne namene:

Tožeča stranka je izpodbijala odločbo davčnega urada, s katero je ta v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora obračunavanja davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve od bonitet iz naslova uporabe osebnih službenih vozil v privatne namene za določeno obdobje dodatno odmeril in naložil v plačilo prispevke za socialno varnost na podlagi 2., 3. in 6. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) iz in na plače ter na podlagi 2. odstavka 43. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) akontacijo dohodnine s pripadajočimi obrestmi. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Otroški dodatek po novem

Z zadnjimi spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) se pri odločanju o upravičenosti do javnih sredstev, kamor sodi tudi otroški dodatek, upošteva celotno premoženje družinske skupnosti.

Po 22. členu ZUPJS ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do njegovega 18. leta starosti otroka in sicer če izpolnjuje tudi druge pogoje po ZSDP. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom O oblasti in reševanju krize izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Po svoje je zanimivo opazovati, kako se ob vsakokratnem ustoličenju vodje izvršilne veje oblasti, vanj ali v organ, ki ga vodi, projicirajo vse mogoče in nemogoče želje in strahovi. V tej mešanici evforije in groze, se podrobno spremljajo napisane in izrečene besede, analizirajo in iščejo takšni ali drugačni pomeni napisanega in izrečenega, koalicijska pogodba postane tekst, ki dobi prav mi(s)tične razsežnosti in vsak bi rad razumel, kaj je v resnici »zadaj«." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.